Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust

NN 35/2002 (5.4.2002.), Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

756

Na teme­­lju članka 159. stavak 1. Zakona o izvršava­­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99, 55/00, 59/00,  129/00, 59/01 i 67/01), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA UVJETNI OTPUST

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način rada Povjerenstva za uvjetni otpust (u da­­lj­­njem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Sjednica Povjerenstva održava se prema godiš­­njem rasporedu koje­g donosi predsjednik, a iznimno i izvan godiš­­nje­g rasporeda, ako za to postoje opravdani razlozi.

Raspored sjednica dostav­­lja se članovima Povjerenstva, kaznionicama, zatvorima i nadležnom sucu izvrše­­nja.

Sjednica se održava u kaznionici, odnosno zatvoru, a iznimno u Središ­­njem uredu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Sjednicu Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva.

Članak 3.

Na sjednici Povjerenstva odlučivat će se o prijedlogu za  uvjetni otpust koji je podnesen najkasnije 30 dana  a iznimno 15 dana prije sjednice Povjerenstva utvrđene godiš­­njim rasporedom.

Upravite­­lj će prijedlog zatvorenika za uvjetni otpust sa svojim miš­­lje­­njem dostaviti Povjerenstvu i sudu koji je donio presudu u prvom stup­­nju u roku od 8 dana od dana zaprima­­nja prijedloga. Sud koji je donio presudu u prvom stup­­nju će u roku od da­­ljnih 8 dana miš­­lje­­nje o prijedlogu dostaviti Povjerenstvu.

O prijedlogu za uvjetni otpust uz koji nije dostav­­ljeno miš­­lje­­nje upravite­­lja Povjerenstvo neće donijeti odluku.

Članak 4.

Sjednica Povjerenstva održat će se ako su nazočni svi članovi, odnosno ­­njihovi zamjenici.

O prijedlogu za uvjetni otpust i dostav­­ljenim miš­­lje­­njima Povjerenstvo izvješćuje tajnik na sjednici Povjerenstva.

Odluku o prijedlogu za uvjetni otpust donosi se većinom glasova.

Članak 5.

Na sjednici se vodi zapisnik o radu Povjerenstva u koji se upisuje: članove Povjerenstva, ime i prezime zatvorenika, kratki sadržaj očitova­­nja upravite­­lja, zatvorenika ili struč­­njaka koji se preslušavaju, glasova­­nje članova Povjerenstva i sadržaj odluke.

Dostav­­ljeno miš­­lje­­nje upravite­­lja i suda koji je donio presudu u prvom stup­­nju sastavni su dio zapisnika.

Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva.

Članak 6.

Nacrt rješe­­nja o uvjetnom otpustu izrađuje tajnik Povjerenstva, a administrativne i tehničke poslove  za potrebe Povjerenstva obav­­lja Uprava za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 7.

Na sadržaj rješe­­nja o uvjetnom otpustu odgovarajuće se primje­­njuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku o sadržaju rješe­­nja. Rješe­­nje potpisuje predsjednik Povjerenstva, odnosno ­­nje­gov zamjenik.

Rješe­­nje kojim se prijedlog usvaja dostav­­lja se najkasnije 15 dana prije uvjetnog otpušta­­nja. Rješe­­nje kojim se prijedlog odbija ili odbacuje dostav­­lja se u roku od 15 dana od dana donoše­­nja odluke.

Članak 8.

Povjerenstvo podnosi godiš­­nje izvješće o radu ministarstva nadležnom za poslove pravosuđa.

Članak 9.

Sredstva za putne troškove i odgovarajuće naknade članovima Povjerenstva i tajniku, te drugim struč­­njacima koje je potrebno preslušati, osiguravaju se u Državnom proračunu.

Odluku o visini naknade iz stavka 1. donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/32
Urbroj: 514-08-02-1
Zagreb, 20. ožujka 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović,  v. r.