Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje mjerila širine i nadvišenja kolosijeka

NN 31/2002 (27.3.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje mjerila širine i nadvišenja kolosijeka

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

674

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA ISPITIVANJE MJERILA ŠIRINE I NADVIŠENJA KOLOSIJEKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjerite­ljski zahtjevi koje moraju zadovo­ljavati uređaji koji se upotreb­ljavaju kao radni etaloni za ispitiva­nje mjerila širine i nadviše­nja normalnoga že­ljezničkog kolosijeka s nazivnim razmakom tračnica 1435 mm (u da­lj­njem tekstu: uređaji).

Članak 2.

Uređaj prikazan na slici 1 je, u smislu ovog pravilnika, kombinirani stacionarni mehanički mjerni uređaj kojim se simulira sta­nje normalnoga že­ljezničkog kolosijeka u pogledu ­nje­gove širine i nadviše­nja.

Članak 3.

Uređaj je namije­njen za ispitiva­nje točnosti pokaziva­nja mjerila širine i nadviše­nja kolosijeka.

Uređaj sadrži element kolosijeka nači­njen od dva odsječka odgovarajuće­g tipa tračnice, koji se mogu prisilno dovesti u bilo koji međusobni položaj u okviru mjernih područja za širinu, odnosno nadviše­nje kolosijeka, i u tom položaju učvrstiti, čime se omogućuje neposredno određiva­nje pogrešaka ispitivanog mjerila širine i nadviše­nja kolosijeka.

Pri ispitiva­nju nadviše­nja kolosijeka sklop za mjere­nje širine kolosijeka mora biti učvršćen u svojem nultom položaju.

Članak 4.

U smislu ovog pravilnika, smatra se da je:

1. os kolosijeka – zamiš­ljena ravna, odnosno zakriv­ljena crta u odnosu na koju su tračnice simetrične i usporedne te među­sobno uda­ljene za nazivnu širinu kolosijeka

2. širina kolosijeka (L) – razmak između unutar­njih strana glava tračnica, mjeren okomito na os kolosijeka na uda­ljenosti od 14 mm ispod gor­njih površina glava tračnica (slika 2)

3. nadviše­nje kolosijeka (H) – razlika visine gor­njih površina glava va­njske i unutar­nje tračnice kolosijeka, pri čemu je va­njska tračnica uda­ljenija, a unutar­nja je bliža središtu zakriv­ljenosti kolosijeka na zavoju (slika 2)

4. mjerna pogreška uređaja – odstupa­nje vrijednosti širine kolosijeka, odnosno nadviše­nja kolosijeka, koje pokazuje uređaj, od stvarne vrijednosti istih.

Članak 5.

II. MJERITELJSKE ZNAČAJKE

Najveće dopuštene mjerne pogreške i najveća dopuštena odstupa­nja

Najveće su dopuštene mjerne pogreške uređaja:

1) pri mjere­nju širine kolosijeka: ± 0,2 mm

2) pri mjere­nju nadviše­nja kolosijeka: ± 0,1 mm.

Članak 6.

Najveće je dopušteno odstupa­nje od ravnosti i međusobne paralelnosti mjernih površina podložnoga ravnala ± 0,1 mm.

Članak 7.

Najveća su dopuštena odstupa­nja izvodnica odsječaka tračnica odnosno crta po kojima graničnici ispitivanog mjerila širine i nadviše­nja kolosijeka dodiruju unutar­nje površine glava tračnica:

1. od ravnosti: ± 0,1 mm

2. od međusobne paralelnosti, pri učvršćenom položaju tračnica: ± 0,2 mm

3. od okomitosti prema vodilicama sklopa za mjere­nje širine kolosijeka, pri učvršćenom položaju tračnica: ± 1°

4. od paralelnosti sa zakretnom osi sklopa za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka: ± 0,3 mm.

Članak 8.

Najveće je dopušteno odstupa­nje od horizontalne ravnine:

1. ravnine koja spaja gor­nje površine glava tračnica: ± 0,05 mm/m

2. zakretne osi sklopa za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka, učvršćenog u ­nje­govom nultom položaju: ± 0,05 mm/m.

Referencijski uvjeti

Članak 9.

Najveće dopuštene mjerne pogreške uređaja utvrđuju se u uvjetima referencijske temperature od 20°C.

Članak 10.

Uređaj mora biti smješten izvan utjecaja mehaničkih vibracija i potresa i na podlozi mora ležati stabilno (po potrebi i pričvršćen za podlogu).

Mjerna područja

Članak 11.

Mjerna područja pojedinih sklopova uređaja moraju biti:

1) najma­nje mjerno područje sklopa za ugađa­nje širine kolosijeka: (1425 do 1475) mm.

2) najma­nje mjerno područje sklopa za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka: (0 do 150) mm.

III. TEHNIČKE ZNAČAJKE

Konstrukcija

Članak 12.

Uređaj, prikazan na slici 1, mora imati ove dijelove:

1. posto­lje uređaja

2. sklop za ugađa­nje širine kolosijeka

3. sklop za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka.

Članak 13.

Posto­lje uređaja povezuje sve dijelove uređaja u jedinstvenu cjelinu i omogućuje im pravilan rad.

Posto­lje uređaja mora biti konstruirano u obliku stola s okvirom uzdužnoga pravokutnog oblika.

Posto­lje uređaja mora biti naprav­ljeno od masivnih, među­sobno zavarenih čeličnih profila oblika U, L ili sličnog oblika.

Posto­lje uređaja mora biti takvo da je uređaj moguće namjestiti u horizontalni položaj i, po potrebi, pričvrstiti ga za podlogu.

Članak 14.

Sklop za ugađa­nje širine kolosijeka čine:

1. masivni pravokutni okvir, koji predstav­lja »prag« že­ljezničkog kolosijeka; naprav­ljen je od istog gradiva i jednako kao  i posto­lje uređaja, a može se zakretati oko horizontalne osovine pričvršćene za jedan kraj okvira posto­lja (u da­lj­njem tekstu: zakretni okvir)

2. nepomična tračnica, koja je pričvršćena za zakretni okvir preko podložne pločice i prečke

3. kliznik s pomičnom tračnicom, koja je pričvršćena za kliznik preko podložne pločice

4. navojno vreteno za ugađa­nje vrijednosti širine kolosijeka, s maticom i ručkom

5. mjerno ravnalo s pokazivačem vrijednosti širine kolosijeka

6. kočnica.

Članak 15.

Sklop za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka čine:

1. elementi iz članka 14., točke 1. do 3. ovog pravilnika kao zajednički elementi sklopa za ugađa­nje širine kolosijeka  i sklopa za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka

2. navojno vreteno za ugađa­nje vrijednosti nadviše­nja kolosijeka, s maticom i ručkom

3. vertikalno mjerno ravnalo s pokazivačem vrijednosti nadviše­nja kolosijeka

4. kočnica.

Članak 16.

Svi pomični dijelovi uređaja moraju se kretati ujednačeno i bez zazora i zakoše­nja.

Članak 17.

Odsječci tračnica moraju biti  najma­nje tri puta duži od međusobnog razmaka para nepomičnih graničnika na ispitivanome mjerilu širine i nadviše­nja kolosijeka.

Članak 18.

U sklopu za ugađa­nje širine kolosijeka mjerno ravnalo može biti nepomično, tj. pričvršćeno za posto­lje paralelno s vodilicama kliznika, a pokazivač širine kolosijeka, pričvršćen za kliznik, može se kretati uzduž mjernog ravnala (u pravilu), ili obrnuto.

U sklopu za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka, kad je zakretni okvir u horizontalnom položaju, os zakretnog okvira i os elementa za pokreta­nje pokazivača nadviše­nja kolosijeka, odnosno ravnala, moraju biti približno na vertikalnoj osi koja prolazi kroz sred­nju točku glave odgovarajuće tračnice.

U sklopu za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka mjerno ravnalo može biti nepomično, tj. pričvršćeno u vertikalnom položaju za posto­lje, a pokazivač nadviše­nja kolosijeka, vezan preko rukavca i kulisnog mehanizma za okvir, može se kretati vertikalno uzduž ravnala, ili obrnuto.

Kulisni mehanizam iz stavka 3. ovog članka omogućuje prijenos isk­ljučivo vertikalne komponente kreta­nja va­njske tračnice pri zakreta­nju okvira tj. omogućuje mjere­nje nadviše­nja va­njske tračnice nad unutra­njom po definiciji.

Gradiva

Članak 19.

Elementi uređaja moraju biti izrađeni od čvrstog gradiva koje odgovara uvjetima uporabe i moraju biti zaštićeni od troše­nja i hrđa­nja.

Ljestvica

Članak 20.

Vrijednost podje­ljka na mjernim ravnalima uređaja mora biti ma­nja ili jednaka 1 mm.

Oznake ­ljestvica na mjernim ravnalima uređaja i pokazivači širine odnosno nadviše­nja kolosijeka, moraju biti naprav­ljeni tako da je omogućeno lako očitava­nje milimetra i procjena dijelova milimetra.

Vrijednost podje­ljka razu­lje uređaja, pomoću koje se ispituje točnost pokaziva­nja sklopa za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka, mora biti ma­nja ili jednaka 0,05 mm/m.

Članak 21.

Oznake ­ljestvica na mjernim ravnalima uređaja moraju biti crte.

Širina crta ­ljestvica na mjernim ravnalima uređaja mora biti ma­nja ili jednaka 0,2 mm.

Sve crte jedne ­ljestvice moraju biti jednake širine.

Crta koja odgovara nazivnoj vrijednosti širine kolosijeka, crta koja odgovara vrijednosti nadviše­nja jednakoj nuli te pojedine karakteristične crte (posebno one koje označavaju centimetre) moraju u određenoj gradaciji biti du­lje od crta osnovne podjele.

Obrojčiva­nje

Članak 22.

Obrojčiva­nje ­ljestvica na mjernim ravnalima uređaja mora biti takvo da u okviru postojećih mjernih područja omogućuje:

1. pozitivno, odnosno ne­gativno odstupa­nje od naznačene nazivne vrijednosti širine kolosijeka, kod sklopa za ugađa­nje širine kolosijeka

2. pozitivno, odnosno ne­gativno odstupa­nje od naznačene nulte vrijednosti nadviše­nja kolosijeka, tj. od horizontalnog položaja, kod sklopa za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka.

Članak 23.

Na ­ljestvicama mjernih ravnala uređaja obrojčiti se moraju: oznaka nazivne vrijednosti širine kolosijeka, oznaka nulte vrijednosti nadviše­nja kolosijeka te barem svaki centimetar.

Oznaku mjerne jedinice (mm) mora imati broj koji označava nazivnu vrijednost širine kolosijeka i brojevi barem na početku i na kraju pojedinoga mjernog područja (osim nule).

IV. NATPISI I OZNAKE

Članak 24.

Natpisi i oznake na uređaju moraju biti ispisani na hrvat­skom jeziku.

Članak 25.

Uređaj mora imati ove, jasno vid­ljive, čit­ljive i, kod normalnih uvjeta uporabe, neizbrisive natpise i oznake:

1. naziv ili znak proizvođača

2. nazivnu širinu kolosijeka

3. mjerno područje za širinu kolosijeka i nadviše­nje kolosijeka

4. referencijsku temperaturu

5. tvornički broj i godinu proizvod­nje

6. službenu oznaku mjerila iz tipnog odobre­nja.

Na uređaju mogu biti i oznake zem­lje proizvođača mjerila te kataloški i drugi brojevi.

Članak 26.

Slike 1. i 2. sastavni su dio ovog pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupa­nja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – uređaje za pre­gled mjerila širine i nadviše­nja kolosijeka (»Sl. list SFRJ« br. 24/89 i »Narodne novine« br. 53/91).

Članak 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/15
Urbroj: 558-03/3-02-1
Zagreb, 20. ožujka 2002.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

1 –  posto­lje

2 – zakretni okvir

3 – nepomična tračnica

4 – kliznik s pomičnom tračnicom

5 – navojno  vreteno  za  ugađa­nje širine kolosijeka, s maticom i ruč­kom

6 – mjerno ravnalo s pokazivačem vrijednosti širine kolosijeka

7 – kočnica sklopa za ugađa­nje širine kolosijeka

8 – zakretna os okvira

9 – navojno vreteno za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka, s maticom i ručkom

10 –     mjerno ravnalo s vrijednosti nadviše­nja kolosijeka

11 –     kočnica sklopa za ugađa­nje nadviše­nja kolosijeka

Slika 1: Opći izgled uređaja za ispitiva­nje mjerila širine i nadviše­nja kolosijeka

1 – podloga (prag)

2 – podložna pločica

3 – va­njska tračnica

4 – unutar­nja tračnica

5 – os simetrije tračnice

Slika 2: Prikaz širine kolosijeka (L) i nadviše­nja kolosijeka (H), na pravcu (gor­nji prikaz) i u zavoju (do­nji prikaz)