Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

NN 59/2002 (22.5.2002.), Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

ministarstvo rada i socijalne skrbi

1070

Na teme­lju članka 18. stavka 2. i 3. Zakona o radu (»Narod­ne novine«, br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01) ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju poslovi na kojima radnik mo­že raditi samo nakon prethodnog utvrđiva­nja zdravstvene sposobnosti za obav­lja­nje tih poslova, način utvrđiva­nja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđiva­nje zdrav­stvene sposobnosti, sadržaj i način izdava­nja svjedo­džbe o zdrav­stvenoj sposobnosti, te druga pita­nja važna za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti radnika.

Članak 2.

(1) Poslovi na kojima radnik može raditi samo nakon pret­hod­nog utvrđiva­nja zdravstvene sposobnosti su poslovi:

1. koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada,

2. na kojima prema drugim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima radnici mogu raditi samo nakon prethodnog utvrđiva­nja zdravstvene sposobnosti,

3. koji su prema propisima o mirovinskom osigura­nju utvrđeni kao osobito teški i za zdrav­lje štetni, te se na ­njima staž osigura­nja računa s povećanim traja­njem.

(2) Zdravstvena sposobnost utvrđuje se na način propisan odredbama važeće­g pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada, drugih zakona i propisa, te kolektivnih ugovora.

Članak 3.

(1) Pre­gled za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti (u da­lj­njem tekstu: zdravstveni pre­gled) obav­lja se prije otpoči­nja­nja rada na poslovima iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zdravstveni pre­gled obav­lja se i u slučaju promjene uvjeta rada koji mogu utjecati na zdravstvenu sposobnost radnika, nakon proteka vremena utvrđenog propisima zaštite na radu ili kada to ocijeni izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite.

Članak 4.

Zdravstveni pre­gled obav­lja se na teme­lju uputnice za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti radnika (Obrazac RA-1) izdane od strane poslodavca.

Članak 5.

(1) Zdravstveni pre­gled za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti za poslove na kojima radnik može raditi samo nakon pret­hod­nog utvrđiva­nja zdravstvene sposobnosti obav­lja se prema doktrini i kriterijima medicine rada, a obuhvaća ci­ljanu obradu organa i organskih sustava koji su posebno opterećeni radnim zah­tjevima ili su potencijalno ugroženi radnim štetnostima.

(2) Rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti određeni su važećim pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada i drugim propisima.

Članak 6.

(1) Nakon obav­ljenog zdravstvenog pre­gleda izdaje se svje­do­­džba o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obav­lja­nje odre­đenih poslova (Obrazac RA-2).

(2) Svjedo­džbu o zdravstvenoj sposobnosti radnika izdaje zdravstvena ustanova koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatna ordinacija medicine rada.

Članak 7.

(1) Radnik, odnosno poslodavac, imaju na ocjenu zdravstvene sposobnosti pravo žalbe u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana primitka svjedo­džbe o zdravstvenoj sposobnosti radnika, komisiji pri Hrvatskom zavodu za medicinu rada koju imenuje ravnate­lj Hrvatskog zavoda za medicinu rada za svaki pojedini slučaj podnoše­nja žalbe.

(2) Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana, koji su doktori medicine specijalisti medicine rada iz zdravstvene ustanove koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada.

(3) Svi doktori medicine specijalisti medicine rada koji obav­ljaju djelatnost medicine rada dužni su na poziv sudjelovati u radu komisije. U radu komisije ne mogu sudjelovati doktori medicine specijalisti medicine rada koji su sudjelovali u zdravstvenom pre­gledu radnika u prvom stup­nju.

(4) Komisija može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pre­gleda radnika, samo na osnovi priložene medicinske dokumentacije i to u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.

(5) Komisiji mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pre­gledima radnika, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o čijoj se zdravstvenoj sposobnosti odlučuje.

(6) Ocjena zdravstvene sposobnosti komisije je konačna i dostav­lja se pre­gledanoj osobi, poslodavcu i Hrvatskom zavodu za medicinu rada.

(7) Odluku o visini naknade za rad komisije donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za medicinu rada uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 8.

Obrazac uputnice za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti radnika (Obrazac RA-1) i svjedo­džbe o zdravstvenoj sposobnosti radnika (Obrazac RA-2) sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-07/01-01/06
Urbroj: 524-04/2-02-7
Zagreb, 16. trav­nja 2002.

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.
Ministar zdravstva
mr. sc. Andro Vlahušić dr. med., v.r.