Odluka o razrješenju Ivana Bakete dužnosti ravnatelja Nacionalne službe elektroničkog izviđanja Ureda za nacionalnu sigurnost

NN 34/2002 (3.4.2002.), Odluka o razrješenju Ivana Bakete dužnosti ravnatelja Nacionalne službe elektroničkog izviđanja Ureda za nacionalnu sigurnost

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

720

Na teme­lju odredbe članka 6. stavka 2. Zakona o Uredu za nacionalnu sigurnost (»Narodne novine«, broj 37/95), a na prijedlog predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost, donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA NACIONALNE SLUŽBE ELEKTRONIČKOG IZVIĐANJA UREDA ZA NACIONALNU SIGURNOST

IVAN BAKETA razrješuje se dužnosti ravnate­lja Nacionalne službe elektroničkog izviđa­nja Ureda za nacionalnu sigurnost, na osobni zahtjev radi odlaska u mirovinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-1233/2
Zagreb, 18. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.