Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

NN 32/2002 (28.3.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

HRVATSKI SABOR

700

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređe­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 20. ožujka 2002.

Broj: 01-081-02-1303/2
Zagreb, 25. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređe­nju (»Narodne novine«, br. 68/98. i 61/00.) u članku 49. stavku 2. zarez iza riječi: »ovom Zakonu« i riječi: »a najduže do rokova određenih člankom 3. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 2.

Članak 52. briše se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu 30. ožujka 2002.

Klasa: 350-01/02-01/01
Zagreb, 20. ožujka 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.