Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 100 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

NN 38/2002 (16.4.2002.), Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 100 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

HRVATSKA NARODNA BANKA

847

Na teme­lju članka 21. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. trav­nja  2002. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANICE
OD 100 KUNA – IZDANJE 7. OŽUJKA 2002.

1. Hrvatska narodna banka izdaje novčanicu od 100 kuna s datumom izda­nja 7. ožujka 2002.

2. Novčanica od 100 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002. tiskana je na toniranom zaštićenom papiru crvenkaste nijanse, s ugrađe­nim višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti.  Na licu novčanice utisnuta je metalizirana folija – hologram u obliku trake valovitih rubova, postav­ljene okomito uz desni bočni rub crteža novčanice. Unutar folije apliciran je određeni optički varijabilni zapis. Titra­njem novčanice zapis unutar metalizirane folije postaje vid­ljiv i naizmjenično prikazuje motiv crkve Sv. Vida i oznaku nominalne vrijednosti te naziv novčane jedinice »100 KUNA«. Zaštitna kovinska nit vid­ljiva je na naličju novčanice u određenom broju prozorčića, s efektom prelijeva­nja dugina spektra kad je zaštitna kovinska nit izložena ultra­ljubičastom svjetlu. Na zaštitnoj kovinskoj niti otisnuta je oznaka nominalne vrijednosti i međunarodna kratica naziva novčane jedinice »100 HRK«.

3. Novčanica od 100 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002. dimenzija je 138 mm ¤ 69 mm.

4. Novčanica od 100 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002. izgleda ovako:

1) S lica: zaštitna tonska podloga tiskana je četverobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru. Preko zaštitne podloge tiskani su glavni motivi tehnikom trobojnog linijskog dubokog tiska. Dvije boje fluoresciraju pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Na desnoj strani novčanice nalazi se  gravira portreta Ivana Mažuranića, hrvatskog bana i pjesnika koji je svojim djelova­njem ostavio duboki trag u hrvatskoj politici i k­njiževnosti ilirskog razdob­lja.

Na do­njoj margini portreta tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja koja sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju primjetno su odmaknuta od znamenaka. Oznaka serije i serijskog broja pod ultra­ljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Uz lijevu marginu portreta, između portreta i brojčane oznake nominalne vrijednosti, tiskan je u tri retka tekst »IVAN MAŽURANIĆ 1814 – 1890.«

Desno od portreta, okomito uz rub crteža novčanice, utisnuta je metalizirana folija u obliku trake valovitih rubova. Na gor­njem dijelu metalizirane folije otisnuta je dubokim linijskim tiskom oznaka nominalne vrijednosti »100«.

U središ­njem dijelu novčanice otisnut je linijskim dubokim tiskom fragment Bašćanske ploče iz samostana Sv. Lucije u Baškoj na otoku Krku. To je jedan od najstarijih kamenih spomenika, pisan je hrvatskim jezikom i glago­ljicom. Ploča je isklesana oko 1100. godine i na ­njoj je prvi put zabi­lježeno Zvonimirovo ime i ­nje­gov vladarski naslov, kra­lj hrvatski.

U lijevom gor­njem kutu crteža novčanice otisnut je kvadrat u ne­gativu. Unutar kvadrata otisnut je ma­nji kvadrat, a uzduž ­nje­govih stranica tiskan je natpis »100 kuna«. Unutar ma­nje­g kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopu­njavaju da s odgova­ra­jućim elementima na naličju novčanice tvore slovo »H«. Na mjestu kvadrata papir je nešto ta­nji, što ga čini prozirnijim.

Desno od kvadrata tiskan je tehnikom dubokog linijskog tiska kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u ne­gativu. Vodoravno uz desni rub kvadrata, u istoj visini s ­njime, tiskan je minipismom u šesnaest redaka tekst himne Republike Hrvatske »Lijepa naša« Antuna Mihanovića.

U do­njem dijelu središ­nje­g po­lja novčanice tiskana je tonska podloga. Linije u tonskoj podlozi tako su isprepletene da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije tiskane s efektom duginih boja daju kvadratićima neprekinutu i različitu obojenost. Tonska podloga proteže se do do­nje­g ruba crteža novčanice i djelomično je vid­ljiva između portreta i metalizirane folije. S lijeve strane tonska podloga ome­đuje crtež na novčanici.

Uz do­nji rub crteža novčanice, na tonskoj podlozi, tiskana je tehnikom dubokog linijskog tiska oznaka nominale »100«. Re­ljefne linije kojima je otisnuta brojka, međusobno se isprepleću, tvoreći unutar znamenaka u oznaci nominalne vrijednosti skup različitih geometrijskih likova.

U središ­njem dijelu lijevog po­lja novčanice, unutar toniranog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Ivana Mažuranića. Više­tonski lik u vodenom znaku okrenut je prema središ­njem dijelu novčanice.

Uz gor­nju marginu novčanice iznad vodenog znaka, na podlozi otisnutoj prelijevajućom bojom, otisnut je fragment motiva crkve Sv. Vida u Rijeci.

Između fragmenta motiva crkve Sv. Vida i vodenog znaka tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka.

Oznaka serije i serijskog broja pod ultra­ljubičastim svijetlom fluorescira u zelenoj boji. Veličina i oblik slova i brojeva razli­kuje se od veličine i oblika slova i brojeva u oznaci serije i serijskog broja na margini portreta.

Između do­nje margine novčanice i vodenog znaka, na podlozi otisnutoj prelijevajućom bojom, otisnut je fragment crkve Sv. Vida u Rijeci.

Uz lijevi rub novčanice tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA« s efektom duginih boja gdje početna crvenkasta boja na slovima AR postupno prelazi u zelenu boju. U do­njem lijevom kutu tiskan je tehnikom dubokog linijskog tiska znak za slijepe osobe, koji se sastoji od kvadrata postav­ljenog na jedan od vrhova i kruga iznad kvadrata. U plohama kvadrata i kruga otisnut je u ne­gativu u devet redaka, mikropismom, tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »STO KUNA«.

2) S naličja: zaštitna tonska podloga tiskana je četverobojnim visokim zaštitnim znakom u duginu spektru. Dvije boje fluoresciraju pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Na lijevoj strani crteža novčanice dominira motiv crkve Sv. Vida u Rijeci. U desnom gor­njem dijelu crteža tiskan je tlocrt crkve Sv. Vida.

Uz gor­nji rub središ­nje­g dijela crteža na  novčanici između motiva crkve i ­njezina tlocrta, tiskan je u dva retka tekst »RIJEKA CRKVA SV. VIDA 1638 –  1742.«

U podnožju motiva tlocrta crkve, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je brojka »100«. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova.

U gor­njem desnom kutu crteža novčanice tiskan je u ne­gativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama ma­nji kvadrat, a uzduž ­nje­govih stranica natpis »100 kuna«. Unutar ma­nje­ga kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se,  kad se kroz novča­nicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopu­njuju da s odgovara­jućim elementima na licu novčanice tvore slovo »H«.

U gor­njem lijevom kutu crteža novčanice, usporedno s lijevim rubom crteža, tiskana je u ne­gativu, odozgo prema do­lje, brojka »100«. Brojka je tiskana unutar po­lja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

Tonska podloga novčanice, središ­nji dio gor­nje desne polovice crteža novčanice i po­lje uz lijevi rub tiskani su tako da isprepletene linije tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost.

Tonska podloga novčanice, po­lje između crkve i desnog ruba crteža novčanice, tiskana je koso položenim valovitim linijama različite du­ljine, koje tvore sliku valova. Unutar valovitih razmaka tiskan je minipismom u neprekinutom nizu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Uzduž lijevog ruba crteža novčanice, na rubu toniranog papira, tiskan je minipismom tekst »DESIGN: M+Š ŠUTEJ – oebs, austria – V. ŽILJAK«.

U desnom po­lju novčanice, u središ­njem dijelu toniranog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Ivana Mažuranića. Više­tonski lik u vodenom znaku okrenut je prema središ­njem dijelu novčanice.

U gor­njem dijelu toniranog papira, uz vodoravni rub novča­nice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 7. ožujka 2002.« »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Že­ljka Rohatinskog, guvernera Hrvatske narodne banke.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su narančastom bojom koja fluorescira pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema do­lje natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA«.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema do­lje natpis »STO KUNA«. Uzduž istog ruba, ali pri dnu, tiskan je također odozgo prema do­lje minipismom tekst »Š HRVAT­SKA NARODNA BANKA«.

5. Na licu i naličju novčanice prevladava crvenkasta boja.

6. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 611/2002.
Zagreb, 10. trav­nja 2002.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.