Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa

NN 54/2002 (15.5.2002.), Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1021

Na temelju članka članka 16. stavka 3. Za­kona o elektronič­kom potpisu (»Narodne novine«, br. 10/02), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI DAVATELJA USLUGA
CERTIFICIRANJA ELEKTRONIČKIH POTPISA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način dostave prijave o početku obavljanju usluga certificiranja za pravne i fizičke osobe koje namjeravaju obavljati usluge certificiranja u Republici Hrvatskoj, postupak upisa u evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: evidencija), sadržaj i način vođenja evidencije, postupak prijave i upisa promjena podataka u evidenciji, kao i obrasce prijave za upis u evidenciju, te prijave za upis promjena.

II.   PRIJAVA I UPIS U EVIDENCIJU

Postupak prijave

Članak 2.

Davatelj usluga certificiranja prije početka obavljanja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj podnosi Ministarstvu gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministarstvo) obrazac prijave za upis u evidenciju, koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Prijavu za upis u evidenciju podnosi davatelj usluga certificiranja ili njegov ovlašteni zastupnik najmanje osam dana prije početka obavljanja usluga certificiranja.

Članak 4.

Ministarstvo gospodarstva može utvrditi i elektronički oblik obrasca prijave za upis u evidenciju.

Davatelj usluga certificiranja koji to želi i ima mogućnosti, sastavlja u slučaju objave obrasca prijave za upis u evidenciju iz stavka 1. ovog članka, sadržaj prijave u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Davatelj usluga certificiranja u prijavi o početku obavljanja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj mora navesti sljedeće:

1. opće podatke o davatelju usluga certificiranja

2. opće podatke o odgovornoj osobi, ovlaštenim predstavnicima/zastupnicima, vlasniku-suvlasnicima

3. dokaze o ispunjenosti uvjeta propisanih Zakonom o elektroničkom potpisu i podzakonskim aktima.

Podaci iz točke 1. i 2. stavka 1. ovog članka upisuju se u obrazac Prijave za upis u evidenciju (Prilog 1. ovog Pravilnika).

Uz prijavu za upis u evidenciju davatelj usluga certificiranja mora u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz točke 3. stavka 1. ovog članka, ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– izvod iz trgovačkog registra za pravne osobe odnosno izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe-obrtnike,

– račun dobiti i gubitka i bilancu stanja za pravne osobe odnosno prijavu poreza na dohodak za fizičke osobe za prethodnu godinu od dana predaje prijave,

– podatke o bonitetu (Obrazac BON-1) za pravne osobe i podatke o solventnosti (Obrazac BON-2) za pravne osobe i fizičke osobe - obrtnike

– interni pravilnik poslovanja u svezi s izradom i ovjerom elektroničkih potpisa

– dokument o unutarnjoj organizaciji

– opis tehničke i programske osnovice i sustava fizičke zašti­te uređaja, opreme i podataka

– opis sigurnosnih rješenja zaštite od neovlaštenog pristupa sustavu i podacima te zaštite integriteta podataka i tajnosti informacija

– popis osoblja koje izvršava stručno-tehničke poslove davanja usluga certificiranja, vođenja baza podataka i upravljanja informacijskim sustavom s naznačenim podacima o stručnoj osposobljenosti i radnom statusu.         

Članak 6.

Davatelji usluga certificiranja sa sjedištem u inozemstvu u smislu članka 35. Zakona o elektroničkom potpisu (u daljnjem tekstu: Zakona) podnose prijavu za upis u evidenciju u skladu s odredbama članka 2. do članka 5. ovog Pravilnika.                   

Prijava mora biti na hrvatskom jeziku, a priložena dokumentacija mora biti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Upis u evidenciju

Članak 7.

Dokumentacija priložena uz prijavu za upis u evidenciju čini sastavni dio evidencije i ostaje u ministarstvu.

Članak 8.

Ministarstvo gospodarstva će u roku od osam dana od dana primitka uredne prijave upisati davatelja usluga certificiranja u evidenciju.

Članak 9.

U slučaju nastanka promjene podataka iz prijave davatelja usluga certificiranja koji je upisan u evidenciju, kao i promjene uvjeta za obavljanje certificiranja iz članka 12. Zakona, nastale izmjene i dopune evidencije moraju se prijaviti ministarstvu u roku od 24 sata od trenutka nastanka promjene.

Prijavu izmjena i dopuna evidencije podnosi davatelj usluga certificiranja ili njegov ovlašteni zastupnik na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Ministarstvo gospodarstva može utvrditi i elektronički oblik obrasca prijave za upis promjena odnosno dopunu podataka u evidenciji.

Davatelj usluga certificiranja odnosno njegov ovlašteni zastupnik može dostaviti prijavu promjena odnosno dopunu podataka u evidenciji u elektroničkom obliku na elektronički pripremljenom obrascu iz stavka 3. ovog članka.

Članak 10.

Na temelju podnesene prijave o izmjenama i dopunama podataka upisanih u evidenciju ministarstvo odlučuje da li je potrebno mijenjati podatke u evidenciji.

Promjena i dopuna podataka upisanih u evidenciju mora biti izvedena na način da se prethodni podaci u evidenciji ne brišu, nego se označavaju kao arhivski podaci s naznakom datuma do kada su važili.

Ukoliko ministarstvo na temelju podnesene prijave o izmje­na­ma i dopunama podataka zaključi da davatelj usluga certificiranja više ne ispunjava uvjete iz članka 12. Zakona, ministarstvo će rješenjem to posebno istaknuti u evidenciji.

III VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 11.

Evidencija davatelja usluga certificiranja vodi se u Knjizi davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj.

U Knjigu davatelja usluga certificiranja upisuju se za svakog pojedinačnog davatelja usluga certificiranja sljedeći podaci:

– evidencijski broj

– naziv davatelja usluge certificiranja

– matični broj poslovanja

– adresa davatelja usluga certificiranja

– ime i prezime ovlaštenih osoba

– osnovna djelatnost

– elektronska adresa davatelja usluga certificiranja

– broj telefona za izravni pristup ovlaštenim osobama

– broj faxa za izravnu razmjenu dokumentacije

– datum upisa u evidenciju

– datum promjene ili dopune evidencije

– datum brisanja iz evidencije.

Članak 12.

Evidencija je javna i vodi se na hrvatskom jeziku.

Evidencija se vodi i u elektroničkom obliku uz tehnološko rješenje kojim se osigurava pristup sadržaju evidencije s raspoloživom i u javnosti najprihvatljivijom tehnologijom.

Ministarstvo može tehničke i informatičke poslove održa­va­nja evidencije u elektroničkom obliku ugovorom povjeriti pravnoj osobi koja svojim tehnološkim i kadrovskim resursima omogu­ćuje javnost i trajnu dostupnost evidencije u elektroničkom obliku.

Članak 13.

Popis davatelja usluga certificiranja upisanih u evidenciju, prijavljene izmjene i dopune i brisanje iz evidencije, ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana upisa u evidenciju objaviti u »Narodnim novinama«.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 130-01/01-01/63
Urbroj: 526-01/02-12
Zagreb, 8. svibnja 2002.

Ministar gospodarstva
Hrvoje Vojković, v. r.