Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 200 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

NN 55/2002 (16.5.2002.), Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 200 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

HRVATSKA NARODNA BANKA

1036

Na teme­lju članka 21. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. svib­nja 2002. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANICE OD 200 KUNA – IZDANJE 7. OŽUJKA 2002.

1. Hrvatska narodna banka izdaje novčanicu od 200 kuna s datumom izda­nja 7. ožujka 2002.

2. Novčanica od 200 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002. tiskana je na toniranom zaštićenom papiru žućkaste nijanse, s ugrađenim višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti. Na licu novčanice, između portreta i lijevog ruba crteža novčanice, utisnuta je metalizirana folija – kine­gram. Metalizirana je folija četverokutnog izduženog oblika s iskošenim rubovima, od kojih su gor­nji i do­nji te desni rub djelomično pretiskani dubokim linijskim tiskom motiva koji okružuju foliju. Unutar središ­nje­g dijela folije apliciran je portret Stjepana Radića, a uz obod određeni optički varijabilni zapis. Titra­njem novčanice portret mije­nja položaj iz lijeve u desnu stranu, a optički varijabilni zapisi postaju vid­ljivi i naizmjenično prikazuju u do­njem obodnom dijelu brojčanu oznaku »200« i naziv novčane jedinice »KUNA«, a u gor­njem obodnom dijelu izmje­njuje se niz koloritnih spirala. Zaštitna kovinska nit vid­ljiva je na naličju novčanice u određenom broju prozorčića, s efektom prelijeva­nja boja dugina spektra kad je zaštitna kovinska nit izložena ultra­ljubičastom svjetlu. Na zaštitnoj kovinskoj niti otisnuta je oznaka nominalne vrijednosti i međunarodna kratica naziva novčane jedinice »200 HRK«.

3. Novčanica od 200 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002. dimenzija je 142 mm x 71 mm.

4. Novčanica od 200 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002. izgleda ovako:

1) S lica: zaštitna tonska podloga tiskana je četverobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru. Preko zaštitne podloge tiskani su glavni motivi tehnikom trobojnoga linijskoga dubokog tiska. Dvije boje fluoresciraju pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Na desnoj strani novčanice nalazi se gravira portreta Stjepana Radića, hrvatskog političara koji je, istupajući protiv velikosrpske he­gemonije, postao žrtvom atentata u Narodnoj skupštini 1928. godine.

Između desne strane portreta i unutar­nje­g ruba latentne slike tiskan je u tri retka tekst »STJEPAN RADIĆ 1871–1928.«.

Na do­njoj margini portreta tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju primjetno su odmaknuta od znamenaka. Oznaka serije i serijskog broja pod ultra­ljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Između portreta i desnoga bočnog ruba novčanice, primjenom optički varijabilne boje, tiskana je pravokutna podloga. Unutar podloge otisnute su u ne­gativu oznake nominalne vrijednosti, u naizmjeničnim vodoravnim redcima, u kojima se oznake izmje­njuju u različitim veličinama, tako da je u jednom retku otisnuta jedna veća oznaka »200«, dok su u idućem retku otisnute dvije ma­nje oznake »200 200«.

Preko pravokutne podloge otisnuti su odozgo prema do­lje
s­ljedeći elementi: naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmje­njuju u vodoravnim valovitim redcima, oznaka nominalne vrijednosti »200« u ne­gativu unutar linijske šare, gdje se linije međusobno isprepleću tvoreći skup raznovrsnih kvadratnih i trokutastih elemenata; naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmje­njuju u vodoravnim valovitim redcima; latentna slika s natpisom »KUNA«, koji je dobiven posebnom tehnikom križa­nja linija otisnutih linijskim dubokim tiskom, a natpis je vid­ljiv samo pod određenim kutom; crtež zgrade glavnog zapovjedništva u Osijeku; naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmje­njuju u vodoravnim valovitim redcima.

U lijevom gor­njem kutu crteža novčanice otisnut je kvadrat u ne­gativu. Unutar kvadrata otisnut je ma­nji kvadrat, a uzduž ­nje­govih stranica tiskan je natpis »200 KUNA«. Unutar ma­nje­g kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se kroz novčanicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopu­njavaju da s odgovarajućim elementima na naličju novčanice tvore slovo »H«. Na mjestu kvadrata papir je nešto ta­nji, što ga čini prozirnijim.

Desno od kvadrata tiskan je tehnikom dubokoga linijskog tiska kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u ne­gativu. Vodoravno uz desni rub kvadrata, u istoj visini s ­njime, tiskan je minipismom u šesnaest redaka tekst himne Republike Hrvatske »Lijepa naša« Antuna Mihanovića.

U središ­njem dijelu crteža novčanice, između portreta i lijevog ruba crteža, tiskan je mikropismom tekst »REPUBLIKA HRVATSKA STJEPAN RADIĆ«. Tekst je tiskan u neprekinutom nizu zgusnutih redaka. Mije­nja­njem smjera tijela teksta iz okomitih redaka u vodoravne, stvorena je slika četiriju kvadrata, od kojih se tri nadovezuju jedan na drugi u vodoravnom nizu, dok je četvrti postav­ljen okomito na završni kvadrat u vodoravnom nizu.

U do­njem dijelu središ­nje­g po­lja novčanice tiskana je tonska podloga. Linije u tonskoj podlozi tako su isprepletene da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Tonska podloga proteže se do do­nje­ga ruba crteža novčanice. S lijeve strane tonska podloga omeđuje crteže na novčanici.

Uz do­nji rub crteža novčanice, na tonskoj podlozi, tiskana je tehnikom dubokog linijskog tiska oznaka nominale »200«. Re­ljefne linije kojima je otisnuta brojka, međusobno se isprepleću, tvoreći unutar znamenaka u oznaci nominalne vrijednosti skup različitih geometrijskih likova.

U središ­njem dijelu lijevog po­lja  novčanice, unutar toniranog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Stjepana Radića. Višetonski lik u vodenom znaku okrenut je prema središ­njem dijelu novčanice.

Uz gor­nju marginu novčanice iznad vodenog znaka, na podlozi otisnutoj prelijevajućom bojom, otisnut je fragment motiva zgrade glavnog zapovjedništva u Osijeku.

Između fragmenta zgrade glavnog zapovjedništva i vodenog znaka tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka.

Oznaka serije i serijskog broja pod ultra­ljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji. Veličina i oblik slova i brojeva razlikuju se od veličine i oblika slova i brojeva u oznaci serije i serijskog broja na margini portreta.

Između do­nje margine novčanice i vodenog znaka, na podlozi otisnutoj prelijevajućom bojom, otisnut je fragment glavnog zapovjedništva u Osijeku.

Uz lijevi rub novčanice tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA« s efektom duginih boja, gdje početna smeđa boja na slovu R postupno prelazi u zelenu boju.

U do­njem lijevom kutu tiskan je tehnikom dubokoga linijskog tiska znak za slijepe osobe, u obliku dvaju kvadrata postav­ljenih jedan iznad drugog, od kojih je do­nji postav­ljen na stranicu, a gor­nji na jedan od vrhova. U plohama kvadrata otisnut je u ne­gativu u devet redaka, mikropismom, tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »DVJESTA KUNA«.

2) S naličja: zaštitna tonska podloga tiskana je čeverobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru. Dvije boje fluoresciraju pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Na crtežu novčanice dominira motiv zgrade glavnog zapovjedništva u Osijeku, građevine iz 1726. godine. U podnožju motiva zgrade glavnog zapovjedništva, na lijevoj strani, tiskan je tlocrt stare tvrđave u Osijeku.

Između motiva zgrade glavnog zapovjedništva i gor­nje­g ruba crteža novčanice, tiskan je u tri retka tekst »OSIJEK ZGRADA GLAVNOG ZAPOVJEDNIŠTVA 1726«.

U podnožju motiva zgrade glavnog zapovjedništva, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je brojka »200«. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija, koje čine skup različitih geometrijskih likova.

U gor­njem desnom kutu crteža novčanice tiskan je u ne­gativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama ma­nji kvadrat, a uzduž ­nje­govih stranica natpis »200 KUNA«. Unutar ma­nje­ga kvadrata tiskani su trokutasti elementi, koji se, kad se kroz novčanicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopu­njuju da s odgovarajućim elementima na licu novčanice tvore slovo »H«.

U gor­njem lijevom kutu crteža novčanice, usporedno s lijevim rubom crteža, tiskana je u ne­gativu, odozgo prema do­lje, brojka »200«. Brojka je tiskana unutar po­lja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

Tonska podloga novčanice tiskana je tako da isprepletene linije tvore niz različitih kvadratića, koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost.

Uzduž lijevog ruba crteža novčanice, na rubu toniranog papira, tiskan je minipismom tekst »DESIGN: M+Š ŠUTEJ – oebs, austria – V. ŽILJAK«.

Na desnoj strani novčanice, u središ­njem dijelu toniranog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Stjepana Radića. Višetonski lik u vodenom znaku okrenut je prema središ­njem dijelu novčanice.

U gor­njem dijelu toniranog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 7. OŽUJKA 2002.« »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Že­ljka Rohatinskog, guvernera Hrvatske narodne banke.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su smeđkastom bojom koja fluorescira pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema do­lje natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA«.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema do­lje natpis »DVJESTA KUNA«. Uzduž istog ruba, ali pri dnu, tiskan je također odozgo prema do­lje minipismom tekst »Š HRVATSKA NARODNA BANKA«.

5. Na licu i naličju novčanice prevladava smeđa boja.

6. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 613/2002.
Zagreb, 8. svib­nja 2002.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.