Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi

NN 43/2002 (24.4.2002.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

898

Na teme­lju članka 80. stavka 5. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 128/99., 55/00., 59/00, 129/00., 59/01. i 67/01.) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RADU I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI, POPISU I OPISU POSLOVA ZATVORENIKA, TE NAKNADI ZA RAD I NAGRADI

Članak 1.

U Pravilniku o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi (»Narodne novine«, broj 24/02.) u članku 1. iza riječi: »isplate naknade za rad i nagrade« stav­lja se zarez a riječ: »te« briše se, a iza riječi: »strukovne izobrazbe« dodaju se riječi: »te o traja­nju godiš­nje­g odmora ovisno o du­ljini rada za vrijeme izdržava­nja kazne, uvjetima rada i složenosti poslova radnog mjesta.«.

Članak 2.

Naziv glave III. mije­nja se i glasi: »NAKNADA ZA RAD, NAGRADA I TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA«.

Članak 3.

U članku 14. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Za vrijeme korište­nja godiš­nje­g odmora zatvoreniku se isplaćuje naknada za rad u visini prosječne naknade za rad ostvarene u pos­ljed­nja tri mjeseca rada.

Za vrijeme bolova­nja zatvoreniku se isplaćuje naknada u visini 70% naknade za rad ostvarene u prethodnom mjesecu.

Naknada za vrijeme bolova­nja ne pripada zatvoreniku koji je bolova­nje uzrokovao namjernim ugrožava­njem svoje­ga zdrav­lja.«.

Iza članka 15. dodaju se novi članci 15a., 15b. i 15c. koji glase:

»Članak 15a.

Minimalno traja­nje godiš­nje­g odmora uvećava se:

a) s obzirom na du­ljinu rada za vrijeme izdržava­nje kazne, nakon jedne godine za jedan dan do pet godina rada, a nakon toga za svakih pet godina rada po da­lj­nji jedan dan, do trideset godina rada, a za rad preko trideset godina sedam dana,

b) s obzirom na uvjete rada za rad na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada do dva dana,

c) s obzirom na složenost poslova radnog mjesta za koeficijent složenosti 0,50 i 0,60 jedan dan, za koeficijent 0,70 i 0,80 dva dana i za koeficijent 0,90 i 1,00 tri dana.

Članak 15b.

Godiš­nji odmor zatvorenik stječe nakon jedanaest mjeseci neprekidnog rada.

Zatvoreniku se za svaku s­ljedeću kalendarsku godinu može odobriti korište­nje polovine godiš­nje­g odmora nakon šest mjeseci neprekidnog rada.

Neiskorišteni godiš­nji odmor iz prethodne kalendarske godine zatvorenik mora iskoristiti do 30. lip­nja tekuće godine.

U jednoj kalendarskoj godini zatvorenik ne može koristiti godiš­nji odmor u traja­nju du­ljem od traja­nja godiš­nje­g odmora koji je stekao za jednu godinu rada.

Bolova­nje uzrokovano namjernim ugrožava­njem zdrav­lja smatra se prekidom rada u odnosu na odobrava­nje godiš­nje­g odmora.

Članak 15c.

Plan korište­nja godiš­nje­g odmora zatvorenika na prijedlog stručnog tima donosi upravite­lj.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/23
Urbroj: 514-08-02-2
Zagreb, 10. trav­nja 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.