Zakon o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d.

NN 32/2002 (28.3.2002.), Zakon o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d.

HRVATSKI SABOR

697

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIVATIZACIJI HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, d.d.

Proglašavam Zakon o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d., koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 19. ožujka 2002.

Broj: 01-081-02-1302/2
Zagreb, 25. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRIVATIZACIJI HRVATSKE
ELEKTROPRIVREDE d.d.

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje privatizacija Hrvatske elektroprivrede d.d. (u daljnjem tekstu: HEP d.d.).

Članak 2.

(1) Trgovačka društva osnovana sukladno odredbi članka 29. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 68/01.) i sve ostale dionice i udjeli u vlasništvu HEP-a d.d. u pojedinim trgovačkim društvima neće se posebno privatizirati na temelju ovoga Zakona. Tim dionicama i udjelima sukladno važe­ćim propisima i ograničenjima iz ovoga Zakona raspolaže HEP d.d.

(2) Dok Republika Hrvatska ne postane članicom Europske unije, HEP d.d. je dužan zadržati isključivo vlasništvo u ovisnim društvima koja obavljaju djelatnosti prijenosa i distribucije elek­trične energije, odnosno u svojem vlasništvu imaju prijenosnu i distributivnu mrežu.

Postupak privatizacije

Članak 3.

(1) Privatizacija HEP-a d.d. provest će se:

1. prijenosom bez naknade 7% dionica hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji,

2. prodajom do 7% dionica zaposlenicima i ranije zaposlenima u HEP-u d.d. (u daljnjem tekstu: zaposlenici), pod posebnim pogodnostima koje će propisati Vlada Republike Hrvatske,

3. prodajom najmanje 15% dionica u postupku javne ponude sukladno propisima koji uređuju izdavanje i promet vrijednosnih papira, i to:

– hrvatskim državljanima, uz pravo prvenstva, pogodnostima i pod uvjetima koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske prilikom uvrštenja dionica HEP-a d.d. na službenu kotaciju,

– domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima, bez prava prvenstva i posebnih pogodnosti prodajom putem javne ponude,

4. prodajom preostalog dijela dionica sukladno tržišnim prilikama na tržištu kapitala na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske,

5. iz preostalog dijela dionica preuzet će se potreban broj dionica za naknadu bivšim vlasnicima.

(2) Republika Hrvatska zadržava vlasništvo nad 51% dionica HEP-a d.d. koje će se privatizirati na temelju posebnog zakona nakon prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

(3) Postotci dionica navedeni u stavku 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se, u odnosu na temeljni kapital HEP-a d.d. prije pokretanja privatizacije, na način propisan u točki 1. do 3. stavka 1. ovoga članka.

(4) Redoslijed i dinamiku privatizacije iz stavka 1. točke 1. do 4. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, s tim da će se prodaja dionica iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obaviti nakon prve prodaje dionica u postupku javne ponude.

Prihodi od dionica HEP-a d.d.

Članak 4.

(1) Dividenda ostvarena na temelju dionica u vlasništvu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna.

(2) Nije prihod državnog proračuna dividenda ostvarena od dionica koje će biti u smislu odredbe članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona prenesene bez naknade.

Prijenos dionica na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji

Članak 5.

Hrvatski sabor će posebnim zakonom osnovati fond u koji će se prenijeti dionice iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, sa svim pripadajućim pravima, uključujući i dospjelu dividendu.

Prodaja dionica zaposlenicima

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o načinu prodaje, cijeni, posebnim pogodnostima, vremenu prodaje i uvjetima prodaje dionica iz članka 3. stavka 1. točka 2. ovoga Zakona zaposlenicima.

Članak 7.

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica HEP-a d.d. javnom ponudom i posebnim pogodnostima prodaje hrvatskim građa­nima.

Zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske

Članak 8.

(1) Za vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik 50% i više dionica HEP-a d.d., HEP d.d., odnosno njegova tijela mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donositi odluke, odnosno sklopiti pravne poslove ili poduzeti pravne radnje koje se odnose na prodaju, odnosno zajedničko ulaganje čija vrijednost prelazi vrijednost 3% imovine HEP-a d.d.

(2) Vlada Republike Hrvatske može s drugim dioničarima sklopiti ugovor o načinu korištenja prava glasa iz dionica HEP-a d.d. kojih je vlasnik Republika Hrvatska i načinu korištenja prava iz stavka 1. ovoga članka. Tim ugovorom se na treće osobe ne mogu prenijeti ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka i pravo glasa iz dionica HEP-a d.d. kojih je vlasnik Republika Hrvatska.

(3) Nitko izuzev Republike Hrvatske ne može postupno ili odjednom steći dionice HEP-a d.d. čiji ukupni nominalni iznos čini više od 10% temeljnog kapitala, a koje daju pravo glasa u glavnoj skupštini HEP-a d.d., bez obzira na to stječu li ih jedna osoba ili više povezanih osoba.

(4) Za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik jedne ili više dionica HEP-a d.d. s pravom glasa u glavnoj skupštini, HEP d.d., odnosno njegova tijela mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donositi odluke, odnosno sklapati ili poduzimati pravne radnje u odnosu na:

– prestanak društva

– odricanje od dozvole ili ovlaštenja za obavljanje djelatnosti, ili koncesije od interesa za Republiku Hrvatsku,

– promjenu tvrtke,

– premještanje sjedišta HEP-a d.d. u inozemstvo.

(5) U slučaju pokretanja postupka likvidacije nad HEP-om d.d. ili njezinim pravnim sljednikom, a za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik makar i jedne dionice HEP-a d.d. s pravom glasa, Republika Hrvatska ima pravo prvokupa cjelokupne, odnosno dijela imovine HEP-a d.d. po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti.

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske će periodično, a najmanje tromjesečno izvještavati Hrvatski sabor o tijeku privatizacije HEP-a d.d.

(2) Izvješće iz prethodnog stavka je državna tajna.

(3) Za nadzor ostvarivanja prava radnika u procesu restrukturiranja i privatizacije osnovat će se zajedničko povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, uprave i sindikata.

(4) Povjerenstvo iz prethodnog stavka izradit će tekst socijalne klauzule kojim će se urediti pravni položaj radnika i ugraditi ju u poslovne planove društva za predstojeće tri poslovne godine od dana donošenja ovoga Zakona.

Učinci Zakona

Članak 10.

U ime Republike Hrvatske, sva prava iz dionica HEP-a d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske, osim u slučajevima kad je to ovim Zakonom povjereno Hrvatskom saboru.

Članak 11.

HEP d.d. može jednokratno, prije pokretanja ili za vrijeme provedbe bilo koje faze privatizacije po članku 3. stavku 1. ovoga Zakona izraditi početnu bilancu sa stanjem na dan pokretanja postupka privatizacije ili pojedine faze, sukladno odredbama članka 10. stavka 2. i članka 12. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 90/92.) koje vrijede za novoosnovana trgovačka društva.

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/02-01/01

Zagreb, 19. ožujka 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.