Plan i program mjera zdravstvene zaštite

NN 30/2002 (26.3.2002.), Plan i program mjera zdravstvene zaštite

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

648

 

               Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  “Narodne novine” br. 1/97 – pročišćeni tekst), 111/97, 95/00 i 129/00) na prijedlog Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ministar zdravstva donosi

PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE


I OPĆE ODREDBE

            1. Ovim se Planom i Programom mjera zdravstvene zaštie utvrđuje skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i šire zajednice s ciljem zaštite zdravlja te se definiraju aktivnosti sukladno utvrđenim sredstvima i ciljevima radi njihove provedbe, subjekti koji su ih dužni provoditi i način provođenja tih mjera.

            2. Pod mjerama zdravstvene zaštite podrazumijeva se skup aktivnosti, odnosno preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju pojedinih razina zdravstvene zaštite usmjerenih postizanju određenog cilja.

            3. Strateški ciljevi provedbe Plana i Programa mjera zdravstvene zaštite jesu:

1.      provođenjem programa promocije zdravlja povećati razinu zdravlja stanovništva u cjelini uz smanjenje prevalencije čimbenika rizika za zdravlje;

1.      smanjiti pobol, smrtnost i invalidnostod bolesti, ozljeda i stanja na koja se može djelovati preventivnim mjerama i učinkovitom zdravstvenom skrbi;

1.      osobitu pozornost posvetiti zdravstvenom stanju i mjerama unapređenja zdravlja populacijskih skupina pod povećanim rizikom.

 

Sukladno analizi zdravstvenog stanja stanovništva osnovni ciljevi provedbe Plana i Program mjera zdravstvene zaštite jesu:

 

1.      unapređenje zdravlja stanovništva u cjelini,

2.      povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti,

3.      povećanje broja godina života bez bolesti i/ili invalidnosti ,

4.      osiguranje najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja uz brigu za poboljšanje kvaliteta života očuvanjem zdravlja i funkcionalnog kapaciteta.

 

 

 

II   PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

II.1. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

1.      PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OPĆOJ/OBITELJSKOM MEDICINI

 

1.1. MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

 

1.1.1. Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje stanovništva

 

Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje stanovništva poticanjem usvajanja i potpomaganjem zdravijih načina življenja (nepušenje, pravilna prehrana, redovita tjelesna aktivnost, unaprjeđenje duševnog zdravlja uključujući prevenciju ovisnosti, odgovorno spolno ponašanje), u cilju unaprjeđenja zdravlja stanovništva i smanjenja proširenosti određenih rizičnih čimbenika

 

Poticanje i prihvaćanje odgovornosti osiguranika za svoje zdravlje,  usmjereno usvajanju po zdravlje korisnih i mijenjanju  po zdravlje štetnih navika;

 

Podizanje razine zdravstvene kulture, zdravstveno-odgojnim metodama i provođenjem zdravstveno-prosvjetnih mjera za ciljane skupine stanovništva. Zdravstveno prosvjećivanje kroničnih bolesnika i članova njihovih obitelji (korištenjem metoda i sredstava zdravstvenog odgoja u cilju organiziranja i provođenja preventivnih i kurativnih postupaka - individualni i grupni rad, raspodjela edukacijskih materijala o zdravim navikama življenja, načinu liječenja i njezi bolesnog  člana obitelji, ostali posebni edukativni programi prema zdravstvenim potrebama);

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju patronažne djelatnosti i zavoda za javno zdravstvo.

Sudionici: sredstva javnog priopćavanja, škole, poslodavci, tijela socijalne skrbi, Hrvatski Crveni križ.

 

 

1.1.2.  Skrb o osobama s povećanim rizikom po zdravlje

 

Evidentiranje osoba s povećanim rizikom po zdravlje (stariji ljudi,  pušači,  alkoholičari, osobe s prekomjernom težinom, osobe s profesionalnim rizicima, ovisnici o psihoaktivnim drogama, samci itd.).

 

Provođenje preventivno-zdravstvenih mjera za osobe s povećanim rizikom po zdravlje (zdravstveni nadzor, savjetovanje, zdravstveno prosvjećivanje usmjereno usvajanju zdravih životnih navika i učenju samozaštitnih, suzaštitnih  i drugih  vještina itd.).

 

Sveobuhvatna skrb za osobe s povećanim rizikom (praćenje socijalnih, obiteljskih, profesionalnih i drugih zdravstvenih rizika stanovništva, planirani i sistematski preventivni rad, predlaganje i provedba mjera i postupaka).

 

Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju patronažne djelatnosti i djelatnosti zdravstvene njege u kući.

Sudionici: poslodavci, škole, domovi umirovljenika, tijela socijalne skrbi, centri i udruge za suzbijanje ovisnosti.

 

 

 

1.1.3.  Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti

 

Prevencija najučestalijih kroničnih nezaraznih bolesti te drugih značajnih zdravstvenih problema (bolesti srca i krvnih žila, maligne bolesti,  duševne bolesti, bolesti probavnog sustava, bolesti mišićno - koštanog sustava i vezivnog tkiva, kožne i spolne bolesti, slabovidnost itd.), podrazumijeva utvrđivanje rizika (prekomjerna tjelesna težina, pušenje, povišeni krvni tlak, hiperlipidemija itd. te pokretanje aktivnosti smanjenja ili uklanjanja rizika, izradu planova mjera prevencije bolesti.

 

Rano otkrivanje kroničnih bolesnika: poticanje samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti u stanovništvu - samopregled, samokontrola, usmjeren zdravstveni  nadzor, kontrola skupina s povećanim rizikom i pojedinaca koji traže liječničku pomoć i savjet.

 

Skrb o kroničnim bolesnicima, pregledi, savjetovanja i kontrola učinkovitosti pojedinih poduzetih mjera, kontrola uspješnosti liječenja te rehabilitacije, provođenje odabranih socijalno-medicinskih mjera i dr., prema procjeni tima izabranog doktora opće/obiteljske medicine; uvođenje poimeničnih registara kroničnih bolesnika u ordinacijama opće/obiteljske medicine te plansko  i  organizirano   provođenje  skrbi (kućnim posjetima, naručivanjem bolesnika na preglede, organiziranjem i provođenjem kućnog liječenja, palijativne i terminalne skrbi itd.) za kronične bolesnike.

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju patronažne djelatnosti i djelatnosti zdravstvene njege u kući.

Sudionici: Hrvatski Crveni križ, tijela socijalne skrbi, ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

 

 

1.1.4.  Prevencija malignih bolesti

 

Sudjelovanje u ukupnoj prevenciji malignih bolesti uz provođenje zdravstveno-promotivnih mjera u cilju manje izloženosti ili potpunog uklanjanja rizika usvajanjem zdravijeg načina življenja (nepušenje, pravilna prehrana, izbjegavanje prekomjernog izlaganja suncu itd.) i pregledima  pojedinaca i skupina s povećanim rizikom s planom provođenja specifičnih mjera zdravstvene skrbi, za svaku jedinicu djelatnosti opće/obiteljske medicine u odnosu na potrebe populacije u skrbi.

 

Rano otkrivanje malignih bolesti - poticanje samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti kod stanovništva poput  samopregleda i samokontrole - uočavanje promjena na koži poput ranica koje ne zacjeljuju, madeža s promjenama, javljanje doktoru zbog neuobičajene dugotrajne promuklosti, neobjašnjivog gubitka težine, promjena stolice i mokrenja, dugotrajnog kašlja; usmjeren zdravstveni  nadzor i  kontrola skupina i pojedinaca s povećanim rizikom za nastanak malignoma koji traže liječničku pomoć i savjet.                          

 

Preventivni pregledi -  Obavljanje pregleda u svrhu utvrđivanja stupnja rizika obolijevanja od pojedinih malignih bolesti - preventivni pregledi i postupci u cilju otkrivanja malignoma (pregledi zadebljanja na koži, kontrola samopregleda i pregled dojki, digitorektalni pregledi za starije od 45 godina itd., kontrola provođenja pregleda cervikalnog obriska (Papa-test); kontrolni pregledi osoba s većim rizikom.     

 

Kontinuirana skrb o bolesnicima, pregledi u cilju kontrole učinkovitosti pojedinih poduzetih mjera, kontrole uspješnosti liječenja te rehabilitacije, prema procjeni tima izabranog doktora medicine; Uvođenje poimeničnih registara oboljelih od malignih bolesti u ordinacijama opće/obiteljske medicine te plansko  i organizirano provođenje kontinuirane skrbi  (kućnim posjetima,  organiziranjem i  provođenjem kućnog liječenja, palijativne-terminalne skrbi, sudjelovanjem u provođenju suvremene terapije boli itd.) za bolesne i potrebite.

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju patronažne djelatnosti i djelatnosti zdravstvene njege u kući.

Sudionici: Hrvatski Crveni križ, tijela socijalne skrbi, Hrvatska liga za borbu protiv raka itd.

 

 

1.1.5. Prevencija ozljeda

 

Sudjelovanje u ukupnoj prevenciji ozljeđivanja uz provođenje zdravstveno-promotivnih mjera u cilju manje izloženosti ili potpunog uklanjanja rizika: usvajanjem sigurnijeg načina življenja (u kući, u prometu, na radu ili rekreaciji), preventivnim radom s pojedincima i skupinama s povećanim rizikom, plansko provođenje specifičnih mjera zdravstvene skrbi, u odnosu na potrebe populacije u skrbi.

 

Otkrivanje osoba s rizikom – kod uzimanja anamneze posebnu pozornost treba obratiti na moguće opasnosti po osobu i njezinu obitelj u kući, u prometu, na radu/u školi   Provođenje procjene opasnosti nakon pada starije osobe ili teže ozljede.                     

 

Preventivne aktivnosti -  poticanje samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti kod stanovništva, poput uklanjanja opasnosti: građevinskih, u unutarnjem i vanjskom prostoru, u prometu, na radu, odmoru ili rekreaciji;  usmjeren zdravstveni  nadzor i  kontrola skupina i pojedinaca s povećanim rizikom od ozljeda. Poticanje aktivnosti na zaštiti i sprečavanju ozljeđivanja, osobito djece, mladeži i starijih osoba, te u primjeni osobne zaštitne opreme i naprava (primjerice, nošenje zaštitnih kaciga i štitnika za zglobove kod vožnje bicikla, skijanja i sl., nošenje posebnih štitnika za kuk u starijih osoba itd.). Poticanje na korištenje sigurnosnih pomagala u opasnim prostorima kao što su kupaonice, kade, tavani  i sl.    

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju patronažne djelatnosti i djelatnosti zdravstvene njege u kući.

Sudionici: Hrvatski Crveni križ, tijela socijalne skrbi, društva za osiguranje, Ministarstvo unutarnjih poslova itd.

 

 

 

1.1.6.  Skrb o osobama starijim od 65 godina

 

Ocjenjivanje zdravstvenog stanja, osobito u odnosu na funkcionalno stanje starijih osoba. Sistematski pregled u 45. godini i sistematski pregled u 65. godini, odnosno za zaposlene prije odlaska u mirovinu.

 

Prevencija gripe cijepljenjem.

Prije sezone gripe 1 cijepljenje mrtvom vakcinom.

 

Prevencija tetanusa.

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju patronažne djelatnosti i djelatnosti zdravstvene njege u kući kao  i higijensko-epidemiološke djelatnosti zavoda za javno zdravstvo.

 

 

 

1.1.7.  Prevencija i liječenje zaraznih bolesti

 

Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, u suradnji s higijensko-epidemiološkom djelatnošću, provođenjem mjera zdravstvenog prosvjećivanja i poduzimanjem odgovarajućih protuepidemijskih mjera.

 

Posebne mjere provode se kod opasnosti od epidemija, kod pojave zaraznih bolesti u obitelji, kliconoštva i sl.

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju higijensko-epidemiološke djelatnosti zavoda za javno zdravstvo.

 

 

1.1.8.  Planiranje obitelji

 

Planiranje obitelji (informiranjem osiguranika o zdravstvenim načelima  planiranja obitelji  te  načinima kontracepcije, sudjelovanje u rješavanju problema neplodnih brakova, problema usvajanja djece itd.) za populaciju u generativnoj dobi.

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju djelatnosti zaštite zdravlja žena odnosno specijalističko-konzilijarnih djelatnosti.

Sudionici: sredstva javnog priopćavanja, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.

 

1.1.9.  Ostali preventivni pregledi

 

Obavljanje pregleda u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti i kontraindikacija zbog smještaja u pojedine ustanove, smještaja u obitelj, putovanja, bavljenja sportom i rekreacijom, i sl.

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine.

 

 

 

1.2. DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE I REHABILITACIJA

 

1.2.1.  Dijagnostika i liječenje

 

Dijagnostika  i  liječenje, uključujući njihovo unaprjeđenje (pružanjem kvalitetne kurativne zaštite u ambulanti, u stanu bolesnika, u stambenoj i stacionarnoj jedinici doma umirovljenika, itd.).

 

Primjena odgovarajućih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno medicinskoj indikaciji te uključivanje patronažne službe i djelatnosti zdravstvene njege u kući u liječenje i skrb za bolesnike u terminalnoj fazi bolest te sudjelovanje u provođenju metadonske terapije. U liječenju pojedinih bolesti obveza je tima ostvarivanje komuniciranja s odgovarajućim izvanmedicinskim djelatnostima (ustanove za predškolski odgoj djece, škole, poslodavci, domovi umirovljenika itd.) u rješavanju određenih zdravstvenih problema bolesnika.

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s laboratorijskom i patronažnom,  te specijalističko-konzilijarnom  djelatnošću.

Sudionici: ustanove za predškolski odgoj djece, škole, poslodavci, domovi umirovljenika.

 

 

1.2.2. Upućivanje i aktivna suradnja sa specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću

 

Upućivanje i suradnja sa specijalističko-konzilijarnom i laboratorijskom te bolničkom djelatnošću (konzilijarni pregledi, dijagnostika, terapija, rehabilitacija, bolničko liječenje) prema medicinskim kriterijima; postizanje odgovarajuće koordinacije rada i razmjene informacija sa specijalističkom, laboratorijskom i bolničkom djelatnošću.

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom i laboratorijskom te bolničkom djelatnošću.

 

 

 

1.2.3.  Kućni posjeti i kućno liječenje

 

Na poziv, (u akutnim stanjima - akutnim bolestima, u slučajevima pogoršanja osnovne kronične bolesti i akutnim bolestima kroničnog bolesnika) ili  programirano (kontrola i liječenje u kući kroničnog nepokretnog ili terminalnog bolesnika i sl.), na osnovi procjene izabranog doktora medicine, osobito kod kroničnih bolesnika kod kojih postoje uvjeti za provođenjem kućnog liječenja.

 

Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju patronažne djelatnosti i djelatnosti zdravstvene njege u kući.

 

 

1.2.4.  Rehabilitacija

 

Prema dogovoru s doktorom odgovarajuće specijalnosti ili ocjeni izabranog doktora, provode se temeljni rehabilitacijski postupci (upute o razgibavanju, aktivne i pasivne vježbe) u ambulanti ili u kući nepokretnog i teško pokretnog bolesnika uz potrebno poučavanje članova obitelji ili drugih osoba.

 

Izvršitelji : izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju patronažne djelatnosti.

 

 

1.2.5.  Pružanje hitne medicinske pomoći

 

Pružanje medicinske pomoći u rješavanju hitnih stanja u djelatnosti opće/obiteljske medicine, na mjestu događaja, i u ambulanti, do preuzimanja bolesnika od strane odgovarajućih djelatnosti zdravstva.

Jedinice opće/obiteljske medicine koje provode djelatnost hitne medicinske pomoći kroz dežurstva i pripravnost, rade prema Programu mjera  za hitnu medicinsku pomoć.

 

Izvršitelji: timovi opće/obiteljske medicine (dežurstva i pripravnost za hitnu medicinsku pomoć) djelatnost hitne medicinske pomoći.

 

1.3.  OSTALE MJERE

 

1.3.1.  Ocjena privremene nesposobnosti za rad

 

Za vrijeme liječenja i rehabilitacije određuje se privremena nesposobnost za rad, a nakon liječenja, ukoliko postoje indikacije, upućivanje nadležnim tijelima mirovinskog osiguranja radi utvrđivanja preostale radne sposobnosti ili invalidnosti te, u slučaju potrebe, konzultiranje službe  za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika.

 

Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine.

Sudionici: Služba medicine rada, kadrovska služba poslodavca, služba zaštite na radu poslodavca.

 

 

1.3.2.  Pregled i ispunjavanje prijedloga za upućivanje radnika na liječničku komisiju, odnosno  nadležnim tijelima mirovinskog osiguranja

 

Prema utvrđenoj metodologiji obavlja se klinički pregled i određene pretrage prema indikacijama, te ispunjavaju obrasci u svrhu utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad, promijenjene radne sposobnosti, odnosno trajne nesposobnosti za rad.

 

Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine.

Sudionici: Tim medicine rada, kadrovska služba poslodavca, služba zaštite na radu poslodavca, službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje.

 

 

1.3.3.  Suradnja na razini primarne zdravstvene zaštite

 

Uspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite osobito u brizi za skupine stanovništva s povećanim rizikom te radnike s povećanim rizikom (radnici na poslovima s posebnim uvjetima rada, radnici mlađi od 21 te stariji od 40 godina, radnici oboljeli od profesionalnih bolesti ili izmjenjene radne sposobnosti zbog profesionalne bolesti, radnici s izmjenjenom radnom sposobnošću, radnici kronični bolesnici, radnici zbog zaštite majčinstva  i dr.).

 

Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine uz suradnju ostalih djelatnosti primarne ili  specifične zdravstvene zaštite.

 

 

1.3.4.  Suradnja na promicanju zdravlja s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti

 

Razvijanje stalne suradnje na promicanju zdravlja između timova  opće/obiteljske  medicine i zavoda za javno zdravstvo te drugih djelatnosti koji doprinose zdravlju (prosvjeta, socijalna zaštita, Hrvatski Crveni križ, komunalne djelatnosti itd.). Zadaća je timova opće/obiteljske medicine predlaganje mjera u svrhu promicanja zdravlja i poboljšanja općih higijenskih prilika (osobito u odnosu na vodoopskrbu, prehranu, stanovanje,  dispoziciju otpadnih tvari, zaštitu okoliša te rekreaciju, provođenje osnovnih higijenskih mjera itd.).

 

Timovi osobito trebaju poticati i predlagati provođenje socijalno-medicinskih mjera - aktivno  surađivati s  centrima  za socijalni  rad i  drugim  djelatnostima u rješavanju socijalnih problema (kućno izvanbolničko liječenje i njega te rješavanje teških socijalno-medicinskih problema: starije osobe, nepokretne i nemoćne osobe, osobe koje žive u lošim stambenim i gospodarskim uvjetima itd.).

 

Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo.

Sudionici: prosvjetne službe te službe socijalne zaštite, Hrvatski Crveni križ, komunalne djelatnosti, sredstva javnog priopćavanja, škole, poslodavci.

 

 

1.3.5.  Registriranje, evidentiranje, izvještavanje i evaluacija rada

 

Utvrditi broj te spolnu i dobnu strukturu osoba u skrbi (registracijom i poimeničnom evidencijom osoba po spolu i dobnim skupinama, uvođenjem  godišnje evidencije korisnika djelatnosti opće/obiteljske medicine), uvođenjem poimeničnih registara kroničnih bolesnika, invalida rada te radnika oboljelih od profesionalnih bolesti, radnika ozlijeđenih na radu itd.). Registriranje i evidentiranje osoba u skrbi, osobito u odnosu na bolesti javno-zdravstvenog značaja (najučestalije kronične bolesti - cirkulacijske bolesti, maligne bolesti, dijabetes, bolesti ovisnosti, profesionalne bolesti i ozljede). Mjeru je potrebno provoditi u cilju evaluacije kvalitete rada, programiranje mjera  promocije zdravlja i prevencije bolesti na razini tima te zbog kvalitetnije i sveobuhvatnije obrade podataka na državnoj razini.

 

Uz rutinsko izvještavanje, za potrebe zdravstvene statistike potrebno je izvještavati o: a) zaraznim bolestima, b) zloćudnim novotvorinama (prijava maligne neoplazme) c) prijava o ozljedama na radu i dr., izvještavanje o evaluaciji provođenja  pojedinih mjera zdravstvene zaštite.

 

Praćenje morbiditeta i bolovanja radnika - kretanje izostanaka s posla zbog bolesti, ozljeda i profesionalnih bolesti, redovito izvještavanje te poduzimanje odgovarajućih mjera prevencije i intervencije, evaluacija rada i aktivnosti u zaštiti zdravlja stanovništva u obuhvatu.

 

Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine.

 

 

1.3.6.  Izvještavanje i evaluacija provedbe mjera zdravstvene zaštite

 

Uz rutinsko izvještavanje potrebno je provoditi stalnu evaluaciju provođenja pojedinih mjera zdravstvene zaštite i povremene analize u županijskim zavodima za javno zdravstvo odnosno Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

 


1. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OPĆOJ/OBITELJSKOJ MEDICINI

 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.  MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.1. Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje stanovništva

 

Sve osobe u skrbi, osobito  osobe izložene rizicima te ugrožene skupine stanovništva, kronični bolesnici i članovi njihovih obitelji

Poticanje načina života korisnog po zdravlje, individualni

i grupni savjeti, edukacija za samozaštitne i suzaštitne aktivnosti, dijeljenje brošura, pamtilica itd.

Najmanje za osobe izložene rizicima te ugrožene skupine stanovništva, kronične bolesnike i članove njihovih obitelji

1.2.  Skrb o osobama s povećanim rizikom po zdravlje

Sve osobe u skrbi izložene rizicima po zdravlje

Provođenje mjera promicanja zdravlja, individualni i grupni rad na uklanjanju i smanjivanju rizika, provedba skrininga i ranih dijagnostičkih preglede kod sumnje na bolest

Najmanje za mladež, pretile, alkoholičare, pušače, promiskuitetne osobe te osobe s profesionalnim i drugim opasnostima po ozljeđivanje i obolijevanje

1..3.  Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti

Sve osobe u skrbi , prema propisanim mjerama zdravstvene zaštite, specifičnostima i najvažnijim zdravstvenim problemima  populacije u obuhvatu..

Sistematsko provođenje mjera promicanja zdravlja, provođenje i kontrola provođenja skrininga, rane dijagnostike i liječenja kroničnih nezaraznih bolesti, prema programu ordinacije, kod traženja pomoći ali i aktivno, pozivanjem na pregled.

Najmanje za osobe izložene rizicima po zdravlje

1.4.  Prevencija malignih bolesti

 

Sve osobe u skrbi, prema propisanim mjerama zdravstvene zaštite za pojedina sijala raka.

Sistematsko provođenje mjera promicanja zdravlja, provođenje i kontrola provođenja skrininga, rane dijagnostike i liječenja malignih bolesti, prema programu ordinacije kod traženja pomoći ali i aktivno, pozivanjem na pregled.

Najmanje za osobe izložene rizicima po zdravlje, rizične skupine stanovništva te ostale s indikacijama za provedbu posebnih postupaka prevencije (kod ranih znakova-sumnje na rak, obiteljske anamneze i sl.).

1.5.  Prevencija ozljeda

Pojedinci  i skupine s povećanim rizikom od ozljeđivanja, osobito djeca, mladež, starije osobe, sportaši, poljoprivrednici, građevinski radnici, i sl.

Provođenje mjera promicanja zdravlja, individualni i grupni rad na uklanjanju i smanjivanju rizika. Utjecanje na promjena stava prema opasnostima u kući, u prometu, na radu  u sportu ili rekreaciji.

Najmanje za djecu i mladež, osobe starije od 65 godina, radnike izložene opasnostima, u skladu s nacionalnim programom.

1.6.  Skrb o osobama starijim od 65 godina

 

Sve osobe u skrbi u dobi od 65 i više godina

Provođenje mjera promicanja zdravlja, individualni i grupni rad na uklanjanju i smanjivanju rizika. Pravodobno otkrivanje bolesti, poboljšanje učinkovitosti liječenja i rehabilitacije i poboljšanje kvalitete života

Najmanje za sve osobe od 65 i više godina izložene rizicima od obolijevanja od malignih ili drugih kroničnih masovnih bolesti


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.7.  Prevencije i liječenje zaraznih bolesti

 

Sve osobe u skrbi prema programu mjera zaštite od zaraznih bolesti, zakonskim i drugim propisima

Prevencija i liječenje u suradnji s nadležnim HE službama, prijavljivanje zaraznih bolesti

Sve osobe u skrbi

1.8.  Planiranje obitelji

 

Sve žene (parovi) u generativnoj dobi (15-55 godina) te sve spolno aktivne žene 

Promocija željenog materinstva planiranje i sudjelovanje u provođenju kontracepcije planiranju broja željene djece, uključivanje žena i parova u druge programe planiranja obitelji

Sve žene u skrbi u dobi od 15-55 godina

1..9.  Ostali preventivni pregledi

 

Sve osobe kod potreba obavljanja preventivnih pregleda kod smještaja u ustanove, smještaja u obitelj, putovanja, bavljenja sportom i rekreacijom, i sl.

Preventivni pregledi odgovarajućeg sadržaja

Sve osobe u skrbi kod potrebe posebnih preventivnih pregleda

2. DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE I REHABILITACIJA

2.1.  Dijagnostika i liječenje

Sve osobe oboljeli od akutnih i kroničnih bolesti

Prema algoritmima, kliničkim smjernicama, suvremenim znanstveno utemeljenim medicinskim postupcima

Sve osobe oboljele od akutnih i kroničnih bolesti

2.2. Upućivanje i aktivna suradnja sa specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću

Sve osobe s dijagnostički  neutvrđenim stanjima, akutnim i kroničnim bolestima ili komplikacijama bolesti za čije liječenje je neophodno potrebno pregled i mišljene kod odgovarajućeg specijalista-konzultanta.

Prema algoritmima, kliničkim smjernicama, suvremenim znanstveno utemeljenim medicinskim postupcima

Osove za čije liječenje je neophodno potrebno pregled i mišljene kod odgovarajućeg specijalista-konzultanta.

2.3.  Kućni posjeti i kućno liječenje

 

Sve osobe čije zdravstveno stanje zahtijeva kućno liječenje

Prema algoritmima, kliničkim smjernicama, suvremenim znanstveno utemeljenim medicinskim postupcima primjenjivim u kući (teško pokretnog bolesnika)

Osobe čije zdravstveno stanje, po procjeni doktora o/m zahtijeva kućno liječenje

2.4.  Rehabilitacija

 

Sve osobe čije zdravstveno stanje zahtijeva rehabilitaciju (u ordinaciji obiteljske medicine) ili kući (teško pokretnih) bolesnika

Kineziterapija i postupci fizikalne medicine, prema algoritmima, kliničkim smjernicama, suvremenim znanstveno utemeljenim medicinskim postupcima primjenjivim u ordinaciji ili kući (teško pokretnog bolesnika)

Osobe s indikacijama za provođenje kineziterapije i fizikalne medicine u ordinaciji ili kući (teško pokretnih bolesnika)


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

2.5.   Pružanje hitne medicinske pomoći

 

Sve osobe  s hitnim stanjem u ordinaciji, u kući ili na terenu, te sve područno stanovništvo kada su timovi opće medicine zaduženi za pružanje hitne medicinske pomoći (dežurstva i pripravnost)

Postupci pružanja HMP uz primjenu suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i sredstava; prema algoritmima, kliničkim smjernicama, suvremenim znanstveno utemeljenim medicinskim postupcima primjenjivim ordinaciji, u kući bolesnika ili na terenu.

Sve osobe s hitnim stanjem

3.  OSTALE MJERE

3.1.  Ocjena privremene nesposobnosti za rad

Svi radnici

Prema algoritmima, kliničkim smjernicama, suvremenim znanstveno utemeljenim medicinskim postupcima s ciljem utvrđivanja sposobnosti za obavljanje svog rada

Svi radnici s indikacijom/potrebom za ocjenjivanje privremene sposobnosti za rad

3.2.   Pregled i ispunjavanje prijedloga za upućivanje zaposlenika na liječničku, odnosno invalidsku komisiju

Oboljeli od profesionalnih bolesti, kronični bolesnici, drugi oboljeli ili ozlijeđeni  kod gubitka radne sposobnosti

Prema algoritmima, kliničkim smjernicama, suvremenim znanstveno utemeljenim medicinskim postupcima uz dodatne pretrage prema propisanom algoritmu s ciljem utvrđivanja radne nesposobnosti ili invalidnosti

Svi radnici na bolovanju duljem od 1 godine te drugi radnici s gubitkom radne sposobnosti

3.3.   Suradnja na razini primarne zdravstvene zaštite

Sve druge djelatnosti primarne zdravstvene zaštite: zaštita dojenčadi, djece i mladeži, zaštita žena, HMP, patronaža, kućna njega, HE služba, zavodi za javno zdravstvo i sl.

Telefonske, izravne,, elektronske i druge konzultacije, redoviti stručni sastanci te sastanci prema posebnim potrebama, zajednička savjetovanja, radionice, seminari itd.

Najmanje redovita (dnevna) suradnja s patronažnom, HE službom te službom njege u kući a suradnja s ostalim djelatnostima po potrebi

3.4.  Suradnja na promicanju zdravlja s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti

Svi sudionici na poslovima promicanja zdravlja.

Telefonske, izravne,, elektronske i druge konzultacije, redoviti stručni sastanci te sastanci prema posebnim potrebama, zajednička savjetovanja, radionice, seminari itd.

Planirana sustavna suradnja s odabranim sudionicima: prosvjetnim službama te nadležnim tijelima socijalne skrbi, Hrvatskim Crvenim križem, komunalnim djelatnostima, sredstvima javnog priopćavanja, školama, poslodavcima


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

3.5.  Registriranje, evidentiranje, izvještavanje i evaluacija rada

 

Populacija u obuhvatu, svi relevantni pokazatelji o kvaliteti rada i zdravstvenom stanju.

O cjelokupnom radu te  za potrebe registara prema Zakonu o statističkim istraživanjima

Utvrđivanje broja te spolne i dobne strukture osoba u skrbi (registracijom i poimeničnom evidencijom osoba po spolu i dobnim skupinama, uvođenjem  godišnje evidencije korisnika djelatnosti opće/obiteljske medicine), poimenični registri kroničnih bolesnika, invalida rada te radnika oboljelih od profesionalnih bolesti, radnika ozlijeđenih na radu itd.). Registriranje i evidentiranje osoba u skrbi, osobito u odnosu na bolesti javno-zdravstvenog značaja (cirkulacijske, maligne bolesti, dijabetes, bolesti ovisnosti, profesionalne bolesti i ozljede).

Rutinsko izvješćivanje, izvještaji za registre, izvještaji o kretanju izostanaka s posla zbog bolesti, ozljeda i profesionalnih bolesti, evaluacija rada i aktivnosti na zaštiti zdravlja stanovništva.

Najmanje prema prioritetnom planu registriranja i evidentiranja

napravljenog na temelju analize specifične situacije u populaciji.

 

3.6.  Izvještavanje i evaluacija provedbe mjera zdravstvene zaštite

 

Za sve mjere zdravstvene zaštite, predviđene sa specifičnu populaciju u obuhvatu.

Uz rutinsko izvještavanje potrebno je provoditi stalnu evaluaciju provođenja pojedinih mjera zdravstvene zaštite i povremene zajedničke analize u županijskim zavodima za javno zdravstvo, Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba  i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

Prema propisanoj metodologiji

 


2.     PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DOJENČAD I MALU DJECU

 

2.1.  MJERE PROMICANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

 

 

2.1.1.  Sistematski pregled dojenčeta u dobi 1-2 mjeseca

 

1.      Otvaranje kartona (zdravstvenog i cjepnog); kratka obiteljska anamneza (kronične i nasljedne bolesti;  raniji porodi; podaci o ovoj trudnoći i porodu); prehrana djeteta i podaci o dotadašnjem zdravstvenom stanju.

2.      Opći pregled po sustavima (koža i sluznice, glava, vrat, prsni koš, pluća i srce, abdomen, spolovilo, ekstremiteti i kukovi), posebice osvrt na eventualne anomalije, oštećenja ili odstupanja za dob.

3.      Opće držanje djeteta i reakcije, primitivni i duboki refleksi, reakcija zjenica na svjetlo.

4.      Antropometrijska mjerenja: tjelesna težina, duljina, opseg glave i prsnog koša, tjelesna temperatura.

5.      Ultrazvučni pregled kukova - u djece s pozitivnom obiteljskom anamnezom na prirođenu displaziju kukova, djece rođene na zadak i iz višeplodne trudnoće te u djece s patološkim nalazom kliničkog pregleda kukova.

6.      Ultrazvučni pregled mozga - u nedonošene novorođenčadi (29 i manje tjedana gestacije)  te druge novorođenčadi s perinatalnim čimbenicima rizika.

7.      BCG - u slučajevima u kojima nisu provedeni u rodilištu.

8.      Profilaksa rahitisa.

9.      Profilaksa anemije u prematurusa i prema drugim određenim indikacijama.

10.  Savjeti o njezi i prehrani.

11.  Unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.2.  Sistematski pregled dojenčeta u dobi  3-4 mjeseca

 

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:

1.      anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju (uvid u karton "bolesničke ambulante"), vrsta i način prehrane, san, probava, opće ponašanje djeteta, podaci o profilaksi rahitisa i anemije u određenim slučajevima;

2.      opći pregled po sustavima, lokomotorika, fontanela, znaci rahitisa, kukovi, psihomotorika prema upitniku za tu dob, skrining vida i sluha;

3.      neurološki skrining - primitivni refleksi, držanje glavice, socijalni smješak, gukanje, položaj ekstremiteta, oslonac u vertikali;

4.      antropometrijska mjerenja;

5.      cijepljenje prema kalendaru cijepljenja i unošenje podataka u cjepni karton;

6.      savjet o njezi i prehrani;

7.      unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.3.  Sistematski pregled dojenčeta u dobi od 6-7 mjeseci

 

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:

1.      anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju - kao i za dob 3-4 mjeseca;

2.      opći pregled - kao i za dob 3-4 mjeseca + krvna slika (CKS i Hb);

3.      psihomotorika i neurološki skrining predviđeni za dob;

4.      skrining na oštećenje sluha;

5.      antropometrijska mjerenja;

6.      cijepljenje - podaci o dosadašnjem cijepljenju; cijepljenje ili docjepljivanje - prema cjepnom kartonu i kalendaru cijepljenja; unošenje podataka u cijepni karton;

7.      savjet o njezi i prehrani;

8.      unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.4.   Sistematski pregled dojenčeta u  9-10 mjeseci

 

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:

1.      anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju - kao kod ranijih sistematskih pregleda;

2.      kontrola provedene primovakcinacije;

3.      opći pregled kao kod ranijih sistematskih pregleda + denticija;

4.      psihomotorika prema upitniku za tu dob (sjedenje, stajanje, puzanje, govor, vid, sluh);

5.      antropometrijska mjerenja;

6.      savjet o njezi i prehrani;

7.      unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju .

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.5.  Sistematski pregled djeteta u dobi 12 -13 mjeseci života

 

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:

1.      anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju - kao kod ranijih sistematskih pregleda + podaci o čuvanju djeteta (boravak u ustanovi ili čuvanje djeteta kod kuće);

2.      opći pregled kao kod ranijih sistematskih pregleda;

3.      psihomotorika prema upitniku za tu dob (prohodavanje i "hodanje", prve riječi sa značenjem, vid, sluh);

4.      antropometrijska mjerenja;

5.      laboratorijske pretrage – CKS, urin

6.      cijepljenje - podaci o dosadašnjem cijepljenju; cijepljenje ili docjepljivanje -  prema cjepnom kartonu i kalendaru cijepljenja; unošenje podataka u cjepni karton;

7.      antirahitična i antianemična profilaksa;

8.      savjet o njezi i prehrani;

9.      unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.6.  Sistematski pregled djeteta u dobi od 2 godine

 

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:

1.      anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju - kao kod ranijih sistematskih pregleda + podaci o kontroli sfinktera, podaci o čuvanju djeteta (kuća-ustanova), o odnosima roditelj-dijete; društveni i emocionalni razvoj;

2.      opći pregled kao kod ranijih sistematskih pregleda + denticija, položaj testisa, vid, sluh;

3.      psihomotorika prema upitniku za tu dob;

4.      antropometrijska mjerenja;

5.      laboratorijske pretrage - urin, RR, CKS;

6.      profilaksa anemije i karijesa;

7.      cijepljenje - podaci o dosadašnjem cijepljenju;

8.      savjet o prehrani;

9.      unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.7.  Sistematski pregled djeteta s 4 godine

 

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:

1.      anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju - kao kod ranijih sistematskih pregleda;

2.      opći pregled kao kod ranijih sistematskih pregleda +  mjerenje tlaka, upućivanje okulisti i kontrola urina i CKS-a;

3.      psihomotorika prema upitniku za tu dob i ispitivanje razvoja govora;

4.      antropometrijska mjerenja;

5.      cijepljenje - podaci o dosadašnjem cijepljenju i cijeljenje prema kalendaru cijepljenja;

6.      savjet o prehrani;

1.      unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.8.  Cijepljenje i docjepljivanje dojenčadi i  djece 0-6 godina

 

Uz prethodni kontrolni pregled djeteta u svrhu utvrđivanja kontraindikacija, a prema kalendaru cijepljenja koji za svaku godinu izrađuje epidemiološka služba Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cijepljenje se obavlja kontinuirano kroz čitavu godinu.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.9.  Cijepljenje i docjepljivanje dojenčadi i  djece 0-6 godina protiv hepatitisa B

 

Cijepljenje protiv hepatitisa B je obvezatno za svu novorođenčad HBsAg pozitivnih majki i djecu smještenu u zavode socijalno-zdravstvene skrbi.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.10. Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje roditelja i djece

 

2.      Individualno zdravstveno prosvjećivanje roditelja  u obliku savjetovanja roditelja o problemima rasta i razvoja; o načinu prehrane  - posebice naglasiti važnost i prednosti prirodne prehrane u dojenačkoj dobi te stjecanje zdravih prehrambenih navika u cilju prevencije pretilosti; zdravstveno prosvjećivanje u svezi prevencije nesreća i posljedičnih ozljeda  i drugih zdravstvenih problema.

 

3.      Održavanje tečaja "Zdravo dojenče i dijete"; na području gdje se ne provodi tečaj treba održati predavanja odnosno grupne diskusije o njezi, prehrani i zdravom razvoju dojenčadi i male djece.

4.      Distribuiranje tiskanih preporuka o njezi, prehrani i zdravom razvoju dojenčadi i male djece.

5.      Zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi  stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja, naročito obzirom na prevenciju najznačajnih zdravstvenih problema i ozljeda uz korištenje popularnih tiskanih materijala, video-kaseta i filmova u čekaonicama ambulanti, predškolskim odgojnim ustanovama i na drugim javnim mjestima te putem sredstava javnog priopćavanja.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

Sudionici: Mjera se provodi u suradnji s drugim djelatnostima primarne zaštite i intersektorskom suradnjom.

 

 

2.1.11.  Druge preventivne mjere

 

1.      Kemoprofilaksa i seroprofilaksa - primjenom određenih sredstava (kod djece koja su izložena određenim infekcijama - prema važećim zakonskim propisima).

2.      Profilaksa rahitisa provodi se kroz čitavo dojenačko doba.

3.      Profilaksa anemije - u prvoj godini starosti kod pojedinaca i skupina s povećanim rizikom (nedonoščad).    

4.      Profilaksa karijesa u dječjoj dobi.

5.      Kontrolni pregled prigodom prijave neke zarazne bolesti i poduzimanje manjih protuepidemijskih mjera.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

Sudionici: Mjere se provode u suradnji  s drugim djelatnostima primarne zaštite i higijensko-epidemiološke djelatnosti zavoda za javno zdravstvo.

 

 

2.1.12. Kontrolirano praćenje  djece sa specifičnim rizicima po zdravlje  i djece s kroničnim oboljenjima

 

Sistematska evidencija i redoviti pregledi djece sa svim oblicima kroničnog poremećaja zdravlja, a posebice s kongenitalnim anomalijama, metaboličkim poremećajima, djece niske porodne težine sa smetnjama prilagođavanja i ponašanja, neuromišićnim poremećajima, smetnjama vida i sluha, alergijskim bolestima i astmom, recidivirajućim urinarnim infektima, recidivirajućim bolestima dišnog sustava, dijabetesom, hemofilijom, epilepsijom, djece s malignim bolestima, tuberkulozom, AIDS-om i drugim bolestima od osobitog javno-zdravstvenog značaja. Posebice se prati  senzomotorički razvoj dojenčeta kod kojeg je ustanovljena neurološka ugroženost.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.1.13.  Skrb o djeci ometenoj u psihofizičkom razvoju

 

Registracija, evidencija djece i redoviti kontrolni pregledi djece koja su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim komisijama za vještačenje. Pregled i ispitivanje u djeteta u kojeg je pokrenut postupak za vještačenje po stručnoj komisiji.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

Sudionici: Psiholog, defektolog, socijalni radnik te specijalisti određenih specijalnosti.

 

 

2.1.14.  Zdravstveni nadzor djece smještene u predškolskim ustanovama i djece smještene u drugoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi

 

Praćenje i unapređenje zdravstvenog stanja djece, osobito:

1.      praćenje uhranjenosti,

2.      prevencija bolesti dišnog sustava,

3.      prevencija i liječenje poremećaja ponašanja,

4.      prevencija koštano-mišićnih promjena u djece,

5.      prevencija karijesa.

 

Briga o prehrani djece primjenom jedinstvenih normativa, praćenje utjecaja prehrane na zdravlje djece.

 

Organiziranje zdravstvene zaštite u različitim oblicima društvene brige o djeci prema potrebi ljetovanje-zimovanje.

Stalno stručno usavršavanje radnika u predškolskim ustanovama u cilju zaštite i unapređenja zdravlja djece.

 

Osiguranje i kontrola održavanja higijenskih uvjeta prostora u kojem borave djeca, poduzimanje drugih mjera kojima se zaštićuje zdravlje djece uključujući prevenciju nesreća i posljedičnih ozljeda. 

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite u suradnji s higijensko-epidemiološkim  timom, sanitarnom inspekcijom i patronažnom službom.

Sudionici: ustanove socijalne skrbi.

 

 

2.1.15.  Ostale preventivne mjere

 

Pregled novorođenčeta neposredno poslije poroda  kod kuće.

U 1. i 5. minuti  određivanje Apgar vrijednosti, ocjena općeg stanja novorođenčeta, procjena zrelosti, mjerenje porodne težine i duljine, opsega glave, uočavanje vidljivih kongenitalnih anomalija, oštećenja pri porodu i drugih smetnji.

 

Cijepljenje protiv tuberkuloze, skrining fenilketonurije i hipotireoze za novorođenčad rođenu kod kuće.

 

Za novorođenčad  rođenu kod kuće do mjesec dana života - cijepljenje protiv tuberkuloze,   uzimanje kapilarne krvi na filtar papir i upućivanje u laboratorij za otkrivanje prirođenih metaboličkih bolesti na probu inhibicije za skrining fenilketonurije (Guthrie test) te uzimanje kapilarne krvi na filtar papir i upućivanje u odgovarajući laboratorij za pregled TSH testom za skrining kongenitalne hipotireoze.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.2.   LIJEČENJE I REHABILITACIJA

 

 

2.2.1.  Dijagnostika i liječenje bolesnog djeteta

 

Obuhvaća pregled, dijagnostiku, poduzimanje svih mjera liječenja i po potrebi rehabilitaciju. Za kronično bolesnu djecu s recidivirajućim bolestima - registracija na lokalnoj razini, praćenje i poduzimanje odgovarajućih mjera liječenja i rehabilitacije. Za djecu ometenu u razvoju - registracija na lokalnoj razini, upućivanje na verifikaciju dijagnoze, poduzimanje odgovarajućeg liječenja i rehabilitacije. 

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite u suradnji s laboratorijskom i specijalističko-konzilijarnom djelatnošću i drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (patronažna djelatnost i zdravstvena njega u kući).

 

 

2.2.2.  Kućne posjete

 

Prema indikaciji izabranog doktora, kod bolesti u kojima je dolazak bolesnika u ambulantu izrazito otežan ili nije moguć.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.2.3.  Pružanje hitne medicinske pomoći

 

Pružanje medicinske pomoći u rješavanju hitnih stanja u djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece, na mjestu događaja, i u ambulanti, do preuzimanja bolesnika od strane odgovarajućih djelatnosti zdravstva.

 

Izvršitelji: tim zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece u suradnji s djelatnošću hitne medicinske pomoći.

 

2.2.4.  Rehabilitacija

 

Prema dogovoru s doktorom odgovarajuće specijalnosti ili ocjeni izabranog doktora, provode se temeljni rehabilitacijski postupci (upute o razgibavanju, aktivne i pasivne vježbe) u ambulanti ili u kući nepokretnog i teško pokretnog djeteta uz potrebno poučavanje članova obitelji ili drugih osoba.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite  u suradnji sa specijalistima drugih specijalnosti i drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (kućna njega).

 

 

2.3.  OSTALE MJERE

 

2.3.1.  Suradnja i koordinacija u promicanju i zaštiti zdravlja te mjerama dijagnostike, liječenja i rehabilitacije predškolske djece na razini primarne zdravstvene zaštite

 

Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja djeteta nužna je suradnja više djelatnosti primarne zdravstvene zaštite zbog koordinacije u rješavanju pojedinih zdravstvenih problema vezanih uz dijete kao člana obitelji.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite  u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

 

 

2.3.2. Suradnja na zaštiti zdravlja s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti djece predškolskog uzrasta

 

Pri rješavanju problema zdravstvene i psihosocijalne naravi kao i provođenju određenih mjera zdravstvene zaštite nužna je suradnja s ostalim sudionicima zaštite djece predškolskog uzrasta (osoblje u predškolskim ustanovama, psiholog, defektolog, logoped i dr.), a prema indikacijama i s tijelima socijalne skrbi.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

Sudionici: Mjera se provodi u suradnji s drugim djelatnostima intersektorskom suradnjom.

 

 

2.3.3.  Suradnja i koordinacija na razini specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite

 

Suradnja s rodilištem putem otpusnog pisma za novorođenče, ostvarivanje kontakta pri rješavanju pojedinih zdravstvenih problema  zajedničkog pacijenta (planiranje obrade, hospitalizacije i provođenja liječenja).

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

Sudionici: Mjera se provodi u suradnji sa specijalistima u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj djelatnosti.

 

 

2.3.4.  Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvještavanje

 

Prema važećim zakonskim propisima uključujući preventivne mjere i postupke. Za svako dijete uvođenje kartona s podacima o rastu i razvoju, bolestima i liječenju, cijepljenjima, patronažni list, vođenje propisane evidencije o radu.

 

Evidentiranje neurološki rizične novorođenčadi i dojenčadi te novorođenčadi i dojenčadi s odstupanjima ili oštećenjem u neuromotoričkom razvoju i s utvrđenim oštećenjima.

 

Evidentiranje djece s utvrđenim neurološkim smetnjama koje bitno utječu na normalan život i rad i kojima je potrebna zaštita i pomoć.

 

Izvještavanje na propisanim obrascima  u zadanim rokovima, uz evidenciju i izvještavanje o zaraznim i malignim bolestima, prema važećim zakonskim propisima.

 

Uz izvještavanje prema važećim zakonskim propisima, praćenje razina i uzroka smrti djece u perinatalnom i dojenačkom razdoblju te analiza zdravstvenog stanja djece korištenjem dostupne dokumentacije iz primarne i bolničke razine zdravstvene zaštite te mortalitetne statistike.

 

Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.


2. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DOJENČADI I MALE DJECE

 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.  MJERE PROMICANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.1. Sistematski pregled dojenčeta u dobi 1-2 mjeseca

dojenčad u dobi 1-2 mjeseca

anamneza, pregled, savjetovanje i profilaksa prema smjernicama i algoritmima struke određenim za dob; vođenje zdravstvene dokumentacije prema važećim propisima

 

Sva dojenčad u dobi 1-2 mjeseca

 

1.2. Sistematski pregled dojenčeta u dobi 3-4 mjeseca

 

dojenčad u dobi 3-4 mjeseca

anamneza, pregled, savjetovanje i profilaksa prema smjernicama i algoritmima struke određenim za dob; cijepljenje prema važećem kalendaru cijepljenja; vođenje zdravstvene dokumentacije prema važećim propisima

Sva dojenčad u dobi 3-4 mjeseca

1.3. Sistematski pregled dojenčeta u dobi 6-7 mjeseca

dojenčad u dobi 6-7 mjeseci

anamneza, pregled, savjetovanje i laboratorijske pretrage prema smjernicama i algoritmima struke određenim za dob; cijepljenje prema važećem kalendaru cijepljenja; vođenje zdravstvene dokumentacije prema važećim propisima

 

Sva dojenčad u dobi 6-7 mjeseci

 

1.4. Sistematski pregled dojenčeta u dobi 9-10 mjeseci

 

dojenčad u dobi 9-10 mjeseci

anamneza, pregled i savjetovanje prema smjernicama i algoritmima struke određenim za dob; vođenje zdravstvene dokumentacije prema važećim propisima

Sva dojenčad u dobi 9-10 mjeseci

1.5. Sistematski pregled  djeteta u dobi 12-13 mjeseci

dojenčad u dobi 12-13 mjeseci

anamneza, pregled, savjetovanje i laboratorijske pretrage prema smjernicama i algoritmima struke određenim za dob; cijepljenje prema važećem kalendaru cijepljenja; vođenje zdravstvene dokumentacije prema važećim propisima

 

Sva dojenčad u dobi 12-13 mjeseci

1.6. Sistematski pregled djeteta u dobi od 2 godine

djeca u dobi od 2 godine

anamneza, pregled, savjetovanje i laboratorijske pretrage prema smjernicama i algoritmima struke određenim za dob; cijepljenje prema važećem kalendaru cijepljenja; vođenje zdravstvene dokumentacije prema važećim propisima

 

Sva djeca u dobi od 2 godine

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.7. Sistematski pregled djeteta u dobi od 4 godine

djeca u dobi od 4 godine

anamneza, pregled, savjetovanje i laboratorijske pretrage prema smjernicama i algoritmima struke određenim za dob; cijepljenje prema važećem kalendaru cijepljenja; vođenje zdravstvene dokumentacije prema važećim propisima

Sva djeca u dobi od 4 godine

 

 

 

1.8. Cijepljenje i      docjepljivanje    prema kalendaru          cijepljenja

zdrava djeca u dobi 0-6 godina (bez kontraindikacija za cijepljenje)

 

kontinuirano provođenje cijepljenja prema važećem kalendaru cijepljenja

 

sva zdrava djeca u dobi 0-6 godina

 

 

1.9. Cijepljenje protiv hepatitisa B

 

sva novorođenčad HBsAg pozitivnih majki i djeca smještena u zavode socijalno-zdravstvene skrbi

 

provođenje cijepljenja

 

populacija djece pod rizikom

 

1.10. Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje

roditelji djece 0-6 godina, odgajatelji  u predškolskim ustanovama, djeca predškolske dobi

 

individualni savjeti, tečajevi, tiskane preporuke, pamtilice, leci, brošure, plakati, video-materijal

 

ciljne populacijske skupine

 

1.11. Preventivne mjere    sprečavanja i           suzbijanja        određenih bolesti           (profilaktičke i            protuepidemijske           mjere)

 

djeca izložena određenim infekcijama, rekonvalescenti od određenih zaraznih bolesti

 

sva nedonošena djeca i djeca s utvrđenim indikacijama

 

djeca u dobi 1-6 godina

 

kontrolni pregledi i manje protuepidemijske mjere, kemoprofilaksa i seroprofilaksa  prema važećim propisima u odnosu na određene bolesti;

profilaksa anemije;

 

 

 

 

profilaksa karijesa

 

populacija djece pod rizikom

 

 

 

 

sva nedonošćad i pojedinci s indikacijama

 

 

sva djeca u dobi 1-6 godina 1x godišnje

 

1.12. Kontrolirano           praćenje djece sa specifičnim rizicima po zdravlje i  kronično bolesne djece

 

 

kronično bolesna i neurorizična djeca

 

 

evidencija i redoviti kontrolni pregledi

 

 

djeca s rizikom ili utvrđenom kroničnom bolešću ili poremećajem

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

 

1.13. Skrb o djeci           ometenoj u         psihofizičkom           razvoju

 

 

djeca s utvrđenim poremećajima

 

registracija, evidencija i redoviti kontrolni pregledi te posebni pregledi u djece u koje je pokrenut postupak za vještačenje po stručnoj komisiji

 

 

sva djeca s utvrđenim poremećajima

 

1.14. Posebne preventivne          mjere u ustanovama           za boravak djece

 

 

djeca u predškolskim ili ustanovama socijalne skrbi

 

sudjelovanje u zdravstvenom nadzoru nad higijenskim uvjetima prostora,  u praćenju stanja uhranjenosti, u predlaganju i planiranju mjera prevencije ozljeda

 

predškolske i ustanove socijalne skrbi

 

1.15. Ostale preventivne          mjere – porod kod           kuće

 

 

djeca rođena kod kuće

 

pregled novorođenčeta, besežiranje i uzimanje krvi za obvezne skrininge

 

djeca rođena kod kuće

2. MJERE LIJEČENJA I REHABILITACIJE

2.1. Dijagnostika i liječenje bolesnog djeteta

bolesna djeca

 

anamneza, pregled, dijagnostika i liječenje prema smjernicama i algoritmima struke

 

sva bolesna djeca

 

2.2. Kućni posjeti

 

akutno bolesna nepokretna djeca

 

djeca s malignom bolešću

pregled i liječenje

ciljna populacija bolesne djece

2.3. Hitna pomoć

svi kojima je potrebna, a nalaze se u neposrednoj blizini ordinacije

reanimacijski postupci i antišok terapija, prema utvrđenim potrebama i algoritmima struke

pojedinci kojima su potrebne mjere hitne pomoći

 

2.4. Rehabilitacija

 

teško pokretna i nepokretna djeca

sudjelovanje u temeljnim rehabilitacijskim postupcima i poučavanje članova obitelji

ciljana populacija bolesne djece


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

3. OSTALE MJERE

3.1. Suradnja i koordinacija s        drugim djelatnostima        primarne  zdravstvene zaštite

Izabrani tim koji provodi zaštitu djece  u dobi 0-6 godina

 

Suradnja u promicanju i zaštiti zdravlja predškolske djece te koordinacija nad provođenjem dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pri sudjelovanju drugih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u zaštiti zdravlja djece

 

Svi sudionici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti djece

 

3.2. Suradnja s drugim stručnjacima izvan primarne zdravstvene zaštite

Izabrani tim koji provodi zaštitu djece  u dobi 0-6 godina

 

Suradnja u zaštiti zdravlja predškolske djece s utvrđenim zdravstvenim i psihosocijalnim problemima  koja borave u predškolskim ustanovama ili  socijalno-zdravstvenim ustanovama

 

Svi sudionici u zdravstvenoj zaštiti djece (odgajatelji, logopedi, defektolozi, psiholozi)

 

3.3. Suradnja sa       specijalističko-konzilijarnim  i bolničkim djelatnostima

Izabrani tim koji provodi zaštitu djece  u dobi 0-6 godina

 

Sudjelovanje u planiranju obrade, hospitalizacije i liječenja pacijenta,  komunikacija (otpusno pismo, telefonski kontakti i drugo)

 

svi sudionici u liječenju djeteta kojem je potrebna hospitalizacija ili specijalističko mišljenje i  obrada

 

3.4. Registriranje, evidentiranje, Izvještavanje i evaluacija

 

sve osobe

za sve osobe izabrani tim, županijski ZJZ, HZJZ

 

Unošenje podataka u propisane obrasce (karton osiguranika, cjepni karton, evidencija o zaraznim bolestima)

izvještavanje prema važećim propisima i zadanim rokovima, kontrola podataka, analiza i ocjena zdravstvenog stanja

 

zdravstveni pokazatelji svih timova koji provode zdravstvenu zaštitu djece na primarnoj razini

temeljem zdravstvenih pokazatelja izabranih timova PZZ-a te mortalitetnih podataka 

 


3.  PROGRAM MJERA PRIMARNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

 

3.1.   MJERE PROMICANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI

 

 

3.1.1.  Za trudnice

 

1.      Stomatološki pregled trudnica - uključuje otvaranje kartona, opću anamnezu, sistematski pregled usta, zubi i parodoncija, s ubilježavanjem u stomatološki karton. Kroz opću anamnezu otkrivanje rizičnog pacijenta (dijabetes i ostale sistemske bolesti) i upućivanje u specijalističko-konzilijarnu zaštitu.

2.      Zdravstveni odgoj putem predavanja (jedanput mjesečno) i tiskanih edukacijskih materijala s uputama o prehrani, važnosti dojenja za razvoj orofacijalnog sustava, te zaštiti od djelovanja teratogenih faktora. Program se ostvaruje zajedničkom suradnjom ginekologa, stomatologa, patronažnih sestara i medicinskih sestara.

3.      Biološka prevencija karijesa.

 

Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

 

 

3.1.2.  Za dojenčad i djecu do 3 godine

 

1.      Zdravstveni odgoj uz korištenje edukacijskih materijala s uputama o prehrani,  važnosti dojenja za razvoj međučeljusnih odnosa i orofacijalnog sustava, te izbjegavanju tzv. tješećeg karijesa uslijed uzimanja slatkih napitaka tijekom noći, što dovodi do otapanja cakline i nastanka cirkularnog karijesa. Program se ostvaruje zajedničkom suradnjom dječjeg stomatologa, pedijatra i patronažnih sestara.

2.      Biološka prevencija karijesa – lokalna primjena preparata fluora.

 

Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite, izabrani tim zdravstvene zaštite  predškolske djece u suradnji s patronažnom sestrom.

 

 

3.1.3.  Za predškolsku djecu (od 3 godine do polaska u školu) 

 

1.      Pregled prije upisa u vrtić - prije upisa u vrtić obvezan je stomatološki pregled i     prema potrebi sanacija mliječnih zubi.

2.      Sistematski pregled - za djecu u 4. godini života kao sastavni dio liječničkog pregleda - uključuje otvaranje kartona, opću anamnezu, sistematski pregled usta, zubi i parodoncija te rano otkrivanje ortodontskih anomalija. Kroz opću anamnezu otkrivanje rizičnog pacijenta (hendikepirana djeca, sistemske bolesti) i upućivanje u specijalističko-konzilijarnu zaštitu.  

Obavještavanje roditelja nakon pregleda o: stanju zubi djeteta, potrebi sanacije, provedbi    akcije preventive, te o potrebi upućivanja ortodontu.

3.      Zdravstveni odgoj djece i roditelja o osnovnim higijenskim navikama pranja ruku prije jela - pranja zuba nakon jela. Pokazuje se  metoda pranja zubi, a zatim djeca četkaju zube preparatima fluora, testira se oralna higijena. Rad s djecom organizira se uz suradnju stomatologa, pedijatra, medicinske sestre, patronažne sestre, nastavnog i pedagoškog osoblja u vrtiću.

Za djecu koja ne polaze vrtić potrebno je provoditi zdravstveni odgoj i pobrinuti se za "šestogodišnji kutnjak" pred polazak u  tzv. malu školu.

4.      Pregledi prije upisa u prvi razred.

Uvjet za upis u prvi razred jesu zdravi, pečaćeni ili sanirani prvi trajni kutnjaci. Nakon pregleda i započete sanacije daje se djeci potvrda za upis u školu.

 

Izvršitelji: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite u suradnji s izabranim timom zdravstvene zaštite  predškolske djece.

Sudionici: Pedagoško osoblje u vrtićima.

 

 

3.1.4.  Za školsku djecu i mladež te mladež i studente do 26 godina

 

1.       Sistematski pregled školske djece i mladeži  jedan puta godišnje - uključuje otvaranje kartona, opću anamnezu, sistematski pregled usta, zubi i parodoncija sa sistematskom sanacijom, rano otkrivanje ortodontskih anomalija s ubilježavanjem u stomatološki karton i prema medicinskoj indikaciji upućivanje u specijalističko-konzilijarnu ortodontsku djelatnost. Registriranje djece s hendikepom te rizičnog pacijenta (dijabetes i ostale sistemske bolesti) i upućivanje u specijalističko-konzilijarnu zaštitu.

2.       Zdravstveni odgoj, predavanja se održavaju svake godine po razredima sukladno nastavnom planu i programu.

3.       Svakih se 6 mjeseci provodi fluoridacija četkanjem preparatima fluora u tijeku osmogodišnjeg školovanja, a za srednjoškolsku mladež jedan puta godišnje.

 

 

Za djecu s poteškoćama u razvoju provodi se pojačani nadzor i intenzivna selektivna preventiva kao i kod ostale   predškolske i školske djece.

 

Izvršitelji: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite u suradnji s nadležnim timom školske medicine.

 

 

3.1.5.  Za odrasle

 

1.      Sistematski pregled, odnosno prvi pregled i rano otkrivanje bolesti usta, zuba i parodoncija - uključuje otvaranje kartona, opću anamnezu, sistematski pregled usta, zubi i parodoncija, utvrđivanje svih lezija usta, parodoncija i zubnih ploha, izrada plana i prijedloga terapije, s ubilježavanjem u stomatološki karton. Kroz opću anamnezu treba otkriti rizične pacijente (dijabetes i ostale sistemske bolesti) i uputiti ih  u specijalističko-konzilijarnu zaštitu.

2.      Zdravstveni odgoj u krugu stomatološke ordinacije (daju se upute o oralnoj higijeni i samozaštiti).

 

Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

 

 

3.1.6.   Za osobe starije od 65 godina

 

1.       Sistematski pregled, odnosno prvi pregled uključuje otvaranje kartona, opću anamnezu, sistematski pregled usta, zubi i parodoncija, izradu plana i prijedloga terapije. Registriranje rizičnog pacijenta (kronične i ostale sistemske bolesti) i upućivanje u specijalističko-konzilijarnu zaštitu. 

2.       Zdravstveni odgoj u stomatološkoj ordinaciji - daju se upute o oralnoj higijeni, načinu pregleda i terapije, te sposobnosti adaptacije na proteze i od kojeg je interesa za svakog pojedinca da pristupi stomatološkoj terapiji.

 

Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

 

 

 

3.2. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

 

3.2.1.  Za trudnice

 

Nakon sistematskog pregleda treba uslijediti sistematska sanacija usta, zubi i parodonta, uklanjanje zubnog kamenca uz po potrebi upućivanje u specijalističko-konzilijarnu stomatološku zaštitu.

 

 Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

 

 

3.2.2.  Za dojenčad i djecu do 3 godine

 

Obuhvaća otvaranje stomatološkog kartona, pregled usta, mliječnih zubi i čeljusti, obveznu sistematsku sanaciju mliječnih zuba, kontrola plaka i premazivanje zubnih ploha fluorovim preparatima.

 

Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

 

 

3.2.3.  Za predškolsku djecu (od 3 godine do polaska u školu)

 

Sistematska sanacija usta i zubi započinje odmah ili najkasnije mjesec dana nakon sistematskog pregleda. Ona obuhvaća liječenje bolesti usta, zubi, parodoncija i trauma zubi i interceptivne ortodontske zahvate, kontrolu plaka, nakon završene sanacije impregnacija zubi fluorovim preparatima, a prema potrebi upućuju se u specijalističko-konzilijarnu stomatološku zaštitu.

 

Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

 

 

3.2.4.  Za školsku djecu i mladež te mladež i studente do 26 godina

 

Sistematska sanacija vrši se u pravilu u istom semestru kada je sistematski pregled ubilježen u stomatološki karton. Obuhvaća liječenje bolesti usta, zubi, parodoncije, trauma zubi, malokluzija, genetskih anomalija (interceptivnim zahvatima i pedoprotetikom) prema utvrđenom stanju, kontrolu plaka (provjera uspješnosti zdravstvenog odgoja), nakon završene sanacije impregnacija zubi fluorovim preparatima.

Prema potrebi upućivanje u specijalističko-konzilijarnu stomatološku zaštitu (ortodoncija i sl.).

 

Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

 

 

3.2.5.  Za odrasle

 

Sistematska sanacija započinje odmah ili najkasnije mjesec dana nakon sistematskog, odnosno prvog pregleda. Ona obuhvaća liječenje bolesti usta, zubi, parodoncija, uklanjanje zubnog kamenca.  Protetsko zbrinjavanje s odgovarajućim nadomjescima prema planu terapije. Individualno upućivanje u upotrebu i održavanje higijene protetskog rada. Kontrolni pregled nakon protetske terapije.

 

Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

 

 

3.2.6.  Za osobe starije od 65 godina

 

Bolesnike koji su obavili sistematski odnosno prvi pregled treba pozivati da u određeni termin i u određenu stomatološku ordinaciju pristupe konzervativnoj i protetskoj sanaciji.

Sistematska sanacija s gerontostomatološkim pristupom obuhvaća liječenje bolesti usta, zubi, parodoncija. Protetsko zbrinjavanje s odgovarajućim nadomjescima prema planu terapije. Kontrolni pregled nakon protetske terapije. 

 

Izvršitelj: Izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

 

Pružanje hitne stomatološke pomoći  organizira se za definirano područje, a po potrebi može se organizirati i u  kući kod nepokretnih bolesnika.

 

 

1.        OSTALE MJERE

 

1. Suradnja s drugim djelatnostima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

2. Evidentiranje i izvješćivanje prema važećim propisima, te evaluacija.

 


3. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U  STOMATOLOGIJI

 

ZA TRUDNICE

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.  MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.1. Stomatološki pregled

 

Sve trudnice u prvom tromjesječju

Otvaranje kartona, opća anamneza, sistematski pregled usta i zubi i parodoncija s ubilježavanjem u karton, upute o prehrani, njezi zubi

Sve trudnice

1.2. Zdravstveni odgoj

 

Sve trudnice

Predavanja, posteri, brošure, filmovi s uputama o prehrani, važnosti dojenja, zaštiti od teratogenih faktora

Sve trudnice

1.3. Biološka prevencija karijesa

Sve trudnice

Fluornatril tablete

Sve trudnice

2. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

2.1.Sistematska sanacija usta i zubi

Sve trudnice u toku trudnoće

Liječenje usta i zubi prema nađenom stanju, upućivanje na specijalistički pregled prema potrebi

Sve trudnice u toku trudnoće, prema medicinskoj indikaciji

 

ZA DOJENČAD I DJECU DO 3 GODINE

1.  MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.1. Zdravstveni odgoj

 

 

Roditelji, djeca do 3 godine

Predavanja, posteri, brošure, filmovi s uputama o prehrani, važnosti dojenja, izbjegavanju tješećeg karijesa, o higijenskim navikama

Roditelji, djeca do 3 godine

1.2. Biološka prevencija karijesa

Djeca do 3 godine

Premazivanje zubnih ploha preparatima fluora

Djeca do 3 godine

2. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

2.1.Sistematska sanacija usta i zubi

Djeca do 3 godine

Liječenje usta i zubi i parodoncija prema nađenom stanju

Djeca do 3 godine prema medicinskoj indikaciji

 

ZA PREDŠKOLSKU DJECU (OD 3 GODINE DO POLASKA U ŠKOLU)

1.  MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.1. Sistematski pregled *

 

Predškolska djeca

Otvaranje kartona, opća anamneza, sistematski pregled usta i zubi i parodoncija , te rano otkrivanje ortodontskih anomalija, rentgensko snimanje prema potrebi, upućivanje na specijalističke preglede prema potrebi, savjeti o održavanju oralne higijene

Djeca prije upisa u vrtić, u 4. godini života, prije upisa u prvi razred

1.1. Zdravstveni odgoj

 

Roditelji, predškolska djeca

Predavanja, posteri, brošure, filmovi s uputama o prehrani,  o higijenskim navikama

Roditelji, predškolska djeca

1.2. Biološka prevencija karijesa

Predškolska djeca

Premazivanje zubnih ploha preparatima fluora

Predškolska djeca

2. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

2.1.Sistematska sanacija usta i zubi **

Predškolska djeca

Liječenje usta,  zubi i parodoncija prema nađenom stanju, sanacija prvih trajnih kutnjaka

Predškolska djeca  prema medicinskoj indikaciji

 

 

ZA ŠKOLSKU DJECU I MLADEŽ TE MLADEŽ I STUDENTE DO 26 GODINA

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.  MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.1. Sistematski pregled*

 

Školska djeca i mladež

Pregled sluznice i parodoncija, mliječnih i trajnih zubi,  rano otkrivanje ortodontskih anomalija, rentgensko snimanje prema potrebi, upućivanje na specijalističke preglede prema potrebi, savjeti o održavanju oralne higijene

Jedan puta godišnje u osnovnoj i srednjoj školi, te u 1. semestru više škole i fakulteta

1.2. Zdravstveni odgoj

 

 

Školska djeca i mladež

 Predavanja sukladno nastavnom planu i programu, posteri, brošure, filmovi

Školska djeca i mladež

1.2. Biološka prevencija karijesa

 

Školska djeca i mladež

Premazivanje zubnih ploha preparatima fluora

Školska djeca i mladež 2 puta godišnje od 1.-8. razreda, 1 puta godišnje tijekom srednje škole

2. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

2.1.Sistematska sanacija usta i zubi***

Školska djeca i mladež

Liječenje usta i zubi , parodoncija, malokluzija, genetskih anomalija  prema nađenom stanju

Školska djeca i mladež  prema medicinskoj indikaciji

*  Optimalno rješenje bila bi odvojena ordinacija, a minimalno odvojeno radno vrijeme za predškolsku djecu i za školsku djecu do 14 godina

** Započinje se odmah ili najkasnije  mjesec dana nakon sistematskog pregleda.

***Sistematska sanacija obavlja se u pravilu u istom semestru kada je sistematski pregled ubilježen u karton, odnosno po završetku sanacije zubi u pregledanom razredu prelazi se na daljnje sistematske preglede i sanacije.

 

ZA ODRASLE

1.  MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.1. Sistematski pregled

(prvi pregled i rano otkrivanje bolesti usta i zubi)

Svi odrasli

Otvaranje kartona, utvrđivanje svih lezija: usta parodoncija i zubnih ploha ,rentgensko snimanje prema potrebi, upućivanje na specijalističke preglede prema potrebi, savjeti o održavanju oralne higijene

Svi koji se prijave na pregled spontano ili organizirano

1.2. Zdravstveni odgoj

 

 

Svi odrasli

 Predavanja, brošure, letci, upute o oralnoj higijeni 

Svi odrasli


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

2. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

2.1.Sistematska sanacija usta , zubi i parodoncija

 

 

Odrasla populacija

Liječenje usta i zubi , parodoncija,   prema nađenom stanju, priprema i obrada za protetski rad

Odrasli prema medicinskoj indikaciji

 

ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.  MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.1. Sistematski pregled

(prvi pregled i rano otkrivanje bolesti usta i zubi)

Osobe starije od 65 godina

Otvaranje kartona, utvrđivanje svih lezija: usta parodoncija i zubnih ploha ,rentgensko snimanje prema potrebi, upućivanje na specijalističke preglede prema potrebi, savjeti o održavanju oralne higijene

Svi koji se prijave na pregled spontano ili organizirano

1.2. Zdravstveni odgoj

 

 

Osobe starije od 65 godina

 Predavanja, brošure, letci, upute o oralnoj higijeni , o sposobnosti adaptacije na proteze

Osobe starije od 65 godina

2. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

2.1.Sistematska sanacija usta, zubi i parodoncija

Osobe starije od 65 godina

Liječenje usta i zubi , parodoncija,   prema nađenom stanju, priprema i obrada za protetski rad

Osobe starije od 65 godina prema medicinskoj indikaciji

 

ZA SVE POPULACIJSKE SKUPINE

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

3. OSTALE MJERE

3.1. Suradnja s drugim djelatnostima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

 

Trudnice, dojenčad, djeca do 3 godine, predškolska djeca

Upute o prehrani, važnosti dojenja, izbjegavanju tješećeg karijesa, zaštiti od teratogenih faktora, o higijenskim navikama

Trudnice, dojenčad, djeca do 3 godine, predškolska djeca, roditelji

3.2. Evidentiranje i izvješćivanje prema važećim propisima, te evaluacija

 

Svi bolesnici  u skrbi

Prema važećim propisima uključujući preventivne mjere i postupke

Svi bolesnici u skrbi

 


 

4.    PROGRAM MJERA  ZA DJELATNOST HITNE MEDICINSKE POMOĆI

 

4.1.  MJERE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

 

4.1.1.  Prijam i trijaža poziva

 

Prijam i trijaža poziva u prijavno-dojavnoj jedinici obavlja se prema utvrđenim kriterijima, na temelju broja dojavljenih intervencija koje treba istodobno obaviti.

 

Izvršitelji: Tim hitne medicinske pomoći, tim prijavno-dojavne jedinice.

 

 

4.1.2.  Dijagnostika i liječenje urgentnih bolesti i stanja na mjestu događaja

 

Prema medicinskim indikacijama uz primjenu suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i sredstava.

 

Izvršitelji: Tim hitne medicinske pomoći, tim opće/obiteljske medicine.

 

 

4.1.3. Transport kod urgentnih bolesti i stanja, uključujući ugrožene trudnice, rodilje i novorođenčad

 

Prema stupnju hitnosti uz primjenu suvremenih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka i sredstava u toku transporta.

Uključuje hitne helikopterske intervencije kao i hitni prijevoz morem.

 

Izvršitelji: Tim hitne medicinske pomoći, tim opće/obiteljske medicine.

 

 

4.1.4.  Sanitetski prijevoz

 

Prema medicinskim indikacijama, prijevoz u bolnicu, rehabilitacijski centar ili drugu zdravstvenu ustanovu kao i prijevoz u kuću ili ustanovu za smještaj.

 

Izvršitelji: Tim sanitetskog prijevoza.

 

 

4.1.5.  Hitna medicinska pomoć na magistralnim putovima

 

Prema medicinskim indikacijama, uključujući hidroglisere lučkih kapetanija te helikoptersku službu za otoke i druga nepristupačna područja te kod velikog stupnja hitnosti ili težine  bolesti ili stanja. Provedba ove mjere zahtijeva povezanost ekipa na terenu pomoću mobilnih radiokomunikacijskih sustava s mogućnošću pristupa ostalim javnim službama.

 

Izvršitelji: Tim hitne medicinske pomoći, tim opće/obiteljske medicine.

 

 

4.1.6.  Helikopterske intervencije

 

U regionalnim centrima, u sastavnu djelatnosti HMP, prema stručnim kriterijima, smjernicama  i propisima.

 

Izvršitelji: Tim hitne medicinske pomoći.

Sudionici: Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Ministarstvo turizma, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, društva za osiguranje, Turistički savez Hrvatske, Hrvatski autoklub, Gorska služba spašavanja Hrvatskog planinarskog saveza itd.

 

 

 

4.2.   OSTALE MJERE

 

4.2.1.  Suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite

 

Uspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite u provođenju rada na rješavanju hitnih bolesti i stanja, osobito u izvanrednim situacijama.

 

Izvršitelji: Tim hitne medicinske pomoći, tim opće/obiteljske medicine.

 

 

4.2.2.  Suradnja na unapređenju zdravlja s ostalim sudionicima

 

Razvijanje stalne suradnje na unapređenju zdravlja između  timova  HMP i drugih službi koji doprinose radu na rješavanju hitnih bolesti i stanja. Zadaća timova jest predlaganje mjera u svrhu unapređenja zdravlja i poboljšanja kvalitete pružanja hitne medicinske pomoći;

 

Izvršitelji: Tim hitne medicinske pomoći, tim opće/obiteljske medicine.

Sudionici: Ministarstvo unutarnjih poslova, vatrogasne službe, Služba izviđanja i obavješćivanja, Hrvatski Crveni križ, sredstva javnog priopćavanja, škole  i dr.

 

 

4.2.3.  Registriranje, evidentiranje, izvještavanje i evaluacija rada

 

Registriranje i evidentiranje vrsta i strukture zdravstvenih problema u djelatnosti HMP, broja te brzine izlazaka na teren, brzine intervencije i transporta itd.

 

Uz rutinsko izvještavanje potrebno je provoditi stalnu evaluaciji provođenja pojedinih mjera zdravstvene zaštite i povremene analize u županijskim zavodima za javno zdravstvo, Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

 

Izvršitelji: Tim hitne medicinske pomoći, tim opće/obiteljske medicine, zavodi za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.


4. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DJELATNOSTI HITNE MEDICINSKE POMOĆ

 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1. MJERE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

1.1.  Prijam i trijaža poziva

Sve osobe koje telefonski  zatraže intervenciju djelatnosti HMP, ili se dopreme u ordinaciju HMP

Procjena hitnosti, u prijavno-dojavnoj jedinici prema utvrđenim kriterijima, na temelju broja dojavljenih intervencija koje treba istodobno obaviti, trijaža prema stupnjevima hitnosti i medicinskim indikacijama, raspoređivanje ekipa.

Svi pozivi i sve osobe dopremljene u ordinaciju HMP

1.2.  Dijagnostika i liječenje urgentnih bolesti i stanja na mjestu događaja

 

Svi osobe s hitnim stanjem u ordinaciji, u kući ili na terenu, te sve područno stanovništvo kada su timovi opće medicine zaduženi za pružanje hitne medicinske pomoći kroz dežurstva i pripravnost

Postupci pružanja HMP uz primjenu suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i sredstava; prema algoritmima, kliničkim smjernicama, suvremenim znanstveno utemeljenim medicinskim postupcima primjenjivim ordinaciji, u kući bolesnika ili na terenu.

Svi osiguranici i druge osobe s hitnim stanjem

1.3.  Transport kod urgentnih bolesti i stanja, uključujući ugrožene trudnice, rodilje i novorođenčad

Sve osobe s urgentnim bolestma ili stanja čije konačno zbrinjavanje se treba obaviti u drugim zdravstvenim ustanovama

Prema stupnju hitnosti uz primjenu suvremenih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka i sredstava u toku transporta; uključujući hitne helikopterske intervencije kao i hitni prijevoz morem

Sve osobe s hitnim stanjem koje treba transportirati u najbližu pogodnu zdravstvenu ustanovu.

1.4.  Sanitetski prijevoz

 

Sve osobe koje zbog zdravstvenog stanja treba transportirati do zdravstvene ustanove ili kuće gdje će se liječenje nastaviti.

Prema medicinskim indikacijama, prijevoz u bolnicu, rehabilitacijski centar ili drugu zdravstvenu ustanovu kao i prijevoz u kuću ili ustanovu za smještaj.

 

Sve osobe koje zbog zdravstvenog stanja treba transportirati do zdravstvene ustanove ili kuće gdje će se liječenje nastaviti.

1.5.  Hitna medicinska pomoć na magistralnim putovima

Za sve ozlijeđene osobe na ili kod bolesti i stanja koja su se dogodila u vozilima na magistralnim cestama

Prema medicinskim indikacijama, uključujući hidroglisere lučkih kapetanija te helikoptersku službu.

Za sve ozlijeđene osobe na ili kod bolesti i stanja koja su se dogodila u vozilima na magistralnim cestama

1.6.  Helikopterske intervencije

 

Za sve oboljele/ozlijeđene kada stupanj hitnosti ili zdravstveno stanje ili zemljopisni položaj indiciraju helikopterski transport.

U regionalnim i drugim centrima, u sastavnu djelatnosti HMP, prema stručnim kriterijima, smjernicama  i propisima.

 

Najmanje za sve oboljele/ozlijeđene prema utvrđenim kriterijima


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

2. OSTALE MJERE. MJERE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

2.1.  Suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite

 

Svi osiguranici i druge osobe s hitnim stanjem u ordinaciji, u kući ili na terenu, te sve područno stanovništvo kada su timovi opće medicine zaduženi za pružanje hitne medicinske pomoći kroz dežurstva i pripravnost

Uspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite u provođenju rada na rješavanju hitnih bolesti i stanja, osobito u izvanrednim situacijama.

Najmanje za sve oboljele/ozlijeđene zbrinute od jedinica HMP

2.2.  Suradnja na unapređenju zdravlja s ostalim sudionicima

 

Svi osiguranici i druge osobe s hitnim stanjem u ordinaciji, u kući ili na terenu, te sve područno stanovništvo kada su timovi opće medicine zaduženi za pružanje hitne medicinske pomoći kroz dežurstva i pripravnost

Stalna suradnja na unapređenju zdravlja između  timova  HMP i drugih službi koji doprinose radu na rješavanju hitnih bolesti i stanja. Zadaća timova jest predlaganje mjera u svrhu unapređenja zdravlja i poboljšanja kvalitete pružanja hitne medicinske pomoći;

 

Najmanje za sve oboljele/ozlijeđene zbrinute od jedinica HMP

2.3.  Registriranje, evidentiranje, izvještavanje i evaluacija rada

Svi timovi/ustanove HMP

Registriranje i evidentiranje vrsta i strukture zdravstvenih problema u djelatnosti HMP, broja te brzine izlazaka na teren, brzine intervencije i transporta itd.

Stalna evaluacija provođenja pojedinih mjera zdravstvene zaštite i povremene analize u županijskim zavodima za javno zdravstvo, Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba i  i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Najmanje prema važećim propisima.


5.   PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

 

5.1.  Planiranje obitelji

 

5.1.1. Sudjelovanje u zdravstveno-odgojnim i obrazovnim programima u svrhu upoznavanja stanovništva s metodama planiranja obitelji i upotrebom kontracepcije, održavanjem seksualne higijene, prevencijom spolno prenosivih bolesti i AIDS-a te raka genitalnih organa

 

-  putem individualnih savjeta,

-  održavanjem tečajeva o kontracepciji,

-  održavanjem predavanja ili grupnih rasprava,

-  putem tiskanih zdravstveno-odgojnih materijala i audio-vizualnih sredstava.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena, tim opće/obiteljske medicine, nadležni tim školske medicine odnosno  zavodi za javno zdravstvo, patronažna djelatnost.

Sudionici: U kreiranju i distribuciji zdravstveno-odgojnih materijala sudjeluju zavodi za javno zdravstvo, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži te drugi stručnjaci.

 

 

5.1.2.  Izbor najprikladnijeg kontracepcijskog sredstva uz praćenje žena koje ih koriste

 

Nakon općeg i ginekološkog pregleda te prethodnog Papanicolau nalaza (kod žena na oralnim kontraceptivima kontrola težine i tlaka svakih 6 mjeseci te jetrene probe, AST, ALT i druge pretrage prema potrebi; postavljanje intrauterinog uloška i kontrola nakon prve slijedeće menstruacije, za 1-3 te 6 mjeseci; upute o korištenju dijafragme, 2-3 puta kontrola da li žena dobro postavlja dijafragmu).

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena.

 

 

5.1.3.  Kontrolni pregledi u svrhu sprječavanja patoloških stanja vezano uz kontracepciju

 

Redovite kontrole žena s obzirom na vrstu korištenja kontracepcijskog sredstva, a naročito žena koje još nisu rodile, a koje upotrebljavaju oralne kontraceptive.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena.

 

 

5.1.4.  Suzbijanje i liječenje steriliteta

 

Prevencija steriliteta uključujući zdravstveno informiranje i savjetovanje, kontrola pravilne uporabe odgovarajućih metoda i sredstava kontracepcije, pravodobna dijagnostika i terapija uzroka steriliteta prema postojećim algoritmima, a posebice dijagnosticiranje i liječenje upalnih bolesti ženskih genitalija.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću.

 

5.1.5.  Prethodni ginekološki pregled u vezi planirane trudnoće

 

Pravodobna dijagnostika i terapija svih stanja koja mogu utjecati na ishod trudnoće i zdravlje žene tijekom trudnoće, poroda i babinja.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena.

 

 

5.1.6.  Kontrolni pregled nakon namjernog prekida trudnoće

 

Kontrolni pregled se obavlja 10-14 dana nakon pobačaja uz preporuku i izbor najprikladnijeg kontracepcijskog sredstva.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena.

 

5.2.  Perinatalna zaštita

 

Antenatalna skrb

 

5.2.1.  Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje trudnice

 

Savjeti u vezi s prehranom, osobnom i seksualnom higijenom, zdravstvena problematika tijekom trudnoće, štetne navike, bolesti ovisnosti, zaposlenje i radni uvjeti, zakonska prava za vrijeme trudnoće, priprema za porod i dojenje:

- putem individualnih savjeta,

- održavanje tečajeva "Majka i dijete",

- putem predavanja ili grupnih rasprava,

- putem tiskanih zdravstveno-odgojnih materijala i audio-vizualnih sredstava.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena, patronažna djelatnost.

Sudionici: U izradi i distribuciji zdravstveno-odgojnih materijala sudjeluju zavodi za javno zdravstvo i drugi stručnjaci.

 

 

5.2.2.  Sistematski pregled trudnice u prvom tromjesečju trudnoće

 

Opći fizikalni pregled uz mjerenje visine i težine, određivanje krvne grupe i Rh faktora, testovi  imunizacije, testiranje na HBsAg, KKS; GUK, pretrage urina sa sedimentom, EKG, mjerenje krvnog tlaka, određivanje stupnja čistoće vaginalnog iscjetka, cervikalni bris za citološki nalaz po Papainicolaou-u /ako nije učinjen u prethodnoj godini/, pregled dojki, stomatološki pregled, uočavanje i registriranje eventualnih čimbenika rizika te ocjena ishoda trudnoće po majku i dijete. Po potrebi još se obavlja i: test opterećenja glukozom, imunološka testiranja, mikrobiološka obrada, urinokultura s brojem klica i antibiogramom, serološke pretrage na virusne i parazitološke infekcije (TORCH, seroreakcije na lues, antitijela na HIV i drugo), genetsko savjetovanje s planiranjem rane amniocenteze u indiciranim slučajevima.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim specijalistima i laboratorijskom djelatnošću.

 

 

5.2.3.  Kontrolni pregledi trudnice

 

Opći i ginekološki pregled i kontrola krvnog tlaka, težine i urina /test trakom/, pregledi ultrazvukom  od navršenih 10.-14. tjedana, 18.-22. tjedna  i 31.-34. tjedna trudnoće, mjerenje udaljenosti fundus simfiza, posljednji pregled u ustanovi u kojoj će žena roditi, nakon 40. navršenih tjedana trudnoće, uključujući amnioskopiju ili CTG.

Obavljaju se jedan kontrolni pregled u I.,  tri kontrolna pregleda u II. i četiri u III. tromjesečju trudnoće, te tri pregleda ultrazvukom, prema preporukama i smjernicama struke.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena (u suradnji s bolničkom ustanovom u kojoj će žena roditi).

 

 

1.                  Praćenje rizične odnosno patološke trudnoće

 

Kontrolnim pregledima prati se rizična trudnoća i patološke promjene koje se javljaju tijekom trudnoće te se prema indikacijama poduzimaju odgovarajuće pretrage i liječenje.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena (u suradnji s drugim specijalistima po potrebi).

 

 

Partalna skrb

 

5.2.5.  Stručna pomoć pri porodu

Pomoć doktora i primalje pri porodu u kući, pri transportu do rodilišta i u rodilištu.

 

Izvršitelji: Tim zdravstvene zaštite žena, doktor opće/obiteljske medicine, ginekolog i primalja u bolničkoj djelatnosti.

 

 

5.2.6.  Prevencija senzibilizacije kod Rh negativnih majki

 

Kod Rh negativnih majki do 72 h nakon poroda prema postojećim indikacijama.

Napomena: Prevencija senzibilizacije obavlja se i kod Rh negativnih žena i nakon amniocenteze i prekida trudnoće.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena, specijalist u bolničkoj djelatnosti.

 

 

Post partalna skrb

 

5.2.7.  Kontrolni pregled babinjače

 

Prije odlaska iz rodilišta odnosno u stanu babinjače nakon poroda kod kuće te obvezno 6 tjedana nakon poroda.

 

Izvršitelji: Ginekolog  u rodilištu i izabrani doktor  odnosno patronažna sestra nakon poroda kod kuće; te 6 tjedana nakon poroda u ambulanti zdravstvene zaštite žena.

 

5.2.8.  Promicanje zdravlja i zdravstveno prosvjećivanje babinjače

 

Upute o osobnoj higijeni nakon poroda i higijeni novorođenčeta, tehnici dojenja, prevenciji ragada i mastitisa:

- putem individualnih savjeta,

- putem predavanja ili grupnih rasprava,

- putem tiskanih zdravstveno-odgojnih materijala.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena, patronažna djelatnost.

Sudionici: U izradi i distribuciji zdravstveno-odgojnog materijala sudjeluju zavodi za javno zdravstvo s drugim stručnjacima.

 

 

5.3. Zloćudna oboljenja

 

Karcinom dojke

 

5.3.1.  Zdravstveno prosvjećivanje i detekcija raka dojke

1.      putem individualnih savjeta,

2.      putem predavanja ili grupnih rasprava,

3.      upoznavanje žena s tehnikom samopregleda dojki i registracijom nalaza,

4.      fizikalni pregled (palpacija).

       U slučaju suspektnih nalaza temeljem fizikalnog nalaza, uključujući provjeru eventualnih utvrđenih promjena prilikom samopregleda, upućivanje na izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite u cilju daljnje dijagnostike i liječenja.

 

U krvnih srodnica (mutacija specifičnih gena BRCA-1, BRCA-2, ATM), stare prvorotke, žene koje su kratko dojile ili uopće nisu dojile, nulipare, rane menarhe, kasna menopauza, duže uzimanje estrogena, zračenje - posebice  izbjegavanje izlaganja djevojčica u dobi 8-12 godina rtg. zračenju, rak dojke već u jednoj dojci, fibrocistična bolest dojke, stil života (alkohol, pušenje, prehrana, tjelesna aktivnost, debljina). Potreba javljanja liječniku kad se nađe kvržica ili bilo kakva promjena na dojkama.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena, izabrani doktor opće/obiteljske medicine.

Sudionici u zdravstvenom prosvjećivanju: patronažna djelatnost, specijalist školske medicine zavoda za javno zdravstvo.

 

Karcinom cerviksa

 

5.3.2. Zdravstveno prosvjećivanje  i detekcija karcinoma cerviksa

             

       Upoznavanje žena s čimbenicima rizika te potrebom njihovog suzbijanja i mogućnostima rane detekcije i liječenja karcinoma cerviksa

       Upoznavanje s metodama zaštite od spolno prenosivih bolesti te opasnosti koje proizlaze iz promiskuitetnog ponašanja.

       Ginekološki pregled i bris po Papanicolaou-u jednom godišnje od početka seksualne aktivnosti ili od 18. godine života. Poslije tri ili više urednih nalaza test se može ponoviti u većim vremenskim razmacima (ne više od tri godine)  o čemu odlučuje izabrani ginekolog. Češći skrining preporuča se ženama s povećanim rizikom kao što su loš ekonomski status, žene koje puše, seksualna aktivnost prije 18. godine života, dva ili više seksualna partnera, partner koji je imao više seksualnih partnerica, venerične infekcije u anamnezi (Chlamydia trachomatis, humani papiloma virus-visoko rizični podtipovi,  herpes virus, gonoreja, sifilis), žene koje su već imale neke promjene na cerviksu.

       Liječenje kolpitisa, benignih promjena na egzocerviksu i drugih stanja koja povećavaju ugroženost od pojava bolesti.

       U cilju ranog otkrivanja potreban je aktivni pristup izabranog tima zdravstvene zaštite žena što znači: planiranje, pozivanje žena, preglede i uzimanje cervikalnog brisa te izvještavanje na propisanim obrascima.

 

Izvršitelji: Tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s ginekološkom specijalističko-konzilijarnom i laboratorijskom djelatnošću.

Sudionici u zdravstvenom prosvjećivanju: izabrani doktor opće/obiteljske medicine, patronažna djelatnost, specijalist školske medicine zavoda za javno zdravstvo.

 

 

Koriokarcinom

 

5.3.3. Rano otkrivanje koriokarcinoma u žena koje su imale molu hidatidozu

 

Kroz 2 godine svaka 3 mjeseca kontrolni ginekološki pregled, upućivanje na određivanje beta HCG-a ili kvantitativno određivanje korionskog gonadotropina u serumu i mokraći.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim specijalistima i laboratorijskom djelatnošću.

 

 

Karcinom jajnika

 

5.3.4.  Rano otkrivanje karcinoma jajnika

 

Rizične skupine: žene s rakom dojke ili obiteljskom anamnezom raka jajnika, dojke, endometrija i hereditarnim nepolipoznim rakom kolona (mutacija specifičnih gena BRCA-1, BRCA-2) i nuliparitet. U žena s cistično tumoroznim promjenama na ovariju redoviti klinički, citološki i UZV pregled, po potrebi laparoskopija. Transvaginalni ultrazvuk (kombiniran kolor Dopplerom) i tumorski markeri (CA 125) mogu pomoći u dijagnostici ali nisu preporučljivi za rutinski skrining.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s ginekološkom specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću te drugim specijalističkim i laboratorijskim djelatnostima.

 

 

Karcinom endometrija

 

5.3.5.  Rano otkrivanje karcinoma endometrija

Prevencija i detekcija: godišnji ginekološki pregled žena.

U žena s povećanim rizikom razvoja raka endometrija (deblje žene, nulipare, žene s anamnezom infertiliteta, poremećaja ovulacije, nepravilnog krvarenja, hormonske terapije estrogenima bez progesterona, žene s dijabetesom, bolestima žučnjaka, s hereditarnim nepolipoznim rakom kolona preporučuju se biopsija i citološke analize endometrija (uz transvaginalni ultzrazvučni pregled)), te kod nepravilnih krvarenja u klimakteriju, prema indikaciji, provesti eksplorativnu, frakcioniranu kiretažu, aspiracionu citološku dijagnostiku i citološki te patohistološki pregled.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji u suradnji s ginekološkom specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću te drugim specijalističkim i laboratorijskim djelatnostima.

 

Prekanceroze vulve i vagine

 

5.3.6.  Rano otkrivanje i liječenje prekanceroznih promjena vulve i vagine

Pravovremena dijagnostika i liječenje prekanceroznih promjena.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim specijalistima i laboratorijskom djelatnošću.

 

 

5.4.      Ostale MJERE GINEKOLOŠKE zdravstvene zaštite

 

5.4.1.  Suzbijanje čimbenika koji doprinose nastanku stres-inkontinencije i drugih oblika nekontrolirane mikcije

 

Odgovarajućom terapijom uroinfekcija u trudnoći i infekcija rodnice, stručnim vođenjem poroda, izbjegavanjem težih fizičkih poslova u babinjama, upoznavanje žena s potrebom izbjegavanja težih i teških fizičkih poslova prema preporuci Međunarodne organizacije rada.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena, doktor medicine koji vodi porod.

 

5.4.2.   Suzbijanje uzroka klimakteričnih tegoba i nuspojava

 

Kod žena s posebno izraženim smetnjama u klimakteriju i postmenopauzi - prema medicinskoj indikaciji utvrđuje potrebu i nadzire provođenje nadomjesne hormonske terapije uključujući savjete o prevenciji osteoporoze.

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim specijalističkim i laboratorijskim  djelatnostima.

 

 

5.4.3.  Prevencija AIDS-a

 

U skladu s nacionalnim programom zdravstvene zaštite od AIDS-a (zdravstveno-odgojni rad, posebice s ugroženim skupinama, uključujući testiranje na prisustvo antitijela na HIV u ugroženih trudnica od AIDS-a te drugih žena prema medicinskoj indikaciji kao i druge mjere zaštite).

 

Izvršitelji: Izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim specijalistima i laboratorijskom djelatnošću.

 

 

5.5.   Ostale MJERE

 

5.5.1. Suradnja  s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću

                   

Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti u promicanju zdravlja žena te u provođenju liječenja različitih bolesti genitalnih organa, posebice karcinoma, te poremećaja u trudnoći, porodu ili babinjama nužna je suradnja s drugim djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.

 

5.5.2.  Registriranje, evidentiranje, izvještavanje i evaluacija

 

Unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju, te evidencija i izvještavanje o zaraznim i malignim bolestima prema važećim zakonskim propisima i zadanim rokovima.

Evaluacija rada i aktivnosti na individualnoj razini, kontrola podataka u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo, a analiza i ocjena zdravstvene zaštite žena i perinatalne skrbi na državnoj razini.

 

Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo, godišnja evaluacija u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

 


5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.  PLANIRANJE OBITELJI

1.1. Sudjelovanje u zdravstveno-odgojnim programima planiranja obitelji

mladež,  odrasla populacija u reproduktivnoj dobi

individualni savjeti, tečajevi, grupne diskusije, predavanja, tiskani zdravstveno-odgojni materijal

 

      ciljne populacijske skupine u ambulantama za zaštitu zdravlja žena, mlađa odrasla populacija u PZZ-u,  škole, sudionici tribina o planiranju obitelji

 

1.2. Izbor najprikladnijeg kontracepcijskog sredstva

 

žene u reproduktivnoj dobi u ambulantama za zaštitu zdravlja žena, babinjače

opći i ginekološki pregled i ostale pretrage, prema smjernicama struke, upute i savjetovanje o najprikladnijem sredstvu, kontrola primjene

50% ciljne populacijske skupine

1.3. Kontrolni pregledi u svrhu sprečavanja patoloških stanja vezano uz kontracepciju 

žene koje koriste oralne kontraceptive ili intrauterini uložak

kontrolni pregledi

ciljna populacija

 

1.4. Suzbijanje i liječenje steriliteta

žene u reproduktivnoj dobi s ponavljanim  upalnim bolestima genitalnih organa

dijagnostika i liječenje upala genitalnih organa, savjetovanje o kontracepciji

ciljna populacija

1.5. Prethodni ginekološki pregled u vezi planirane trudnoće

žene koje planiraju trudnoću

dijagnostika i liječenje svih stanja koja bi mogla utjecati na ishod trudnoće

50% ciljne populacijske skupine

1.6. Kontrolni pregled nakon namjernog prekida trudnoće

žene nakon prekida trudnoće

pregled i savjetovovanje o budućoj kontracepciji

ciljna populacija, 10-14 dana nakon prekida trudnoće

2.  PERINATALNA ZAŠTITA (ANTENATALNA, PARTALNA I POSTPARTALNA)

2.1. Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje trudnice

sve  trudnice i žene koje planiraju trudnoću

savjetovanje o higijensko-dijetetskim mjerama u trudnoći uključujući upoznavanje s mogućim  štetnim djelovanjima pušenja i  drugih činitelja rizika po zdravlje djeteta i ishod trudnoće, priprema za porod i upoznavanje s prednostima dojenja po zdravlje djeteta

 

ciljna populacija 


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

2.2. Sistematski pregled trudnice u prvom tromjesečju

trudnice u prvom tromjesečju

anamneza, pregled, potrebne dijagnostičke i laboratorijske pretrage prema smjernicama i algoritmima struke

sve trudnice u prvom tromjesečju trudnoće

 

 

 

2.3. Kontrolni pregledi trudnice

 

sve trudnice

 

ginekološki i ultrazvučni pregledi prema smjernicama i algoritmima struke

 

8 kontrolnih ginekoloških pregleda i 3 ultrazvučna pregleda  

 

 

2.4. Praćenje rizične trudnoće

sve trudnice s rizičnom trudnoćom

 

kontrolni pregledi, pretrage i liječenje prema smjernicama i algoritmima struke

 

ciljna populacija

 

2.5. Stručna pomoć pri porodu

 

 

rodilje

 

postupci u rađaonici prema smjernicama i algoritmima struke

 

sve rodilje

 

2.6   Prevencija senzibilizacije kod Rh negativnih majki

sve Rh negativne rodilje, Rh negativne žene nakon amniocenteze ili prekida trudnoće 

 

davanje anti D seruma

ciljna populacija 

 

2.7. Kontrolni pregled babinjače

 

sve babinjače

 

kontrolni pregledi i savjetovanja

 

babinjače pri izlasku iz rodilišta i 6 tjedana nakon poroda

 

2.8. Promicanje zdravlja i zdravstveno prosvjećivanje babinjače

 

sve babinjače

 

savjetovanje o higijenskim mjerama i upute o preventivnim postupcima za sprečavanje ragada i mastitisa, naglašavanje važnosti dojenja, savjeti vezani uz planiranje obitelji 

 

sve babinjače

3.  ZAŠTITA ŽENA OD MALIGNIH BOLESTI GENITALNIH ORGANA

3.1. Zdravstveno prosvjećivanje i detekcija raka  dojke

sve  žene koje dolaze u ambulantu za zaštitu zdravlja žena

upoznavanje s čimbenicima rizika, posebice žena iz rizične skupine i tehnikom samopregleda te pregled dojki

 

70% ciljne populacije, jedanput godišnje   

3.2. Zdravstveno prosvjećivanje i detekcija raka cerviksa

sve  žene koje dolaze u ambulantu za zaštitu zdravlja žena

upoznavanje s čimbenicima rizika, ginekološki pregled i bris po Papanicolaou

70% ciljne populacije, jedanput u tri godine u slučaju prethodna tri uredna nalaza


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

3.3. Rano otkrivanje koriokarcinoma

sve trudnice koje su imale molu hidatidozu

ginekološki pregled i potrebne dijagnostičke pretrage prema smjernicama i algoritmima struke

kroz dvije godine, svaka tri mjeseca  

 

3.4. Rano otkrivanje raka jajnika

žene s rakom dojke i rizične skupine s pozitivnom obiteljskom anamnezom nekih vrsta raka

ginekološki pregled i potrebne dijagnostičke pretrage prema smjernicama i algoritmima struke

jedanput godišnje 

 

 

3.5. Rano otkrivanje raka endometrija

 

rizične skupine žena

 

ginekološki pregled i potrebne dijagnostičke pretrage prema smjernicama i algoritmima struke

 

rizične skupine, prema indikaciji 

 

3.6. Rano otkrivanje i liječenje prekanceroznih promjena vulve i vagine

 

rizične skupine žena

 

ginekološki pregled i liječenje prekanceroza

 

rizične skupine, prema indikaciji 

 

4.  OSTALE MJERE GINEKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

4.1. Suzbijanje čimbenika koji doprinose nastanku stres-inkontinencije

rizične skupine žena s recidivirajućim uroinfekcijama u trudnoći

 

terapija uroinfekcija u trudnoći, stručno vođenje poroda 

 

 trudnice s recidivirajućim uroinfektima  

 

4.2. Suzbijanje uzroka klimakteričnih tegoba i nuspojava

žene s posebnim smetnjama u klimakteriju

utvrđivanje potrebe i nadziranje provođenja  nadomjesne hormonske terapije

ciljna skupina žena

 

 

4.3. Prevencija AIDS-a

 

ugrožene trudnice i druge žene prema indikaciji

 

 savjetovanje ugroženih skupina i testiranje na HIV

 

rizične skupine, prema indikaciji 

 

 

5. OSTALE MJERE

5.1. Suradnja  s drugim djelatnostima        primarne  zdravstvene

       zaštite, specijalističko-konzilijarnom  i bolničkom djelatnošću

izabrani tim koji provodi zaštitu žena

 

Suradnja u promicanju i zaštiti zdravlja žena, komunikacije pri specijalističkim obradama i liječenju žena zbog ginekoloških bolesti te poremećaja u trudnoći, porodu ili babinjama 

       svi sudionici u zaštiti  zdravlja žena i liječenju ginekoloških poremećaja i patoloških stanja u trudnoći, porodu ili babinjama

 

5.4. Registriranje,        evidentiranje, izvještavanje i evaluacija

 

za sve osiguranice

prema važećim propisima i propisanim obrascima, uključujući prijavljivanje zaraznih bolesti i malignih neoplazmi, analiza i ocjena zdravstvene zaštite žena i perinatalne skrbi

       izabrani tim koji provodi zaštitu žena, županijski ZJZ, HZJZ  - na temelju zdravstvenih pokazatelja


6.   PROGRAM MJERA PATRONAŽNE ZAŠTITE

 

6.1. OSNOVNE PREVENTIVNE MJERE U PATRONAŽNOJ ZAŠTITI

 

6.1.1. Patronažna zaštita trudnica - jedanput tijekom normalne trudnoće (ne prije 12. navršenog tjedna trudnoće), više puta prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom 

(Obuhvaća: mjere individualnog zdravstvenog odgoja - upute o načinu prehrane, o općim higijenskim uvjetima i osobnoj higijeni, o prevenciji psihofizičkih trauma; kontrolu krvnog tlaka; kontrola provođenja terapijskih i dijetetskih mjera; uvid u socijalno-gospodarsko stanje obitelji.)

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

 

6.1.2. Patronažna zaštita babinjača i novorođenčadi – 1. posjet optimalno do 7 dana nakon poroda i 2. posjet nakon 15 dana od poroda, a u slučaju komplikacija (mastitis, rascjep međice, problemi u prihvaćanju uloge majčinstva) prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom.

 

U patronažnoj zaštiti babinjače predviđene su mjere: individualni zdravstveni odgoj - upute o prehrani, higijeni, psihofizičkim aktivnostima, uključujući obveznu poštedu od fizičkog rada 6 tjedana po porodu, prevenciji tromboze, štetnosti pobačaja, mogućnosti kontracepcije, prednostima dojenja djeteta te upozorenja o štetnosti pušenja i alkohola po dijete na prirodnoj prehrani; postupci njege i kontrole zdravlja babinjače; demonstracija potrebnih postupaka.

U patronažnoj zaštiti novorođenčeta predviđene su mjere: uvid u otpusno pismo iz rodilišta, provjera na učinjeni skrining na fenilketonuriju (PKU) i kongenitalnu hipotireozu (HyTh) te provođenje BCG-a, orijentacijski pregled novorodenčeta prema sustavima; kontrola zdravlja novorođenčeta (pupak, koža i sluznice), njege i prehrane novorođenčeta; demonstracija potrebnih postupaka; upute o obavljanju prvog preventivnog sistematskog pregleda; individualni zdravstveni odgojsavjeti o njezi; preporuka prirodne prehrane i isticanje prednosti dojenja za cjelokupni rast i razvoj te važnosti dojenja za razvoj međučeljusnih odnosa i orofacijalnog sustava; uvid u socijalno-gospodarsko stanje obitelji.)

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

 

6.1.3. Patronažna zaštita dojenčadi  nakon novorođenačkog razdoblja - dva patronažna posjeta dojenčetu nakon novorođenačkog razdoblja  do godine dana, više puta prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom.

 

Obuhvaćaju: mjere individualnog zdravstvenog odgoja – savjeti o njezi, isticanje važnosti prirodne prehrane uz upozorenja vezana uz davanje slatkih napitaka u “bočici” jer dovode do otapanja cakline i nastanka cirkularnog karijesa (karijes bočice); praćenje napredovanja dojenčeta - kontrola provođenja mjera preporučenih pri prvom sistematskom pregledu; kontrola njege dojenčeta.

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

 

6.1.4. Patronažna zaštita male djece - jedan posjet tijekom predškolske dobi

 

Obuhvaća: mjere individualnog zdravstvenog odgoja - upute o pravilnoj prehrani uz ista upozorenja vezana uz hranjenje “bočicom” kao i u dojenačkom razdoblju, tjelesnoj aktivnosti djece i prevenciji ozljeda; praćenje rasta i razvoja, kontrolu prehrane, uočavanje pothranjenosti ili pretilosti, uvid u socijalno-gospodarsko stanje obitelji.

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

 

6.1.5. Patronažna zaštita kronično bolesne djece - prema medicinskoj indikaciji u dogovoru s izabranim doktorom

 

      Obuhvaća: obilazak u kući, savjete u vezi potrebnih mjera liječenja i njege, kontrolu primjene liječnikovih uputa  te demonstraciju njege djeteta, a obuhvaćena su prije svega djeca sa specifičnim rizicima po zdravlje (ometena u psihičkom ili fizičkom razvoju; neurorizična djeca i djeca s nekim drugim kroničnim bolestima i poremećajima), prema utvrđenim kriterijima struke.

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

Sudionici: izabran doktor primarne zdravstvene zaštite.

 

 

6.1.6. Patronažna zaštita kroničnih bolesnika - prema medicinskoj indikaciji, u dogovoru s izabranim doktorom, obilazak u kući ili domu umirovljenika

 

Obuhvaća: obilazak u kući ili domu umirovljenika u cilju uputa i demonstracije određenih postupaka  samokontrole i prevencije komplikacija osnovne kronične bolesti; zdravstvenog prosvjećivanja cijele obitelji u cilju održanja postojećih ili razvijanja novih funkcionalnih sposobnosti u teško pokretnih i nepokretnih bolesnika; procjenjuje potrebu za obavljanjem njege u kući; procjenjuje  zdravstveno i socijalno-gospodarsko stanje bolesnika te daje povratne informacije izabranom doktoru; sudjeluje u uspostavi komunikacije i suradnje između bolesnika i izvanzdravstvenih službi i organizacija, upućuje bolesnike u klubove i druge postojeće udruge bolesnika s istim zdravstvenim problemima.  

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

Sudionici: izabran doktor primarne zdravstvene zaštite, različite službe izvan zdravstvenog sustava na razini lokalne zajednice.

 

6.1.7. Patronažna zaštita starijih osoba - povremeni obilazak starijih od 65 godina koji se tijekom kalendarske godine nijednom nisu obratili izabranom doktoru medicine

 

Obuhvaća  obilazak u kući ili domu umirovljenika te davanje povratne informacije izabranom doktoru.  Provodi se u dogovoru s izabranim doktorom koji je utvrdio da osiguranik nije bio u ordinaciji tijekom kalendarske godine, a u svrhu pravovremenog uočavanja tjelesnih i duševnih poremećaja, savjetovanja o potrebi redovite kontrole zdravstvenog stanja, savjeta o prehrambenim potrebama, o prevenciji ozljeda, posebice u kući, o potrebi bavljenja tjelesnim i drugim aktivnostima koje doprinose očuvanju funkcionalne sposobnosti.

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

Sudionici: izabran doktor primarne zdravstvene zaštite.

 

 6.1.8. Patronažna zaštita osoba s  invaliditetom - u dogovoru s izabranim doktorom i prema utvrđenim potrebama obilazak invalidnih osoba

 

Obuhvaća: zdravstveno-odgojni rad osoba s invaliditetom i članovima obitelji u svrhu provođenja mjera samozbrinjavanja i suzaštitnih mjera koje će nadomjestiti izgubljene i pomoći  razvoju novih funkcionalnih sposobnosti, utvrđivanje potrebe i nadzor nad provođenjem kućne njege,  pružanje psihološke pomoći i upute o mogućoj radnoj terapiji, sudjelovanje u povezivanju s udrugama osoba s invaliditetom.

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

Sudionici: izabran doktor primarne zdravstvene zaštite, različite službe i udruge izvan zdravstvenog sustava na razini lokalne zajednice.

 

6.2. Promicanje zdravlja i zdravstveno prosvjećivanje

 

6.2.1. Individualno zdravstveno preventivno savjetovanje stanovnika na području za koje je patronažna sestra nadležna

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

 

 

6.2.2. Distribucija tiskanog zdravstveno-odgojnog materijala

Distribucija tiskanih zdravstveno-odgojnih materijala prigodom obilazaka osiguranika u kući i u radu s malim grupama.

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

 

 

6.2.3. Sudjelovanje u provođenju zdravstveno preventivnih i zdravstveno promotivnih programa na lokalnoj razini  prema određenim vodećim javnozdravstvenim problemima na svom području - u dogovoru s izabranim doktorima, sa službom školske medicine i drugim stručnjacima  - predavanja, rad u malim grupama, djelovanje putem lokalnih medija.

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

Sudionici: izabran doktor primarne zdravstvene zaštite, specijalist školske medicine i zavod za javno zdravstvo, različite djelatnosti izvan zdravstvenog sustava na razini lokalne zajednice.

 

 

6.2.4. Zdravstveno-odgojni i zdravstveno-promotivni tečajevi koji se provode jedanput na mjesec, a usmjereni su određenim vulnerabilnim skupinama : tečajevi "Majka i dijete"  - održavaju se za male grupe budućih roditelja; tečajevi "Zdravo dojenče i dijete" za male grupe roditelja; tečajevi o kontracepciji – za male grupe u reproduktivnoj dobi.

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

 

 

6.2.5. Zdravstveno odgojni rad s malim grupama - jedanput na mjesec, prema određenim zdravstvenim problemima

Obuhvaća: rad s   kroničnim bolesnicima - prema specifičnostima pojedinih masovnih kroničnih bolesti (dijabetičari, hipertoničari, maligne bolesti i sl).; zdravstveno odgojni rad s  obiteljima osoba s invaliditetom za očuvanje preostale funkcionalne sposobnosti i razvijanje novih sposobnosti bolesnika; zdravstveno odgojni rad s malim grupama starijih od 65 godina u svrhu  zdravog aktivnog starenja i očuvanja funkcionalne sposobnosti starijih osoba; zdravstveno prosvjećivanje žena o malignim bolestima – upoznavanje žena s čimbenicima rizika za nastanak nekih malignih bolesti, informiranje o potrebi ciljanih kontrolnih pregleda, upoznavanje tehnike samopregleda dojki.

 

Izvršitelj: patronažna sestra.

 

 

6.3. OSTALE MJERE

 

6.3.1. Suradnja s drugim djelatnostima na razini primarne zdravstvene zaštite

 

Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja populacije za koju se provodi patronažna skrb te za koordinirano rješavanje pojedinih zdravstvenih problema pojedinaca nužna je suradnja sa svim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

 

Izvršitelji: patronažna sestra  u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

 

 

6.3.2. Suradnja s drugim sudionicima  u zdravstvenoj zaštiti pojedinaca na razini lokalne zajednice

 

Pri rješavanju problema zdravstvene i psihosocijalne naravi (tjelesna i psihološka rehabilitacija i socijalna integracija) nužna je suradnja s udrugama i službama na razini lokalne zajednice koje su izvan sustava zdravstva.

 

Izvršitelji: patronažna sestra  u suradnji s drugim djelatnostima izvan zdravstvenog sustava na razini lokalne zajednice.

 

 

6.3.3. Evidencija i izvještavanje o radu te evaluacija, prema važećim propisima

 

Prema važećim propisima vođenje propisane evidencije i izvještavanje o radu, individualna evaluacija,  kontrola podataka  i evaluacija na lokalnoj razini u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

 

Izvršitelji: patronažna sestra, županijski zavodi za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

 


6.  MJERE PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.  MJERE PATRONAŽNE ZAŠTITE

1.       Patronažna zaštita

trudnica

sve trudnice

savjeti o njezi i prehrani,  kontrola provođenja preporučenih mjera zaštite, procjena socijalno-gospodarskih uvjeta

 

jedanput tijekom trudnoće,

više puta prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom

2.       Patronažna zaštita babinjača i novorođenčadi

sve babinjače i novorođenčad

savjeti o njezi i prehrani, kontrola zdravlja majke i djeteta i provođenja preporučenih mjera zaštite, demonstracija određenih postupka njege

prvi put do 7. dana po porodu; drugi put 15 dana po porodu, više puta prema indikacijama i dogovoru s izabranim doktorom

3.       Patronažna zaštita dojenčadi

 sva dojenčad

 

savjeti o njezi i prehrani, kontrola zdravlja dojenčeta i provođenja preporučenih mjera zaštite

 

dva puta nakon novorođenačkog razdoblja, više puta prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom

4.       Patronažna zaštita male djece

 

djeca u dobi 1-6 godina

 

savjeti o prehrani, tjelesnim aktivnostima i prevenciji ozljeda, procjena stanja uhranjenosti, procjena socijalno-gospodarskih uvjeta

 

 

jedanput tijekom predškolskog razdoblja, više puta prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom 

5.       Patronažna zaštita kronično bolesne djece

djeca sa specifičnim zdravstvenim poremećajima i kroničnim bolestima 

savjeti vezani uz provođenje njege i liječenja, kontrola primjene liječnikovih uputa, demonstracija određenih postupaka  njege

ciljna populacija, više puta godišnje, prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom

6.       Patronažna zaštita kroničnih bolesnika

kronični bolesnici

savjeti o prevenciji komplikacija, demonstracija postupaka samokontrole, procjena potrebe za kućnom njegom, suzaštitne mjere

 

ciljna populacija, više puta godišnje, prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom

7.       Patronažna zaštita starijih osoba

osobe starije od 65 godina koje se tijekom kalendarske godine nisu obratile izabranom doktoru

kontrola tjelesnog i duševnog zdravlja, savjetovanje u svrhu očuvanja zdravlja i funkcionalne sposobnosti  

ciljna populacija, više puta godišnje, prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom

 

 

8.       Patronažna zaštita osoba s invaliditetom

 

osobe s utvrđenim invaliditetom

zdravstveno odgojni rad s obitelji osobe s invaliditetom, povezivanje s udrugama osoba s invaliditetom, utvrđivanje potrebe za kućnom njegom 

ciljna populacija, više puta godišnje, prema indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom 

 


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

2. PROMICANJE ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE

2.1. Individualni zdravstveno preventivni rad

pojedinci, specifično prema zdravstvenim potrebama

intervjui, zdravstveno-odgojni rad i savjeti

pojedinci iz različitih vulnerabilnih skupina  

2.2. Distribucija tiskanog zdravstveno-odgojnog materijali

vulnerabilne skupine, u odnosu na zdravstveni problem 

distribucija brošura, letaka, plakata i drugih zdravstveno-odgojnih materijala

ciljna populacija

2.3. Sudjelovanje u provođenju zdravstveno-preventivnih i promotivnih programa

teritorijalno područje za koje je patronažna sestra nadležna

rad s malom grupom, predavanje, djelovanje putem lokalnih medija

prioritetni zdravstveni problemi na razini lokalne zajednice

2.4. Zdravstveno-odgojni i zdravstveno-promotivni tečajevi

male grupe do 10 članova, prema specifičnosti tečaja

rad s malom grupom , demonstracija postupaka

ciljna populacija , jedanput mjesečno

2.5. Zdravstveno-odgojni rad prema određenim zdravstvenim problemima

male grupe do 10 članova (kronični bolesnici, obitelji invalida, starije osobe)

rad s malom grupom , demonstracija postupaka

ciljna populacija , jedanput mjesečno

 

3. OSTALE MJERE

3.1. Suradnja s drugim djelatnostima primarne  zdravstvene zaštite

timovi primarne zdravstvene zaštite na području patronažne skrbi

 

Suradnja u promicanju i zaštiti zdravlja populacije u skrbi te koordinirani rad na rješavanju zdravstvenih problema pojedinaca

 

ciljne skupine i pojedinci s određenim zdravstvenim poremećajima, prema potrebama

 

3.2. Suradnja s drugim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti na razini lokalne zajednice

udruge i klubovi kroničnih bolesnika i invalida, različite organizacije i službe

Suradnja u postupcima ostvarivanja nekih socijalno-zdravstvenih potreba pojedinaca i njegovog uključivanja u socijalnu zajednicu 

 pojedinci iz različitih vulnerabilnih skupina

3.4. Evidentiranje, izvještavanje i evaluacija

za sve osiguranike

 

Unošenje podataka u propisane obrasce, izvještavanje prema važećim propisima i zadanim rokovima, kontrola podataka, analiza i ocjena provedenih mjera

patronažna sestra za provedene mjere patronažne zaštite, županijski ZJZ, HZJZ – na temelju zdravstvenih pokazatelja


 

 7.  MJERE ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI

 

 

7.1. Ispunjavanje Prijedloga za zdravstvenu njegu bolesnika u kući uz suglasnost doktora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

Izvršitelj: izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece uz suradnju/suglasnost doktora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

 

7.2 Zdravstvena njega nepokretnih i slabijih pokretnih bolesnika

 

Izvršitelj: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu u kući uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece ili patronažne sestre.

 

 

7.3 Zdravstvena njega kroničnih bolesnika u fazi pogoršanja ili komplikacije

 

Uvjet za provođenje mjere je da izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece istodobno provodi liječenje u kući, a indicira i zdravstvenu njegu u kući.

 

Izvršitelj: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu u kući uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece ili patronažne sestre.

 

 

7.4 Zdravstvena njega bolesnika s prolaznim i trajnim stanjima, u kojima nije moguće samozbrinjavanje

 

Izvršitelj: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu u kući uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece ili patronažne sestre.

 

 

7.5 Zdravstvena njega nakon operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za anus praeter i ostale stome

 

Izvršitelj: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu u kući uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece ili patronažne sestre.

 

 

7.6 Zdravstvena njega terminalnog bolesnika

 

Izvršitelj: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu u kući uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece ili patronažne sestre.

 

 

Postupci zdravstvene njege i rehabilitacije u kući uključuju slijedeće:

 

1.      kompletna njega nepokretnog i teško pokretnog bolesnika (toaleta, pomoć pri hranjenju i oblačenju);

2.      prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, pneumonija, tromboza, kontrakture);

3.      aktivno i pasivno razgibavanje;

4.      priprema i davanje peroralne i lokalne terapije (klizma, kisik, kapi, masti, kupke);

5.      uzimanje dijagnostičkog materijala kod nepokretnih bolesnika;

6.      toaleta i prevoj rana (ulcus cruris, dekubitus, gangrena, postoperativne rane, opekline, tumorozni infiltrati);

7.      primjena terapije kod terminalnog bolesnika (infuzijske otopine, uz prisustvo izabranog doktora);

8.      toaleta stoma (kanile, anus praeter, uro i cisto stoma);

9.      hranjenje bolesnika na usta ili putem postavljene sonde;

10.  kateterizacija mokraćnog mjehura;

11.  mjerenje i registracija vitalnih funkcija;

12.  poduka bolesnika i obitelji za samozbrinjavanje.

 


7. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI

 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1.  Ispunjavanje prijedloga za zdravstvenu njegu bolesnika u kući uz suglasnost doktora kontrolora HZZO

Sve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući

 

Ispunjavanje prijedloga za zdravstvenu njegu bolesnika u kući prema indikacijama, uz suglasnost doktora, kontrolora HZZO

Najmanje za starije osobe izložene rizicima te kronične bolesnike i članove njihovih obitelji

2.  Zdravstvena njega nepokretnih i slabijih pokretnih bolesnika

 

Sve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući

 

Zdravstvena njega nepokretnih i slabijih pokretnih bolesnika, toaleta rana i dekubitusa, prevencija dekubitusa, davanje terapije i kontrola uzimanja terapije, kineziterapija, drugi poslovi zdravstvene njega prema preporuci i uz kontrolu nadležnog doktora medicine

Najmanje za nepokretne i slabije pokretne bolesnike, prema indikacijama za kućnu njegu

3.  Zdravstvena njega kroničnih bolesnika u fazi pogoršanja ili komplikacije

 

Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnovne bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući

 

 

Zdravstvena njega kroničnih bolesnika u fazi pogoršanja ili komplikacije osnovne bolesti, toaleta rana i dekubitusa, prevencija dekubitusa, davanje terapije i kontrola uzimanja terapije, kineziterapija, drugi poslovi zdravstvene njega prema preporuci i uz kontrolu nadležnog doktora medicine

Najmanje za nepokretne i slabije pokretne kronične bolesnike u fazi pogoršanja ili komplikacije osnovne bolesti, prema indikacijama za kućnu njegu

4.  Zdravstvena njega bolesnika s prolaznim i trajnim stanjima, u kojima nije moguće samozbrinjavanje

Svi  bolesnici s prolaznim i trajnim stanjima, u kojima nije moguće samozbrinjavanje s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući

 

Zdravstvena njega bolesnika s prolaznim i trajnim stanjima, u kojima nije moguće samozbrinjavanje: toaleta rana i dekubitusa, prevencija dekubitusa, davanje terapije i kontrola uzimanja terapije, kineziterapija, drugi poslovi zdravstvene njega prema preporuci i uz kontrolu nadležnog doktora medicine

Najmanje za nepokretne i slabije pokretne bolesnike s prolaznim i trajnim stanjima, u kojima nije moguće samozbrinjavanje, prema indikacijama za kućnu njegu

5.  Zdravstvena njega nakon operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za anus praeter i ostale stome

Svi operirani bolesnici s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući

 

Zdravstvena njega operiranih nepokretnih ili teže pokretnih bolesnika: toaleta rana i dekubitusa, prevencija dekubitusa, skrb za anus praeter i ostale stome, prema preporuci i uz kontrolu nadležnog doktora medicine

Najmanje za  nepokretne i slabije pokretne operirane bolesnike, prema indikacijama za kućnu njegu

 

6.  Zdravstvena njega terminalnog bolesnika

 

Svi terminalni bolesnici.

 

Zdravstvena njega terminalnog bolesnika: toaleta rana i dekubitusa, prevencija dekubitusa, davanje terapije i kontrola uzimanja terapije, kupiranje boli, kineziterapija, drugi poslovi zdravstvene njega prema preporuci i uz kontrolu nadležnog doktora medicine

Najmanje za  terminalne nepokretne i slabije pokretne bolesnike, prema indikacijama za kućnu njegu

 


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

7.  Postupci zdravstvene njege i rehabilitacije u kući uključuju slijedeće:

 

Svi bolesnici s indikacijama za kućnu njegu

13.   kompletna njega nepokretnog i teško pokretnog bolesnika (toaleta, pomoć pri hranjenju i oblačenju)

14.   prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, pneumonija, tromboza, kontrakture)

15.   aktivno i pasivno razgibavanje

16.   priprema i davanje peroralne i lokalne terapije (klizma, kisik, kapi, masti, kupke)

17.   uzimanje dijagnostičkog materijala kod nepokretnih bolesnika

18.   toaleta i prevoj rana (ulcus cruris, dekubitus, gangrena, postoperativne rane, opekline, tumorozni infiltrati)

19.   primjena terapije kod terminalnog bolesnika (infuzijske otopine, uz prisustvo izabranog doktora)

20.   toaleta stoma (kanile, anus praeter, uro i cisto stoma)

21.   hranjenje bolesnika na usta ili putem postavljene sonde

22.   kateterizacija mokraćnog mjehura

23.   mjerenje i registracija vitalnih funkcija

24.   poduka bolesnika i obitelji za samozbrinjavanje

Najmanje za  nepokretne i slabije pokretne bolesnike, prema indikacijama za kućnu njegu

 


8.  SPECIFIČNE I PREVENTIVNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADEŽ ŠKOLSKE DOBI TE REDOVITE STUDENTE

 

 

8.1.   SISTEMATSKI PREGLEDI

Sistematski pregledi se provode u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja.

 

 

 

8.1.1. Sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole

Sadržaj i način provođenja liječničkog pregleda provodi se prema metodologiji stručno usuglašenoj u Hrvatskom društvu za školsku i sveučilišnu medicinu, a obuhvaća: uzimanje anamneze i heteroanamneze, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i nalaz stomatologa, cjelovit somatski pregled, utvrđivanje psihomotornog razvoja, socijalne i emocionalne zrelosti, urin, Hb.

 

 

8.1.2. Sistematski pregled u V razredu osnovne škole (praćenje psihofizičkog razvoja)

Pregled obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrđivanja prilagodbe na predmetnu nastavu.

 

 

8.1.3. Sistematski pregled u VIII razredu osnovne škole (profesionalna orijentacija)

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja te najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja.

Pregled obuhvaća prikupljanje anamnestičkih podataka i dokumentacije, somatski pregled te provođenje potrebnih dijagnostičkih postupaka.

 

 

8.1.4. Sistematski pregled u I. razredu srednje škole (prepoznavanje zdravstvenih rizika i rizičnih ponašanja)

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja te rizičnih ponašanja i navika, kao i prilagodbe na srednju školu.

 

Izvršitelji: nadležni tim školske medicine.

 

 

8.2. OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI

 

8.2.1. Kontrolni pregledi nakon preventivnih pregleda

        Na poziv prema medicinskoj indikaciji.

 

8.2.2.  Namjenski pregledi

 

1.      Pregled prije upisa u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja,

2.      Pregled prije prijema u đački ili studentski dom,

1.      Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja djeteta prilikom promjene školovanja ili načina života,

2.      Pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija,

3.      Ostali pregledi u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na organizirani odmor i sl.,

4.      Pregled prije započinjanja bavljenja sportskom aktivnošću u svrhu utvrđivanja  zdravstvenog stanja, sposobnosti i kontraindikacija za određenu vrstu sporta u školskim sportskim klubovima,

5.      Pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima.

 

Obavljaju se prema medicinskoj, socijalnoj indikaciji ili prije započinjanja određene aktivnosti ili promjene okolnosti življenja.

 

Izvršitelji: nadležni tim školske medicine.

 

8.3.  PROBIRI U TIJEKU OSNOVNOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA (skrining)

 

Postupak kojim se u rizičnoj populaciji prividno zdravih, pronalaze pojedinci u kojih se sumnja na neku bolest ili poremećaj.

 

8.3.1. Skrininzi za čitavu populaciju*

 

Skrining                                  metoda                                   vrijeme provođenja

1. Rast i razvoj             mjerenje TT i TV                                  upis, III, V, VI, VIII razred OŠ

                                                ITM                                         I razred SŠ      

2. Vid                                       Snellenove tablice                     upis, III, V, VIII razred OŠ

                                                                                                I razred SŠ

3. Vid na boje                          Ishihara tablice                          1x u tijeku školovanja

                                                                                                (II ili III raz. OŠ)

4. Anemija                                Hemoglobin (feritin)                  upis u OŠ                                 

5. Krvni tlak      (mm/Hg)         Tlakomjer sa živom                   V, VIII razred OŠ,  I razred SŠ
                                                                                           

6. Proteinurija                           Urin test trakom                        upis

7. Skolioza                               test pretklona                            upis, V, VI,VIII razred OŠ

                                                                                                I razred SŠ

8. Sluh                                      Audiometrija                             VI ili  VII razred OŠ

9. Gušavost                              Pregled štitnjače                       upis, V, VIII razred OŠ           

                                                                                                I razred SŠ

10. Spolni razvoj                      Spolni razvoj po                       V i VIII razred OŠ

                                                Tanneru, podatak                     I razred SŠ

                                                o menarhi i samopregled          

                                                dojke i testisa

11. Ponašanje,                          Intervju i anketiranje                 2. polugod.I.razreda OŠ i uz

                                                funkcioniranje i                         učitelja  svaki sistematski pregled u

                                                prilagodba na školu                   OŠ i SŠ

12. Rizične navike i                   Intervju i anketiranje                 Uz svaki sistematski pregled

                                                ponašanje  (pušenje,                 učenika u OŠ i SŠ i u III razredu SŠ

                                                alkohol, psihoaktivne

                                                droge, spolno ponašanje)                                                                                 

13. Mentalno zdravlje               Intervju i anketiranje                 VII razred OŠ, I razred SŠ

                                                  učenika

* Navedeni screeninzi se provode samostalno, osim u slučaju ako su dio  sistematskog pregleda (označeno masnijim slovima).

 

8.3.2. Skrininzi koji se preporučuju u učenika s rizikom

 

Skrining                                  metoda                                    učenici (populacija) i                                                                                                                                                              vrijeme provođenja

1. Hiperkolesterolemija             kolesterol u serumu                   za učenike s obiteljskim rizikom

                                                                                                kod upisa i u VIII

razredu OŠ

2. Sluh                                      audiometrija                              česte upale uha,                                                                                                                                    (individualna                             podatak o smetnjama                                                                                                                            jasan zvuk)                               sluha, zvučna trauma,   

i pri izboru zanimanja

3. Eksperimentiranje sa             urin test trakom                         učenici s rizikom

    psihoaktinim drogama                                                           za zlouporabu

4. Spolna aktivnost                   intervju i savjetovanje                za spolno

(broj partnera,                          aktivne djevojke i                                

kontracepcija                            mladiće                                                                        
spolne bolesti,

                                                provjera PAPA-testa)                                      

 

Izvršitelji: Nadležni tim školske medicine

 

 

8.4.   ZDRAVSTVENA I TJELESNA KULTURA

 

Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za savladavanje redovitog ili prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture, praćenje tjelesne spremnosti učenika te posebna skrb o učenicima koji se rekreativno bave sportom.

 

8.4.1. Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za prilagođeni program tjelesne i zdravstvene kulture onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti program.

 

 

8.4.2. Praćenje onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti program.

 

 

Izvršitelji: Nadležni tim školske medicine.

Sudionici: profesori, prosvjetno-pedagoška služba škole.

 

 


8.5.  MJERE ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI

 

 

8.5.1.  Cijepljenje i docjepljivanje

Provodi se prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, a uključuje i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija.

 

Razred

Cjepivo

Osnovna škola

 

Upis u prvi razred

Ana-Di-Te, Polio

I

Mo-Pa-Ru

II

PPD, BCG

IV

Mo-Pa-Ru

VI

Hepatitis B (3 doze)

VII

PPD, BCG

VIII

Ana-Di-Te, Polio

 

 

Srednja škola

 

Završni razred

Ana-Di-Te

 

8.5.2. Dodatna cijepljenja učenika s rizikom (krpeljni meningoencefalitis, hepatitis B, pneumokok)

 

 

8.5.3.  Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

 

Kontrolni pregled prilikom pojave neke zarazne bolesti u školi i poduzimanje manjih protuepidemijski intervencija.

 

Izvršitelji: Nadležni tim školske medicine.

 

 

8.6.   ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŠKOLSKOG OKRUŽENJA

 

8.6.1.  Higijenska kontrola škole i učeničkog doma

 

Kontrola uvjeta rada i boravka u školi i/ili učeničkom domu, najmanje dva puta godišnje. Osobita pozornost  komunalno-higijenskim uvjetima (osvjetljenje, zračnost, sanitarije, opskrba vodom i dr.) uz nužnu suradnju i s lokalnom zajednicom.

 

8.6.2.  Nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika

 

Kontrola školskih kuhinja i jelovnika u školama te poticanje zdravijih prehrambenih navika u učenika i školskog osoblja.

 

8.6.3. Posebni program za djecu sa zdravstvenim poteškoćama koja zahtijevaju dijetalnu prehranu

 

Sudjelovanje pri izradi jelovnika za djecu s posebnim potrebama, edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja.

 

Izvršitelji: Nadležni tim školske medicine.

 

 

 

8.7.   SAVJETOVALIŠNI RAD

 

8.7.1.  Savjetovališni rad

 

  Prema psihosocijalnim indikacijama i programu rada.

         

Savjetovališni rad odvija se u vremenu izdvojenom za savjetovalište u trajanju 3-5 sati tjedno, u svrhu pomoći i rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca, adolescenti, njihovi roditelji, staratelji i učitelji: prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, planiranje obitelji, zloupotreba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, problemi mentalnog zdravlja i dr.

 

8.7.2. Konzultacije s profesorima i stručnim suradnicima škole

 

Provodi se kao dio svakog sistematskog i drugog preventivnog pregleda u svrhu praćenja i zdravstvenog nadzora svih učenika. 

 

8.7.3.  Aktivna skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja

 

Praćenje učenika koji boluju od kroničnih poremećaja zdravlja u odnosu na zdravstveno stanje i sposobnosti djeteta te potrebne mjere zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju kao i praćenje uspješnosti savladavanja školskog programa.

 

8.7.4.  Skrb o djeci i mladeži s rizicima po zdravlje

 

Uočavanje i prepoznavanje djece s rizicima po zdravlje kao i djece i mladeži s poremećajima ponašanja (bijeg od kuće, izbjegavanje nastave, sklonost ovisničkom ponašanju - konzumiranju alkohola, eksperimentiranju s psihoaktivnim drogama, sklonost promiskuitetnom ponašanju, maloljetničkoj delikvenciji i dr.)

Individualni savjetovališni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa stručnim službama škole, s obitelji djeteta ili adolescenta te centrima za socijalni rad.

 

8.7.5.  Skrb o učenicima s ometenošću u psihičkom ili fizičkom razvoju

 

Registracija i evidencija učenika koji su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim komisijama zdravstva i prosvjete ili socijalne skrbi. Za svu djecu integriranu u redovne škole ili polaznike specijalnih škola nužna je stalna suradnja sa stručnim službama škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja i sposobnosti djeteta te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno-obrazovnog programa.

 

Izvršitelji: Nadležni tim školske medicine.

Sudionici: profesori, prosvjetno-pedagoška služba škole.

 

 

8.8.   ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA

 

Prema godišnjem programu rada obavlja se kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.1. Zdravstveno-odgojne aktivnosti s učenicima

 

Osnovna škola I-IV razred

1.                  Osobna higijena u očuvanju zdravlja

2.                  Značaj pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj

Osnovna škola V-VI razred

1.      Psihičke i somatske promjene u pubertetu

2.      Fiziologija i higijena menstruacije

 

Osnovna škola VII-VIII razred

3.      Ovisnosti  (pušenje, alkohol i psihoaktivne droge)

4.      Društveno neprihvatljivo i nasilničko ponašanje i zlostavljanje

 

Srednja škola I-III razred

5.      Spolno prenosive bolesti uključujući i AIDS   

6.      Planiranje obitelji, pobačaj, metode kontracepcije, brak, obitelj, djeca

 

Metode zdravstveno-odgojnog rada:

3.                  predavanja, rasprava, intervju, rad u malim grupama, parlaonica, tribina, edukacija vršnjaka, sudjelovanje u medijskim programima.

 

8.8.2.Zdravstveni odgoj za roditelje

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima. Obvezno sudjelovanje doktora roditeljskom sastanku u I, IV ili V te VIII razredu osnovne škole u svezi s problemima sazrijevanja i izbora  zvanja, kao i u I razredu srednje škole.

 

8.8.3. Zdravstveni odgoj za radnike škole

Rad na stručnoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika u svrhu unaprjeđivanja rješavanja specifične zdravstvene problematike (učiteljska vijeća, stručni aktivi).

 

Izvršitelji: Nadležni tim školske medicine (samostalno i medicinska sestra).                 

 

 

8.9. SPECIFIČNA I PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA REDOVITE STUDENTE

 

8.9.1. Sistematski pregled na prvoj godini studija

Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanje, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika.

 

8.9.2. Kontrolni pregled nakon preventivnih pregleda

 

Provodi se nakon bilo kojeg preventivnog pregleda ako postoje medicinske indikacije.

 

8.9.3. Pregled prije prijema u studentski dom

 

Provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu.

 

 

 

 

8.9.4. Savjetovališni rad

 

Savjetovalište za studente s problemima učenja te u vezi s reproduktivnim zdravljem i spolno prenosivim bolestima.

 

8.9.5. Posebni programi praćenja studenata sa zdravstvenim rizicima

 

Praćenje studenata sa zdravstvenim rizicima i rizičnim ponašanjima.

 

 

8.10.  OSTALE AKTIVNOSTI

 

8.10.1.  Suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite i s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti

 

Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja djeteta nužna je koordinacija, suradnja i obavještavanje na razini službi primarne zdravstvene zaštite.

Pri rješavanju problema prilagodbe na školu, školskog neuspjeha, poremećaja ponašanja, pojave zloupotrebe psihoaktivnih droga, kod akceleracije učenika i dr., te pri provođenju ostalih mjera i aktivnosti zdravstvene zaštite osobito je naglašena nužnost suradnje s prosvjetno-pedagoškim službama škole, a prema indikacijama i s centrima za socijalni rad.

 

8.10.2.  Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvještavanje

 

Registriranje i evidentiranje djece i mladeži u skrbi u svrhu planiranja rada i aktivnosti.

Godišnje izvještavanje i evaluacija rada i aktivnosti te analiza zdravstvenog stanja djece u skrbi, prema važećim propisima.

 

Izvršitelji: tim školske medicine zavoda za javno zdravstvo u suradnji s drugim službama zavoda za javno zdravstvo, godišnja evaluacija u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.


 


8. PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADEŽ ŠKOLSKE DOBI TE REDOVITE STUDENTE

 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

1. SISTEMATSKI PREGLEDI

 

 

 

1.1.   Sistematski pregled prije upisa u prvi razred osnovne škole

Sva djeca dorasla za upis u školu

Sadržaj i način provođenja liječničkog pregleda prema stručno usuglašenoj metodologiji. Pregled obuhvaća: uzimanje anamneze i heteroanamneze, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i nalaz stomatologa, cjelovit somatski pregled, utvrđivanje psihomotornog razvoja, socijalne i emocionalne zrelosti, urin, Hb.

Sva ciljna populacija

1.2.   Sistematski pregled u V razredu osnovne škole

 

Učenici petih razreda osnovnih škola

Pregled u svrhu praćenja psihofizičkog razvoja. Obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom zbog  prilagodbe na predmetnu nastavu

Sva ciljna populacija

1.3.   Sistematski pregled u VIII razredu osnovne škole

 

Učenici osmih razreda osnovnih škola

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja te najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja.

Obuhvaća prikupljanje anamnestičkih podataka i dokumentacije, somatski pregled te provođenje potrebnih dijagnostičkih postupaka

Sva ciljna populacija

1.3.   Sistematski pregled u I. razredu srednje škole

Učenici pvih razreda srednjih škola

Pregled se obavlja osobito zbog prepoznavanja zdravstvenih rizika i rizičnih ponašanja. Obuhvaća somatski pregled te anketiranje o navikama.

Sva ciljna populacija

2. OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI

 

2.1.   Kontrolni pregledi nakon preventivnih pregleda

.

 

Učenici koji su obavili preventivni pregled

Kontrolni pregled ako je na preventivnom pregledu postavljena sumnja ili utvrđen poremećaj zdravlja.

20-30% ciljne populacije


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

2.2.  Namjenski pregledi

 

 

 

Učenici osnovnih i srednjih škola

Svaki preventivni pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti ili kontraindikacija zbog određenih okolnosti, situacije ili promjene.

10-20% ciljne populacije

PROBIRI (SKRININZI) 

3.1. Skrininzi za čitavu populaciju

 

 

3.1.1.  Rast i razvoj

Učenici kod pregleda za upis u prvi razred osnovne škole, te u III, V, VI i VIII razredu osnovne i u I razredu srednje škole

TT, TV, ITM

Sva ciljna populacija

3.1.2.  Vid

Učenici kod pregleda za upis u prvi razred osnovne škole, te u III, V i VIII razredu osnovne i u I razredu srednje škole

Snellenove tablice

Sva ciljna populacija

3.1.3.  Vid na boje

II ili III razred osnovne škole

Ishihara tablice

Sva ciljna populacija

3.2.4.  Anemija

Učenici kod pregleda za upis u prvi razred osnovne škole

Hb

Sva ciljna populacija

3.1.5.  Proteinurija

Učenici kod pregleda za upis u prvi razred osnovne škole

urin test trakom

 

3.1.6.  Krvni tlak

Učenici u  V i VIII razredu osnovne i u I razredu srednje škole

Tlakomjer sa živom

Sva ciljna populacija

3.1.7.  Skolioza

Učenici kod pregleda za upis u školu, te u III, V, VI i VIII razredu osnovne i u I razredu srednje škole

Test pretklona

Sva ciljna populacija

3.1.8.  Sluh

Učenici u VII razredu osnovne škole

Audiometrija

Sva ciljna populacija

3.1.9.  Gušavost

Učenici kod pregleda za upis u školu, te u III, V i VIII razredu osnovne i u I razredu srednje škole

Pregled štitnjače inspekcijom i palpacijom

Sva ciljna populacija

3.1.10.Spolni razvoj

Učenici u V i VIII razredu osnovne i u I razredu srednje škole

Klinička ocjena spolnog razvoja po Tanneru

Sva ciljna populacija

3.1.11.Ponašanje i prilagodba na školu

2. polugodište I razreda osnovne škole i uz svaki sistematski pregled u osnovnoj i srednjoj školi

Intervju i anketiranje učitelja

Svi razrednici

3.1.12.Rizične navike

Uz svaki sistematski pregled u osnovnoj i srednjoj školi

Intervju i anketiranje učenika

Sva ciljna populacija


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

3.1.13.Mentalno zdravlje

Učenici u VII razredu osnovne i u I razredu srednje škole

Intervju i anketiranje učenika

Sva ciljna populacija

3.2. Skrininzi koji se preporučuju u učenika s rizikom

 

 

3.2.1.  Hiperkolesterolemija

učenici s obiteljskim rizikom kod upisa i u VIII razredu osnovne škole

Kolesterol u serumu

5-10% ciljne populacije

3.2.2.  Sluh

Učenici s čestim upalama uha, zvučnim traumama ili drugim podacima o smetnajma sluha

Audiometrija

5-10% ciljne populacije

3.2.3.  Eksperimentiranje s psihoaktivnim drogama

Učenici s rizičnim ponašanjima

Urin test trakom

10-20% ciljne populacije

3.2.4. Spolna aktivnost

Spolno aktivni mladići i djevojke

Intervju i savjetovanje

50% ciljne populacije

4. ZDRAVSTVENA I TJELESNA KULTURA

4.1.   Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za prilagođeni program tjelesne i zdravstvene kulture

Učenici koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti program

Klinički pregled, uvid i nadopuna dijagnostičkih nalaza i savjetovanje s profesorom tjelesne i zdravstvene kulture

Sva ciljna populacija

4.2.   Pregled prije započinjanja bavljenja sportskom aktivnošću

Sudionici u školskim sportskim klubovima

Klinički pregled, uvid i nadopuna dijagnostičkih nalaza u svrhu utvrđivanja  zdravstvenog stanja, sposobnosti i kontraindikacija za određenu vrstu sporta u školskim sportskim klubovima

Sva ciljna populacija

4.3.   Pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima

Sudionici u školskim sportskim klubovima

Kontrolni pregled

Sva ciljna populacija

5. MJERE ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI

5.1.   Cijepljenje i docjepljivanje

Prema programu cijepljenja

Cijepljenje i docjepljivanje koje uključuje i namjenski pregled u svrhu utvrđivanja kontraindikacija

Sva ciljna populacija

5.2.   Dodatna cijepljenja učenika s rizikom (krpeljni meningoencefalitis, hepatitis B, pneumokok)

Učenici s rizikom

Cijepljenje i docjepljivanje koje uključuje i namjenski pregled u svrhu utvrđivanja kontraindikacija

Prema medicinskoj indikaciji

5.3.   Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

Učenici izloženi kontaktu s oboljelima od zarazne bolesti

Klinički pregled i kemoprofilaksa prema medicinskoj indikaciji

Prema epidemiološkoj situaciji


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

6.   ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKOG OKRUŽENJA

6.1.   Higijenska kontrola škole i učeničkog doma

Učenici osnovnih i srednjih škola

Kontrola uvjeta rada i boravka u školi i/ili učeničkom domu

Najmanje dva puta godišnje

6.2.   Nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika

Učenici osnovnih i srednjih škola

Kontrola školskih kuhinja i jelovnika u školama te poticanje zdravijih prehrambenih navika u učenika i školskog osoblja.

Najmanje jednom godišnje

6.3.   Posebni program za djecu sa zdravstvenim poteškoćama

Učenici kojima je zbog zdravstvenih poteškoća nužna dijetalna prehrana

Sudjelovanje pri izradi jelovnika, edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja

Najmanje jednom godišnje

7. SAVJETOVALIŠNI RAD I KONZULTACIJE

7.1.   Savjetovališni rad

 

 

 

 

 

Učenici osnovnih i srednjih škola

Savjetovanja i intervjui učenika, roditelja i profesora zbog poteškoća prilagodbe na školu, školskog neuspjeha, poremećaja ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kroničnih poremećaja zdravlja, i dr.

Prema psihosocijalnim indikacijama i programu rada, 10-30% ciljne populacije

 

7.2.   Konzultacije s profesorima i stručnim suradnicima škole

 

 

Učitelji i profesori u osnovnim i srednjim školama

Provodi se kao dio svakog sistematskog i drugog preventivnog pregleda u svrhu praćenja i zdravstvenog nadzora svih učenika 

Prema programu prventivnih aktivnosti 60-70% ciljne populacije

7.3.   Aktivna skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja

 

Učenici s kroničnim bolestima i poremećajima zdravlja

Praćenje i kontrola te utvrđivanje potrebnih mjera zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju kao i praćenje uspješnosti savladavanja školskog programa

Sva ciljna populacija (10-20% ukupne učeničke populacije)

7.4.   Skrb o djeci i mladeži s rizicima po zdravlje

 

 

Učenici s rizičnim ponašanjima

Uočavanje i prepoznavanje djece s rizicima po zdravlje i poremećajima ponašanja.

Individualni savjetovališni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa stručnim službama škole, s obitelji i centrima za socijalni rad.

Sva ciljna populacija (20-30% ukupne učeničke populacije)

7.5.   Skrb o učenicima s ometenošću u psihičkom ili fizičkom razvoju

 

 

Učenici ometeni u psihičkom ili fizičkom razvoju

Registracija i evidencija te stalna suradnja sa stručnim službama škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja i sposobnosti djeteta te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno-obrazovnog programa.

Sva ciljna populacija (10% ukupne učeničke populacije)


 

MJERA

POPULACIJA

POSTUPCI

OBUHVAT

8. ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA

8.1.   Zdravstveno-odgojne aktivnosti s učenicima

Učenici osnovnih i srednjih škola

Predavanja, rasprava, intervju, rad u malim grupama, parlaonica, tribina, edukacija vršnjaka, sudjelovanje u medijskim programima.

Prema programu rada 60-80% ciljne populacije

8.2.  Zdravstveni odgoj za roditelje

 

Roditelji učenika I, V i VIII razreda osnovnih i I razreda srednjih škola

Predavanja, rasprave, radionice u tijeku roditeljskih sastanak

Sva ciljna populacija

8.3.   Zdravstveni odgoj za radnike škole

Članovi Učiteljskog vijeća

Sudjelovanje na učiteljskim vijećima i radu stručnih aktiva. Predavanja, rasprava, radionice, tribine.

Sva ciljna populacija

9. PROGRAM MJERA SPECIFIČNE I PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA REDOVITE STUDENTE

9.1.   Sistematski pregled na prvoj godini studija

 

Redoviti studenti prve godine

Kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanje, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika

Sva ciljna populacija

9.2.   Kontrolni pregled nakon

         preventivnih pregleda

 

Studenti koji su obavili preventivni pregled

Provodi se nakon bilo kojeg preventivnog pregleda ako postoje medicinske indikacije

20-30% ciljne populacije

9.3.   Pregled prije prijema studentski dom

 

Studenti koji stanuju u studentskom domu

Provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu.

Sva ciljna populacija

9.4.   Savjetovališni rad

 

Studenti s problemima učenja te u vezi s reproduktivnim zdravljem i spolno prenosivim bolestima

Savjetovanje, intervjui i konzultacije.

20-30% ciljne populacije

9.5.   Posebni programi praćenja studenata sa zdravstvenim rizicima

Studenti s težim rizičnim navikama, korničnim bolestima te invaliditetom

Praćenje i kontrola provođenja zaštitinih mjera

40-50% ciljne populacije

10.  OSTALE AKTIVNOSTI

10.1. Suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite i s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti

Zdravstveni djelatnici uključeni u zbrinjavanje učeničke populacije u skrbi

Koordinacija, suradnja i obavještavanje na razini službi primarne zdravstvene zaštite, a po potrebi i s ostalim zdravstvenim radnicima.

Prema indikacijama

10.2. Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvještavanje

Populacija u skrbi

Prema zakonskim odredbama u skladu sa stručnom doktrinom izvještavanje o radu i zdravstvenom stanju

Sva ciljna populacija


9.   PROGRAM MJERA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RADNIKA

       - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA

       I MEDICINA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE

 

 

9.1.  PREVENTIVNI PREGLEDI

 

9.1.1    Prethodni pregled radnika prije zaposlenja, te kod premještaja na druge poslove

 

Po utvrđenoj metodologiji obavlja se klinički pregled i potrebni dijagnostički postupci u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i ocjene radne sposobnosti za određene poslove kod radnika koji se prvi puta zapošljavaju ili se zapošljavaju nakon prekida rada dužeg od 6 mjeseci, te kod premještaja na druge poslove.

 

Pregled se obavlja kod svih radnika za koje je propisani pregled prije zapošljavanja te kod promjene posla.

 

Izvršitelji: Tim medicine rada, a prema propisima i indikacijama i psiholog.

Sudionici: Kadrovska služba poslodavca, služba zaštite na radu.

 

9.1.2    Prethodni pregled radnika prije zaposlenja na poslovima s posebnim uvjetima rada, te kod premještaja na ove poslove

 

Po utvrđenoj metodologiji provodi se pregled i određene pretrage, posebno funkcionalno ispitivanje organa i organskih sustava u svrhu ocjene radne sposobnosti  u  odnosu na zahtjeve poslova  s posebnim uvjetima rada, a u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

 

Pregledi se obavljaju kod svih radnika koji se zapošljavaju na poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na ove poslove.

 

Izvršitelji: Tim medicine rada, a prema propisima i indikacijama i psiholog

Sudionici:  Kadrovska služba poslodavca, služba zaštite na radu.

 

9.1.3 Prethodni pregled radnika prije zaposlenja na poslovima u kontaktu sa stanovništvom, te kod premještaja na ove poslove

 

Pregled se obavlja kao i svaki prethodni pregled uz dodatne dijagnostičke postupke u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda zaposlenih i drugih osoba koje se podvrgavaju zdravstvenom nadzoru.

 

Pregledi se obavljaju kod svih osoba koje se zapošljavaju na poslovima u proizvodnji i prometu namirnica, te na opskrbi stanovništva vodom za piće, te kod premještaja na ove poslove.

 

Izvršitelji: Tim medicine rada, higijensko-epidemiološka služba zavoda za javno zdravstvo.

Sudionici: Kadrovska služba poslodavca, služba zaštite na radu.
9.1.4    Periodični pregled radnika na poslovima s posebnim uvjeti­ma rada

 

Po utvrđenoj metodologiji obavlja se ciljano sistematski pregled usmjeren na one organe i simptome koju su vezani za štetno djelovanje procesa rada ili uvjeta rada. Pregledi se