Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Re-publike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Repub

NN 52/2002 (9.5.2002.), Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Re-publike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Repub

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

994

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-01/01-01/187, Urbroj: 50304/2-02-03 od 18. trav­nja 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. AMIRA MUHAREMIJA izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Repub­lici Turskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Uzbekistan, sa sjedištem u Ankari.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-1811/2
Zagreb, 2. svib­nja 2002.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.