Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 29/2002 (22.3.2002.), Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

ministarstvo rada i socijalne skrbi

642

Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96 i 82/01), ministar rada i socijalne skr­bi donosi

PRAVILNIK

O RADU LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO ZAKONU O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način rada liječničkih povjerenstava koja u postupku za rješavanje o pravima po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (u daljnjem tekstu: Zakon) daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma, stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe i stupnju ortopedskog dodatka, o nesposobnosti za privređivanje i o potrebi za dodat­kom za pripomoć u kući.

Članak 2.

Nalaz i mišljenje, na temelju kojeg nadležno tijelo utvrđuje postotak oštećenja organizma, rješava o pravu na dodatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski dodatak i o pravu na dodatak za pripomoć u kući, te utvrđuje nesposobnost za privređivanje kao uvjet za ostvarivanje drugih prava po Zakonu, daju:

1) liječničko povjerenstvo iz članka 77. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo) nadležnom tijelu koje rješava o pravima po Zakonu u prvom stupnju;

2) liječničko povjerenstvo iz članka 77. stavka 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo) nadležnom tijelu državne uprave koje rješava o pravima po Zakonu u drugom stupnju.

Članak 3.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma za utvrđivanje svojstva vojnog i civilnog invalida rata na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka ošte­ćenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 29/02) i prema načelima medicinske znanosti.

Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma zbog pogoršanja ranije nastale bolesti odnosno zbog ispoljenja bolesti nepoznate odnosno nedovoljno poznate etiologije uzima se od­govarajući postotak od cjelokupnog oštećenja organizma, imajući u vidu prirodu bolesti i njen razvitak, trajanje i težinu okolnosti odnosno napora koji su utjecali na njeno pogoršanje odnosno ispoljenje.

Kada se utvrđuje novi postotak oštećenja organizma sukladno odredbi članka 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata, liječničko povjerenstvo prvo utvrđuje jesu li ispunjeni za to propisani uvjeti, ako utvrdi da jesu, utvrđuje novi postotak oštećenja organizma uz obvezno obrazloženje da se radi o oštećenjima iz članka 17. Pravilnika. Ako pak liječničko povjerenstvo utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za utvrđivanje novog postotka tjelesnog oštećenja, jer se ne radi o oštećenjima navedenim u članku 17. Pravilnika, o tome će dati svoje mišljenje i obrazloženje.

Članak 4.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o potrebi za njegom i pomoći druge osobe i stupnju te potrebe na temelju Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (»Narodne novine«, br. 29/02).

Članak 5.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o oštećenju organizma koje povlači pravo na ortopedski dodatak i stupnju toga dodatka na temelju Pravilnika o oštećenjima organizma na osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (»Narodne novine« br. 29/02).

Članak 6.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o sposobnosti za privređivanje uz primjenu odgovarajućih propisa o mirovinskom osiguranju i prema utvrđenim kriterijima medicinske znanosti.

Članak 7.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o potrebi za dodatkom za pripomoć u kući prema težini trajnih promjena u zdravstvenom stanju korisnika opskrbnine i prema utvrđenim kriterijima medicinske znanosti.

Članak 8.

Liječnička povjerenstva mogu dati nalaz i mišljenje samo kada rade u punom sastavu.

Nalaz i mišljenje liječnička povjerenstva daju većinom glasova svojih članova.

Član liječničkog povjerenstva koji se ne slaže s mišljenjem većine može priložiti svoje posebno mišljenje s obrazloženjem.

Članak 9.

Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje na odgo­varajućim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom.

Nalazi i mišljenja liječničkog povjerenstva trebaju biti pot­puni, jasni i dovoljno obrazloženi, te sadržavati sve činjenice koje su s medicinskoga stajališta važne za donošenje pravilnoga rješenja.

Obrazloženje nalaza i mišljenja o postotku oštećenja organizma smatrat će se potpunim ako je u njemu navedeno da se radi o lakšem, srednjem, težem ili najtežem obliku oštećenja organizma.

Liječničko povjerenstvo mora posebno obrazložiti mišljenje o postotku oštećenja organizma kada je za pojedino oštećenje u Listi postotaka oštećenja organizma postotak predviđen u rasponu, a Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo i kad se ne slaže s nalazom i mišljenjem Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva.

Članak 10.

Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo daje nalaz i mišljenje na pismeni zahtjev nadležnog tijela koje rješava o pravima po Zakonu u prvom stupnju, a Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo na pismeni zahtjev nadležnog tijela koje rješava o pravima po Zakonu u drugom stupnju.

U nalazu i mišljenju, u svezi sa zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka, liječničko povjerenstvo dužno je i izjasniti se o svim činjenicama i okolnostima navedenim u tom zahtjevu, uzimajući u obzir i svu dokumentaciju priloženu uz zahtjev.

Članak 11.

Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo daje nalaz i mišljenje na osnovi pregleda osobe za koju se nalaz i mišljenje traži i medicinske i druge dokumentacije koja je uz taj zahtjev priložena.

Članak 12.

Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo daje nalaz i miš­ljenje, u pravilu, na osnovi pregleda osobe za koju se nalaz i mišljenje traži i medicinske i druge dokumentacije pribavljene u prvostupanjskom postupku. To povjerenstvo može dati nalaz i mišljenje i bez pregleda osobe, ako utvrdi da pregled nije potreban.

Ako Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo utvrdi da priložena medicinska dokumentacija nije potpuna zatražit će dopunu potrebne dokumentacije.

Članak 13.

Za osobu koja je na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, liječnička povjerenstva mogu dati mišljenje na osnovi nalaza i izvješća (dijagnoze, povijesti bolesti i sl.) te ustanove i bez pregleda, ako smatraju da pregled nije potreban.

Članak 14.

Osobu koja zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme nije sposobna putovati može se, na prijedlog ordinirajućeg liječnika i zahtjeva nadležnog tijela koje vodi postupak, pregledati u njegovom stanu. Takav pregled obavlja član liječničkog povjerenstva i na osnovi njegova nalaza i izvješća liječničko povjerenstvo daje nalaz i mišljenje.

Članak 15.

Za osobu koja ima prebivalište u inozemstvu liječničko povjerenstvo može dati nalaz i mišljenje i na osnovi dijagnoze i izvješća odgovornoga liječnika iz inozemstva ako smatra da nije potreban pregled.

Članak 16.

Ako liječničko povjerenstvo utvrdi da je za davanje nalaza i mišljenja, potrebno osobu pregledati u specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi, uputit će ju u odgovarajuću ustanovu.

Članak 17.

Medicinske izraze u nalazu i mišljenju liječničko povjerenstvo upisuje u načelu hrvatskim jezikom, a tamo gdje to nije moguće onda na latinskom, uz naznačenje odgovarajuće odredbe Pravilnika odnosno Liste postotaka oštećenja organizma.

Postotak oštećenja organizma upisuje se brojkom i slovima, s tim što se u slučaju oštećenja organizma 100% obvezno nazna­čuje i skupina oštećenja. Uz postotak oštećenja organizma obvezno se naznačuje da je utvrđen za stalno ili privremeno.

Kada se utvrdi da oštećenje organizma iznosi manje od 20% u mišljenju se naznačuje da oštećenje organizma iznosi manje od 20%.

Kod utvrđivanja dodatka za njegu i pomoć druge osobe, odnosno ortopedskoga dodatka u mišljenju se naznačuje stupanj dodatka.

Članak 18.

Jedan primjerak nalaza i mišljenja dostavlja se stranci uz rješenje koje je donijeto na temelju toga nalaza i mišljenja.

Članak 19.

Liječnička povjerenstva vode evidenciju nalaza i mišljenja na odgovarajućem obrascu što je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

O radu povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 20.

Liječnička povjerenstva, u pravilu, rade u mjestu svoga sje­di­šta, a po potrebi mogu raditi i izvan sjedišta rada.

Članovima liječničkih povjerenstava pripada naknada za rad u visini što ju određuje ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 62/92).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/

Urbroj: 524-01-02-1

Zagreb, 12. ožujka 2002.

            Ministar
            Davorko Vidović, v. r.