Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u

NN 37/2002 (12.4.2002.), Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

786

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-01/01-01/188, urbroj: 50304/2-02-01 od 21. ožujka 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. MATKA ŽUPANIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južno­afrič­koj Republici, sa sjedištem u Pretoriji, i za izvanrednog i opuno­moće­nog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Namibiji, sa sjedištem u Pretoriji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-1484/2
Zagreb, 8. trav­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.