Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d.

NN 32/2002 (28.3.2002.), Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d.

HRVATSKI SABOR

696

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIVATIZACIJI
INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d.

Proglašavam Zakon o privatizaciji INA – Industrije nafte d.d., koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 19. ožujka 2002.

Broj: 01-081-02-1301/2
Zagreb, 26. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d.

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje privatizacija INA – Industrije nafte d.d. (u daljnjem tekstu: INA d.d.).

Članak 2.

INA d.d. je vertikalno integrirano poduzeće koje zajedno s ovisnim društvima kapitala u svom isključivom vlasništvu čini INA grupu.

Članak 3.

Ovisna trgovačka društva članice INA grupe i sve ostale dionice i udjeli u vlasništvu INE d.d., neće se posebno privatizirati na temelju ovoga Zakona. Tim dionicama i udjelima sukladno važećim propisima i ograničenjima iz ovoga Zakona raspolaže INA d.d.

Postupak privatizacije

Članak 4.

(1) Privatizacija INE d.d. provest će se:

1. prijenosom bez naknade 7% dionica hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji,

2. prodajom do najviše 7% dionica zaposlenicima i ranije zaposlenima u društvima koja čine INA grupu (u daljnjem tekstu: zaposlenici), pod posebnim pogodnostima koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske,

3. prodajom do najviše 25% plus jedna dionica strateškom ulagatelju,

4. prodajom najmanje 15% dionica u postupku javne ponude sukladno propisima koji uređuju izdavanje i promet vrijednosnih papira, i to:

– hrvatskim državljanima, uz pravo prvenstva, pogodnostima i pod uvjetima koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske prilikom uvrštenja dionica INE d.d. na službenu kotaciju,

– domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima, bez prava prvenstva i posebnih pogodnosti prodajom putem javne ponude,

5. prodajom ili zamjenom preostalog dijela dionica sukladno tržišnim prilikama strateškom ulagatelju ili na tržištu kapitala na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora,

6. iz preostalog dijela dionica izuzet će se potreban broj dionica za naknadu bivšim vlasnicima.

(2) Republika Hrvatska zadržava vlasništvo nad 25% plus jedna dionica INE d.d., koja će se privatizirati na temelju posebnog zakona nakon prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

(3) Postotci dionica navedeni u stavku 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se u odnosu na temeljni kapital INE d.d. prije pokretanja privatizacije na način propisan u stavku 1. točki 1. do 4. ovoga članka.

(4) Redoslijed i dinamiku privatizacije iz stavka 1. točke 1. do 4. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uz suglasnost Hrvatskoga sabora s tim da će se prodaja dionica iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obaviti nakon prve prodaje dionica u postupku javne ponude.

Prihodi dionica INE d.d.

Članak 5.

(1) Dividenda ostvarena na temelju dionica u vlasništvu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna.

(2) Nije prihod državnog proračuna dividenda ostvarena od dionica koje će biti u smislu odredbe članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona prenesene bez naknade.

Prodaja dionica strateškom ulagatelju

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o broju dionica koje se u smislu članka 4. ovoga Zakona prodaju strateškom ulagatelju, provodi postupak prodaje, izbor strateškog ulagatelja i zaključuje ugovor o prodaji.

(2) Prodaja dionica se provodi prikupljanjem ponuda. Poziv za sudjelovanje u postupku prodaje mora se dostaviti najmanje trojici mogućih ponuditelja koji su u prethodno provedenom postupku na temelju javnog poziva iskazali svoj interes da postanu strateški ulagatelji INE d.d.

(3) Strateški ulagatelj može biti jedna ili više pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost vezanu za proizvodnju, pre­radu i prodaju nafte i plina i koje istovremeno preuzimaju solidarnu odgovornost za uredno ispunjenje svojih ugovornih obveza.

(4) Ugovor o prodaji dionica sklapa se između Republike Hrvatske i izabranoga strateškog ulagatelja u pisanom obliku.

(5) Vlada Republike Hrvatske može odlučiti da strateški ulagatelj može dio ili cijeli postotak dionica iz članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona steći upisom novih dionica prilikom povećanja temeljnog kapitala INE d.d.

(6) Prilikom prodaje dionica u smislu ovoga članka Vlada Republike Hrvatske će u najvećoj mogućoj mjeri ishoditi obvezu strateškog ulagatelja da društva koja čine INA grupu neće davati poslovno uvjetovane otkaze zaposlenicima sukladno odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01. i 82/01.) za vrijeme od tri godine od dana prodaje dionica.

Prijenos dionica na hrvatske branitelje
i članove njihovih obitelji

Članak 7.

Hrvatski sabor će posebnim zakonom osnovati fond u koji će se prenijeti dionice iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, sa svim pripadajućim pravima uključujući i dospjelu dividendu.

Prodaja dionica zaposlenicima

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o načinu prodaje, cijeni, posebnim pogodnostima, vremenu prodaje i uvjetima prodaje dionica iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona zaposlenicima.

Javna ponuda

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INE d.d. javnom ponudom i posebnim pogodnostima prodaje hrvatskim građanima.

Zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske

Članak 10.

(1) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 50% i više dionica INE d.d., INA d.d. odnosno njezina tijela mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donositi odluke, odnosno sklopiti pravne poslove ili poduzeti pravne radnje koje se odnose na prodaju, odnosno zajedničko ulaganje čija vrijednost prelazi vrijednost 3% imovine INE d.d.

(2) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 25% i više dionica INE d.d., Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku da INA d.d. odnosno njezina tijela mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donositi odluke, odnosno sklopiti prav­ne poslove ili poduzeti pravne radnje koje se odnose na prodaju, odnosno zajedničko ulaganje čija vrijednost prelazi vrijednost 25% imovine INE d.d.

(3) Vlada Republike Hrvatske može sa strateškim ulagateljem sklopiti ugovor o načinu korištenja prava glasa iz dionica INE d.d. kojih je vlasnik Republika Hrvatska i načinu korištenja prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Tim ugovorom se na treće osobe ne mogu prenijeti ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. i 2. ovoga članka i pravo glasa iz dionica INE d.d. kojih je vlasnik Republika Hrvatska.

(4) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 10% i više dionica INE d.d., niti jedan drugi dioničar ili s njim povezana osoba ne može, osim u slučaju prodaje iz članka 6. ovoga Zakona, bez posebnog odobrenja Vlade Republike Hrvatske postupno ili odjednom steći dionice INE d.d. čiji ukupan nominalni iznos čini više od 10% temeljnog kapitala, odnosno nekog drugog prethodnim odobrenjem Vlade Republike Hrvatske odobrenog postotka dionica, a koje daju pravo glasa u glavnoj skupštini INE d.d.

(5) Za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik jedne ili više dionice INE d.d. s pravom glasa u glavnoj skupštini, INA d.d., odnosno njezina tijela mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donositi odluke, odnosno sklapati ili poduzimati pravne radnje u odnosu na:

– prestanak društva,

– odricanje od dozvole ili ovlaštenja za obavljanje djelatnosti, ili koncesije od interesa za Republiku Hrvatsku,

– promjenu tvrtke,

– premještanje sjedišta INE d.d. u inozemstvo.

(6) U slučaju pokretanja postupka likvidacije nad INA d.d ili njezinim pravnim sljednikom, a za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik jedne ili više dionica INE d.d. s pravom glasa, Republika Hrvatska ima pravo prvokupa cjelokupne, odnosno dijela imovine INE d.d. po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti.

Članak 11.

(1) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 25% i više dionica INE d.d., Vlada Republike Hrvatske će periodično, a najmanje tromjesečno, izvještavati Hrvatski sabor o tijeku privatizacije INE d.d

(2) Izvješće iz prethodnog stavka je državna tajna.

(3) Za nadzor ostvarivanja prava radnika u procesu restrukturiranja i privatizacije osnovat će se zajedničko povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, uprave i sindikata.

(4) Povjerenstvo iz prethodnog stavka izradit će tekst socijalne klauzule kojim će se urediti pravni položaj radnika u ugovorima o prodaji dionica iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona.

Učinci Zakona

Članak 12.

U ime Republike Hrvatske sva prava iz dionica INE d.d u vlasništvu Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvat­ske, osim u slučajevima kad je to ovim Zakonom povjereno Hrvatskom saboru.

Članak 13.

INA d.d. može jednokratno, prije pokretanja ili za vrijeme provedbe bilo koje faze privatizacije po članku 4. stavku 1. ovoga Zakona izraditi početnu bilancu sa stanjem na dan pokretanja postupka privatizacije ili pojedine faze, sukladno odredbama članka 10. stavka 2. i članka 12. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 90/92.) koje vrijede za novoosnovana trgo­vačka društva.

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/02-01/01

Zagreb, 19. ožujka 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.