Odluka o dopunama Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjeg od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM)

NN 47/2002 (30.4.2002.), Odluka o dopunama Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjeg od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM)

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

960

Na teme­lju članka 13. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96., 39/99., 92/99., 43/00., 18/01. i 118/01.) i članaka 3. i 8. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97., 105/97. i 64/00.), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2002. godine, donio sljedeću

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU ISPLATE IZNOSA NAKNADE U OBVEZNICAMA MANJEG OD NOMINALNE VRIJEDNOSTI JEDNOG OBVEZNIČKOG UDJELA (400,00 DEM)

I.

Naziv Odluke o dopunama Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama ma­nje­ga od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM) (»Narodne novine«, broj 119/00.) mije­nja se i glasi: »Odluka o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama ma­nje­ga od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM, odnosno 204,40 EUR).

II.

U točki I. u stavku 2. Odluke iza riječi »400,00 DEM« stav­lja se zarez i dodaju riječi »odnosno 204,40 EUR«.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osam dana po objavi.

Klasa: 024-04/00-03/2
Urbroj: 5630-01-100/00-7
Zagreb, 27. ožujka 2002.

Predsjednica
Upravnog odbora
Ingrid Antičević-Marinović, v. r.