Ispravak Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 58/2002 (21.5.2002.), Ispravak Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1068

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 33 do 29. ožujka 2002., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM
SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

U članku 164. stavku 1. iza riječi: »promiče« riječ: »više« treba brisati.

U članku 189. podstavak 2. treba glasiti:

»– kad je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u traja­nju du­ljem od 6 mjeseci – danom pravomoćnosti presude«, a podstavak 3. treba brisati.

U članku 200. podstavku 10. umjesto riječi: »stavak 4.« trebaju stajati riječi: »stavak 5.«.

U podstavku 19. umjesto riječi: »stavak 3.« trebaju stajati riječi: »stavak 4.«.

U podstavku 24. umjesto riječi: »stavak 5.« trebaju stajati riječi: »stavak 4.«.

U podstavku 34. umjesto riječi: »stavak 2.« trebaju stajati riječi: »stavak 4.«.

Klasa: 800-03/02-01/01
Zagreb, 14. svib­nja 2002.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.