Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

NN 60/2002 (23.5.2002.), Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Vlada Repub­like Hrvatske

1074

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99) i članka 35. stavka 2. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 16. svibnja 2002. godine donijela

UREDBU

o osnivanju Agencije za prostore ugroŽene eksplozivnom atmosferom

OsnivaČ i ime ustanove

Članak 1.

Ovom Uredbom Republika Hrvatska osniva javnu ustanovu za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

Ustanova iz stavka 1. ovog članka osniva se pod nazivom: AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM.

Skraćeni naziv ustanove glasi: Ex-AGENCIJA.

Sjedište Ex-AGENCIJE je u Zagrebu, Baštijanova bb.

Članak 2.

Osnivač Ex-AGENCIJE je Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske.

Ex-AGENCIJA ima svojstvo pravne osobe, s pravima i obvezama propisanim ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom Ex-AGENCIJE.

Ex-AGENCIJA se upisuje u sudski registar ustanova.

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo Ex-AGENCIJE pobliže se uređuje statutom Ex-AGENCIJE.

Djelatnost Ex-AGENCIJE

Članak 4.

Djelatnost Ex-AGENCIJE čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. provođenje tehničkog nadzora postrojenja, koji obuhvaća klasifikaciju prostora, instalacije i uređaje namijenjene za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom;

2. provođenje tehničkog nadzora aktivnosti, koji obuhvaća proizvodnju, popravak, instaliranje i održavanje uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom;

3. provođenje tehničkog nadzora nad dokumentacijom za postrojenja i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom;

4. provođenje tehničkog nadzora nad obvezama poslodavca za zaštitu zdravlja i sigurnosti posloprimca u prostorima ugrože­nima eksplozivnom atmosferom;

5. ispitivanje, ocjenjivanje i potvrđivanje sukladnosti uređaja i opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksploziv­noj atmosferi, plinova, para, maglica i prašine;

6. pripremanje stručnih mišljenja o primjeni propisa na postrojenja i o potvrđivanju uređaja i proizvoda namijenjenih za rad u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom.

Djelatnost Ex-AGENCIJE iz stavka 1. ovoga članka od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Djelatnosti Ex-AGENCIJE ne obavljaju se radi stjecanja dobiti.

Ustrojstvo i tijela Ex-AGENCIJE

Članak 5.

Tijela Ex-AGENCIJE su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

Upravno vijeće upravlja radom Ex-AGENCIJE.

Upravno vijeće donosi statut, akt o unutarnjem ustroju i načinu rada, akt o raspodjeli plaća djelatnika, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene, daje Vladi Republike Hrvatske prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i statutom.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine.

U Upravno vijeće Vlada Republike Hrvatske imenuje:

1. jednog predstavnika Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

2. jednog predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja

3. jednog predstavnika reosiguravatelja Croatia LLoyd d.d.

4. jednog predstavnika Hrvatskog registra brodova

5. jednog predstavnika djelatnika Ex-AGENCIJE.

Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad, u skladu s općim aktima Ex-AGENCIJE.

Članak 7.

Voditelj Ex-AGENCIJE je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće, u skladu sa zakonom i statutom.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Ex-AGENCIJU, organizira i vodi poslovanje Ex-AGENCIJE, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ex-AGENCIJE i zastupa je u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i statutom, te je odgovoran za zakonitost rada Ex-AGENCIJE.

Članak 8.

Ravnatelj Ex-AGENCIJE ima zamjenika, a može imati jednog ili više pomoćnika koje imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 3. članka 7. ove Uredbe.

Članak 9.

Stručni rad u Ex-AGENCIJI obavlja se u unutarnjim ustrojbenim jedinicama, a vode ga stručni voditelji odnosnih jedinica.

Stručne voditelje iz stavka 1. ovog članka imenuje ravnatelj Ex-AGENCIJE.

Članak 10.

Ravnatelj Ex-AGENCIJE ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i sa Ex-AGENCIJOM sklapati ugovore u svoje ime ili za svoj ili račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

Ravnatelj, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, može dati punomoć stručnom voditelju unutarnje ustrojbene jedinice ili drugoj osobi da zastupa Ex-AGENCIJU u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Statutom Ex-AGENCIJE određuje se vrijednost nekretnina ili druge imovine ili vrijednost pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Imovina Ex-AGENCIJE

Članak 11.

Sredstva za poslovanje i rad Ex-AGENCIJA pribavlja obav­ljanjem vlastite djelatnosti, a za početak rada Ex-AGENCIJE osiguravaju se sredstva u smislu članka 21. ove Uredbe.

Ex-AGENCIJA može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama a sukladno propisima i aktima Ex-AGENCIJE.

Članak 12.

Ex-AGENCIJA odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Nadzor nad zakonitošću rada Ex-AGENCIJE i općih akata obavlja Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

Opći akti Ex-AGENCIJE

Članak 13.

Statut Ex-AGENCIJE donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Statutom Ex-AGENCIJE pobliže će se utvrditi ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Ex-AGENCIJE, međusobna prava i obveze osnivača i Ex-AGENCIJE te druga pitanja od značenja za obavljanje zadaća Ex-AGENCIJE.

Statut Ex-AGENCIJE donijet će Upravno vijeće u roku od 30 dana po registraciji Ex-AGENCIJE.

Statut i drugi opći akti Ex-AGENCIJE moraju biti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom.

Članak 14.

Pored statuta, Ex-AGENCIJA ima opće akte sukladno propisima i statutu.

Javnost rada Ex-AGENCIJE

Članak 15.

O javnosti rada Ex-AGENCIJE skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće Ex-AGENCIJE jedanput godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o radu Ex-AGENCIJE.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 16.

S-KOMISIJA Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo nastavlja s radom do upisa javne ustanove Ex-AGENCIJE u sudski registar, i s tim danom prava i obveze, kao i službenike zatečene na radu u S-KOMISIJI Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo preuzima ustanova Ex-AGENCIJA.

Članak 17.

Ex-AGENCIJA počinje s radom danom upisa u sudski registar ustanova.   

Članak 18.

Do imenovanja ravnatelja Ex-AGENCIJE, sukladno ovom Uredbom, dosadašnji tajnik S-KOMISIJE Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo postaje privremeni ravnatelj Ex-AGENCIJE, koji će obaviti pripreme za početak rada Ex-AGENCIJE, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i članove Upravnog vijeća Ex-AGENCIJE u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 20.

Obavezuje se Upravno vijeće donijeti statut u roku od 60 dana, a druge opće akte u roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Do donošenja općih akata Ex-AGENCIJE, a radi primjene odredaba ove Uredbe, ovlašćuje se Upravno vijeće za donošenje odluka koje privremeno uređuju određena statusna pitanja.

Članak 21.

Sredstva, prava i obveze S-KOMISIJE Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo prelaze u cijelosti na javnu ustanovu Ex-AGENCIJE.

Prestanak rada Ex-AGENCIJE

Članak 22.

Ex-AGENCIJA prestaje postojati odlukom Vlade Republike Hrvatske, ako ocijeni da su prestali razlozi za njezino osnivanje, odnosno da više nema mogućnosti za ostvarivanje zadaća Ex-AGENCIJE na drugi način određen zakonom.

Stupanje na snagu Uredbe

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/02-01/09
Urbroj: 5030115-02-1
Zagreb, 16. svibnja 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.