Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu

NN 43/2002 (24.4.2002.), Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

897

Na teme­lju članka 18. stavka 6. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 128/99., 55/00., 59/00, 129/00., 59/01. i 67/01.) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD RADOM KAZNIONICA, ZATVORA I CENTRA ZA IZOBRAZBU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe inspek­cijskog nadzora (u da­lj­njem tekstu: nadzor) nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, te odgojnih zavoda.

Članak 2.

Ravnate­lj Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravo­suđa, uprave i lokalne samouprave (u da­lj­njem tekstu: ravnate­lj) rješe­njem određuje provedbu nadzora, kaznionicu, zatvor, Centar za izobrazbu ili odgojni zavod nad čijim će se radom nadzor provesti, imenuje povjerenstvo, vodite­lja povjerenstva, vrijeme u kojem će se nadzor provesti, te poslovi koji će se nadzirati.

Ako provedba nadzora ne trpi odgodu, ravnate­lj može provo­đe­nje nadzora narediti usmeno.

Članak 3.

Nadzor se u pravilu provodi da­nju u radno vrijeme u prvoj smjeni rada.

Nadzor čije provođe­nje nije dovršeno do kraja radnog vremena, može se nastaviti i nakon proteka radnog vremena.

Iznimno ili kad je svrha nadzora zakonitost ili pravilnost rada zaposlenika u smjenama, nadzor se provodi u svako doba dana i noći.

Za vrijeme obav­lja­nja nadzora noću, kućni red zatvorenika ili malo­ljetnika smije se narušiti samo u mjeri neophodnoj za uspješnu provedbu nadzora.

Članak 4.

Nadzor se provodi neposrednim uvidom u uvjete i način rada zaposlenika, uvjete i način rada te smještaja i postupa­nja sa zatvorenicima ili malo­ljetnicima.

Nadzor se provodi i neposrednim uvidom u akte i poslove a osobito uvidom u:

– opće i pojedinačne akte iz nadležnosti upravite­lja,

– evidencije i dokumentaciju o zaposlenicima, radu kaznionice, zatvora, Centra za izozbrazbu ili odgojnog zavoda,

– evidencije u dokumentaciju o zatvorenicima ili malo­ljetnicima, prehrani, pologu, isplaćenim naknadama za rad, po­god­nostima, zdravstvenu i drugu dokumentaciju.

U provođe­nju nadzora ovlaštena službena osoba će obaviti razgovor sa zaposlenicima i zatvorenicima ili malo­ljetnicima, a po potrebi će ­njihove izjave uzeti na zapisnik.

Preslika dokumentacije koja je predmet nadzora prilog je zapisnika.

Članak 5.

Ovlaštena službena osoba će zaposlenicima davati upute i pojaš­nje­nja u svezi s obav­lja­njem poslova.

Ovlaštena službena osoba koja u obav­lja­nju nadzora utvrdi nezakonitost, nedostatak ili nepravilnost, rješe­njem će narediti upravite­lju  ­njihovo otkla­njanje.

Članak 6.

Na zahtjev zatvorenika ili malo­ljetnika ovlaštena službena osoba zaprimit će ­nje­govu pritužbu i po ­njoj će postupiti.

Ako se utvrdi nezakonito postupa­nje prema zatvoreniku ili malo­ljetniku, ovlaštena službena osoba će, osim postupa­nja sukladno članku 5. stavak 2. ovoga Pravilnika, zatvorenika ili malo­ljetnika poučiti i o ­nje­govim pravima.

Članak 7.

Tijekom nadzora Povjerenstvo vodi zapisnik.

U zapisnik se unosi bitan sadržaj nadzora, utvrđene či­nje­nice, pritužbe ili izjave zaposlenika, zatvorenika ili malo­ljetnika, izdane naredbe za otkla­nja­nje utvrđene nezakonitosti, nedostatka ili nepravilnosti, ocjena utvrđenog sta­nja i prijedlog mjera.

Zapisnik potpisuju vodite­lj i članovi povjerenstva te za­pis­ničar. Ako u radu povjerenstva nije sudjelovao zapisničar, označit će član povjerenstva koji je vodio zapisnik.

Članak 8.

Povjerenstvo će u roku od petnaest dana predati izvješće o provedenom nadzoru ravnate­lju i ministru.

Izvješće sadrži podatke o provedenom nadzoru, utvrđenim či­njenicama i prijedlog mjera. Provedbu mjera naređuje ravnate­lj.

Ravnate­lj će o naređenim mjerama i ­njihovoj provedbi izvijestiti ministra.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/26
Urbroj: 514-08-02-1
Zagreb, 8. trav­nja 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.