Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

NN 74/2002 (21.6.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

ministarstvo financija

1214

Na temelju članka 24. Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, broj 96/94., 108/96., 119/2001. i 74/2002.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 119/2001.) u članku 2. riječi »ove Uredbe« zamjenjuju se riječima »ovog Pravilnika«.

Članak 2.

U članku 20. stavku 2. tekst alineje 5: »-kratkotrajna imovina i sitni inventar koji se nabavljaju za obavljanje redovne djelatnosti izravno se iskazuju kao rashod u trenutku nabave. Bilančno se iskazuju i prate samo zalihe kratkotrajne imovine za preraspodjelu drugima ili daljnju prodaju,« mijenja se i glasi:

» – rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i u visini njene nabavne vrijednosti. Iznimno, u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu iskazuju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje,«.

Članak 3.

U članku 40. iza riječi »financijske rashode,« dodaje se riječ »subvencije«, iza riječi »kazne« riječi »penale i« se brišu, a iza riječi »naknade šteta« dodaju se riječi »i kapitalne pomoći«.

Članak 4.

U članku 41. riječi », umjetničkih i znanstvenih dijela i ostale vrijednosti« zamjenjuju se riječima »i ostale pohranjene vrijednosti«.

Članak 5.

U članku 45. riječ »Potpore« zamjenjuje se riječima »Pomoći u inozemstvo i unutar opće države«, a riječi »Donacije i ostali rashodi« zamjenjuju se riječima »Ostali rashodi«.

Članak 6.

U članku 47. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

» (2) U materijalne rashode uključuju se utrošeni lijekovi i ostali potrošni materijal u djelatnosti zdravstva, troškovi nabave robe za daljnju prodaju te troškovi materijala i sirovina utrošenih u proizvodnji«.

Dosadašnji stavak 2. postaje 3., stavak 3. postaje 4., stavak 4. postaje 5., a stavak 5. postaje 6.

Članak 7.

Iza članka 47. dodaje se novi članak 47a. koji glasi:

»Članak 47a.

(1) Rashodi koji nastaju kontinuirano i obračunavaju se za kalendarska razdoblja tijekom proračunske godine (u pravilu mjesečno) kao što su: rashodi za zaposlene, komunalne usluge, opskrba energentima, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i slično, uključuju se u rashode razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju.

(2) Rashodi iz prethodnog stavka koji se ne uključuju u tekuće izvještajno razdoblje iskazuju se kao aktivna vremenska razgraničenja – rashodi budućih razdoblja.

Članak 8.

(1) U članku 50. stavku 1. riječ »Potpore« zamjenjuje se riječima »Pomoći u inozemstvo i unutar opće države«.

(2) U stavku 2. riječ »Potpore« zamjenjuje se riječima »Pomoći u inozemstvo i unutar opće države«.

(3) U stavku 3 riječ »potpore« zamjenjuje se u »Pomoći«, a u točki 1. riječi »kao potpore« zamjenjuju se riječima »u skupini računa 36«. U točki 2. riječi »prenose se kao potpore« zamjenjuju se riječima »klasificiraju se u skupini 36 kao pomoći«.

(4) U stavku 4. riječ »potpore« zamjenjuje se riječima »pomoći«.

Članak 9.

(1) U članku 52. stavku 1. riječi »Donacije i ostali rashodi« zamjenjuju se riječima »Ostali rashodi«. Umjesto riječi »i« ispred riječi »izvanredne rashode« stavlja se »zarez«, a iza riječi »izvanredne rashode« dodaju se riječi »i kapitalne pomoći«.

(2) U stavku 2. rečenica: »U donacije se ubrajaju i kapitalni transferi trgovačkim društvima u novcu za financiranje troškova nefinancijske imovine, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom« briše se.

(3) Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi sredstava trgovačkim društvima u novcu za financiranje troškova nefinancijske imovine, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tije­kom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom«.

Članak 10.

U članku 53. u rečenici »Zbog nužne usklađenosti iz proračuna namjenski prenijetih sredstava sa stvarnim rashodima proračunskih korisnika, knjiženje prijenosa sredstava u računo­vodstvu proračuna može se obavljati tako da se u trenutku prijenosa zadužuje račun novčanih sredstava i odobrava prijelazni račun u skupini 39.« riječ »zadužuje« ispred izraza »račun novčanih sredstava« zamjenjuje se riječju »odobrava«, a riječ »odobrava« ispred riječi »prijelazni račun« zamjenjuje se riječju »zadužuje«. U rečenici: »Po primitku povratne informacije o stvarno plaćenim rashodima u proračunu se zadužuje prijelazni račun skupine 39 i odobravaju odgovarajući računi rashoda razreda 3« riječ »zadužuje« ispred riječi »prijelazni račun« zamjenjuje se riječju »odobrava«, a riječ »odobravaju« ispred riječi »odgovarajući računi rashoda« zamjenjuje se riječju »zadužuju«.

Članak 11.

U članku 59. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka otplata primljenih kratkoročnih zajmova i amortizacija izdanih kratkoročnih vrijednosnih papira izvršena u istoj proračunskoj godini knjiži se na dugovnoj strani odgovarajućih računa u skupinama 82 i 84 na kojima su knjiženi primici novčanih sredstava po osnovi kratkoročnog zaduživanja«.

Članak 12.

U člancima 60., 63. i 64. riječ »Potpore« zamjenjuje se riječima »Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države«.

Članak 13.

U članku 64. rečenica: »U ovoj skupini proračunski korisnici evidentiraju i svoje prihode za financiranje rashoda redovne djelat­nosti, za nabavku nefinancijske imovine i po osnovi izvrše­nih ugovornih obveza.« briše se.

Članak 14.

(1) U članku 67. stavku 1. umjesto riječi »i« ispred riječi »donacije» stavlja se »zarez«, a iza riječi »donacije« dodaju se riječi »i prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna«.

(2) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

 »(4) U ovoj skupini proračunski korisnici evidentiraju i svoje prihode za financiranje rashoda redovne djelatnosti, za nabavku nefinancijske imovine i po osnovi izvršenih ugovorenih obveza«.

Članak 15.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Prodaja nefinancijske imovine evidentira se odobrenjem odgovarajućeg računa obračunatih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 97 i zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17. Istovremeno se odobrava račun prodane nefinancijske imovine u razredu 0 i zadužuje odgovarajući račun izvora vlasništva u skupini 91. Kada kupac plati kupljenu imovinu zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda u skupini računa 97 i odobrava odgovarajući račun prihoda od prodaje nefinancijske imovine u razredu 7«.

Članak 16.

(1) U članku 71. tekst: »Kamate za dane zajmove evidentiraju se zaduženjem računa potraživanja za kamate za dane zajmove u skupini 16 i odobrenjem računa prihoda od kamata za dane zajmove u skupini 64. Kada se kamate naplate odobrava se račun potraživanja za kamate i zadužuje se odgovarajući račun izvora vlasništva u skupini 91.« briše se.

(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Kamate za dane zajmove evidentiraju se zaduženjem računa potraživanja za kamate za dane zajmove u skupini 16 i odobrenjem računa obračunatih prihoda od kamata za dane zajmove u skupini 96. Kada se kamate naplate zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja za kamate, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda i odobrava račun prihoda od kamata za dane zajmove u skupini 64«.

(3) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka povrati glavnice danih kratkoročnih zajmova ostvareni u istoj proračunskoj godini i primici od prodaje vrijednosnih papira kupljenih u istoj proračunskoj godini knjiže se na potražnoj strani odgovarajućih računa u skupinama 51 i 52 na kojima su knjiženi izdaci u trenut­ku davanja zajmova odnosno kupnje vrijednosnih papira«.

Članak 17.

U članku 75. stavku 1. riječi »u skupini 95« zamjenjuju se riječima »u podskupini 915«.

Članak 18.

U članku 78. riječi »Skupina računa 95« zamjenjuju se riječima »Skupina računa 98«.

Članak 19.

Izmjenjuje se i dopunjuje tekst Računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 119/2001.) na sljedeći način:«

– odjeljak 0311 mijenja naziv u Plemeniti metali i drago kamenje,

– osnovni račun 03111 mijenja naziv u Plemeniti metali, a osnovni račun 03112 mijenja naziv u Drago kamenje,

– osnovni računi 03113 i 03119 brišu se,

– odjeljak 0312 s osnovnim računima briše se,

– numerička oznaka odjeljka 0313 mijenja se u 0312 i dodaje osnovnim računima tog odjeljka

– u nazivu podskupine 131 riječ »Drugim« zamjenjuje se riječima »Zajmovi drugim«

– dodaje se osnovni račun 16118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

– osnovni račun 16629 Ostale nespomenute kazne briše se

– dodaje se novi odjeljak 1664 Potraživanja za prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna sa sljedećim osnovnim računima

16641 Potraživanja za prihode za financiranje rashoda poslovanja

16642 Potraživanja za prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

16643 Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza

– numerička oznaka osnovnog računa 17112 mijenja se u 17113 te se dodaje novi osnovni račun 17112 Rudna bogatstva

– odjeljak 1742 s osnovnim računima briše se

– skupina 19 mijenja naziv u Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

– podskupina 191 te pripadajući odjeljak i osnovni račun mijenjaju naziv u Rashodi budućih razdoblja

– u nazivu osnovnog računa 23421 riječ »stranih« mijenja se u »inozemnih«

– numerička oznaka osnovnog računa 23429 mijenja se u 23424

– dodaje se osnovni račun 23425 Obveze za odobrene, a nerealizirane zajmove (interkalarne kamate i slično)

– osnovni račun 23431 mijenja naziv u Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa

– osnovni račun 23432 mijenja naziv u Obveze za negativne tečajne razlike

– osnovni račun 23433 mijenja naziv u Obveze za zatezne kamate

– dodaje se nova podskupina 235 Obveze za subvencije sa sljedećim odjeljcima i osnovnim računima

2351 Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

23511 Obveze za subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

23512 Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2352 Obveze za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

23521 Obveze za subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

23522 Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

23523 Obveze za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

– podskupina 238 s odjeljcima i osnovnim računima briše se i dodaje se nova podskupina 238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći sa sljedećim odjeljcima i osnovnim računima

2383 Obveze za kazne, penale i naknade šteta

23831 Obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

23832 Obveze za penale, ležarine i drugo

23833 Obveze za naknade šteta zaposlenicima

23834 Obveze za ugovorene kazne i ostale naknade šteta

2386 Obveze za kapitalne pomoći

23861 Obveze za kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

23862 Obveze za kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

23863 Obveze za kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

– odjeljak 2395 mijenja naziv u Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

– dodaje se novi osnovni račun 23954 Ostale nespomenute obveze

– numerička oznaka osnovnog računa 24112 mijenja se u 24113

– dodaje se osnovni račun 24112 Rudna bogatstva

– brojčana oznaka odjeljka 2424 mijenja se u 2425 i dodaje kao brojčana oznaka osnovnih računa tog odjeljka

– dodaje se novi odjeljak 2424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti sa sljedećim osnovnim računima

24241 Knjige u knjižnicama

24242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

24243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti          

24244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

– brojčana oznaka odjeljka 2425 mijenja se u 2426 i dodaje kao brojčana oznaka osnovnih računa tog odjeljka

– podskupina 243 mijenja naziv u Obveze za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

– odjeljak 2431 mijenja naziv u Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

– osnovni račun 24311 mijenja naziv u Plemeniti metali i drago kamenje

– osnovni račun 24312 mijenja naziv u Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

– osnovni račun 31322 briše se

– dodaje se osnovni račun 32225 Roba

– dodaje se osnovni račun 32226 Gotovi proizvodi

– naziv osnovnog računa 32229 mijenja se u Ostali materijal i sirovine

– dodaje se osnovni račun 32378 Znanstvenoistraživačke usluge

– u nazivu odjeljka 3421 i osnovnog računa 34212 riječ stranih mijenja se u inozemnih

– naziv osnovnog računa 34321 mijenja se u Negativne tečajne razlike

– osnovni računi 34322 i 34323 brišu se

– skupina 36 mijenja naziv u Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države, a podskupine, odjeljci i osnovni računi mijenjaju nazive na sljedeći način:

361 Pomoći inozemnim vladama

3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama

36111 Tekuće pomoći inozemnim vladama

3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama

36121 Kapitalne pomoći inozemnim vladama

362 Pomoći međunarodnim organizacijama

3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

36211 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama

36221 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama

363 Pomoći unutar opće države

3631 Tekuće pomoći unutar opće države

36311 Tekuće pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima

36312 Tekuće pomoći izvanproračunskim fondovima

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države

36321 Kapitalne pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima

36322 Kapitalne pomoći izvanproračunskim fondovima

– osnovni račun 37115 mijenja naziv u Naknade za mirovine i dodatke te se dodaje osnovni račun 37117 Obiteljska mirovina

– dodaje se osnovni račun 37118 Naknade za tjelesna oštećenja i tuđu pomoć i njegu

– skupina 38 mijenja naziv u Ostali rashodi

– dodaje se nova podskupina 386 Kapitalni pomoći

– numerička oznaka odjeljka 3821 mijenja se u 3861 i dodaje kao numerička oznaka osnovnih računa tog odjeljka

– numerička oznaka odjeljka 3823 mijenja se u 3862 i dodaje kao numerička oznaka osnovnih računa tog odjeljka

– numerička oznaka odjeljka 3825 mijenja se u 3863 i dodaje kao numerička oznaka osnovnih računa tog odjeljka

– riječ »donacije« u odjeljcima 3861, 3862, 3863 i njihovim osnovnim računima zamjenjuje se riječima »kapitalne pomoći«

– numerička oznaka odjeljka 3822 mijenja se u 3821 i dodaje kao numerička oznaka osnovnih računa tog odjeljka

– numerička oznaka odjeljka 3824 mijenja se u 3822 i dodaje kao numerička oznaka osnovnih računa tog odjeljka

– odjeljak 4112 prelazi u odjeljak 4113, a osnovni račun 41121 Ostala prirodna materijalna imovina briše se te se dodaju osnovni računi

41131 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

41132 Vodna bogatstva (vode)

41133 Elektromagnetske frekvencije

41139 Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina

– dodaje se novi odjeljak 4112 Rudna bogatstva sa sljedećim osnovnim računima

41121 Nafta i zemni plin

41122 Plemeniti metali

41123 Drago kamenje

41129 Ostala rudna bogatstva

– brojčana oznaka podskupine 424 mijenja se u 425 i dodaje kao brojčana oznaka odjeljaka i osnovnih računa te podskupine

– dodaje se nova podskupina 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti sa sljedećim odjeljcima i osnovnim raču­nima:

4241 Knjige u knjižnicama

42411 Knjige u knjižnicama

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

42421 Djela likovnih umjetnika

42422 Kiparska djela

42429 Ostala umjetnička djela

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

42431 Muzejski izlošci

42432 Predmeti prirodnih rijetkosti

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

42441 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

– brojčana oznaka podskupine 425 mijenja se u 426 i dodaje kao brojčana oznaka odjeljaka i osnovnih računa te podskupine

– skupina 43 mijenja naziv u Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

– podskupina 431 mijenja naziv u Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti,

– odjeljak 4311 mijenja naziv u Plemeniti metali i drago kamenje,

– dodaje se osnovni račun 43112 Drago kamenje

– odjeljak 4312 mijenja naziv u Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti, a osnovni računi

43121 mijenja naziv u Pohranjene knjige                

43122 mijenja naziv u Pohranjena djela likovnih umjetnika

43123 mijenja naziv u Pohranjena kiparska djela

43129 mijenja naziv u Ostale pohranjene vrijednosti

– dodaju se osnovni računi 43124 Pohranjeni nakit i 43125 Arhivska građa

– osnovni račun 44111 mijenja naziv u Strateške zalihe, a osnovni račun 44119 briše se

– podskupina 448 Predujmovi za proizvedenu kratkotrajnu imovinu s odjeljkom i osnovnim računom briše se

– podskupina 525 Izdaci za jamčevne pologe s odjeljkom i osnovnim računom briše se

– dodaju se odjeljak 6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i osnovni račun 61181 istog naziva

– dodaje se osnovni račun 62144 Doprinosi za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu

– skupina računa 63 mijenja naziv u Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države, a podskupine, skupine i osnovni računi mijenjaju nazive u:

631 Pomoći od inozemnih vlada

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada

63111 Tekuće pomoći od inozemnih vlada

6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

632 Pomoći od međunarodnih organizacija

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

633 Pomoći iz proračuna

6331 Tekuće pomoći iz proračuna

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna

63313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna

63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

63323 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna

63324 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

63411 Tekuće pomoći od tijela državne vlasti

63412 Tekuće pomoći od ostalih proračunskih korisnika

63413 Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

63421 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti

63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika

63423 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova

– dodaje se novi odjeljak 6419 Ostali prihodi od financijske imovine i u njemu osnovni račun 64199 Ostali prihodi od financijske imovine

– dodaje se osnovni račun 65215 Prihodi od prodaje robnih zaliha

– dodaje se osnovni račun 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

– dodaje se osnovni račun 65265 Dopunsko zdravstveno osiguranje

– dodaje se osnovni račun 65266 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina

– osnovni račun 63511 mijenja naziv u Prihodi za financiranje rashoda poslovanja

– osnovni računi 63512, 63513 i 63514 brišu se

– numerička oznaka podskupine 635 mijenja se u 664 i dodaje kao numerička oznaka odjeljaka i osnovnih računa te podskupine

– numerička oznaka osnovnog računa 66281 mijenja se u 66277, a numerička oznaka računa 66289 mijenja se u 66279

– odjeljak 6628 Ostale nespomenute kazne briše se

– numerička oznaka odjeljka 7112 mijenja se u 7113, a osnovni račun 71121 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine briše se

– dodaju se novi osnovni računi

71131 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

71132 Vodna bogatstva (vode)

71133 Elektromagnetske frekvencije

71139 Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina

– dodaje se novi odjeljak 7112 Rudna bogatstva sa sljedećim osnovnim računima

71121 Nafta i zemni plin

71122 Plemeniti metali

71123 Drago kamenje

71129 Ostala rudna bogatstva

– odjeljak 7311 mijenja naziv u Plemeniti metali i drago kamenje,

– osnovni račun 73111 mijenja naziv u Plemeniti metali, a osnovni račun 73112 mijenja naziv u Drago kamenje,

– osnovni računi 73113 i 73119 brišu se,

– odjeljak 7312 s osnovnim računima briše se,

– numerička oznaka odjeljka 7313 mijenja se u 7312 i dodaje osnovnim računima tog odjeljka

– osnovni račun 74111 mijenja naziv u Strateške zalihe, a osnovni račun 74119 briše se

– podskupina 742 sa odjeljcima i osnovnim računima briše se

– u nazivu osnovnog računa 93421 riječ »stranih« mijenja se u »inozemnih«

– numerička oznaka osnovnog računa 93429 mijenja se u 93424

– dodaje se osnovni račun 93425 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

– osnovni račun 93431 mijenja naziv u Bankarske usluge i usluge platnog prometa

– osnovni račun 93432 mijenja naziv u Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

– osnovni račun 93433 mijenja naziv u Zatezne kamate

– dodaje se nova podskupina 935 Obračunati rashodi za subvencije sa sljedećim odjeljcima i osnovnim računima

9351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

93511 Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

93512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

9352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

93521 Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

93522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

93523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

– podskupina 938 mijenja naziv u Obračunati rashodi za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

– dodaje se odjeljak 9386 Kapitalne pomoći sa sljedećim osnovnim računima

93861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

93862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

93863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

– odjeljak 9389 Obračunati ostali rashodi poslovanja i osnovni račun 93891 Obračunati ostali rashodi poslovanja brišu se

– dodaje se podskupina 939 Obračunati ostali tekući rashodi s odjeljkom 9391 i osnovnim računom 93911 istog naziva

– numerička oznaka osnovnog računa 94112 mijenja se u 94113

– dodaje se osnovni račun 94112 Rudna bogatstva

– brojčana oznaka odjeljka 9424 mijenja se u 9425 i dodaje kao brojčana oznaka osnovnih računa tog odjeljka

– dodaje se novi odjeljak 9424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti sa sljedećim osnovnim računima

94241 Knjige u knjižnicama

94242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

94243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

94244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

– brojčana oznaka odjeljka 9425 mijenja se u 9426 i dodaje kao brojčana oznaka osnovnih računa tog odjeljka

– podskupina 943 mijenja naziv u Obračunate rashode za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

– odjeljak 9431 mijenja naziv u Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

– osnovni račun 94312 mijenja naziv u Drago kamenje

– dodaje se novi osnovni račun 94313 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

– skupina 95 postaje podskupina u skupini 91 i njena numerička oznaka mijenja se u 915

– podskupine 951 i 952 postaju odjeljci u podskupini 915 i njihova numerička oznaka mijenja se u 9151 i 9152

– odjeljci 9511, 9512, 9521 i 9522 postaju osnovni računi s numeričkim oznakama 91511, 91512, 91521 i 91522

– osnovni računi 95111, 95121, 95211 i 95221 brišu se

– dodaje se osnovni račun 96118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

– dodaje se novi osnovni račun 96419 Ostali prihodi od financijske imovine

– osnovni račun 96629 Ostale nespomenute kazne briše se

– dodaje se novi odjeljak 9664 Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna sa sljedećim osnovnim računima

96641 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja

96642 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

96643 Prihodi na temelju ugovornih obveza

– numerička oznaka osnovnog računa 97112 mijenja se u 97113 i dodaje se osnovni račun 97112 Rudna bogatstva

– odjeljak 9742 s osnovnim računima briše se

– podskupina 991 mijenja naziv u Izvanbilančni zapisi – aktiva

– dodaje se nova podskupina 996 Izvanbilančni zapisi – pasiva s novim odjeljkom 9961 Izvanbilančni zapisi, i osnovnim računom 99611 Izvanbilančni zapisi«

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 401-01/02-01/14                                
Urbroj: 513-05/02-1
Zagreb, 18. lipnja 2002.               

Ministar financija
dr.  Mato Crkvenac, v. r.