Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Lošinj

NN 34/2002 (3.4.2002.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Lošinj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

722

Na teme­lju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2002. godine, donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. VELI LOŠINJ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Loši­nj, za područje Hotela Punta – Veli Loši­nj.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe započi­nje u točki 1, odnosno na mjestu na morskoj obali određenom koordinatama iskazanim u Gauss-Krugerovoj projekciji Y = 5 460 257, X = 4 931 280. Od točke 1 granica nastav­lja u smjeru jugozapada okomito na smjer šetnice, prelazi šetnicu i dolazi do ­njenog kopnenog ruba u točki 2. Od točke 2 granica nastav­lja u smjeru jugoistoka, prateći rub potpornog zida uz šetnicu do točke 3, do kuda granica pomorskog dobra nastav­lja kopnenim rubom šetnice do točke 4. Od točke 4 do točke 5 granica nastav­lja prelazeći put prema plaži, od kuda nastav­lja rubom kamenog zida do točke 6. Od točke 6 do točke 7 granica nastav­lja prelazeći put iz pavi­ljona I, od kuda nastav­lja prateći kameni zid uz okućnicu na k.č. 2927, objekt na zgradi 901 i ponovo okućnicu na k.č. 2926/5, do točke 8. Od točke 8 granica nastav­lja zidom uz teren sa mini golfom do točke 9, od kuda prelazi u točki 10 na zapadni rub puta uz pavi­ljon II, od kuda nastav­lja navedenim rubom do točke 11. Od točke 11 do točke 12 granica prelazi put iz pavi­ljona II, te se u točki 12 lomi i nastav­lja u smjeru istoka do ruba zelene površine, odnosno točke 13, od kuda nastav­lja najprije kopnenom stranom puta, ujedno rubom zelene površine, nada­lje kopnenom stranom puta, ujedno potpornim zidom ispod terase sa otvorenim bazenima, te sve uz stepenice za cestu do točke 14, odnosno mjesta gdje se kopneni rub puta sastaje sa morskim rubom ceste. Od točke 14 do točke 15 granica prati morski rub ceste prelazeći put, te se u točki 15 lomi i nastav­lja u smjeru sjeveroistoka do točke 16, koja je određena koordinatama iskazanim u metrima u Gaus-Krugerovoj projekciji Y = 5 460 586, X = 4 931 160, gdje izbija na morsku obalu i gdje za područje Hotela Punta – Veli Loši­nj i završava, a sve kako je ucrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Veli Loši­nj, broj lista katastarskog plana 1, u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog sta­nja u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objav­ljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na teme­lju ove Uredbe, nadležna tijela izvršit će potrebne rad­nje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/02-02/04
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 28. ožujka 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.