Pravilnik o minimalnim uvjetima za Ugovor o naukovanju

NN 62/2002 (28.5.2002.), Pravilnik o minimalnim uvjetima za Ugovor o naukovanju

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

1092

Na temelju članka 46. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93, 90/96 i 64/01) nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVOR O NAUKOVANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za ugovor o naukovanju. Ugovor o naukovanju sklapaju, radi izvođenja prak­tičnog dijela naukovanja kod obrtnika ili u trgovačkom društvu (u daljnjem tekstu: obrtnik) obrtnik kod kojeg se izvodi naukovanje i naučnik odnosno njegov roditelj ili staratelj.

Članak 2.

Minimalni uvjeti koje mora sadržavati ugovor o naukovanju propisani su odredbama o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju, koje su navedene u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Evidenciju ugovora o naukovanju vodi Hrvatska obrtnička komora.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/02-02/14
Urbroj: 515-01/02-2
Zagreb, 20. svibnja 2002.

Ministar
Željko Pecek, v. r.

 

ODREDBE O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVOR O NAUKOVANJU

 

Temeljem članka 46. stavka 1. Zakona o obrtu (»Narodne novine«,
br. 77/1993, 90/1996 i 64/01) obrtnik – trgovac pojedinac – trgovačko društvo.

(u daljnjem tekstu obrtnik): ______________________________________

___________________________________________________________

koji posjeduje dozvolu (licencu) broj: ________ za izvođenje praktičnog dijela
naukovanja, izdanu od Hrvatske obrtničke komore _____________________

i naučnik-ca __________________________________________________

JMBG ________, rođen-a ________ godine u ________ državljanin-ka ____

____________________________________________________________,

zastupan-a po roditelju/staratelju ___________________________________

iz __________________________________________________________ -

sklapaju:

 

UGOVOR O NAUKOVANJU

za zanimanje __________________________________________________

 

Članak 1.

Obrtnik se obvezuje da će ostvarivati program praktičnog dijela naukovanja prema izvedbenom planu i programu, koji u suradnji s obrtnikom i sa stručnim suradnikom za obrazovanje Hrvatske obrtničke komore izrađuje nastavnik srednje strukovne škole u kojoj se izvodi nastava stručno-teoretskog dijela naukovanja (u daljnjem tekstu: škola).

Članak 2.

Obrtnik se obvezuje da će praktični dio naukovanja ostvarivati u skladu s odredbama Pravilnika o načinu izvođenja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (»Narodne novine« br. 29/02).

Članak 3.

Obrtnik se obvezuje organizirati ostvarivanje nastavnog programa tako da naučniku omogući redovito pohađanje nastave svih dijelova obrazovnog programa.

Tijekom školske godine naučniku se osigurava 45 radnih dana odmora, u skladu s kalendarom rada škole koji utvrđuje ministar prosvjete i športa.

Članak 4.

Obrtnik se obvezuje da će praktični dio naukovanja koji se izvodi u obrtničkoj radionici organizirati u skladu s radnim vremenom obrta i s utvrđenim godišnjim planom i programom rada škole.

Članak 5.

Obrtnik se obvezuje da će tijekom naukovanja naučniku isplaćivati mjesečnu naknadu i to: u prvoj godini naukovanja 15 %, u drugoj godini 20 %, u trećoj godini 25 %, a u četvrtoj godini naukovanja 30% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom naukovanja za godinu u kojoj se naknada isplaćuje.

Članak 6.

Obrtnik se obvezuje da će za ostvarivanje praktičnog dijela naukovanja koji izvodi u svom obrtu obavljati zadaće majstora – stručnog učitelja, ili da će za majstora – stručnog učitelja imenovati zaposlenog radnika koji udovoljava propisanim uvjetima.

Članak 7.

Obrtnik je odgovoran za:

– ostvarivanje programa praktičnog dijela naukovanja koji se izvodi u obrtu,

– kontinuirano praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignutih rezultata naučnika za ugovoreni dio programa,

– osiguravanje i provođenje propisanih mjera zaštite na radu i mjera sigurnosti, za vrijeme ostvarivanja praktičnog dijela naukovanja u obrtu,

– suradnju sa školom i za informiranje škole o obrazovnim i odgojnim postignućima naučnika,

– vođenje propisanih evidencija,

– izvršavanje drugih obveza koje proizlaze iz zakonskih i drugih propisa kojima se propisuje naukovanje.

Članak 8.

Obrtnik se obvezuje da će za ugovoreni dio naukovanja, kontrolne ispite i pomoćnički ispit, ako se održavaju u njegovom obrtu ili radilištu, osigurati za to potrebne materijale, strojeve, uređaje i alate te odgovarajuće mjere higijensko tehničke zaštite.

Izrađeni predmeti ili vrijednosti pruženih usluga pripadaju obrtniku.

Članak 9.

Naučnik se obvezuje da će redovito pohađati nastavu općeobrazovnog, stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa te da će ispunjavati obveze koje proizlaze iz pravila škole i obrta.

Naučnik se obvezuje da će se na praktičnom dijelu naukovanja pridržavati propisane radne i tehnološke discipline te da će prema nalogu i uputama majstora – stručnog učitelja:

– pridržavati se propisanog radnog vremena,

– obavljati poslove i radne zadaće koje proizlaze iz programa naukovanja,

– racionalno koristiti materijale i energiju, prema uputama majstora-stručnog učitelja,

– pažljivo koristiti alate, strojeve i uređaje, u skladu s propisanim režimom rada,

– pridržavati se zadanog redoslijeda radnih operacija i faza rada,

– uredno voditi propisanu dokumentaciju za praktični dio naukovanja,

– ostvarivati i druge radne zadaće, primjerene zanimanju za koje se školuje.

Članak 10.

U slučaju nepridržavanja obveza iz članka 9. ovog Ugovora, prema naučniku će se primjenjivati mjere propisane odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika.

Članak 11.

Ugovor o naukovanju može se raskinuti:

1. sporazumno:

– ako u probnom roku, ne duljem od mjesec dana, obrtnik utvrdi da ne postoje objektivne pretpostavke za uspješno naukovanje,

– ako naučnik, roditelj naučnika ili staratelj utvrde da naučnik ne može savladavati program za zanimanje za koje se školuje,

– u drugim slučajevima o kojima se suglase obrtnik i naučnik odnosno njegov roditelji ili staratelj,

2. krivnjom naučnika:

– ako naučnik ne ispunjava obveze regulirane ovim Ugovorom, propisima škole i drugim propisima o naukovanju,

3. krivnjom obrtnika.

– ako je obrtniku oduzeta dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

– ako majstor-stručni učitelj ne ostvaruje izvedbeni program praktičnog dijela naukovanja.

Članak 12.

Obrtnik i naučnik odnosno roditelj/staratelj naučnika obve­zu­ju se da će se u slučajevima raskida ugovora o naukovanju pri­državati odredbi članka 10. Pravilnika o načinu izvođenja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika

Članak 13.

Ako se ugovor o naukovanju ne raskine sporazumno, odluku na zahtjev zainteresirane strane donosi Hrvatska obrtnička komora.

Ako se spor ne može riješiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, o sporu će riješiti nadležni sud.

Članak 14.

Ovaj Ugovor primjenjuje se od početka školske godine ---- do završetka naukovanja, odnosno najdulje do ---- godine.

Članak 15.

Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ugovorne strane, a stupa na snagu danom predaje na registraciju u Hrvatsku obrtničku komoru.

Članak 16.

Ovaj Ugovor je sklopljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani, školi u koju je učenik upisan i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

      Roditelj ili staratelj                                                        Obrtnik

––––––––––––––––––––                                ––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                M. P.

Naziv škole: ––––––––––––––––––––––––––

Datum upisa ––––––––––––––––––––––––––

u školu: ––––––––––––––––––––––––––

 

 

                                                                            Ravnatelj škole:

                              _______________________

                                                     M. P.

Datum evidentiranja Ugovora u Hrvatskoj

obrtničkoj komori _____________________

Broj Ugovora: ________________________

Potpis odgovorne osobe:

                             ________________________

M. P.