Odluka o dopunama Odluke o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 47/2002 (30.4.2002.), Odluka o dopunama Odluke o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

961

Na teme­lju članka 13. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96., 39/99., 92/99., 43/00., 18/01. i 118/01) i članaka 3. i 8. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97., 105/99. i 64/00.), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2002. godine, donio sljedeću

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O IZDAVANJU GLOBALNE OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA NAKNADU IMOVINE ODUZETE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

I.

Iza točke X. Odluke o izdava­nju Globalne obveznice Repub­like Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 135/99.), dodaje se točka Xa., koja glasi: »Radi uvođe­nja EUR-a kao zakonskoga sredstva plaća­nja u Saveznoj Republici Njemačkoj od 1. siječ­nja 2002. godine, vrši se konverzija obveza izdavate­lja po Globalnoj obveznici na način da vrijednost jednog obvez­ničkog udjela iznosi protuvrijednost 204,40 EUR.

Nominalna vrijednost Globalne obveznice iznosi protuvrijednost 61.355.025,74 EUR.

Nominalna vrijednost svakog Anuitetskog kupona globalne obveznice iznosi protuvrijednost 1.533.876,64 EUR.

Nominalna vrijednost svakog Obvezničkog udjela iznosi protuvrijednost 204,40 EUR.

Nominalna vrijednost Anuiteta obvezničkog udjela iznosi protuvrijednost 5,11 EUR.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/00-03/2
Urbroj: 5630-01-102/00-5
Zagreb, 27. ožujka 2002.

Predsjednica
Upravnog odbora
Ingrid Antičević-Marinović, v. r.