Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

NN 61/2002 (24.5.2002.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1081

Na teme­lju članka 28. stavka 1. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 128/99., 55/00., 129/00., 59/01. i 67/01.) i članka 79b. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 3/94., 100/96., 131/97. i 129/00.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj službene iskaznice i značke ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav (Središ­nje­g ureda, kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu) Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 2.

Službena iskaznica (u da­lj­njem tekstu: iskaznica) izrađena je tehnikom zaštitnog tiska s plastičnim omotom veličine 85x55 mm.

Iskaznica je, prema ovlašte­njima ovlaštenih službenih osoba, tipa: »A«, »B«, »C« i »D«.

Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov je sastavni dio.

Članak 3.

Iskaznica ravnate­lja Uprave za zatvorski sustav (u da­lj­njem tekstu: ravnate­lj) i drugih ovlaštenih službenih osoba Središ­nje­g ureda Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (u da­lj­njem tekstu: Središ­nje­g ureda), koji obav­ljaju neposredan nadzor nad zakonitošću rada kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu te postupa­nja sa zatvorenicima, je tipa »A«.

Iskaznica ovlaštenih službenih osoba Odjela osigura­nja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (u da­lj­njem tekstu: kaznionica i zatvora), je tipa »B«.

Iskaznica ovlaštenih službenih osoba kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu, koji rade u posebnim uvjetima ili koji imaju posebne dužnosti i ovlasti, je tipa »C«.

Iskaznica ovlaštenih službenih osoba Središ­nje­g ureda, koji obav­ljaju poslove osigura­nja pravosudnih tijela, je tipa »D«.

Članak 4.

Iskaznica tipa »A« sadrži:

a) na pred­njoj strani:

1. grb Republike Hrvatske,

2. natpis: »Republika Hrvatska«,

3. natpis: »Uprava za zatvorski sustav, Središ­nji ured«,

4. naziv: »Službena iskaznica ovlaštene službene osobe«,

5. mjesto za fotografiju veličine 30 ´ 35 mm na lijevoj strani, a preko do­nje­g lijevog kuta fotografije utisnut suhi pečat ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa,

6. slovo »A« i serijski broj,

7. ime i prezime ovlaštene službene osobe;

b) na poleđini:

1. tekst: »Nosite­lj ove iskaznice ovlašten je obav­ljati neposredan nadzor nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu te zakonitog postupa­nja sa zatvorenicima.«,

2. datum izdava­nja,

3. mjesto za pečat ministarstva nadležnog za poslove pravo­suđa i potpis ministra.

Članak 5.

Iskaznica tipa »B« sadrži:

a) na pred­njoj strani:

1. grb Republike Hrvatske,

2. natpis: »Republika Hrvatska«,

3. natpis: »Uprava za zatvorski sustav«,

4. naziv: »Službena iskaznica pravosudne policije«,

5. mjesto za fotografiju veličine 30 ´ 35 mm na lijevoj strani, a preko do­nje­g lijevog kuta fotografije utisnut suhi pečat ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa,

6. slovo »B« i serijski broj,

7. ime i prezime ovlaštene službene osobe Odjela osigura­nja u kaznionici ili zatvoru;

b) na poleđini:

1. tekst »Nosite­lj ove iskaznice ovlašten je obav­ljati poslove iz djelokruga Odjela osigura­nja u kaznionicama i zatvorima sukladno Zakonu o izvršava­nju kazne zatvora i drugim propisima.«,

2. datum izdava­nja,

3. mjesto za pečat ministarstva nadležnog za poslove pravo­suđa i potpis ravnate­lja.

Članak 6.

Iskaznica tipa »C« sadrži:

a) na pred­njoj strani:

1. grb Republike Hrvatske,

2. natpis: »Republika Hrvatska«,

3. natpis »Uprava za zatvorski sustav«,

4. naziv: »Službena iskaznica ovlaštene službene osobe«,

5. mjesto za fotografiju veličine 30 ´ 35 mm na lijevoj strani, a preko do­nje­g lijevog kuta fotografije utisnut suhi pečat ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa,

6. slovo »C« i serijski broj,

7. ime i prezime ovlaštene službene osobe koja radi u posebnim uvjetima ili koja ima posebne dužnosti i ovlasti;

b) na poleđini:

1. tekst: »Nosite­lj ove iskaznice ovlašten je obav­ljati poslove u kaznionici, zatvoru ili Centru za izobrazbu sukladno Zakonu o izvršava­nju kazne zatvora i drugim propisima«,

2. datum izdava­nja,

3. mjesto za pečat ministarstva nadležnog za poslove pravo­suđa i potpis ravnate­lja.

Članak 7.

Iskaznica tipa »D« sadrži:

a) na pred­njoj strani:

1. grb Republike Hrvatske,

2. natpis: »Republika Hrvatska«,

3. natpis: »Uprava za zatvorski sustav, Središ­nji ured«,

4. naziv: »Službena iskaznica pravosudne policije«,

5. mjesto za fotografiju veličine 30 ´ 35 mm na lijevoj strani, a preko do­nje­g lijevog kuta fotografije utisnut suhi pečat ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa,

6. slovo »D« i serijski broj,

7. ime i prezime ovlaštene službene osobe na poslovima osigura­nja pravosudnih tijela;

b) na poleđini:

1. tekst: »Nosite­lj ove iskaznice ovlašten je obav­ljati poslove osigura­nja pravosudnih tijela sukladno Zakonu o sudovima i drugim propisima«,

2. datum izdava­nja,

3. mjesto za pečat ministarstva nadležnog za poslove pravo­suđa i potpis ministra.

Članak 8.

Značka je jedinstvenog oblika i izgleda za sve ovlaštene službene osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Značka je metalna, veličine je 50 ´ 75 mm.

Na lijevom i desnom obrubu značke je hrvatski pleter (troplet) zlatne boje. U sredini na smeđoj podlozi je dio grba Repub­like Hrvatske i to crveno – bijela po­lja, a preko ­nje­ga mač i vaga u zlatnoj boji. Iznad grba, s lijeve i desne strane, je hrvatska trobojnica.

U gor­njem dijelu značke upisano je: »UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV«. Ispod toga, između hrvatske trobojnice s lijeve i desne strane, je serijski broj značke u smeđoj boji na podlozi zlatne boje. U do­njem dijelu značke lijevo od ručke mača upisano je zlatnom bojom slovo »R«, a desno od ručke mača slovo »H«, početna slova Republike Hrvatske.

Obrazac značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov je sastav­ni dio.

Članak 9.

Kožni povez za iskaznicu i značku je oker svijetle boje s dvostrukim pre­gibom veličine 80¤120 mm svakoga pre­giba.

Na pred­njoj strani pre­giba slovima tamnosmeđe boje otisnut je natpis: »UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV«, grb Repub­like Hrvatske i natpis: »SLUŽBENA ISKAZNICA«.

Članak 10.

Iskaznice i značke izdaje Središ­nji ured.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija koja sadrži:

1. redni broj,

2. prezime, ime ovlaštene službene osobe,

3. fotografiju ovlaštene službene osobe veličine 30 ´ 35 mm,

4. naziv tijela u kojem je ovlaštena službena osoba u službi,

5. serijski broj iskaznice i značke,

6. datum izdava­nja,

7. potpis primate­lja,

8. datum i razlog povrata iskaznice i značke,

9. ovjera povrata iskaznice i značke,

10. odje­ljak za napomene.

Članak 11.

Gubitak, otuđe­nje ili unište­nje iskaznice ili značke prijav­ljuje se Središ­njem uredu.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je gubitak, otuđe­nje ili unište­nje oglašeno u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašava­nja i izdava­nja nove iskaznice ili značke snosi ovlaštena službena osoba.

Članak 12.

Ovlaštena službena osoba Središ­nje­g ureda koja izgubi status ovlaštene službene osobe dužna je u roku od osam dana predati iskaznicu i značku ravnate­lju. Ovlaštena službena osoba kaznionice, zatvora i Centra za izobrazbu koja izgubi status ovlaštene službene osobe dužna je u roku od osam dana predati iskaznicu i značku upravite­lju, koji će ih vratiti Središ­njem uredu.

Ovlaštenoj službenoj osobi uda­ljenoj iz službe ravnate­lj, odnosno upravite­lj oduzet će iskaznicu i značku dok uda­lje­nje traje.

U rješe­nju kojim je ovlaštena službena osoba uda­ljena iz službe odredit će se i oduzima­nje iskaznice i značke.

Članak 13.

Iskaznice i značke izdane na teme­lju ranijih propisa zamijenit će se iskaznicama i značkama propisanim ovim Pravilnikom u roku od godine dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika. 

Iskaznice i značke izdane na teme­lju ranijih propisa osobama koje nisu ovlaštene službene osobe prema Zakonu o izvršava­nju kazne zatvora i ovom Pravilniku, danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika nevažeće su.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik primje­njuje se i na ovlaštene službene osobe u odgojnim zavodima.

Članak 15.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu uporabe službenih iskaznica i posebnih oznaka ovlaštenih službenih osoba Ministarstva pravosuđa i kaznenih tijela (»Narodne novine«, broj 93/95.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/21
Urbroj: 514-08-02-1
Zagreb, 30. trav­nja 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v .r.