Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

NN 54/2002 (15.5.2002.), Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1008

Na teme­lju članka 31. stavaka 1. i 2. u vezi s člankom 8. stavkom 4. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95 i 97/2000), Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 9. svib­nja 2002. godine, donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RIJEKA

I.

U Odluci o osniva­nju Lučke uprave Rijeka (»Narodne novine«, br. 42/96 i 26/2002) u točki IV. iza podbroja 5. dodaje se novi podbroj 6. koji glasi:

»6. Bazen Omiša­lj

obuhvaća prostor omeđen spojnicom točaka:

I. Br. točke            Y                        X

1.                 5 463 590.419    5 009 377.810

2.                 5 463 571.026    5 009 367.084

3.                 5 464 031.959    5 008 471.141

4.                 5 464 046.245    5 008 478.746

5.                 5 464 174.474    5 008 545.598

6.                 5 464 052.457    5 008 769.146

7.                 5 463 812.684    5 009 208.405

8.                 5 463 692.045    5 009 426.641

Narečeno kopneno područje pomorskog dobra obuhvaća površinu od 16 082 m2 kopnenog dijela i morski prostor površine od 125 114 m2 i ucrtano je na kopiji katastarskog izvatka sve k.o. Omiša­lj, broj lista 1 i 2, u mjerilu 1:2500, koja čini sastavni dio ove Odluke i ne objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

II. Br. točke           Y                        X

1.                 5 464 590.938    5 007 677.068

2.                 5 464 577.234    5 007 669.394

3.                 5 464 646.650    5 007 422.388

4.                 5 464 659.014    5 007 427.465

5.                 5 464 715.287    5 007 455.487

6.                 5 464 701.068    5 007 499.161

7.                 5 464 640.989    5 007 702.014

Narečeno kopneno područje pomorskog dobra obuhvaća površinu od 3 829 m2 kopnenog dijela i morski prostor površine od 18 280 m2 i ucrtano je na kopiji stvarnog sta­nja, u mjerilu 1:2500, koja čini sastavni dio ove Odluke i ne objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/96-02/07
Urbroj: 5030116-02-3
Zagreb, 9. svib­nja 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.