Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima

NN 32/2002 (28.3.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima

HRVATSKI SABOR

701

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brd­sko-planinskim područjima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. ožujka 2002.

Broj: 01-081-02-1312/2
Zagreb, 26. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Zakonu o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, br. 12/02.) u članku 12. iza riječi: »trgovačko društvo« dodaju se riječi: »ili zadrugu«, iza riječi: »Zakonom o obrtu« stav­lja se zarez i briše slovo »i«, a iza riječi: »Zakonom o trgovačkim društvima« dodaju se riječi: »i Zakonom o zadrugama«.

Članak 2.

U članku 25. riječi: »te iz sredstava namije­njenih potica­nju razvoja obrtništva, malog i sred­nje­g poduzetništva i po­ljo­privrede« zamje­njuju se riječima: »te iz sredstava osiguranih na teme­lju posebnih propisa«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 304-01/02-01/01
Zagreb, 21. ožujka 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.