Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

NN 26/2002 (19.3.2002.), Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Vlada Republike Hrvatske

600

Na teme­­lju članka 31. stavaka 1. i 2., a u vezi sa člankom 8. stavkom 4. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95 i 97/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2002. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RIJEKA

I.

U Odluci o osniva­­nju Lučke uprave Rijeka (»Narodne novine«, broj: 42/96) u točki IV. iza podbroja 4. dodaje se novi podbroj 5., koji glasi:

»5. Bazen Zamet

započi­­nje na mjestu gdje graniče k.č.br. 3785/1 i 4333, te ide prema sjeverozapadu granicom između tih čestica što u naravi predstav­­lja žičanu ogradu između Brodogradilišta »3. maj« i »Torpeda« u du­­ljini od 11,00 m i dolazi do ma­­nje­g industrijskog objekta. Tu se granica lomi i ide prema istoku rubom objekta u du­­ljini od 14,00 m, na kutu objekta se lomi i ide prema sjeveru također rubom objekta u du­­ljini od 10,5 m. Nakon ponovnog loma ide prema istoku do jugozapadnog kuta industrijskog objekta na katastarskom planu označenog brojem k.č.br. 4334 u du­­ljini od 6,0 m, produžava u istom pravcu južnim rubom tog objekta u du­­ljini od 58,0 m, zatim do jugozapadnog kuta industrijskog objekta na katastarskom planu označenog brojem 4335 u du­­ljini od 7,0 m, nastav­­lja južnim rubom tog objekta u du­­ljini od 95,0 m, te dolazi do jugoistočnog kuta tog objekta. Tu se granica pomorskog dobra lomi pod kutem od 900 prema jugu, siječe prolaz i dolazi do sjevernog ruba industrijskog objekta označenog brojem k.č.br. 4339 u du­­ljini od 7,0 m. Na tom mjestu dolazi ponovno do ­­njezinog loma pod kutem od 900 i ide prema istoku sjevernim proče­­ljem tog objekta u du­­ljini od 27,0 m i dolazi do mjesta gdje se lomi sejeverni rub objekta. Tu dolazi do loma granice pod kutem od 900, te ide da­­lje prema jugu, siječe objekt odnosno k.č.br. 4339 u du­­ljini od 36,0 m, te izbija na južno proče­­lje tog objekta. Tu se lomi pod pravim kutem prema istoku i ide južnim proče­­ljem tog objekta u du­­ljini od 49,0 m. Zatim se granica po­nov­no lomi prema jugu i ide zapadnim proče­­ljem objekta odnosno k.č.br. 4339 u du­­ljini od 49,5 m, zatim se ponovno lomi i ide prema istoku u du­­ljini od 8,0 m, potom se ponovno lomi i ide prema jugu u du­­ljini od 11,0 m. U toj točki lomi se pod pravim kutem, ide južnim proče­­ljem industrijskog objekta prema istoku u du­­ljini od 205,0 m i dolazi do drugog objekta označenog na katastarskom planu također kao k.č.br. 4339. Zatim se lomi prema jugu, te prema istoku, lomeći se više puta, prateći proče­­lje tog industrijskog objekta i ma­­nje­g objekta izgrađenog uz ­­nje­govo proče­­lje, sve u ukupnoj du­­ljini oko 77,5 m. Dolazi do južnog proče­­lja tog objekta i ide u pravcu istoka proče­­ljem istog u du­­ljini od 60,0 m. Zatim se lomi prema sjeveru, te prema istoku, lomeći se više puta, prateći proče­­lje industrijskog objekta i više ma­­njih objekata uz proče­­lje istog, sve u du­­ljini od 81,0 m, kada dolazi do jugoistočnog kuta objekta, odnosno k.č.br. 4339. Zatim se lomi prema sjeveru i ide uz istočno proče­­lje industrijskog objekta, odnosno k.č.br. 4339 u du­­ljini od 17,0 m, da­­lje na rub ma­­nje­g objekta, odnosno k.č.br. 5064 također prema sjeveru u du­­ljini od 9,5 m. Granica nastav­­lja prema sjeveroistoku u du­­ljini od 8,5 m, te dolazi na jugozapadni rub k.č.br. 5067. Nakon loma prolazi prema istoku južnim proče­­ljem objekta odnosno k.č.br. 6057 u du­­ljini od 110,0 m, te se na jugoistočnom kutu iste pod pravim kutom ponovno lomi prema jugu i ide žičanom ogradom u du­­ljini od 16,0 m, te izlazi na morsku obalu gdje i završava.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/96-01/07
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 14. ožujka 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.