Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti ptica (Aves)

NN 75/2002 (27.6.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti ptica (Aves)

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1231

Na teme­lju članka 16. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, broj 48/99 i 15/00) i članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 30/94 i 72/94), ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, uz prethodno pribav­ljeno miš­lje­nje ministra po­ljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI PTICA (AVES)

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves), (»Narodne novine«, broj 43/95), članku 1., točka 51. mije­nja se i glasi:

»51. vrapci (Ploceidae), sve vrste, izuzev na obrađenim po­ljoprivrednim površinama (oranice i vrtovi)«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/02-03/0014
Urbroj: 531-01-02-1
Zagreb, 15. svib­nja 2002.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.