Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze, umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih

NN 34/2002 (3.4.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze, umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

740

Na temelju članka 13. stavak 2., članka 17. stavak 2., članka 23. stavak 4., članka 31. stavak 3. i članka 42. stavak 3. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« br. 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA JESTIVA ULJA I MASTI, MARGARINE I NJIMA SLIČNIM PROIZVODIMA, MAJONEZE, UMAKE, PRELJEVE, SALATE I OSTALE PROIZVODE NA BAZI JESTIVIH ULJA I MASTI

Članak 1.

U Pravilniku o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze, umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja i masti (»Narodne novine« br. 39/99), u nazivu Pravilnika riječi »i njima sličnim proizvodima« zamjenjuju se riječima »i njima slične proizvode«.

Članak 2.

Iza članka 12. dodaje se članak 12a. koji glasi:

»Članak 12a.

Proizvodima iz članka 7. i članka 10. točka 1) do 6) koji udovoljavaju temeljnim zahtjevima iz članaka 8., 11. i 12. ovog pravilnika mogu se dodavati začini i/ili ekstrakti začina, ako ti začini i ekstrakti začina udovoljavaju uvjetima utvrđenim posebnim propisima.

Proizvodi iz stavka 1. ovog članka pri stavljanju  u promet moraju biti boje, okusa i mirisa svojstvenog sastavu i bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa.

Na deklaraciji za jestiva ulja sa začinima i/ili ekstraktima začina, uz naziv jestivog ulja prema članku 8. stavak 2. odnosno članku 10., navodi se i naziv začina i/ili ekstrakta začina.«

Članak 3.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Hladno prešana jestiva ulja u smislu ovog pravilnika su proizvodi dobiveni postupcima prešanja i taloženja i/ili filtriranja i/ili centrifugiranja iz odgovarajućih sirovina na temperaturi do 50°C.«

Članak 4.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mrs je u smislu ovoga pravilnika proizvod dobiven odgovarajućim tehnološkim postupkom od jestivih masti i ulja biljnog i životinjskog porijekla sa ili bez dodataka.«

Članak 5.

U članku 36. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) da je zrnate do glatke strukture,«

Članak 6.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Članak 40.

Deklaracija za proizvode iz članka 38. stavak 2. ovog pravil­nika treba sadržavati i podatke o porijeklu jestivih masti i ulja navedene padajućim redoslijedom, a za proizvode iz članka 38. stavak 2. točke 2., 3. i 4. još i podatak o ukupnom udjelu masnoće.«

Članak 7.

U poglavlju »3. MARGARINI« naziv potpoglavlja »Proiz­vodi slični margarinu« zamjenjuje se nazivom »Miješani margarini«.

Članak 8.

U članku 41. stavku 1. riječi »Proizvodi slični margarinu« zamjenjuju se riječima »Miješani margarini«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Proizvodi iz stavka 1. ovog članka, ovisno o udjelu masnoće, stavljaju se u promet kao:

1. miješani margarin (s udjelom masnoće najmanje 80%),

2. miješani margarin sa smanjenim udjelom masnoće (udjel masnoće ne manji od 60% i ne veći od 62%),

3. polumasni miješani margarin (udjel masnoće ne manji od 39% i ne veći od 41%),

4. miješani namaz (s udjelima masnoće do 39%, većim od 41% a manjim od 60% i većim od 62% a manjim od 80%).«

U stavku 3. riječi »proizvodi slični margarinu« zamjenjuju se riječima »miješani margarini«.

Članak 9.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Članak 42.

Deklaracija za proizvode iz članka 41. stavak 2. ovog pravil­nika treba uz podatak o ukupnom udjelu masnoće sadržavati i podatak o porijeklu jestivih masti i ulja (biljne, mliječne i/ili druge životinjske masti) i njihove masene udjele navedene po padajućem redoslijedu.«

Članak 10.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Članak 43.

Proizvodima iz članka 38. stavak 2. točka 4. i članka 41. stavak 2. točka 4. ovog pravilnika mogu se osim dodataka radi povećanja prehrambene i biološke vrijednosti dodavati i drugi prehrambeni proizvodi, te začini i ekstrakti začina ako ti proizvodi, začini i ekstrakti začina udovoljavaju zahtjevima utvrđenim posebnim propisima.«

Članak 11.

U članku 48. riječi »najmanje 25%« zamjenjuju se riječima »najmanje 20%«, a iza riječi »maslac« dodaju se riječi »mliječne i druge prehrambene proizvode ako udovoljavaju zahtjevima utvrđenim posebnim propisima«.

Članak 12.

U članku 50. stavku 1. iza riječi »laganom majonezom« stav­lja se interpunkcijski znak zareza te iza zareza dodaje riječ »preljevom«, a riječ »emulgiranim« se briše.

Članak 13.

U članku 50. stavak 2. riječi »najmanje 40%« brišu se i umjesto njih stavljaju riječi »najmanje 30%«.

Članak 14.

U članku 53. stavak 2. u točki 2. riječ »ili« zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zareza, a točka 6. mijenja se i glasi:

»6. vrijeme upotrebljivosti označeno kao: »rok upotrebe« uz navođenje datuma proizvodnje ili »upotrebljivo do«, s dvoznamenkastim oznakama, mjeseca i godine, a za proizvode iz članka 50. ovog pravilnika »upotrebljivo do« s dvoznamenkastim oznakama dana i mjeseca,«

Članak 15.

U članku 57. stavak 3. Prilog 2. mijenja se i glasi:

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-02/12
Urbroj: 558-04/12-02-1
Zagreb, 18. ožujka 2002.

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.