Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja

NN 31/2002 (27.3.2002.), Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO

671

Na teme­lju članka 32. Zakona o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji (»Narodne novine« 94/01), ministar za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU PRILAZA DO ZGRADE I PRILAGODBU STANA ZA POTREBE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA S OGRANIČENOM SPOSOBNOSTI KRETANJA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak i način ostvariva­nja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za kreta­nje pomoću kolica i drugih ortopedskih pomagala za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (u da­lj­njem tekstu: HRVI).

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka mogu ostvariti HRVI Domovinskog rata koji nisu sposobni za kreta­nje bez invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala i slijepi HRVI.

POVJERENSTVO

Članak 2.

(1) Ministar za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo osniva i imenuje Povjerenstvo za utvrđiva­nje osnovanosti zahtjeva za ostvariva­nje prava na prilagodbu (u da­ljem tekstu Povjerenstvo).

(2) U Povjerenstvo se imenuju predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i Ministarstva za javne radove, obnovu  i gradite­ljstvo.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA
PRILAGODBU

Članak 3.

(1) Zahtjev za ostvariva­nje prava na prilagodbu podnosi HRVI ili član ­nje­govog obite­ljskog domaćinstva u pisanom obliku Ministarstvu za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka prilaže se:

1. konačno rješe­nje o statusu HRVI,

2. nalaz liječnika specijaliste o funkcionalnom statusu HRVI,

3. dokaz o vlasništvu stana odnosno ugovor ili akt nadležnog državnog tijela teme­ljem koje­g se može steći vlasništvo stana ili ugovor o najmu,

4. ovjerena suglasnost vlasnika stana na izvođe­nje potrebne prilagodbe

5. potvrda o prebivalištu,

6. opis prilagodbe koja se traži.

Članak 4.

(1) Povjerenstvo je dužno utvrditi osnovanost zahtjeva rješe­njem, koje će dostaviti podnosite­lju zahtjeva.

(2) Protiv rješe­nja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u Zagrebu.

IZVOĐENJE PRILAGODBE

Članak 5.

Ministarstvo za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo će teme­ljem rješe­nja iz članka 4. ovog Pravilnika pokrenuti postupak u svezi izvođe­nja radova na prilagodbi.

Članak 6.

Ministarstvo za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo će kao investitor, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine« 117/01) provesti odgovarajući postupak za odabir izvodite­lja radova na prilagodbi prilaza do zgrade i prilagodbi stana za kreta­nje pomoću kolica i ortopedskih pomagala za potrebe HRVI Domovinskog rata.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-08/02-51/6
Urbroj: 516-05-02-1
Zagreb, 8. ožujka 2002.

Ministar
Radimir Čačić, v.r.