Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

NN 74/2002 (21.6.2002.), Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1211

Na teme­­lju članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lip­­nja 2002. godine, donijela

UREDBU

O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima.

Članak 2.

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima i namještenicima koji ih obav­­ljaju pretežiti dio svakoga radnog dana, zbog ­­njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obav­­ljaju, prijeti opasnost od ugrožava­­nja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušava­­nja zdrav­­lja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

Službenici i namještenici koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada imaju pravo na dodatak na osnovnu plaću u visini 5% do 30%.

Članak 4.

Utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i to:

1. poslovi inspekcijskog nadzora u pojedinom upravnom području za čije je obav­­lja­­nje zakonom ustrojena inspekcija,

2. poslovi ovlaštenih carinskih službenika,

3. poslovi ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu pravo­suđa, uprave i lokalne samouprave, u Upravi za zatvorski sustav,

4. poslovi nautičara i mornara na brodu u Ministarstvu pomorstva prometa i veza,

5. poslovi interventnih vatrogasnih postrojbi u Ministarstvu unutar­­njih poslova,

6. poslovi službenika u Centru za kriminalistička vještače­­nja Ministarstva unutar­­njih poslova, koje obav­­ljaju s biološkim suspektnim materijalom, analize droga, pripreme za vještače­­nje opasnih tvari, pri čemu koriste opasna organska otapala i svakodnevno su izloženi opasnosti za njihovo zdrav­­lje,

7. poslovi na zaštiti i očuva­­nju kulturne baštine koji se obav­­ljaju pod vodom (ro­­nje­­nje),

8. poslovi službenika i namještenika Državnog hidrometeo­ro­loškog zavoda koji se obav­­ljaju na visinama (tor­­njevi radarskih i repetitorskih antena), u uvjetima snažnog mikrovalnog i ionizi­rajuće­g zrače­­nja, sa zapa­­ljivim i eksplozivnim tvarima, u vodi i sl.

Članak 5.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada i visina dodataka, na kojima se obav­­ljaju poslovi inspekcijskog nadzora u državnim tijelima (osim poslova unutar­­nje­g nadzora) i visina dodataka i to:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši inspektor

2. inspektor                                                                       10%

Državnom službeniku raspoređenom na položaj, koji obav­­lja inspekcijske poslove, dodatak iz stavka 1. podstavka a) ovoga članka određuje se od osnovne plaće koju bi ostvario kao inspektor odnosno viši inspektor, sukladno uvjetima propisanim u pra­vil­niku o unutar­­njem redu državnog tijela.

b) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste                                                          5%

Članak 6.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu financija – Carinskoj upravi i visina dodataka i to:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik odjela
          (suzbija­­nje krijumčare­­nja – noše­­nje i uporaba
          vatrenog oružja)

2. vodite­­lj odsjeka (suzbija­­nje krijumčare­­nja –

    noše­­nje i uporaba vatrenog oružja)                                 15%

3. predstojnik carinske ispostave – sve ispostave

4. vodite­­lj carinskog odje­­ljka – svi carinski odje­­ljci

5. vodite­­lj odsjeka (poslovi revizije, naknadne

    kontrole, istrage i trošarinskog nadzora)                         10%

b) Položaji II. vrste

1. vodite­­lj pododsjeka

    (suzbija­­nje krijumčare­­nja – noše­­nje i

    uporaba vatrenog oružja)

2. vodite­­lj carinskog odje­­ljka

    (nadzor na graničnom prijelazu)

3. vodite­­lj smjene (nadzor na graničnom prijelazu)                15%

c) Položaji III. vrste

1. vodite­­lj smjene carinskog odje­­ljka (nadzor na

    graničnom prijelazu)                                                       15%

d) Radna mjesta I. vrste

1. carinik I. vrste (unutar­­nja ispostava – robna)

2. samostalni upravni referent (unutar­­nja ispostava

    – robna)

3. stručni suradnik (unutar­­nja ispostava – robna)                 10%

4. inspektor

    (suzbija­­nje krijumčare­­nja – noše­­nje i uporaba

    vatrenog oružja)

5. stručni suradnik

    (suzbija­­nje krijumčare­­nja – noše­­nje i uporaba

    vatrenog oružja)

6. samostalni upravni referent

    (suzbija­­nje krijumčare­­nja – noše­­nje i uporaba

    vatrenog oružja)                                                             15%

e) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste

    (suzbija­­nje krijumčare­­nja – noše­­nje i

    uporaba vatrenog oružja)

2. carinik II. vrste

    (suzbija­­nje krijumčare­­nja – noše­­nje i

    uporaba vatrenog oružja)                                               15%

3. inspektor II. vrste

4. carinik II. vrste                                                              10%

Na radnim mjestima 3. i 4. obav­­ljaju se poslovi revizije, naknadne kontrole, istrage i trošarinskog nadzora

5. carinik II. vrste (unutar­­nja ispostava – robna)

6. viši upravni referent (unutar­­nja ispostava – robna)

7. viši stručni referent (unutar­­nja ispostava – robna)            10%

f) Radna mjesta III. vrste

1. carinik III. vrste

    (suzbija­­nje krijumčare­­nja – noše­­nje i

    uporaba vatrenog oružja)

2. carinik III. vrste (nadzor na graničnom prijelazu)             20%

3. carinik III. vrste (trošarinski nadzor)

4. carinik III. vrste (unutar­­nja ispostava – robna)                10%

Članak 7.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu financija – Poreznoj upravi i visina dodataka i to:

a) Radna mjesta II. vrste

1. ovlašteni službenici na poslovima ovrhe                           10%

b) Radna mjesta III. vrste

1. ovlašteni službenici na poslovima ovrhe                           10%

Članak 8.

Utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Upravi za zatvorski sustav za obav­­lja­­nje kojih službenicima raspoređenim na odgovarajuća radna mjesta pripada dodatak za posebne uvjete rada u visini i to:

1.  osigura­­nja kaznionica, zatvora i odgojnih

     zavoda te nadzora nad zatvorenicima i

     malo­­ljetnicima (pravosudna policija u

     kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima)              30%

2.  promatra­­nja i provedbe pojedinačnih programa

     izvršava­­nja kazne zatvora, malo­­ljetničkog

     zatvora i odgojne mjere, nadzira­­nja i praće­­nja

     njihove provedbe

3.  izobrazbe zatvorenika

4.  strukovnog osposob­­ljava­­nja, organizira­­nja i

     praće­­nja rada zatvorenika i malo­­ljetnika

5.  zdravstvene zaštite zatvorenika                                      25%

6.  zaštite ­­ljudi i imovine i održava­­nje unutar­­nje­g

     reda i ste­ge zatvorenika u otvorenoj kaznionici

7.  osigura­­nja pravosudnih tijela (pravosudna

     policija u Središ­­njem uredu)                                          10%

8.  uprav­­lja­­nja kaznionicom, zatvorom i odgojnim

     zavodom i odlučiva­­nja o postupa­­nju prema

     zatvorenicima i malo­­ljetnicima

 9. neposrednog upravnog i inspekcijskog

     nadzora nad zakonitošću rada kaznionica,

     zatvora i odgojnih zavoda i zakonitosti

     postupa­­nja sa zatvorenicima i malo­­ljetnicima

     te neposrednog rješava­­nja incidentnih situacija

     i pritužbi i predstavki zatvorenika i malo­­ljetnika              10%

10.neposrednog pruža­­nja pravne pomoći

     zatvorenicima i malo­­ljetnicima

11.poslovi matice zatvorenika

12.pologa stvari, novca, dragocjenosti, obvezne

     ušteđevine zatvorenika i malo­­ljetnika i naknade

     za rad zatvorenika i malo­­ljetnika

13.prodavaonice za zatvorenike                                         5%

Članak 9.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u sudovima:

a) Radna mjesta III. vrste

1.  sudski referent za ovrhu                                                10%

Članak 10.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i visina dodataka, i to:

a) Radna mjesta I. vrste

1.  nautičar                                                                        10%

b) Radna mjesta II. vrste

1.  nautičar

2.  upravite­­lj stroja na brodu                                              10%

c) Radna mjesta III. vrste

1.  nautičar

2.  upravite­­lj stroja na brodu

3.  mornar na brodu                                                           10%

Članak 11.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu unutar­­njih poslova i visina dodataka, i to:

a) Položaji II. vrste

1.  zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe

     Dubrovnik

2.  zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe

     Split

3.  zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe

     Šibenik

4.  zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe

     Zadar                                                                           5%

b) Radna mjesta II. vrste

1.  viši vatrogasni instruktor interventnih postrojbi               5%

c) Radna mjesta III. vrste

1.  vatrogasni instruktor interventnih

     vatrogasnih postrojbi

2.  vatrogasni tehničar za interventne

     postrojbe prioba­­lja

3.  stručni referent tehničar–laborant                                   10%

Članak 12.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu kulture i visina dodataka, i to:

a) Položaji I. vrste

1.  načelnik odjela (poslovi zaštite i očuva­­nja

     kulturnih dobara koji se obav­­ljaju pod

     vodom – ro­­nje­­nje)                                                        10%

b) Radna mjesta I. vrste

1.  viši stručni savjetnik – konzervator za

     arheološku baštinu (ro­­nje­­nje)

2.  stručni savjetnik – konzervator za arheološku

     baštinu (ro­­nje­­nje)

3.  stručni suradnik – konzervator za arheološku

     baštinu (ro­­nje­­nje)                                                          10%

c) Radna mjesta III. vrste

1.  stručni referent–konzervator tehničar – ro­­nje­­nje             10%

Članak 13.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Državnom hidrometeorološkom zavodu i visina dodataka, i to:

a) Položaj I. vrste

1.  vodite­­lj Odsjeka meteorološkog laboratorija

     (instalacija meteoroloških uređaja i

     provođe­­nje umjerava­­nja)                                              5%

b) Položaj II. vrste

1.  vodite­­lj Pododsjeka za radare (održava­­nje

     i nadzor radarsko računalnog sustava)                           5%

c) Radna mjesta II. vrste

1.  viši stručni referent – umjerava­­nje uređaja

     (u Odsjeku za meteorološki laboratorij)

2.  viši stručni referent – viši meteorološki tehničar

     (u Pododsjeku za meteorološki aerološki

     opservatorij Zagreb – Maksimir)

3.  viši stručni referent – viši tehnički referent za

     mreže LP i GP (u Odsjeku za radarska

     nadzira­­nja)                                                                   5%

d) Radna mjesta III. vrste

1.  stručni referent – radarski tehničar

     (u Pododsjeku za radare)

2.  stručni referent – tehnički suradnik

     (u Odsjeku meteorološki laboratorij)

3.  stručni referent – elektronički tehničar

     (u Pododsjeku za tehniku, veze i elektroniku)

4.  stručni referent – kemijski tehničar

     (u Odsjeku za operativno tehničke poslove)

5.  stručni referent – tehnički referent za

     mreže LP i GP (u Odsjeku za radarska nadzira­­nja)

6.  stručni referent – meteorološki tehničar

     (u Odje­­ljku MO Zavižan)

7.  stručni referent – hidrološki tehničar

     (u Odsjeku za motre­­nja površinskih voda)

8.  namještenik IV vrste – PKV hidrološki

     figurant (u Odsjeku za motre­­nja površinskih

     voda)                                                                           10%

9.  stručni referent – meteorološki tehničar

     (u Pododsjeku za meteorološki aerološki

     opservatorij Zagreb – Maksimir)

10. stručni referent – meteorološki tehničar –

     rad s vodikom pri visinskim meteorološkim

     motrenjima (Pododjeljak  meteorološko

     aerološki opservatorij Zagreb–Maksimir

     i Odje­­ljak meteorološki aerološki opservatorij

     Zadar)                                                                          5%

e) Radna mjesta IV. vrste

1.  namještenik IV. vrste – NSS pomoćni

     radnik – građevinsko montažerski

     radovi na meteorološkim postajama

     (u Odsjeku za mreže meteoroloških postaja)                 5%

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 110-01/01-0/03
Urbroj: 5030109-02-2
Zagreb, 20. lip­­nja 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.