Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zašti

NN 39/2002 (17.4.2002.), Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zašti

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

860

Na osnovi članka 10. stavka 2. Zakona o zdravstvenom osigu­ra­nju (»Narodne novine«, broj 94/01.) ministar rada i socijalne skrbi, uz suglasnost ministra zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE NESPOSOBNOSTI ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD I NEDOSTATAK SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE ZA OSOBE S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJIMA SE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NE OSIGURAVA PO DRUGOJ OSNOVI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjerila i postupak za ostva­riva­nje prava na zdravstvenu zaštitu osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržava­nje, a koje to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Članak 2.

(1) Smatra se da je u smislu ovoga Pravilnika nesposobna za samostalan život i rad:

1. osoba koja je navršila 60 (žena), odnosno 65 (muškarac) godina života;

2. osoba lišena poslovne sposobnosti;

3. nezaposlena žena za vrijeme trudnoće i 6 mjeseci nakon porođaja, a ako se radi o samohranom ocu u traja­nju od 6 mjeseci od rođe­nja djeteta;

4. osoba čiju je potpunu nesposobnost za rad i privređiva­nje utvrdilo nalazom i miš­lje­njem tijelo vještače­nja u postupku za os­tva­riva­nje prava iz socijalne skrbi ili drugo nadležno tijelo vještače­nja prema posebnim propisima;

5. osoba ovisnik o opojnim drogama, alkoholu ili drugim ovisnostima koja je podvrgnuta odvikava­nju u zdravstvenoj ustanovi ili je uk­ljučena u provedbu posebnih mjera pomoći ovisniku o opojnim drogama u terapijskoj zajednici, ili drugim organiziranim oblicima pomoći ovisnicima za sve vrijeme dok te okolnosti traju;

6. osoba koja ostvari pravo na skrb izvan vlastite obite­lji na teme­lju rješe­nja centra za socijalnu skrb.

(2) Osobi s kroničnim ošteće­njem zdrav­lja koja nije obuhva­ćena stavkom 1. ovoga članka nesposobnosti za samostalan život i rad u smislu ovoga Pravilnika utvrđuje nalazom i miš­lje­njem tijelo vještače­nja iz socijalne skrbi.

(3) Nalaz i miš­lje­nje iz stavka 2. ovoga članka daje se u postupku i na način propisan pravilnikom kojim se utvrđuje sastav i način rada tijela vještače­nja u postupku ostvariva­nja prava iz socijalne skrbi.

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilnika smatra se da nema sredstava za uzdržava­nje osoba čiji ostvareni prihod po članu ­njene obite­lji, za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je podnijet zahtjev za ostvariva­nje zdravstvene zaštite, nije bio veći od 100% osnovice za socijalna dava­nja propisane člankom 16. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97., 27/01., 59/01. i 82/01.).

(2) Prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sva sred­stva utvrđena prema članku 20. Zakona o socijalnoj skrbi.

(3) Obite­lj iz stavka 1. ovoga članka smatra se obite­lj propisana člankom 2. stavkom 1. točkom 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

(4) Ako osoba ili član obite­lji može ostvariti prihode iz stav­ka 1. ovoga članka korište­njem, prodajom ili dava­njem u najam imovine koja ne služi njoj ili članovima ­njezine obite­lji za podmire­nje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba smatra se da ima sredstava za uzdržava­nje.

Članak 4.

O pravu na zdravstvenu zaštitu, pod uvjetima iz ovoga Pravilnika, rješava u prvom stup­nju ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, nadležan za poslove zdravstvene zaštite na čijem području osoba ima prebivalište, a u drugom stup­nju Ministarstvo zdravstva.

Članak 5.

(1) Postupak za priznava­nje prava na zdravstvenu zaštitu, prema ovom Pravilniku, pokreće se po zahtjevu osobe, tijela, zdravstvene ustanove, centra za socijalnu skrb ili terapijske zajednice podnijetog uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležnom za poslove zdravstvene zaštite na čijem području osoba ima prebivalište.

(2) Ako nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu u ispitnom postupku ocijeni da je neophodno potrebno utvrđivati potpunu nesposobnost za rad i privređiva­nje zdravstveno neosigurane osobe u smislu stavka 2. članka 2. ovoga Pravilnika nadležni ured, uz zak­ljučak o potrebi vještače­nja osobe, dostavit će putem centra za socijalnu skrb prema prebivalištu osobe, nadležnom tijelu vještače­nja iz socijalne skrbi propisanu i drugu dokumentaciju.

(3) Troškove postupka vještače­nja iz stavka 2. ovoga članka snosit će nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu.

(4) Nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu na osnovi pisanih dokaza o utvrđenim či­njenicama iz članka 2. ovoga Pravilnika donosi rješe­nje o priznava­nju prava iz stavka 1. ovoga članka u roku 15 dana od dana podnoše­nja zahtjeva ili pokreta­nja postupka po službenoj dužnosti, a najduže u roku 60 dana ako je potrebno provoditi poseban ispitni postupak.

Članak 6.

Korisnik prava na zdravstvenu zaštitu, prema ovom Pravilniku, dužan je u roku 15 dana prijaviti nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Grad Zagrebu svaku promjenu či­njenica koje utječu na da­lj­nje ostvariva­nje prava na zdravstvenu zaštitu.

Članak 7.

Ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležan za poslove zdravstvene zaštite obvezan je Hrvatskom zavodu za zdravstveno osigura­nje podnijeti prijavu na zdravstveno osigura­nje za osobe kojima je prema ovom Pravilniku, utvrđeno pravo na zdravstvenu zaštitu.

Članak 8.

Ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležan za poslove zdravstvene zaštite dužan je, najma­nje jednom u godini, preispitati postoja­nje uvjeta za sve korisnike prava iz ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđiva­nje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržava­nje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (»Narodne novine«, br. 87/01).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/33
Urbroj: 524-01-02-2
Zagreb, 19. ožujka 2002.

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.
Ministar zdravstva
mr. sc. Andro Vlahušić, v. r.