Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora

NN 41/2002 (19.4.2002.), Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

873

Na teme­lju članka 79. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. trav­nja 2002., donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI
POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 71/00., 129/00., 117/01. i 6/02. – pročišćeni tekst) u članku 65. stav­ku 1. podstavak 15. mije­nja se i glasi:

»– pita­nje ustrojstva, djelokruga i načina rada državne revizije i Financijske agencije.«

Članak 2.

U članku 180 stavku 5. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »iznaša­njem razloga u traja­nju do jedne minute«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/02-06/01
Zagreb, 17. trav­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.