Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša

NN 36/2002 (10.4.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

775

Na teme­lju čl. 16. st. 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 48/99 i 15/00) i čl. 44. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94 i 128/99), ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA ZA DOSTIGNUĆA NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

U Pravilniku o prizna­njima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 26/02) članak 3. mije­nja se i glasi:

»Prizna­nja i nagrade dodje­ljuju se svake godine prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša 5. lip­nja«.

Članak 2.

Članak 5. mije­nja se i glasi:

»Ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja (u da­lj­njem tekstu ministar) svake godine određuje područja zaštite okoliša za koja će se dodijeliti prizna­nja i nagrade u tekućoj godini te skupine (kate­gorije) kandidata kojima se prizna­nja i nagrade mogu dodijeliti«.

Članak 3.

U članku 10. st. 3. mije­nja se i glasi:

»U tekstu natječaja objav­ljuju se područja zaštite okoliša za koja se dodje­ljuju prizna­nja i nagrade te skupine (kate­gorije) kandidata kojima se prizna­nja i nagrade mogu dodijeliti, uvjeti i rok za dostav­lja­nje prijedloga za dodjelu prizna­nja i nagrada te postupak dodjele.

Stavci 4. i 5. se brišu.

Članak 4.

U članku 11. st. 2. u točki 3. briše se zarez te dodaju riječi u zagradi: »(najviše četiri kartice teksta)«.

Članak 5.

U članku 17. iza riječi »člankom 2.« briše se veznik »i« i brojka »3«.

Članak 6.

Članak 21. mije­nja se i glasi:

»Odluka o dodjeli prizna­nja i nagrada objav­ljuje se u glasilu »Okoliš«, u javnim glasilima i na web stranici Ministarstva.

Članak 7.

Članak 22. mije­nja se i glasi:

»Sredstva za dodje­ljiva­nje prizna­nja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša osiguravaju se u državnom proračunu i iz drugih izvora u skladu sa zakonom te vode na računu Ministarstva«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/02-01/0044
Urbroj: 531-01-02-3
Zagreb, 25. ožujka 2002.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.