Poslovnik Državnog sudbenog vijeća

NN 73/2002 (20.6.2002.), Poslovnik Državnog sudbenog vijeća

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1207

Državno sudbeno vijeće na teme­lju odredbe članka 14. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 58/93, 49/99 i 129/00), na sjednici održanoj 12. studenoga 2001. godine donijelo je sljedeći

POSLOVNIK

DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom (u da­lj­njem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Državnog sudbenog vijeća (u da­lj­njem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

O pravilnoj primjeni Poslovnika skrbi predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zri­njskog br. 3.

Vijeće zasjeda u Zagrebu, a iznimno, ako tako odluči, može zasjedati i u drugim mjestima Republike Hrvatske.

Članak 4.

Vijeće može odlučivati u sjednici, ako je prisutno najma­nje šest članova Vijeća, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Glasova­nje u sjednici Vijeća je javno.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Vijeća, ako zakonom ili Poslovnikom nije drukčije propisano.

Članak 5.

Članovi Vijeća glasuju tako da se izjaš­njavaju »za« ili »protiv« prijedloga, istodobnim diza­njem ruku ili poimeničnim glasova­njem, osim ako Poslovnikom nije drugačije određeno.

Poimenično glasova­nje provodi se tako da svaki prozvani član Vijeća izgovara: »za« ili »protiv« prijedloga.

Predsjednik Vijeća objav­ljuje rezultat glasova­nja i utvrđuje je li odluka dobila potrebitu većinu glasova.

Na zahtjev predsjednika ili člana Vijeća, predsjednik Vijeća odredit će provjeru glasova­nja.

Članak 6.

Vijeće je dužno bez odgode razmotriti zahtjev nadležnog državnog tijela da se odobri pritvor ili da se pokrene kazneni postupak, kao i izvješće o pritvoru predsjednika ili člana Vijeća zatečenog na či­nje­nju kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora u traja­nju du­ljem od pet godina.

Odluka o odobre­nju donosi se većinom glasova svih članova Vijeća, a odnosi se samo za kazneno djelo za koje je podnesen zahtjev.

II. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

Članak 7.

U slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća sve ­nje­gove dužnosti obav­lja zamjenik predsjednika Vijeća.

III. SJEDNICA VIJEĆA

Članak 8.

Sjednicu saziva predsjednik Vijeća, a iznimno će se sjednica sazvati na prijedlog tri člana Vijeća.

Sjednica Vijeća saziva se najma­nje osam dana prije dana održava­nja sjednice. Iznimno, u hitnim slučajevima, sjednica se može sazvati i u kraćem roku.

Uz poziv u kojem se određuje dan, sat i mjesto sjednice, svim članovima Vijeća dostavit će se i pisani materijal s prijedlogom dnevnog reda.

Članak 9.

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i daje objaš­nje­nja u vezi s radom sjednice i obavijesti o inim pita­njima.

Predsjednik Vijeća utvrđuje broj nazočnih članova Vijeća i koji su ga članovi obavijestili da su spriječeni pribivati sjednici.

Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red i otvara raspravu o dnevnome redu.

Članak 10.

Predsjednik Vijeća vodi sjednicu, osigurava red i skrbi za učinkovitost rada sjednice.

Predsjednik Vijeća daje riječ članovima Vijeća i skrbi da govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru. Smije ga prekinuti i oduzeti mu riječ ako se govornik i nakon opomene ne drži dnevnog reda.

U slučaju opsežnosti materijala, na prijedlog predsjednika Vijeća, Vijeće može odrediti vrijeme traja­nja izlaga­nja.

Članak 11.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži: osnovne podatke o prisutnima, dnevnom redu, o prijedlozima iznesenima u sjednici, o provedenoj raspravi i o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi rezultat glasova­nja.

Svaki član Vijeća ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti izmjene.

Zapisnik s prethodne sjednice, na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojemu su suglasno prihvaćene primjedbe, smatra se prihvaćenim.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.

Izvornici zapisnika sa sjednica Vijeća čuvaju se u pismohrani Državnog sudbenog vijeća

IV. IMENOVANJA SUDACA

Članak 12.

Prilikom odlučiva­nja o imenova­nju sudaca, Vijeće razmatra sve pribav­ljene podatke za svakog kandidata iz prijedloga Ministra

Članak 13.

Odluka o imenova­nju sudaca donosi se većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 14.

U postupku glasova­nja o imenova­nju sudaca, glasova­nje o imenova­nju sudaca provodi se putem pisanih listića.

Pisani listić sadrži popis svih kandidata koji zadovo­ljavaju uvjete za imenova­nje, poredani abecedenim redom početnog slova prezimena ispred koje­ga se nalazi redni broj.

Pisani listić sadrži ime i prezime člana Vijeća koji putem ­nje­ga glasuje.

Glasova­nje putem listića obav­lja se na način da svaki član Vijeća zaokruži redni broj ispred imena onih kandidata za čije imenova­nje glasuje, pri čemu broj kandidata za koje glasuje ne može biti veći od broja kandidata koji se imenuju u postupku imenova­nja.

Član Vijeća, nakon obav­ljenog glasova­nja, popisuje listić i predaje ga predsjedniku Vijeća.

Predsjednik Vijeća glasno objav­ljuje ime člana Vijeća koji je glasovao i imena kandidata za čije imenova­nje je svaki član Vijeća glasovao.

Ukoliko se glasovi za imenova­nje sudaca tako podijele, da više kandidata dobije isti broj glasova (šest ili više) te se zbog toga ne može odlučiti koji je od tih kandidata imenovan, samo između tih kandidata ponovit će se glasova­nje.

Ukoliko se u prvom i drugom krugu glasova­nja, ako je isto provedeno, ne dobije broj kandidata koliko je slobodnih sudačkih mjesta za imenova­nje u idućem krugu glasuje se za onoliko kandidata, koliko je slobodnih sudačkih mjesta ostalo za imenova­nje u tom ponov­ljenom glasova­nju.

U taj ponov­ljeni krug glasova­nja ulaze svi kandidati koji nisu imenovani.

Članak 15.

Vijeće imenuje suca u određeni sud.

Odluka o imenova­nju sudaca dostav­lja se svim kandidatima s pisanim obrazlože­njem u roku od 15 dana od objav­ljiva­nja imenova­nja.

Odluka o imenova­nju objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 16.

Imenovani suci daju prise­gu pred predsjednikom Vijeća ili ­nje­govim zamjenikom odnosno članom Vijeća koga on odredi.

Nakon usmene prise­ge sudac potpisuje tekst prise­ge.

Prise­ge se pohra­njuju u uvezanoj k­njizi.

V. UDALJENJE OD OBAVLJANJA DUŽNOSTI

Članak 17.

O uda­lje­nju od obav­lja­nja dužnosti odlučuje Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća.

VI. STEGOVNI POSTUPAK

Članak 18.

U ste­govnom postupku odlučuje Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća.

Ako se ste­govni postupak vodi protiv člana Vijeća, taj član je izuzet od odlučiva­nja u ste­govnom postupku.

Članak 19.

Po primitku zahtjeva za pokreta­nje ste­govnog postupka, pred­sjednik Vijeća zakazuje ročište na koje se poziva sudac i podnosite­lj zahtjeva. Ročište je nejavno, osim ako sudac protiv koje­g je zahtjev podnesen ne zahtijeva drugačije.

Nakon održanog ročišta, Vijeće donosi odluku o pokreta­nju postupka, ako postoji osnovana sum­nja da je poči­njeno ste­govno djelo.

U ste­govnom postupku Vijeće može zatražiti poduzima­nje određenih istražnih rad­nji od suca (člana Vijeća) koje­ga odredi.

Protiv odluke o pokreta­nju ste­govnog postupka nije dopu­štena posebna žalba.

Odluka mora biti izrađena i otprem­ljena strankama u roku od 15 dana od ­njezinog donoše­nja.

Protiv odluke o razrješe­nju odnosno ste­govnoj odgovornosti, sudac ima pravo žalbe, koja odgađa izvrše­nje odluke.

Žalba se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dostave odluke.

VII. POSTUPAK ZA RAZRJEŠENJE

Članak 20.

Kada odluči pokrenuti postupak za razrješe­nje u smislu član­ka 32. Zakona o Državnom sudbenom vijeću Vijeće samo provodi i osigurava dokaze ili za to može ovlastiti suca ili predsjednika suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost, te predsjednika ili suca neposredno više­g suda.

Prije ne­go odluči o pokreta­nju postupka za razrješe­nje, Vije­će poziva suca da se usmeno ili pisano očituje na prijedlog za razrješe­nje.

Nakon odluke o pokreta­nju postupka za razrješe­nje Vijeće će pozvati suca protiv koga je pokrenut postupak da se izjasni o prijedlogu za razrješe­nje pisanim putem u roku od osam dana od dana dostave odluke o pokreta­nju postupka za razrješe­nje ili usmeno na sjednici Vijeća.

Odluku o razrješe­nju Vijeće donosi većinom glasova svih čla­nova.

Protiv odluke o razrješe­nju može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

Žalba odgađa izvrše­nje odluke.

Članak 21.

Ako sudac sam zatraži razrješe­nje, ne odlučuje se o pokreta­nju postupka već samo o ­nje­govu razrješe­nju.

Članak 22.

Odluka o razrješe­nju ima: uvod, izreku, obrazlože­nje i naputak o pravnom lijeku.

Uvod sadrži: naziv tijela koje donosi odluku, propis o nadležnosti, te oznaku zahtjeva ili prijedloga za razrješe­nje.

Izrekom se odlučuje o zahtjevu ili prijedlogu za razrješe­nje. U izreci se navodi datum prestanka dužnosti.

U obrazlože­nju iznijet će se razlozi za odluku.

U postupcima za razrješe­nje, po zahtjevu suca, kad je zahtjev prihvaćen, obrazlože­nje se sastoji od kratkog izlaga­nja zahtjeva i navođe­nja zakonske odredbe na teme­lju koje je odluka donesena.

Članak 23.

U ste­govnom i postupku za razrješe­nje primje­njuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o kaznenom postupku.

VIII. STRUČNE SLUŽBE

Članak 24.

Vijeće ima stručnu službu koja obav­lja administrativne, teh­ničke i računovodstvene poslove.

Broj službenika i namještenika za obav­lja­nje administrativnih, tehničkih i računovodstvenih poslova, uvjete za obav­lja­nje tih poslova i ­njihov opse­g, propisuje se odlukom Ministarstva pra­vosuđa, uprave i lokalne samouprave koja raspoređuje službenike i namještenike na radu u Državnom sudbenom vijeću.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom prihvaća­nja od Državnog sudbenog vijeća, a objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 26.

Donoše­njem ovog Poslovnika prestaju važiti Poslovnik Državnog sudbenog vijeća objav­ljen u »Narodnim novinama«  broj 85/94, te Izmjene i dopune  Poslovnika Državnog sudbenog vijeća objavljene u »Narodnim novinama« broj 135/99.

Broj: OU-72/02 od 13. lipnja 2002.

Predsjednik
Stanko Hautz, v. r.