Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

NN 47/2002 (30.4.2002.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

962

Na teme­lju članaka 8. i 14. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97., 105/99. i 64/00.) Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2002. godine, donio sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU OVLASTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADU ZAGREBU ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA

Članak 1.

U Odluci o dava­nju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapa­nje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 97/98., 119/00 i 29/01.) u članku 4. briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi »u roku 15 dana od dana sklapa­nja ugovora.«

Članak 2.

Iza članka 10., dodaje se novi članak 11., koji glasi:

»Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb koji vrše poslove prodaje i naplate nacionaliziranih i konfisciranih stanova u ime i za račun Fonda za naknadu oduzete imovine, kao i pravne osobe na koje je obav­lja­nje poslova iz članka 1. ove Odluke preneseno sukladno članku 3. Odluke, dužne su u slučaju prijevremene otplate stanova prodanih uz obročnu otplatu, dostaviti Fondu za naknadu oduzete imovine prijedlog kupca za prijevremenu otplatu. Fond za naknadu oduzete imovine će neposredno s kupcem zak­ljučiti aneks ugovora o prodaji stana, kojim će urediti uvjete prijevremene otplate stana.

Brisovna očitova­nja za sve stanove prodane uz obročnu otplatu ovlašten je davati isk­ljučivo Fond za naknadu oduzete imovine.

Troškove sklapa­nja aneksa ugovora i brisovnog očitova­nja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka snosi kupac.«

Članak 3.

Ovlašćuje se Predsjednik Fonda da sastavi i objavi pro­čišćeni tekst Odluke o dava­nju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapa­nje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/00-03/2
Urbroj: 5630-01-102/3
Zagreb, 27. ožujka 2002.

Predsjednica
Upravnog odbora
Ingrid Antičević-Marinović, v. r.