Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 74/2002 (21.6.2002.), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

1213

Na temelju članka 40. stavka 1. i članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o financijskom izvjeŠtavanju u proraČunskom raČunovodstvu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te rokovi njihova podnošenja.

 

Članak 2.

(1)    Odredbe ovog Pravilnika se odnose na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunske fondove, tijela državne uprave i državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove u djelatnosti zdravstva kao i druge pravne osobe koje se temeljem posebnih propisa financiraju iz proračuna (u daljnjem tekstu : proračun i proračunski korisnici).

(2)    Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se, u skladu s člankom 23. stavkom 3. Pravilnika  i na druge pravne osobe koje se u konsolidaciji, za potrebe analiza, uključuju u središnju odnosno opću državu.

 

Članak 3.

(1)     Osnovna svrha financijskih izvještaja jest dati informacije o financijskom položaju, uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) i novčanim tijekovima proračuna i proračunskih korisnika.

(2)     Financijski izvještaji se sastavljaju za razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja, 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu.

 

Članak 4.

(1) Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva kod proračuna odnosno proračunskog korisnika ili osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva.

(2)     Zakonski predstavnik proračuna odnosno proračunskog korisnika ili osoba koju on ovlasti potpisuje financijske izvještaje i odgovoran je za njihovo podnošenje.

 

II. OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 5.

(1)   Financijski izvještaji se sastavljaju na sljedećim obrascima:

-         Bilanca na Obrascu: BIL,

-         Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za proračunsku godinu na Obrascu: GPR-RAS,

-         Izvještaj o novčanim tijekovima na Obrascu: NT,

-         Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO,

-         Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima proračunskih korisnika za razdoblja u toku godine na Obrascu: Korisnik-PR-RAS,

-         Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima proračuna za razdoblja u toku godine na Obrascu: Proračun-PR-RAS,

-         Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima konsolidirano za proračun za razdoblja u toku godine na Obrascu: Proračun konsolidirano-PR-RAS,

-         Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima na Obrascu: OBR-VP.

(2)   Obrasci iz stavka 1. ovog članka daju se u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

 

Članak 6.

(1)   Zaglavlja i završeci obrazaca financijskih izvještaja su jedinstveno definirani za svaki od obrazaca.

(2)   Zaglavlje obrazaca se popunjava na sljedeći način:

-         središnji proračun, izvanproračunski fondovi i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u redak “RH/ fond/JLS/JP(R)S” upisuju svoj naziv;

-         reci “razdjel”, “glava” i “proračunski korisnik” popunjavaju se u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna;

-         redak “RKDP” popunjavaju proračunski korisnici koji su evidentirani u Registru korisnika državnog proračuna i Registru korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

-         redak “šifarska oznaka” popunjava proračunski korisnik šifrom propisanom odgovarajućim aktom, a dok je nema popunjava šifru djelatnosti. Svi ostali popunjavaju ovaj redak kao šifru djelatnosti;

-         u predviđene retke upisuje se matični broj i broj žiro-računa;

-         kod konsolidiranih izvješća potrebno je u naslovu izvješća naznačiti naziv “konsolidirani”.

(3)      Završetak obrazaca se popunjava na sljedeći način:

-         "osoba za kontaktiranje" – upisuje se osoba koja je sastavila Izvještaj;

-         "broj telefona" – broj na koji odgovara kontakt osoba;

-         "Mjesto i datum _____" pa se upisuje sjedište proračunskog korisnika, datum i godina;

-         "M. P." – oznaka za mjesto pečata;

-         pod "zakonski predstavnik" potpisuje se osoba određena u skladu s člankom 4. stavkom 2. ovog Pravilnika.

 

Članak 7.

Podaci se u obrasce upisuju u kunama bez lipa. Za stavke u obrascima za koje ne postoji podatak upisuje se crtica.

 

III. SADRŽAJ I STRUKTURA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 8.

(1)      Financijski izvještaj proračuna za proračunsku godinu sastoji se od: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o novčanim tijekovima, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima i Bilješki.

(2)      Financijski izvještaj proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja sastoji se od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o novčanim tijekovima, Izvještaja o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima i Bilješki.

(3)      Financijski izvještaj proračuna za razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna sastoji se od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima i  Bilješki.

(4)      Financijski izvještaj proračunskih korisnika za proračunsku godinu sastoji se od: Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaja o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima i Bilješki.

(5)      Financijski izvještaj proračunskih korisnika za razdoblja u toku godine sastoji se od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima i Bilješki.

 

1. Sadržaj obrazaca financijskih izvještaja

 

Članak 9.

U Obrazac: BIL upisuju se sljedeći podaci:

- stupac 1 - broj računa iz računskog plana;

- stupac 2 - naziv računa;

- stupac 3 - AOP oznaka;

- stupac 4 - stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan početka poslovanja u toku godine;

- stupac 5 - stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj odnosno na dan prestanka poslovanja;

- stupac 6 - indeks promjene stanja (upisuje se cijeli broj bez decimala).

 

Članak 10.

(1) U Obrazac: GPR-RAS upisuju se sljedeći podaci:

- stupac 1 - broj računa iz računskog plana;

- stupac 2 - naziv računa;

- stupac 3 - AOP oznaka;

- stupac 4 - ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine;

- stupac 5 - planirano za izvještajno razdoblje tekuće godine;

- stupac 6 - ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine;

- stupac 7 - indeks ostvarenog u tekućoj godini u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine (upisuje se cijeli broj bez decimala);

- stupac 8 - indeks ostvarenja u odnosu na plan (upisuje se cijeli broj bez decimala).

 

Članak 11.

U Obrazac: NT upisuju se sljedeći podaci:

- stupac 1 - broj računa iz računskog plana;

- stupac 2 - naziv računa;

- stupac 3 - AOP oznaka;

- stupac 4 - ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine.

 

Članak 12.

U Obrazac: P-VRIO upisuju se sljedeći podaci:

- stupac 1 - broj računa iz računskog plana;

- stupac 2 - naziv računa;

- stupac 3 - AOP oznaka;

- stupac 4 - ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine – povećanje,

- stupac 5 - ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine – smanjenje.

 

Članak 13.

(1)     Obrazac: Korisnik-PR-RAS sastoji se od Tablice 1. i Tablice 2.

(2)     U Tablicu 1. upisuju se sljedeći podaci:

- stupac 1 - broj računa iz računskog plana;

- stupac 2 - naziv računa;

- stupac 3 - AOP oznaka;

- stupac 4 - ostvareno u razdoblju za koje se sastavlja izvještaj. 

(3)     U Tablicu 2. upisuju se sljedeći podaci:

- stupac 1 – redni broj;

- stupac 2 - opis obveza prema nastanku i dospijeću;

- stupac 3 – obveze za zaposlene;

- stupac 4 – obveze za materijalne i financijske rashode;

- stupac 5 – obveze za naknade građanima i kućanstvima;

- stupac 6 – ostale obveze;

- stupac 7 – obveze za nabavu nefinancijske imovine;

- stupac 8 – obveze za financijsku imovinu;

- stupac 9 – ukupne obveze.

 

Članak 14.

(1)      Obrazac: Proračun-PR-RAS sastoji se od Tablice 1. i Tablice 2.

(2)      U Tablicu 1. upisuju se sljedeći podaci:

- stupac 1 - broj računa iz računskog plana;

- stupac 2 - naziv računa;

- stupac 3 - AOP oznaka;

- stupac 4 – planirano za tekuću godinu;

- stupac 5 - ostvareno u razdoblju za koje se sastavlja izvještaj.

(3)      Sadržaj Tablice 2. identičan je sadržaju propisanom stavkom 3. prethodnog članka.

(4)      Obrazac: Proračun konsolidirano-PR-RAS sastoji se od Tablice 1. i Tablice 2. čiji je sadržaj propisan stavcima 2. i 3. prethodnog članka.

 

Članak 15.

(1) U Obrazac: OBR-VP upisuju se sljedeći podaci:

- stupac 1 – redni broj;

- stupac 2 - naziv posla;

- stupac 3 – ukupni prihodi ostvareni od obavljanja posla vlastite djelatnosti;

- stupac 4 – iznos dijela prihoda koji je doznačen u proračun;

- stupac 5 – iznos prihoda koji je korisniku ostao na raspolaganju;

- stupac 6 - rashodi koji se odnose na prodanu robu, proizvode i usluge u
   toku razdoblja;

- stupac 7 -  rashodi poslovanja pokriveni iz prihoda vlastite djelatnosti ;

- stupac 8 – rashodi za nabavu nefinancijske i financijske imovine pokriveni iz
               prihoda vlastite djelatnosti;

- stupac 9 – ukupan iznos rashoda;

- stupac 10 – ostatak prihoda ili višak rashoda.

(2) U stupcu tri podaci o prihodima se iskazuju prema načelu nastanka događaja.

 

2. Bilješke uz financijske izvještaje

 

Članak 16.

(1) Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje.

(2) Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

 

Članak 17.

Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:

-         pregled dospjelih, a neplaćenih obveza – Tablica 2. čiji sadržaj je propisan u obrascu Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblja u toku godine popunjava se i predaje kao dio Bilješki u godišnjem financijskom izvještaju;

-         pregled jamstava sljedećeg oblika i sadržaja:

 

OPIS

IZNOS

Stanje aktivnih jamstava 1.1._____ godine

 

Protestirana jamstva u tekućoj godini

 

Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima

 

Izdana jamstva u tekućoj godini

 

Jamstva istekla u tekućoj godini

 

Stanje aktivnih jamstava 31.12_____godine

 

 

-         pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku…);

-         pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing) sljedećeg oblika i sadržaja:

 

Tablica danih zajmova i primljenih otplata

Naziv pravne osobe

Stanje zajma

1. 1.

Primljene otplate glavnice

Dani zajmovi u tekućoj godini

Stanje zajma 31. 12.

Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini

Datum izdavanja i dospijeća zajma

A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A1.

 

 

 

 

 

 

A2. Tuzemni dugoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A2.

 

 

 

 

 

 

B1. Inozemni kratkoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD B1.

 

 

 

 

 

 

B2. Inozemni dugoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD B2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica primljenih zajmova i otplata

Naziv pravne osobe

Stanje zajma

1. 1.

Otplate glavnice

Primljeni zajmovi u tekućoj godini

Stanje zajma 31. 12.

Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini

Datum primanja i dospijeća zajma

A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A1.

 

 

 

 

 

 

A2. Tuzemni dugoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A2.

 

 

 

 

 

 

B1. Inozemni kratkoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD B1.

 

 

 

 

 

 

B2. Inozemni dugoročni zajmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD B2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova

Naziv pravne osobe

Opis vrste kredita i aranžmana

Stanje 1.1.

Stanje 31.12.

A1. Primljeni robni krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A1.

 

 

 

A2. Financijski najmovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO POD A2.

 

 

 

 

 

-         pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti sljedećeg oblika i sadržaja:

 

Ugovorena valuta

Stanje duga 31. 12.

Kanada (CAD)

 

Danska (DKK)

 

Japan (JPY)

 

Norveška (NOK)

 

Švedska (SEK)

 

Švicarska (CHF)

 

Velika Britanija (GBP)

 

SAD (USD)

 

EMU (EUR)

 

 

 

 

 

 

-         pregled dospjelih kamata na zajmove sljedećeg oblika i sadržaja:

 

Tablica dospjelih kamata na zajmove

Opis

Stanje 1.1.

Kamate dospjele u tekućoj godini

Kamate plaćene u tekućoj godini

Stanje 31.12.

(2+3-4)

1

2

3

4

5

A. Kamate po primljenim zajmovima

 

 

 

 

A1. po tuzemnim zajmovima

 

 

 

 

A2. po inozemnim zajmovima

 

 

 

 

UKUPNO POD A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kamate po danim zajmovima

 

 

 

 

B1. po tuzemnim zajmovima

 

 

 

 

B2. po inozemnim zajmovima

 

 

 

 

UKUPNO POD B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 18.

(1)   U Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do većih (iznad 10 posto) odstupanja od planiranih svota.

 

Članak 19.

U Bilješkama uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza obvezno se:

-         daje pregled otpisanih potraživanja s opisom razloga;

-         daje pregled otpisanih obveza (dugova) s opisom razloga i

-         objašnjavaju značajnije promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

 

IV. KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

     Članak 20.

(1)   Konsolidirani financijski izvještaji jesu izvještaji u kojima su podaci za grupu (više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika) prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu.

(2)   Konsolidacija opće države provodi se na tri razine:

-         na prvoj razini ministarstva/razdjeli i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidiraju financijske izvještaje svojih proračunskih korisnika. Svaki od izvanproračunskih fondova daje jedinstveni financijski izvještaj za svoju grupu.

-         na drugoj razini konsolidirani financijski izvještaji grupa s prve razine konsolidiraju se s financijskim izvještajima proračuna (državnog odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). Konsolidacijom na ovoj razini eliminiraju se transakcije između grupa s prve razine.

-         na trećoj razini konsolidiraju se financijski izvještaji državnog proračuna, izvanproračunskih fondova i ostalih pravnih osoba koje su dio središnje države (konsolidirana središnja država) s konsolidiranim financijskim izvještajem proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za izradu konsolidiranog izvještaja opće države potrebno je eliminirati sve unutargrupne transakcije što znači eliminaciju transakcija između državnog proračuna, izvanproračunskih fondova i ostalih pravnih osoba u središnjoj državi te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3)   U postupku konsolidacije:

-         zbrajaju se iste stavke financijskih izvještaja nadležne jedinice i jedinica u njenom sastavu kao da se radi o jednom računovodstvenom subjektu,

-         eliminiraju se unutargrupne transakcije i poslovni događaji (međusobna potraživanja i obveze, prihodi, rashodi i ostalo).

(4)   U Bilješkama uz konsolidirane financijske izvještaje se uz sadržaj propisan člancima 16., 17., 18. i 19. ovog Pravilnika iskazuju i:

-         unutargrupne transakcije koje su u izvještajima eliminirane;

-         ako je ostvaren manjak ili višak u poslovanju grupe, pregled strukture manjka/viška po proračunskim korisnicima odnosno proračunima i izvanproračunskim fondovima;

-         ako je do odstupanja na nekoj od stavki (bilo u odnosu na prethodnu godinu ili planirano) došlo posebno pod utjecajem jednog ili nekoliko proračunskih korisnika odnosno proračuna i izvanproračunskog fonda potrebno je navesti tog/te proračunske korisnike, proračune i izvanproračunske fondove i strukturu navedene pozicije iz njegovog/njegovih izvještaja.

 

V. STATUSNE PROMJENE

Članak 21.

(1)      Statusne promjene proračuna i proračunskih korisnika jesu:

1) spajanje dvaju ili više proračuna ili proračunskih korisnika u novu jedinicu,

2) pripajanje jednog ili više proračuna ili proračunskih korisnika postojećoj jedinici i

3) podjela proračuna ili proračunskog korisnika u dvije ili više novih jedinica.

(2)      Proračuni i proračunski korisnici kod kojih je došlo do statusnih promjena moraju sastaviti, s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene, financijske izvještaje koji se sastavljaju za proračunsku godinu.

(3)      Kod statusne promjene spajanja svaki od proračuna odnosno proračunskih korisnika koji se spajaju sastavljaju financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu spajanja. Financijski izvještaji se konsolidiraju i prema njima se otvaraju računovodstvene knjige jedinice nastale spajanjem.

(4)      Kod statusne promjene pripajanja proračuni odnosno proračunski korisnici koji se pripajaju postojećoj jedinici sastavljaju financijske izvještaje za proračunsku godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Postojeća jedinica konsolidira izvještaje pripojenih jedinica i evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama.

(5)      Kod statusne promjene podjele proračun odnosno proračunski korisnik koji se dijeli sastavlja financijske izvještaje za proračunsku godinu na datum podjele, a novonastale jedinice otvaraju nove knjige sa stanjima ovisno o međusobno izvršenoj podjeli imovine i obveza.

(6)      Financijske izvještaje, koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih promjena, potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje proračuna ili proračunskog korisnika u razdoblju na koji se izvještaji odnose.

 

VI. PREDOČAVANJE I ROKOVI DOSTAVE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 22.

(1)      Proračunski korisnici državnog proračuna financijske izvještaje dostavljaju:

-         ministarstvu/razdjelu u čijem su sastavu prema organizacijskoj klasifikaciji proračuna i instituciji nadležnoj za obradu podataka, a

-         obveznici koji su ujedno razdjel/glava financijske izvještaje dostavljaju Ministarstvu financija i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(2)      Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje dostavljaju nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i  instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(3)   Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su procesom decentralizacije prešli iz državnog u lokalne proračune financijske izvještaje dostavljaju Ministarstvu koje je za njih bilo nadležno prije procesa decentralizacije i Ministarstvu financija.

(4)   Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje dostavljaju Ministarstvu financija i instituciji nadležnoj za obradu podataka.

(5)   Državni proračun i korisnici državnog proračuna, proračuni i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju.

 

Članak 23. 

(1)   Ministarstva/razdjeli konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji proračuna, u njihovom sastavu i svoj financijski izvještaj te ih iskazuju kroz konsolidirani financijski izvještaj koji dostavljaju Ministarstvu financija.

(2)   Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje su nadležne i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuju kroz konsolidirani financijski izvještaj koji dostavljaju Ministarstvu financija.

(3)   U Ministarstvu financija se konsolidiraju:

-         konsolidirani financijski izvještaji ministarstava, financijski izvještaji izvanproračunskih fondova i financijski izvještaji društava u javnom sektoru koji se institucionalno, s obzirom na izvore financiranja, uključuju u središnju državu: Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, Hrvatski fond za privatizaciju i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, te se sastavlja financijski izvještaj središnje države;

-         konsolidirani financijski izvještaji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te se sastavlja financijski izvještaj lokalne države i

-         financijski izvještaj središnje države i financijski izvještaj lokalne države te se sastavlja financijski izvještaj opće države.

  

 

 

Članak 24.

(1)   Proračuni i proračunski korisnici financijske izvještaje za razdoblja u toku godine dostavljaju u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(2)   Ministarstva/razdjeli, općine, gradovi i županije konsolidirane financijske izvještaje za razdoblja u toku godine dostavljaju u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(3)   Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj opće države za razdoblja u toku godine sastavlja u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

 

Članak 25.

(1)   Proračuni i proračunski korisnici financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu.

(2)   Ministarstva/razdjeli, općine, gradovi i županije konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu dostavljaju do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu.

(3)   Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj opće države za proračunsku godinu sastavlja do 31. ožujka tekuće za prethodnu godinu.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike ("Narodne novine", broj 62/99. i 137/99.) i članci 18., 19., i 20. Pravilnika o mjerilima za korištenje prihoda proračunskih korisnika ostvarenih na tržištu od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti (“Narodne novine” br. 146/98.).

 

Članak 27.

Iznimno, u 2002. godini prvi financijski izvještaji koje je potrebno sastaviti i dostaviti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika su financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2002. godine i to u sljedećim rokovima:

-         proračuni i proračunski korisnici pojedinačne financijske izvještaje sastavljaju i predaju u roku od 25 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

-         ministarstva/razdjeli, općine, gradovi i županije konsolidirane financijske izvještaje sastavljaju i predaju u roku od 35 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

-         Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj opće države sastavlja u roku od 45 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

 

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

                                                                                                         

Klasa:401-01/02-01/13          

Ur.broj:513-05/02-1

Zagreb, 18. lipnja 2002.

 

MINISTAR FINANCIJA
    dr. Mato Crkvenac

 

 

    

 

Obrazac BIL

Obrazac GPR-RAS

Obrazac P-VRIO

Obrazac NT

Obrazac Korisnik-PR-RAS

TABLICA 2

Obrazac: Proračun-PR-RAS

TABLICA 2

Obrazac: Proračun konsolidirano-PR-RAS

TABLICA 2

Obrazac: OBR-VP