Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

NN 79/2002 (3.7.2002.), Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1273

Na teme­lju članka 33. stavka 7. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001 i 67/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lip­nja 2002. godine donijela

UREDBU

O ZVANJIMA, ZNAKOVLJU I UVJETIMA STJECANJA ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ODJELA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1. 

Ovom Uredbom utvrđuju se zva­nja, znakov­lje i uvjeti stjeca­nja zva­nja državnih službenika odjela osigura­nja u kaznionicama i zatvorima – pravosudne policije (u da­lj­njem tekstu: službenik pravosudne policije).

II. ZVANJA PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 2.

Zva­nja pravosudne policije ovisno o stručnoj spremi službenika jesu:

a) za službenika sa sred­njom spremom:

1. mlađi pravosudni policajac,

2. pravosudni policajac,

3. stariji pravosudni policajac.

b) za službenika s višom stručnom spremom:

1. nadzornik pravosudne policije,

2. viši nadzornik pravosudne policije.

c) za službenika s visokom stručnom spremom:

1. samostalni nadzornik pravosudne policije,

2. glavni nadzornik pravosudne policije.

Članak 3.

Osoba koja se prvi put prima u službu pravosudne policije je vježbenik za službenika pravosudne policije.

Vježbenik za službenika pravosudne policije stječe zva­nje nakon što položi ispit za najniže zva­nje svoje stručne spreme, nakon završene izobrazbe sukladno Pravilniku o programima izobrazbe zaposlenika Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i državni stručni ispit.

Članak 4.

Ispitu za neposredno više zva­nje službenik pravosudne policije može pristupiti ako je u prethodnom zva­nju proveo najma­nje pet godina.

Iznimno, ispitu za neposredno više zva­nje može pristupiti službenik pravosudne policije koji je u prethodnom zva­nju proveo najma­nje četiri godine, ako je u pos­ljed­nje dvije godine ocije­njen ocjenom »naročito uspješan«.

U razdob­lje provedeno u prethodnom zva­nju službeniku pravosudne policije ne računa se kao godina provedena u prethodnom zva­nju godina u kojoj:

– je ocije­njen ocjenom »ne zadovo­ljava«,

– mu je izrečena kazna za tešku povredu službene dužnosti, ili

– je neocije­njen.

Neposredno više zva­nje službenik pravosudne policije može steći ako je položio ispit za to zva­nje i ako je upraž­njeno radno mjesto za koje je kao stručni uvjet propisano to zva­nje.

Ako je više službenika pravosudne policije položilo ispit za neposredno više zva­nje u odnosu na upraž­njeno radno mjesto, odobrit će se postav­lja­nje u zva­nje službenika prema prijedlogu upravite­lja.

Članak 5.

Osobi koja ima radni staž ostvaren na poslovima policijskog službenika, a prima se za službenika pravosudne policije, priznat će se kao vrijeme propisano za stjeca­nje zva­nja službenika pravosudne policije radni staž ostvaren na poslovima policijskog služ­benika.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je završiti izobrazbu sukladno Pravilniku iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe i položiti ispit za zva­nje.

III. ISPIT ZA ZVANJE

Članak 6.

Ispit za zva­nje polaže se pred Ispitnom komisijom, koju imenuje ravnate­lj Uprave za zatvorski sustav. Novčanu naknadu za rad Ispitne komisije utvrđuje Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 7.

Prijava za polaga­nje ispita za zva­nje podnosi se Središ­njem uredu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave putem uprave kaznionice ili zatvora.

Uz prijavu upravite­lj dostav­lja svoje miš­lje­nje.

Ravnate­lj Uprave za zatvorski sustav odobrava polaga­nje ispita u više zva­nje. Obavijest o odobrenom polaga­nju dostav­lja se službeniku pravosudne policije najkasnije 30 dana od dana određenog za polaga­nje ispita, te kaznionici odnosno zatvoru.

Članak 8.

Službenik pravosudne policije pristupa ispitu u službenoj odori.

Polaga­nje ispita može se odgoditi, ako je molba podnesena najkasnije tri dana prije dana određenog za polaga­nje ispita.

Ako službenik pravosudne policije ne pristupi ispitu, a nije tražio odgodu, ili je od polaga­nja odustao tijekom ispita, smatra se da ispit nije položio.

Ako službenik pravosudne policije iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga tijekom polaga­nja ispita odustane od polaga­nja, polaga­nje ispita će se odgoditi.

Službenik pravosudne policije koji nije položio ispit za zva­nje iz najviše dva predmeta, pristupa popravnom ispitu iz tih pred­meta, u roku od mjesec dana.

Službenik pravosudne policije koji nije položio ispit, može ponovno podnijeti molbu protekom šest mjeseci od zad­nje­g polaga­nja ispita.

IV. OZNAKE ZVANJA

Članak 9.

Oznake zva­nja pravosudne policije:

1. »mlađi pravosudni policajac« – pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta srebrne boje,

2. »pravosudni policajac« – dva pravokutnika širine 10 mm i dužine 48 mm, međusobno razmaknutih 10 mm, iz hrvatskog tropleta srebrne boje,

3. »stariji pravosudni policajac« – tri pravokutnika širine 10 mm i dužine 48 mm, međusobno razmaknutih 10 mm, iz hrvat­skog tropleta srebrne boje,

4. »nadzornik pravosudne policije« – pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta srebrne boje i jednim šesterokutom veličine 15 mm, srebrne boje u sredini, uda­ljen od tropleta 10 mm,

5. »viši nadzornik pravosudne policije« – pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta srebrne boje i dva šesterokuta veličine 15 mm, srebrne boje u sredini, paralelno sa tropletom, međusobno uda­ljenih 10 mm,

6. »samostalni nadzornik pravosudne policije« – dva pravokutnika širine 15 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta srebrne boje i jednog šesterokuta veličine 15 mm, srebrne boje u sredini, uda­ljen od tropleta 10 mm,

7. »glavni nadzornik pravosudne policije« – dva pravokutnika širine 15 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta srebrne boje i dva šesterokuta veličine 15 mm, srebrne boje, u sredini paralelno sa tropletom, međusobno uda­ljenih 10 mm.

Vježbenik za službenika pravosudne policije sred­nje stručne spreme nosi oznaku – pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje.

Vježbenik za službenika pravosudne policije više i visoke stručne spreme nosi oznaku pravokutnik širine 15 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje.

Članak 10.

Službenik pravosudne policije na radnom mjestu – položaju načelnika odjela osigura­nja ili radnom mjestu službenika dežurstva u kaznionici i zatvoru, pored oznake zva­nja, nosi dodatnu oznaku radnog mjesta, odnosno položaja.

Dodatna oznaka radnog mjesta – položaja je metalna pločica srebrne boje dužine 70 mm i širine 25 mm, na kojoj je crnim slovima veličine 8 mm, utisnut tekst: »NAČELNIK«, odnosno »DEŽURNI«.

Oznaka iz stavaka 2. ovoga članka nosi se iznad desnog ­džepa jakne, odnosno košu­lje.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Službenici pravosude policije koji su zva­nja stekli po ranijim propisima prevest će se u zva­nja na s­ljedeći način:

1. službenik sred­nje stručne spreme u zva­nju mlađe­g nadzornika pravosudne policije, u zvanje starije­g pravosudnog policajca,

2. službenik više stručne spreme u zva­nju mlađe­g nadzornika pravosudne policije, u zva­nje nadzornika pravosudne policije,

3. službenik više stručne spreme u zva­nju starije­g nadzornika ili samostalnog nadzornika, u zva­nje viši nadzornik pravosudne policije,

4. službenik visoke stručne spreme u zva­nju nadzornika ili starije­g nadzornika pravosudne policije, u zva­nje samostalnog nadzornika pravosudne policije,

5. službenik visoke stručne spreme u zva­nju zapovjednika pravosudne policije, u zva­nje glavni nadzornik pravosudne policije.

Članak 12.

Odredbe ove Uredbe odnose se i na službenike pravosudne policije u odgojnom zavodu.

Članak 13.

Izgled oznaka zva­nja iz članaka 9. i 10. ove Uredbe, tiskan je uz Uredbu i njezin je sastavni dio.

Članak 14.

Stupa­njem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o zva­njima, oznakama zva­nja i uvjetima stjeca­nja zva­nja pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj (»Narodne novine«, broj 70/92).

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 118-01/02-01/01
Urbroj: 5030109-02-1
Zagreb, 27. lip­nja 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.