Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju

NN 66/2002 (7.6.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju

HRVATSKI SABOR

1126

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNOM BROJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. svib­nja 2002.

Broj: 01-081-02-2187/2
Zagreb, 3. lip­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNOM BROJU

Članak 1.

U Zakonu o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 9/92.) u članku 1. stavku 1. riječi: »i matičnog broja stranaca (u da­lj­njem tekstu: matični broj)« brišu se.

U stavku 2. riječi: »i stranaca« brišu se.

U stavku 3. riječi: »i javne isprave koje se izdaju na teme­lju tih evidencija« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Matični broj se ne može upisivati u isprave građana.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka matični broj može se upisati u javne isprave koje se izdaju na teme­lju službenih evidencija, samo ako je zaštićen šifrom ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa zakonom.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječi: »matične k­njige rođenih« zamje­njuju se riječima: »matice rođenih«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Matični broj građana za hrvatskog držav­ljanina koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj određuje se prema mjestu upisa u k­njige držav­ljana.«

U dosadaš­njem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječ: »stanica« zamje­njuje se riječju: »postaja«.

Članak 3.

Članci 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »matičnoj k­njizi rođenih« zamje­njuju se riječima: »matici rođenih«.

Stavak 2. briše se.

U dosadaš­njem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »i 2.« brišu se.

Članak 5.

U članku 9. riječi: »matičnih k­njiga« zamje­njuju se riječima: »državnih matica«.

Članak 6.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Ministarstvo unutar­njih poslova, odnosno nadležno tijelo, podatke o matičnom broju može dati kada je:

– na teme­lju posebnog zakona, potrebno utvrditi identitet,

– to u ci­lju zaštite interesa Republike Hrvatske,

– dobilo dopušte­nje hrvatskoga držav­ljanina o čijem se matičnom broju radi.

Posebnim zakonom kojim se re­gulira zaštita tajnosti podataka pobliže će se urediti uvjeti i način korište­nja matičnog broja.«

Članak 7.

Članak 12. mije­nja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja koristi matični broj građanina suprotno odredbi članka 9.a ovoga Zakona.

Za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.«

Članak 8.

U svim odredbama Zakona o matičnom broju riječi: »jedinstveni matični broj« u određenom broju i padežu zamje­njuju se riječima: »matični broj« u određenom broju i padežu.

Članak 9.

Pravilnik o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 27/92.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona do početka primjene ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2003.

Klasa: 223-05/02-01/01
Zagreb, 28. svib­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.