Odluka o postavljenju Rikarda Rossettia izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Istočnoj Republici Urugaj

NN 50/2002 (7.5.2002.), Odluka o postavljenju Rikarda Rossettia izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Istočnoj Republici Urugaj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

973

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/139, Urbroj: 50304/2-02-01 od 16. trav­nja 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam RIKARDA ROSSETTIA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u Buenos Airesu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj:01-081-02-1742/2

Zagreb, 25. trav­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.