Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Komiža

NN 34/2002 (3.4.2002.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Komiža

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

723

Na teme­lju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2002. godine, donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. KOMIŽA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Komiža, predio Kamenica.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi s­ljedećim koordinatnim točkama:

                                     Y                       X

TOČKA 1      589 325.540      766 602.844

TOČKA 2      589 326.395      766 608.171

TOČKA 3      589 348.084      766 608.647

TOČKA 4      589 350.563      766 610.281

TOČKA 5      589 352.064      766 610.398

TOČKA 6      589 360.084      766 577.806

TOČKA 7      589 377.075      766 578.359

TOČKA 8      589 377.710      766 582.180

TOČKA 9      589 382.707      766 582.343

TOČKA 10    589 382.642      766 584.342

TOČKA 11    589 387.640      766 584.504

TOČKA 12    589 389.957      766 574.777

TOČKA 13    589 386.874      766 572.098

TOČKA 14    589 391.994      766 542.804

TOČKA 15    589 384.447      766 517.111

TOČKA 16    589 368.156      766 505.044

TOČKA 17    589 357.637      766 518.525

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Komiža, broj lista plana 15, u mjerilu 1:2880 i na snimci stvarnog sta­nja u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objav­ljuju se u »Narodnim novinama.«

Članak 4.

Na teme­lju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne rad­nje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 934-01/02-02/06
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 28. ožujka 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.