Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu proračuna

NN 74/2002 (21.6.2002.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu proračuna

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1212

Na teme­lju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (»Na­rod­ne novine«, broj 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. lip­nja 2002. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA

Članak 1.

U Uredbi o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, br. 96/94, 108/96 i 119/2001), u članku 4. stavku 1. riječi »izvora vlasništva« zamje­njuju se riječima »vlastitih izvora«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»(2) Ako se k­njigovodstveni podaci obrađuju elektroničkim računalom, glavnu k­njigu treba po zak­ljuče­nju tiskati i uvezati, a dnevnik čuvati na nekom od nosite­lja podataka.«

Članak 3.

U članku 13. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu u djelatnosti zdravstva, te u obav­lja­nju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti ne iskazuju se u trenutku nabave, već u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje.«

Članak 4.

Članak 16 mije­nja se i glasi:

»(1) Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika jesu: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima. Sastavni dio financijskih izvještaja su i Bi­lješke.

(2) Bilanca je sustavni, vrijednosno iskazan pre­gled imovine, obveza i vlastitih izvora na određeni dan.

(3) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima je izvještaj u kojem se za izvještajno razdob­lje iskazuju podaci o:

– prihodima,

– rashodima,

– promjenama na nefinancijskoj imovini i

– promjenama na financijskoj imovini i obvezama.

(4) U Izvještaju o novčanim tijekovima se iskazuju:

1. pri­ljevi i od­ljevi novca u izvještajnom razdob­lju i to:

– pri­ljevi i od­ljevi novca iz poslovnih aktivnosti,

– pri­ljevi i od­ljevi novca iz transakcija na nefinancijskoj imovini i

– pri­ljevi i od­ljevi novca iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama i

2. neto promjena novčanih tijekova.

(5) U Izvještaju o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza iskazuju se svi utjecaji na neto vrijednost koji nisu rezultat prihoda i rashoda, a klasificiraju se kao promjene u vrijednosti ili promjene u obujmu imovine i obveza.

(6) Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima je izvještaj o prihodima i rashodima ostvarenim obav­lja­njem poslova osnovne i ostale djelatnosti na tržištu, te ostalim rashodima poslova­nja i nabave nefinancijske imovine pokrivenim iz prihoda ostvarenih obav­lja­njem poslova na tržištu.

(7) Bi­lješke su dopuna podataka iz financijskih izvještaja.

(8) Financijski izvještaji sastav­ljaju se za razdob­lja u toku godine i za proračunsku godinu.

(9) Financijski izvještaji za razdob­lja u toku godine čuvaju se dvije godine po isteku godine u kojoj su sastav­ljeni, a za proračunsku godinu čuvaju se trajno i u izvorniku.

(10) Oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdob­lja za koja se predočavaju, te obvezu i rokove ­njihova predočava­nja propisuje ministar financija.«

Članak 5.

Članak 17. mije­nja se i glasi:

»(1) Financijski izvještaji se sastav­ljaju za razdob­lje 1. siječ­nja do 31. ožujka, 1. siječ­nja do 30. lip­nja, 1. siječ­nja do 30. rujna i za proračunsku godinu.

(2) Proračuni i proračunski korisnici financijske izvještaje za razdob­lja u toku godine dostav­ljaju u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdob­lja. Proračunski korisnici i proračuni financijske izvještaje za proračunsku godinu dostav­ljaju do 31. siječ­nja tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Ministarstva/razdjeli, općine, gradovi i županije konsolidirane financijske izvještaje za razdob­lja u toku godine dostav­ljaju u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdob­lja. Ministarstva/razdjeli, općine, gradovi i županije konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu dostav­ljaju do 28. ve­ljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj opće države za razdob­lja u toku godine sastav­lja u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdob­lja. Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj opće države za proračunsku godinu sastav­lja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.«

Članak 6.

Članak 18. mije­nja se i glasi:

»(1) Ministarstva/razdjeli konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji proračuna, u ­njihovom sastavu i svoj financijski izvještaj, te ih iskazuju kroz konsolidirani financijski izvještaj koji dostav­ljaju Ministarstvu financija.

(2) Jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje su nadležne i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuju kroz konsolidirani financijski izvještaj koji dostav­ljaju Ministarstvu financija.

(3) Ministarstvo financija konsolidira:

– konsolidirane financijske izvještaje ministarstava/razdjela, financijske izvještaje izvanproračunskih fondova i financijske izvje­štaje drugih pravnih osoba uk­ljučenih u središ­nju državu, te sastav­lja financijski izvještaj središ­nje države;

– konsolidirane financijske izvještaje jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, te sastav­lja financijski izvje­štaj lokalne države i

– financijski izvještaj središ­nje države i financijski izvještaj lokalne države, te sastav­lja konsolidirani financijski izvještaj opće države.«

Članak 7.

Članak 19. briše se.

Članak 8.

Članak 20. mije­nja se i glasi:

»(1) Proračunski korisnici državnog proračuna financijske izvještaje dostav­ljaju:

– ministarstvu/razdjelu u čijem su sastavu prema organizacijskoj klasifikaciji proračuna,

– proračunski korisnici koji su ujedno razdjel/glava financijske izvještaje dostav­ljaju Ministarstvu financija.

(2) Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave financijske izvještaje dostav­ljaju nadležnoj jedinici lokalne i područne (re­gionalne) samouprave.

(3) Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, koji su procesom decentralizacije prešli iz središ­nje države u jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, financijske izvještaje dostav­ljaju i ministarstvu koje je za ­njih bilo nadležno prije procesa decentralizacije.

(4) Državni proračun i korisnici državnog proračuna, proračuni i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, financijske izvještaje za proračunsku godinu dostav­ljaju nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju.

(5) Ministar financija može propisati, da se financijski izvještaji dostav­ljaju i drugim tijelima državne uprave.«

Članak 9.

U članku 24. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno, u 2002. godini prvi financijski izvještaji koje je potrebno sastaviti i dostaviti u skladu s odredbama ove Uredbe, su financijski izvještaji za razdob­lje 1. siječ­nja do 30. lip­nja 2002. godine, i to u s­ljedećim rokovima:

– proračuni i proračunski korisnici financijske izvještaje dostav­ljaju u roku od 25 dana po isteku izvještajnog razdob­lja;

– ministarstva/razdjeli, općine, gradovi i županije konsolidirane financijske izvještaje dostav­ljaju u roku od 35 dana po isteku izvještajnog razdob­lja;

– Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj opće države sastav­lja u roku od 45 dana po isteku izvještajnog razdob­lja.«

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 401-01/94-01/02
Urbroj: 5030120-02-1
Zagreb, 13. lip­nja 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
Dražen Budiša, v. r.