Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša

NN 75/2002 (27.6.2002.), Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1219

Na teme­lju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 20. lip­nja 2002. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom Agen­cija za zaštitu okoliša (u da­lj­njem tekstu: Agencija).

Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Članak 2.

Osnivač Agencije je Vlada Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Vlada), u ime Republike Hrvatske.

Članak 3.

Agencija ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima propisanim ovom Uredbom i Statutom Agencije.

Agencija se upisuje u sudski re­gistar.

Članak 4.

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove prikup­lja­nja i objedi­njava­nja prikup­ljenih podataka o okolištu, obrade tih podataka i izrade izvješća, praće­nja sta­nja okoliša, vođe­nje baza podataka o okolišu i izvješćiva­nje o okolišu, a osobito:

– osigurava za tijela državne uprave, Vladu i Hrvatski sabor informacije potrebne da se djelotvorno provodi politika zaštite okoliša,

– razvija i koordinira jedinstveni informacijski sustav zaštite okoliša vezan uz sustav praće­nja sta­nja okoliša u Republici Hrvat­skoj, te prikup­lja podatke o okolišu,

– uteme­ljuje i održava referentne centre s bazama podataka važnim za praće­nje sta­nja okoliša (socioekonomski podaci, pritis­ci na okoliš, sta­nje i kvaliteta okoliša),

– razvija postupke za obradu prikup­ljenih podataka o okolišu i ­njihovu evaluaciju (modelira­nje, predikacije i vizualizacija),

– obav­lja stručno-savjetodavne poslove pri određiva­nju sadržaja, metodologije i načina praće­nja sta­nja okoliša, te utvrđiva­nja, vođe­nja i praće­nja projekata i programa zaštite okoliša,

– unaprjeđuje usporedivost i kvalitetu podataka o okolišu,

– izrađuje izvješća o općem sta­nju okoliša Republike Hrvat­ske, tendencijama, te o provedbi politike o uspješnosti instrumenata u prioritetnim temama zaštite okoliša i o prioritetnim sektorima (tematska izvješća),

– izrađuje izvješća o posebnim pita­njima zaštite okoliša kao što su područja s povišenom radioaktivnošću, kvaliteta okoliša i zdrav­lje i sl.,

– pomaže tijelima uprave u razvoju novih oblika politike zaš­­tite okoliša i praće­nju odvija­nja akcijskih programa zaštite okoliša,

– surađuje s Europskom agencijom za zaštitu okoliša (European Environmental Agency - EEA) i u sustavu je Europske informacijske i promatračke mreže (European Environment Information and Observation Network – EIONET),

– surađuje s drugim institucijama i tijelima Europske unije u zaštiti okoliša, osobito u procesu približava­nja i prik­ljuče­nja,

– surađuje s pravnim i fizičkim osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i realizaciji projekta i programa zaštite okoliša,

– osigurava dostav­lja­nje i pristup informacijama o okolišu koristeći moderne tehnologije i komunikacijske standarde u skladu s europskim zahtjevima,

– osigurava pristup svim informacijama o okolišu Republike Hrvatske, te dopušta ­njihovu uporabu i razmjenu.

Agencija obav­lja i druge poslove utvrđene Statutom koji služe za ostvariva­nje djelatnosti Agencije utvrđene stavkom 1. ovoga članka.

Agencija ne može mije­njati djelatnost bez suglasnosti osni­va­ča.

Članak 5.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnate­lj.

Članak 6.

Agencijom uprav­lja Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi Statut, akt o unutar­njem ustrojstvu i načinu rada, akt o plaćama i naknadama zaposlenika, program rada i razvoja Agencije, nadzire ­njihovo izvršava­nje, odlučuje o financijskom i godiš­njem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene Agencije, daje Vladi i Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređe­nja (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo) informacije, prijedloge i miš­lje­nja o pojedinim pita­njima iz dje­lat­nosti Agencije, donosi odluke i obav­lja druge poslove određene ovom Uredom i Statutom Agencije.

Članak 7.

Upravno vijeće ima pet članova.

Četiri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja iz reda istaknutih struč­njaka na području zaštite okoliša, a jednog člana biraju stručni djelatnici Agencije iz svojih redova na način propisanim Statutom.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani na način i u postupku propisanim Statutom.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 8.

Upravno vijeće bira i razrješuje predsjednika Upravnog vije­ća.

Predsjednik Upravnog vijeća bira se na vrijeme od dvije go­dine.

Članak 9.

Način rada Upravnog vijeća uređuje se Statutom Agencije i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 10.

Vodite­lj Agencije je ravnate­lj.

Ravnate­lja imenuje i razrješuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja nakon provedenog natječaja koje­g raspisuje Upravno vijeće Agencije.

Ravnate­lj Agencije imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Uvjeti za ravnate­lja Agencije, način raspisiva­nja i provođe­nja natječaja, te druga pita­nja u svezi s imenova­njem i razrješe­njem ravnate­lja propisat će se Statutom Agencije.

Ravnate­lj Agencije može biti razriješen i prije isteka mandata, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i Statutom Agencije.

Članak 11.

Ravnate­lj predstav­lja i zastupa Agenciju, organizira i vodi ­njeno poslova­nje, poduzima sve pravne rad­nje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluku Upravnog vijeća, odgovara za zakonitost rada Agencije, te obav­lja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom Agencije.

Za ravnate­lja Agencije može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i koja ispu­njava druge uvjete propisane Statutom Agencije.

Članak 12.

Ravnate­lj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Agencija u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 13.

Sredstva za osniva­nje i početak rada Agencije osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2002. godinu, u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Sredstva za rad i poslova­nje Agencije osiguravaju se iz sred­stava državnog proračuna Republike Hrvatske te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske Agencija će ostvarivati na teme­lju odobrenih programa.

Agencija može stjecati sredstva i pruža­njem usluga u obav­lja­nju svoje djelatnosti, te potporama, sponzorstvom i darova­njem.

Članak 14.

Ako u obav­lja­nju svoje djelatnosti Agencija ostvari dobit, ta se dobit upotreb­ljava isk­ljučivo za obav­lja­nje i razvoj djelatnosti Agencije.

Članak 15.

Za obveze u poslova­nju Agencija odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 16.

Ravnate­lj ne može bez odobre­nja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o otuđe­nju i optereće­nju nekretnina Agencije.

Agencija ne može bez suglasnosti Vlade steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

Agencija ne može bez suglasnosti Vlade ili Ministarstva ugovoriti ni druge poslove čija vrijednost prelazi iznos određen Statutom Agencije.

Članak 17.

Prava i obveze Agencije koja nisu uređena ovom Uredom uredit će se Statutom Agencije.

Članak 18.

Statut Agencije donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučiva­nja pojedinih tijela Agencije, međusobna prava i obveze osnivača i Agencije, način raspolaga­nja dobiti, te druga pita­nja od značaja za obav­lja­nje rada i poslova­nja Agencije.

Upravno vijeće donijet će statut u roku od 60 dana od dana stupa­nja na snagu ove Uredbe.

Članak 19.

Rad Agencije je javan.

O javnosti rada Agencije skrbi ravnate­lj.

Upravno vijeće dužno je najma­nje jedanput godiš­nje podnijeti izvješće o radu Agencije Vladi i Ministarstvu.

Članak 20.

Vlada će imenovati privremenog ravnate­lja Agencije, koji će obaviti pripreme za početak rada Agencije, te podnijeti prijavu za upis u sudski re­gistar, u roku od osam dana od dana stupa­nja na snagu ove Uredbe.

Članak 21.

Ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja imenovat će članove Upravnog vijeća Agencije u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmod dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/02-01/15
Urbroj: 5030115-02-1
Zagreb, 20. lipnja 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
Dražen Budiša, v. r.