Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 64/2002 (4.6.2002.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

1103

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 23. svib­nja 2002.

Broj: 01-081-02-2075/2
Zagreb, 27. svib­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01. i 59/01.) u članku 4. stavku 3. točka 3. a) briše se.

U dosadaš­njoj točki 4., koja postaje točka 3., iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»c) – ravnate­lj Ureda za suzbija­nje korupcije i organiziranog      kriminaliteta      4,0.«

U dosadaš­njoj točki 5., koja postaje točka 4., podtočka d)
briše se.

Iza točke 5. koja je postala točka 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5.a) – zamjenici ravnate­lja Ureda za suzbija­nje korupcije

i organiziranog kriminaliteta                              3,8.«

       U točki 6. podtočka b) briše se.

       Točka 11. briše se.

U dosadaš­njoj točki 12., koja postaje točka 11., podtočka b) briše se.

       Dosadaš­nja točka 13. postaje točka 12.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/02-01/01
Zagreb, 23. svib­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.