Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče

NN 36/2002 (10.4.2002.), Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

773

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o sustavu obrane od tuče (»Narodne novine«, br. 53/01), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O OPERATIVNOM DJELOVANJU SUSTAVA
OBRANE OD TUČE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju poslovi i postupci koji se primjenjuju u operativnom provođenju sustava obrane od tuče (u daljnjem tekstu: OT).

Članak 2.

Poslove obrane od tuče obavlja Odjel za obranu od tuče te dru­ge službe Državnog hidrometeorološkog zavoda (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 3.

(1) Operativno djelovanje sustava OT provodi se na pod­ručjima sljedećih županija: Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-po­sav­ske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međi­mur­ske, Osi­je­čko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslava­čke, Va­ra­ždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zagre­ba­č­ke i Grada Zagreba.

(2) Branjeno područje može se i proširiti sukladno članku 2. stavku 2. Zakona o sustavu obrane od tuče (»Narodne novine«, br. 53/01), (u daljnjem tekstu: Zakona).

Članak 4.

(1) Otkrivanje, praćenje kretanja i razvoja tučoopasnih procesa te određivanje područja djelovanja OT obavlja se meterološkim radarom s radarskog centra (u daljnjem tekstu: RC).

(2) Neposredno djelovanje na tučoopasne procese obavlja se djelovanjem meteorološkog reagensa s lansirne postaje (u dalj­njem tekstu: LP) i/ili generatorske postaje (u daljnjem tekstu: GP) pomoću raketa ili prizemnih generatora.

Članak 5.

(1) Početak sezone operativnog djelovanja OT jest 1. svib­nja, a završetak je sezone 30. rujna tekuće godine.

(2) Ministar poljoprivrede i šumarstva može propisati i dru­gačije u ovisnosti o vegetativnom stadiju poljoprivrednih kultura i ostalim objektivnim okolnostima.

(3) Odluka iz stavka 2. može se donijeti za pojedine dijelove branjenog područja ili za sustav u cijelini.

II. SUSTAV OT

Članak 6.

Sustav OT organizirano djeluje:

– mrežom radarskih centara,

– mrežom lansirnih i generatorskih postaja,

– sustavom veza,

– stručnom i tehničkom podrškom.

Članak 7.

Mreža radarskih centara dio je sustava koji se sastoji od RC-a, kojima je osnovna namjena neposredno upravljanje djelovanjem OT sljedećim osnovnim sredstvima:

– meteorološkim radarima,

– objektima za rad i boravak ekipe, s pripadajućim pratećim objektima i zemljištem,

– vozilima za rad ekipe centra i posebnim vozilima za prijevoz opasnih tvari,

– računalnom opremom potrebnom za provođenje svih poslova sustava OT.

Članak 8.

Mreža LP i GP dio je sustava kojemu je osnovna namjena izravno provođenje operativne OT sljedećim osnovnim sredstvima:

– lanserima i pratećom opremom za lansiranje raketa,

– prizemnim generatorima,

– objektima za lansiranje raketa i skladištenje raketa i otopine, s pripadajućom opremom,

– radiostanicama ili drugim sredstvima komunikacije s RC-ima,

– tučomjerom za registraciju padanja tuče.

Članak 9.

Sustav veza dio je sustava kojemu je osnovna namjena povezivanje svih sudionika u procesu djelovanja OT, a sastoji se od:

– mobilnih i stacionarnih radiouređaja, radioodašiljača i repetitora u funkciji uspostave komunikacije i razmjene podataka između mreže RC i središnje službe Zavoda, mreže LP i GP, stručne i tehničke podrške i Hrvatske kontrole zračne plovidbe,

– komunikacijske opreme koja služi za prikupljanje, obradu i razmjenu svih podataka o djelovanju i ostalih podataka prijeko potrebnih za funkcioniranje sustava.

Članak 10.

Stručna i tehnička podrška dio je sustava kojemu je osnovna namjena organizacija rada sustava, osiguranje jedinstvenosti sustava, koordinacije rada svih sudionika pri djelovanju sustava, a čine ga:

– operativno tehnički poslovi,

– sredstva i oprema za tehničko održavanje radara i sredstava komuniciranja,

– računalna oprema potrebna za provođenje svih poslova sustava OT,

– centralna skladišta za sredstva djelovanja.

III. DJELOKRUG RADA SUSTAVA

Članak 11.

Operativni rad sustava dijeli se na tri razdoblja:

– pripremno razdoblje,

– razdoblje operativnog provođenja djelovanja (sezona),

– završno razdoblje.

Realizacija poslova i zadataka iz različitih razdoblja može se preklapati.

Članak 12.

RC je regionalni dio sustava u njegovu djelokrugu rada sljedeći su poslovi:

– provodi neposredno operativno djelovanje u kombiniranom sustavu,

– organizira 24-satni, operativno spreman sustav tijekom aktivne sezone,

– organizira i upravlja radom i opskrbom LP i GP,

– izrađuje godišnji plan i program rada OT za svoje područje odgovornosti i njihovo usklađivanje s planom i programom rada sustava,

– izvještava o djelovanju i pojavama na svom području odgovornosti,

– prikuplja, analizira i pohranjuje podatke unutar sustava na svom području,

– obavlja poslove određene Zakonom o obrani,

– održava, oprema i opskrbljuje postaje sredstvima rada i dje­­lo­vanja,

– u suradnji sa stručnom i tehničkom podrškom organizira i provodi stručno osposobljavanje te provjerava osposobljenost po­slu­žitelja LP i GP,

– u suradnji sa stručnom i tehničkom podrškom planira i postavlja nove LP i/ili GP na svom području.

Članak 13.

LP i GP lokalni je element sustava, a u njegovu djelokrugu rada sljedeći su poslovi:

– djeluje tehničkim sredstvima prema naređenju nadležnoga RC,

– obavlja meteorološka motrenja vezana uz OT,

– o svojoj aktivnosti redovito izvješćuje RC,

– obavlja poslove određene Zakonom o obrani.

Članak 14.

U djelokrugu rada sustava veza sljedeći su poslovi:

– računalna obrada i priprema podataka i parametara za djelovanje,

– razmjena podataka o vremenu, radarskih podataka i ostalih podataka sustava,

– prikupljanje i pohrana podataka sustava i drugih izvora o djelovanju OT radi analize učinkovitosti, isplativosti te ocjene utjecaja na okoliš,

– ostvaruje neposrednu komunikaciju između sudionika djelovanja sustava,

– osigurava jedinstvenost sustava.

Članak 15.

Stručna i tehnička podrška obavlja sljedeće poslove:

– izrađuje godišnje planove rada i nabave za cjelokupni sustav,

– izrađuje i predlaže razvojne programe, planove i izvedbene projekte proširenja branjenog područja i uvođenje novih tehnologija,

– prati i analizira prihode i rashode te usklađuje dinamiku realizacije plana i programa rada s dinamikom pritjecanja nov­ča­nih sredstava,

– prati i analizira kvalitetu djelovanja rada pojedinih dijelova sustava i poduzima mjere za otklanjanje nedostataka u radu i organizaciji rada,

– izrađuje mjesečna, godišnja i druga izvješća o radu i djelovanju sustava,

– izrađuje metodologiju djelovanja na tučoopasne atmosferske procese,

– izrađuje upute za prijevoz i skladištenje opasnih i zapaljivih tvari sukladno posebnim propisima,

– izrađuje upute za rad na sabirnom centru RC i LP i/ili GP,

– organizira pripremu i osigurava funkcioniranje 24-satno operativno spremnog sustava tijekom sezone,

– planira i organizira opskrbljenost RC i postaja sredstvima rada i djelovanja,

– koordinira suradnju između nositelja OT i sudionika pro­vođenja OT,

– organizira radarsko praćenje olujnih oblaka,

– usklađuje djelovanje raketne i generatorske komponente su­­stava,

– prikuplja, analizira i pohranjuje podatke prikupljene u sustavu OT i iz drugih izvora o djelovanju OT,

– planira i organizira stručno i tehničko osposobljavanje i usavršavanje djelatnika sustava poslužitelja na LP i/ili GP,

– organizira primjenu novih metoda i tehnologija u OT,

– obavlja poslove određene Zakonom o obrani,

– organizira i koordinira rad pratećih tehničkih službi,

– izrađuje prijedloge tehničkih uvjeta za rad sustava,

– usklađuje djelovanje sustava s Hrvatskom kontrolom zra­čne plovidbe d.o.o.

– propisuje i kontrolira kvalitetu sredstava djelovanja.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/42
Urbroj: 525-1-02-1
Zagreb, 4. travnja 2002.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.