Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša

NN 26/2002 (19.3.2002.), Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

608

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 48/99 i 15/00) i članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94, 128/99), ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, donosi

PRAVILNIK

O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA ZA DOSTIGNUĆA NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, način i uvjeti dod­je­le priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoli­ša (u daljnjem tekstu: priznanja i nagrade).

Članak 2.

Priznanja i nagrade dodjeljuju se za dostignuća na području zaštite okoliša za:

– ostvarivanje preventive od onečišćavanja okoliša,

– najpovoljnija rješenja u proizvodnim postupcima u odnosu na okoliš,

– razvojne i istraživačke projekte u zaštiti okoliša,

– razvoj sustava i edukaciju o zaštiti okoliša u odgojno-obrazovnom procesu,

– doprinos pojedinca za razvoj i unapređenje zaštite okoliša ili za doprinos u međunarodnoj suradnji u zaštiti okoliša,

– doprinose stručnih i drugih društava, udruga i nevladinih organizacija za razvoj i unapređenje zaštite okoliša.

Članak 3.

Priznanja i nagrade dodjeljuju se svake godine 5. lipnja, prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša.

II. POSTUPAK, NAČIN I UVJETI DODJELE PRIZNJANJA I NAGRADA

Članak 4.

Priznanja i nagrade dodjeljuje se za dostignuća na području zaštite okoliša utvrđena člankom 2. ovoga Pravilnika s obzirom na mjerljive pozitivne utjecaje na okoliš koji udovoljavaju uvjetima zdravog i održivog razvoja, sukladno ciljevima utvrđenim Zakonom o zaštiti okoliša i priznatim znanstvenim dostignućima.

Članak 5.

Ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar) svake godine određuje područja zaštite okoliša za koja će se dodijeliti priznanja i nagrade u tekućoj godini.

Članak 6.

Priznanje i nagrade mogu se dodijeliti pravnim i fizičkim osobama (tvrtke, udruge, stručne i druge organizacije, obrazovne institucije i dr.) na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravil­nikom.

Članak 7.

Godišnje nagrade se dodjeljuju kandidatima koji su ostvarili najveći doprinos u zaštiti okoliša u području za koje su nominirani.

Godišnja priznanja se dodjeljuje kandidatima koji su ušli u najuži izbor od po tri kandidata u području za koje su nominirani.

Članak 8.

Nagrade se dodjeljuju u obliku plakete i povelje u zlatnoj boji.

Priznanja se dodjeljuju u obliku povelje u srebrenoj boji.

Članak 9.

Plaketa je izrađena u bronci, visine 16 cm, rad akademskog kipara prof. Želimira Janeša. Sastoji se od postolja veličine
7,0
´ 3,5 cm, oblika polovice nepravilne osmerokutne prizme, i stupa koji se uzdiže iz postolja. Stup nosi plaketu u obliku medaljona, promjera 11,5 cm. Na prednjoj strani medaljona izrađen je apstraktni reljefni prikaz koji dijeli krug na dvije nepravilne polovice. Na stražnjoj strani medaljona je apstraktni reljefni prikaz okoliša (planine, šume, polja, naselja, rijeke, more, zrak, ptice) na dlanovima ruku.

Na postolju, uz natpis »za okoliš« svake se godine upisuje tekuća godina.

Povelja je veličine 35 ´ 25 cm, tiskana je na tvrdom papiru u zlatnoj i srebrnoj boji, s otisnutim prikazom predloška plakete u sredini.

Članak 10.

Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada prikupljaju se putem javnog natječaja kojeg raspisuje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

Natječaj se objavljuje u javnim glasilima, glasilu »Okoliš« i na web stranici Ministarstva.

U tekstu natječaja objavljuju se područja zaštite okoliša za koja se dodjeljuju priznanja i nagrade, broj priznanja i nagrada koji će se dodijeliti, uvjeti i rok za dostavljanje prijedloga za dod­jelu priznanja i nagrada te postupak dodjele.

Natječaj traje 30 dana od dana zadnje objave u javnom glasilu.

Iznimno Povjerenstvo može odlučiti da se produži natječajni rok, ali najduže za 15 dana.

 

Članak 11.

Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti prav­­ne ili fizičke osobe koje zadovoljavaju uvjete natječaja.

Kandidata može predložiti i druga pravna ili fizička osoba uz njegovu suglasnost.

Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada mora sadržavati:

1. Ime/naziv i adresu kandidata,

2. područje za koju se predlaže dodjela priznanja odnosno nagrade,

3. kratak opis dostignuća predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade s mjerljivim pokazateljima pozitivnog utjecaja na okoliš,

4. ime/naziv i adresu predlagatelja,

5. najmanje jednu preporuku za predloženo dostignuće kandidata.

Prijedlog može sadržavati i druge priloge, kao što su popis os­­talih dostignuća kandidata na području zaštite okoliša, mišlje­nja nezavisnih stručnjaka o dostignuću predloženom za dodjelu priz­na­nja ili nagrade, najbolje primjere svjetske prakse vezano uz dostignuće, foto ili video dokumentaciju i sl.

Članak 12.

Ministar svake godine imenuje Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrada iz reda stručnjaka, ovisno o područjima zaštite okoliša za koja se dodjeljuju priznanja i nagrade u tekućoj godini.

Povjerenstvo čini najmanje pet članova. Odluku o broju članova Povjerenstva donosi ministar.

Imena članova Povjerenstva objavljuju se prilikom dodjele priznanja i nagrada.

Članak 13.

Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama.

Povjerenstvu predsjeda ministar.

U slučaju spriječenosti ministra sjednici predsjedava osoba koju odredi ministar.

Na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik o radu.

Ako je član Povjerenstva kandidat za dodjelu priznanja ili nagrade, ili ako je kandidat ili predlagatelj član uže ili šire obitelji člana Povjerenstva, ili ako član Povjerenstva radi u pravnoj osobi koja je kandidat ili predlagatelj, ili ako ima financijski interes u toj pravnoj osobi, ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli priznanja ili nagrade.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo.

Članak 14.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova.

Povjerenstvo odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada javnim glasovanjem.

Ako odluka o dodjeli priznanja i nagrade nije donesena javnim glasovanjem Povjerenstvo na istoj sjednici otvara raspravu i po njenom okončanju pristupa odlučivanju tajnim glasovanjem.

Ako po obavljenom tajnom glasovanju prijedlog o dodjeli priznanja i nagrade ne dobije natpolovičnu većinu nagrada ili priznanje se ne dodjeljuje.

Rezultate glasovanja utvrđuje ministar ili ovlašteni zamjenik koji predsjedava Povjerenstvu.

Član Povjerenstva koji se ne suglasi s odlukom Povjerenstva može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice Povjerenstva.

Članak 15.

Povjerenstvo može od predlagatelja zatražiti dopunu pri­jedloga.

Rok za dopunu prijedloga ne može biti duži od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu prijedloga.

Ako predlagatelj ne dopuni prijedlog u roku iz stavka 2. ovoga članka smatra se da prijedlog nije podnesen.

Članak 16.

Povjerenstvo može zatražiti od stručnih ustanova ili pojedinaca stručnu procjenu dostignuća na području zaštite okoliša za koje se predlaže dodjela priznanja i nagrada pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 17.

Povjerenstvo može donijeti odluku da se priznanja i nagrade iz pojedinih područja neće dodijeliti u tekućoj godini ako ocijeni da niti jedan kandidat ne ispunjava uvjete za dodjelu priznanja i nagrada utvrđene člankom 2. i 3. ovoga Pravilnika, odnosno ako predlagatelji ne dostave svoje prijedloge sukladno odredbama članka 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Povjerenstvo, nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga koji su zadovoljili uvjete natječaja, obavlja uži odabir od po tri kandidata za svako područje zaštite okoliša za koje se dodjeljuju priznanja i nagrade.

Povjerenstvo je dužno čuvati u tajnosti imena i/ili nazive kandidata koji su ušli u uži izbor.

Na tiskovnoj konferenciji koja se održava najkasnije tjedan dana prije svečanog uručenja priznanja i nagrada, objavit će se imena po tri kandidata koji su ušli u uži izbor iz pojedinog područja.

Članak 19.

Konačni odabir kandidata za nagrade i priznanja Povjerenstvo obavlja na sjednici neposredno prije njegovog svečanog uručenja.

Imena i/ili nazive dobitnika nagrada i priznanja Povjerenstvo je dužno čuvati u tajnosti do svečanog uručenja.

Članak 20.

Priznanja i nagrade nagrađenima uručuje ministar ili osoba koju ministar ovlasti.

Članak 21.

Odluka o dodjeli priznanja i nagrada objavljuje se u glasilu »Okoliš« i u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 22.

Sredstva za dodjeljivanje priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša osiguravaju se u državnom proračunu i vode na računu Ministarstva.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada u 2002. godini provest će se, a priznanja i nagrade dodijeliti, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 1/99).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/02-01/0044
Urbroj.: 531-01-02-1
Zagreb, 12. ožujka 2002.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.