Uredba o visini stope zatezne kamate

NN 72/2002 (19.6.2002.), Uredba o visini stope zatezne kamate

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1194

Na teme­lju članka 2. stavaka 1. i 3. Zakona o zateznim kamatama (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 13. lip­nja 2002. godine, donijela

UREDBU

O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

Članak 1.

Dužnik koji zakasni s ispu­nje­njem novčane obveze, uz glavnicu plaća i zateznu kamatu na iznos duga po stopi od 15% godiš­nje.

Po istoj stopi zatezne kamate plaća i Republika Hrvatska, kada kasni s ispu­nje­njem novčanih obaveza utvrđenih Zakonom o zateznim kamatama, drugim propisom ili ugovorom.

Na više plaćene iznose javnih prihoda obračunavaju se i plaćaju zatezne kamate, u visini od 7,5% godiš­nje.

Članak 2.

Danom stupa­nja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o visini stope zatezne kamate (»Narodne novine«, broj 76/96).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu 1. srp­nja 2002. godine.

Klasa: 450-14/02-01/01
Urbroj: 5030120-02-1
Zagreb, 13. lip­nja 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
Dražen Budiša, v. r.