Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanja mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima

NN 27/2002 (20.3.2002.), Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanja mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

618

Na temelju članka 79. stavak 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom zdravstva donosi

ODLUKU

o odreĐivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari
i o odreĐivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima

                              Članak 1.

1. Glavni cestovni pravci za prijevoz opasnih tvari

Motorna vozila kojima se prevoze opasne tvari klase 1, 2, 3, 6.1, 7 i 8, smiju se kretati po sljedećim pravcima i cestama:

1.1. Granični prijelaz (dalje u tekstu: GP) Bregana D4 - Zagreb (obilaznica) - GP Stara Gradiška ili GP Županja – GP Bajakovo,

1.2. GP Macelj D1 - Zagreb (obilaznica) – cesta D1 (D3) – Karlovac

1.3. GP Goričan D3 - Čakovec - Zagreb (obilaznica)

1.4. GP Donji Miholjac D53 - Našice

1.5. GP Rupa – D8 – Rijeka (za opasne tvari po posebnoj listi, osim nafte i benzina)     

1.6. Za prijevoz opasnih tvari dijela klase 3 (nafte i naftnih derivata) smije se iznimno koristiti pravac:

       GP Dubrava Križovljanska D2 - Varaždin D3- Zagreb (obilaznica).

1.7. GP Ličko Petrovo Selo – D217 - Grabovac – D1 – Karlovac privremeno do 15. lipnja 2002. godine, pod uvjetom da vozila ne mogu doći prije 22.00 sata, a ni kasnije od 05.30 sati. Nakon 22.00 sata formiraju se kolone po tri vozila, na čijem čelu i začelju su policijska vozila, koja vode odnosno prate kolone do GP Ličko Petrovo Selo.

2. Prijevoz opasnih tvari iz hrvatskih luka, rafinerija i slobodnih zona i obrnuto

1.1. Za prijevoz opasnih tvari klase 1, 2, 3 i 8 smiju se koristiti ceste od luke Ploče D513 - GP Mali Prolog

2.2. Za prijevoz opasnih tvari klase 1, 2, 3, 6.1, 7 i 8 iz luka Split i Solin smiju se koristiti ceste Split - Klis – D1 – Brnaze – D60 – Trilj – D220 - GP Kamensko.

2.3. Za prijevoz opasnih tvari iz luke i Rafinerije Rijeka cestom D3 – Karlovac – D1 (D3) Zagreb (obilaznica).

2.4. Za prijevoz iz luke i Rafinerije Sisak cestom D36- Popo­vača.

2.5. Za prijevoz opasnih tvari iz luke Zadar cestom do raskrižja s državnom cestom D8 – D502 Smilčić – Benkovac – D56 – Bribir - D509 - Knin – Sinj D1 – Trilj D60 – D220 GP Ka­mensko.

3. Prijevoz izvan odreĐenih pravaca

Prijevoz opasnih tvari cestama kroz hrvatske nacionalne parkove i drugim cestama izvan cesta pod točkama 1.1. do 1.7. i 2.1. do 2.5. nije dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovništva.

Članak 2.

Motorna vozila iz članka 1. i motorna vozila kojima se prevoze ostale opasne tvari, kada prevoze opasne tvari u količinama većim od navedenih u tablici 1, smiju se parkirati samo na propisanim parkiralištima.

Tablica 1

_____________________________________________________ 
Klasa           Tvar i stupanj                              Količina 

opasne tvari                                                      veća od (kg)
_____________________________________________________ 

      I                       II                                                   III 
_____________________________________________________   

1       sve eksplozivne tvari                                             50

2       komprimirani plinovi: 1° izuzevši 1°A,
         1
° O i 1° F;
         ukapljeni plinovi 2
° izuzevši 2°A, 2°O i 2°F      1000
         plinovi 2
°F, 3°A i 3°O                                   10000

3       zapaljive tekućine od 1° do 5° (a) i (b), 7°
         (b), od 21
° do 26° i slabo otrovne 41°           10000
         zapaljive tekućine od 6
° i od 11° do 19°,
         27
°, 28° te otrovne i vrlo otrovne 41°              5000

4.1.   zapaljive krute tvari:
         tvari od 21
° do 25°                                          1000
         tvari od 26
°                                                       100
         tvari od 31
°, 32°, 43° i 44°                              1000
         tvari od 33
°, 34°, 45° i 46°                              2000
         tvari od 35
°, 36°, 47° i 48°                              5000
         tvari od 41
° i 42°                                               500
4.2.   samozapaljive tvari:
         tvari s oznakom (a) raznih stupnjeva i tvari
         od 22
°                                                           10000
4.3.   tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru
         s vodom:
         tvari s oznakom (a) raznih stupnjeva               10000
5.1.   oksidirajuće tvari:
         tvari od 5
° i tvari s oznakom (a) svih ostalih
         stupnjeva                                                       10000
5.2.   organski peroksidi:
         tvari od 1
°, 2°, 13° i 14°                                  1000
         tvari od 3
°, 4°, 15° i 16°                                  2000
         tvari od 5
°, 6°, 17° i 18°                                  5000
         tvari od 11
° i 12°                                               500

6.1.   otrovne tvari:

         tvari od 1° do 5° i tvari s oznakom
         (a) svih stupnjeva                                             1000
         tvari s oznakom (b) svih stupnjeva                      500
         infektivne tvari:
         tvari od 1
°                                     bilo koja količina
         tvari od 2
°                                                         100

7       sve radioaktivne tvari                     bilo koja količina

8       korozivne tvari:
         tvari s oznakom (a) svih stupnjeva                  10000
         brom od 14
°                                                    1000

9       ostale opasne tvari:
         tvari s oznakom (b) svih stupnjeva                    5000
         tvari od 13
° (b)                                                1000

Parkirališta jesu:

– parkiralište na cesti D4 (autocesta) Ježevo – jug i Ježevo – sjever,

– parkiralište na cesti D4 (autocesta), uz motel »Slaven« (sjeverna traka) i parkiralište uz benzinsku postaju »Energopetrola« kod Lužana (južna traka),

– parkiralište na D3 između naselja Štefanec i Mala Subotica,

– parkiralište na cesti D53, na 26 km, između lovačke kuće »Prkos« i mjesta Klokočevci,

– parkiralište na cesti D1 u mjestu Grabovac kod benzinske postaje,

– parkiralište u Karlovcu u mjestu Ilovac bb (Robni terminali)

– parkiralište na cesti D3, na 236 km + 750 m, nedaleko mjesta Skrad,

– parkiralište na cesti D8 kod Solinske zaobilaznice, na 53 km + 500 m

Na pojedinom mjestu za parkiranje iz stavka 1. ovog članka smije se istovremeno nalaziti samo jedno motorno vozilo s opasnim tvarima. Iznimno, na parkiralištu iz alineje 6. ovoga članka, kada se radi o opasnim tvarima klase 3, smije se istovremeno nalaziti i više vozila.

Članak 3.

Parkirališta navedena u članku 1. stavku 1. ove Odluke, označuju se odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (»Narodne novine«, br. 68/98 i 9/02).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01 -02/63
Urbroj: 530-01-02-01
Zagreb, 22. veljače 2002.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v.  r.