Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske

NN 79/2002 (3.7.2002.), Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

1283

Na teme­lju članaka 252. i 321. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 59/96. – pročišćeni tekst), ministar obrane donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI VOZILA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način re­gistracije i odjave nebojnih vozila na motorni pogon i prik­ljučnih vozila (u da­lj­njem tekstu: vozila) Ministarstva obrane (u da­lj­njem tekstu: MO) i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: vozila OS RH), obrazac prometne dozvole, oblik, boja, dimenzije i sadržaj registarskih pločica, te obi­lježava­nje i način vođe­nja evidencije o re­gistriranim vozilima MO i OS RH (u da­lj­njem tekstu: evidencija vozila).

Članak 2.

Vozila MO i OS RH re­gistriraju se, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, na način da se re­gistarske oznake i određeni podaci o vozilu i korisniku upišu u evidenciju re­gistriranih vozila MO i OS RH.

Članak 3.

Prvu re­gistraciju i odjavu vozila MO i OS RH obav­lja Glav­na logistička baza (u da­lj­njem tekstu: GloB).

Članak 4.

Produ­lje­nje re­gistracije i promjenu korisnika vozila (prere­gistracija) za ustrojstvene jedinice MO obav­lja GloB u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 5.

Nadležnost i postupak produ­lje­nja re­gistracije i promjenu korisnika vozila (prere­gistraciju) za ustrojstvene jedinice OS RH u skladu s odredbama ovog Pravilnika propisat će načelnik Glavnog stožera OS RH.

II. REGISTRACIJA VOZILA

Članak 6.

Vozilo MO re­gistrira se na ustrojstvenu jedinicu, a vozilo OS RH na vojnu poštu koja vozilo koristi.

Članak 7.

Prva re­gistracija vozila MO i OS RH obav­lja se na teme­lju naloga za izdava­nje materijalnog sredstva nadležne ustrojstvene jedinice MO i OS RH, uz koji se obvezno prilaže izvornik:

1. zahtjeva za re­gistraciju vozila MO i OS RH (Obrazac 1),

2. dokaza o vlasništvu vozila,

3. dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članak 8.

Promjene korisnika vozila (prere­gistracija) obav­lja se na te­me­lju naloga ili zapovijedi za preraspodjelu vozila nadležne ustroj­stvene jedinice MO i OS RH, uz koju se obvezno prilaže:

1. zahtjev za re­gistraciju vozila MO i OS RH (Obrazac 1),

2. prometna dozvola (Obrazac 2),

3. zapisnik o primopredaji vozila.

Članak 9.

Re­gistracija vozila MO i OS RH produ­ljuje se jedanput godiš­nje, i to u mjesecu isteka važe­nja re­gistracije, na teme­lju:

1. zahtjeva za re­gistraciju vozila MO i OS RH (Obrazac 1),

2. prometne dozvole (Obrazac 2),

3. dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članak 10.

Tehnički pre­gled za vozila na motorni pogon i prik­ljučnih vozila MO i OS RH obav­lja se u ovlaštenim stanicama za tehni­čki pre­gled vozila.

Novo vozilo MO i OS RH podliježe tehničkom pre­gledu u mjesecu u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prvog tehničkog pre­gleda i re­gistracije vozila.

Vozilo MO i OS RH staro dvije ili više godina podliježe tehničkom pre­gledu jedanput godiš­nje, i to u mjesecu isteka prometne dozvole.

Vozilo MO i OS RH podliježe izvanrednom tehničkom pre­gledu i prije rokova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako je oštećeno u prometnoj nezgodi ili su na drugi način oštećeni sklopovi i uređaji čija neispravnost može utjecati na sigurno sudjelova­nje u prometu.

Članak 11.

Vozilo MO i OS RH koje ne ispu­njava uvjete iz članaka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika neće se re­gistrirati.

Članak 12.

Za re­gistrirano vozilo MO i OS RH izdaju se: prometna dozvola MO i OS RH (u da­lj­njem tekstu: prometna dozvola) i re­gistarske pločice MO i OS RH (u da­lj­njem tekstu: re­gistarske pločice).

Članak 13.

Prometna dozvola je isprava kojom se dokazuje pravo označava­nja određenog vozila određenim re­gistarskim pločicama, vlasništvo vozila, tehničke osobine i ispravnost vozila.

Članak 14.

Prometna dozvola (Obrazac 2) pravokutnog je oblika, trodjelna je, kada je razvijena veličine je 222 x 105 mm, a kada je presavijena 74 x 105 mm, ima tiskanih šest stranica i podlogu žute boje.

Podaci u prometnoj dozvoli upisuju se pisačem sustava za automatsku obradu podataka ili pisaćim strojem.

Članak 15.

Ako se promijeni korisnik vozila (prere­gistracija), promjena se evidentira u prometnoj dozvoli i evidenciji re­gistriranih vozila.

Članak 16.

Re­gistarska pločica (Obrazac 3) izrađena je od metala, žute je boje broj 1003, prema RAL-ovu katalogu boja.

Na re­gistarskoj pločici otisnuta je slovna oznaka »HV« i re­gistarski broj vozila.

Između oznake »HV« i re­gistarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske propisnim bojama.

Re­gistarski broj vozila sastoji se od tri ili četiri brojčane i jedne ili dvije slovne oznake.

Slovna oznaka na re­gistarskim pločicama upisuje se latinič­nim pismom, a re­gistarski broj arapskim brojkama.

Oblik i veličina re­gistarske pločice, slova i brojki te veličina grba istovjetni su oznakama propisanim Pravilnikom o re­gistraciji vozila na motorni pogon i prik­ljučnih vozila.

Članak 17.

Re­gistarske pločice postav­ljaju se na pred­nju i straž­nju stranu vozila, na sredini ili na za to određenom mjestu, da budu uoč­ljive, vodeći računa o tehničkim uvjetima svjetlosnih izvora predviđenih za osvjet­ljava­nje re­gistarskih pločica.

Na motocikl, odnosno prik­ljučno vozilo postav­lja se jedna re­gistarska pločica na straž­njoj strani vozila.

Članak 18.

Učvršćiva­nje re­gistarskih pločica na vozila vojnog programa, dopušteno je pomoću četiri vijka, a gdje to nije moguće uporabom metalnih okvira ili varom.

Pri pričvršćiva­nju re­gistarskih pločica vijcima, ne smije se narušiti vid­ljivost oznaka na pločicama.

Članak 19.

Zabra­njeno je premješta­nje reigistarskih pločica s vozila na vozilo.

Članak 20.

U slučaju ošteće­nja, gubitka ili otuđe­nja prometne dozvole ili re­gistarskih pločica, korisnik vozila dužan je u roku od 24 sata prijaviti gubitak ili otuđe­nje nadležnoj postrojbi Vojne policije (u da­lj­njem tekstu: Vojna policija), koja će mu izdati potvrdu o istom. (Obrazac 4).

Potvrda iz stavka 1. ovoga članka zamje­njuje prometnu dozvolu ili re­gistarske pločice do izdava­nja nove prometne dozvole ili re­gistarskih pločica, a najduže 45 (četrdeset pet) dana.

Članak 21.

Zahtjev za izdava­nje nove prometne dozvole ili re­gistarske pločice, korisnik vozila podnosi GloB-u.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka korisnik vozila mora priložiti potvrdu iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika i izvješće o vremenu, mjestu i načinu ošteće­nja, gubitka nestanka iste.

GLoB je dužna u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva izdati novu prometnu dozvolu ili re­gistarske pločice.

Članak 22.

Nere­gistrirano vozilo MO i OS RH može sudjelovati u prometu samo ako je označeno pokusnom pločicom.

Pokusne pločice izdaje GLoB na zahtjev korisnika vozila.

U zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka mora se navesti svrha izdava­nja.

Pokusne pločice mogu se koristiti najduže 30 (trideset) dana.

Članak 23.

Pokusna pločica (Obrazac 5) tiska se na papiru, žute je boje s oznakama i brojevima crne boje, u gor­njem dijelu sadrži natpis »PROBA«, a u do­njem dijelu – slovnu oznaku »HV«, grb Republike Hrvatske i re­gistarski broj.

Veličina i oblik pokusne pločice, slovne i brojne oznake te veličina grba istovjetni su s oznakama propisanim Pravilnikom o re­gistraciji vozila na motorni pogon i prik­ljučnih vozila.

Članak 24.

Pokusne pločice vrijede samo uz predoče­nje potvrde o uporabi pokusnih pločica (Obrazac 6), koju izdaje GloB.

III. CIVILNA REGISTRACIJA VOZILA MO
i OS RH

Članak 25.

Vozila iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se re­gistrirati prema odredbama Pravilnika o re­gistraciji vozila na motorni pogon i prik­ljučnih vozila (»Narodne novine«, broj 12/93., 22/93. i 19/96.) ako je to u skladu s odredbama Pravilnika o uporabi službenih osobnih automobila MO i OS RH ili po odobre­nju ministra obrane.

Za poslove iz stavka 1. ovoga članka nadležna je GloB.

Vozila iz stavka 1. ovoga članka re­gistriraju se u Policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji Ministarstva unutar­njih poslova Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: MUP) na čijem je području sjedište korisnika vozila.

Članak 26.

Za vozila iz članka 25. ovoga Pravilnika GloB donosi rješe­nje o civilnoj re­gistraciji vozila MO i OS RH.

Korisnik vozila na teme­lju rješe­nja iz stavka 1. ovoga članka te dokumentacije iz članka 7. ovoga Pravilnika re­gistrirat će vozilo u MUP-u.

Evidenciju o vozilima iz članka 25. ovoga Pravilnika vodi GloB, na teme­lju prometne dozvole i k­njižice vozila koju korisnik vozila mora (presliku) u roku od 8 (osam) dana od dana re­gistracije dostaviti GLoB-u.

Članak 27.

Korisnik vozila iz članka 25. ovoga Pravilnika gubitak ili otuđe­nje prometne dozvole ili re­gistarskih pločica obvezan je prijaviti MUP-u, koji izdaje potvrdu o gubitku ili otuđe­nju prometne dozvole, odnosno re­gistarskih pločica.

Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka korisnik vozila obvezan je dostaviti GloB-u i Vojnoj policiji.

Članak 28.

Korisnik vozila iz članka 25. ovoga Pravilnika obvezan je na teme­lju rješe­nja GLoB o odjavi, odjaviti vozilo kod MUP-a i vratiti prometnu dozvolu i re­gistarske pločice.

Korisnik vozila obvezan je k­njižicu vozila i potvrdu MUP-a o odjavi vozila uz izvješće dostaviti GloB-u.

IV. ODJAVA VOZILA

Članak 29.

Vozila MO i OS RH brišu se iz evidencije vozila (otpis, povrat, unište­nje, otuđe­nje, promjena vlasništva i sl.) odjavom u GloB-u.

Prilikom odjave vozila, korisnik vozila obvezan je ispuniti zahtjev za re­gistraciju (odjavu) vozila (Obrazac 1) te istom priložiti prometnu dozvolu i re­gistarske pločice, odnosno u slučaju gubitka ili otuđe­nja istih potvrdu Vojne policije i pomoćni dosje vozila.

Uz zahtjev za re­gistraciju (odjavu) vozila MO i OS RH korisnik vozila treba predočiti i dokument kojim će dokazati gubitak svojstva vozila MO i OS RH (rješe­nje o otpisu, rješe­nje o povratu vozila, dokument o promjeni vlasništva vozila i dr.).

Zahtjev za re­gistraciju (odjavu) vozila MO i OS RH podnosi se u roku od 30 (trideset) dana kada je korisnik vozila dobio dokument iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 30.

Odjav­ljene re­gistarske pločice komisijski se uništavaju reza­njem, o čemu se izrađuje zapisnik.

V. OBILJEŽAVANJE VOZILA MO i OS RH

Članak 31.

Vozila MO i OS RH, osim osobnih automobila, autobusa i vozila Vojne policije, boje se bojom maslinasta RAL 6031 (NATO kod 6031).

Članak 32.

Vozila MO i OS RH ovisno o ­njihovoj namjeni mogu se obi­lježiti na poseban način (re­gistarskom pločicom, određenom bojom,…).

Vozila iz stavka 1. ovoga članka mogu se obi­lježiti i drugim oznakama u skladu s posebnim propisima (vozila za prijevoz opasnih tvari, vozila za osposob­ljava­nje vojnih vozača, vozila za izvanredni prijevoz, sanitetska vozila, vatrogasna vozila, vozila Vojne policije i dr.).

Članak 33.

Vozila Vojne policije mogu biti obi­lježena potpuno, djelo­mično i neobi­lježena. Potpuno obi­lježena vozila Vojne policije označena su:

– bijelom bojom broj 9010, prema RAL-ovu katalogu boja,

– dvama reflektirajućim znakovima Vojne policije, jednim na visini ne ma­njoj od 15 cm na pred­njem dijelu bočnih stranica vozila, a drugim na visini ne ma­njoj od 30 cm na pred­njem dijelu vozila, odnosno na poklopcu motora,

– dvjema paralelnim reflektirajućim zelenim trakama uda­ljenima jedne od druge od 2 do 5 cm uzduž bočnih stranica koje su na pred­njem dijelu vozila široke najma­nje 5 cm, a na straž­njem dijelu vozila najma­nje 15 cm,

– jednom ili dvije rotirajuće, odnosno b­ljeskajuće svjeti­ljke plave boje ugrađenima na najvišem dijelu vozila,

– natpisom »VOJNA POLICIJA« na najvišem dijelu vozila koji je vid­ljiv s pred­nje i zad­nje strane vozila,

Vozila iz stavka 1. ovoga članka obavezno imaju ugrađen uređaj za dava­nje zvučnih znakova u nizu tonova različite visine i uređaj za ispisiva­nje zapovjedi vozačima koji se kreću ispred ili iza vozila vojne policije.

Članak 34.

Djelomično obi­lježena vozila Vojne policije označena su:

– bojom maslinasta RAL 6031,

– dvama reflektirajućim znakovima Vojne policije, jednim na visini ne ma­njoj od 15 cm na pred­njem dijelu bočnih stranica vozila, a drugim na visini ne ma­njoj od 30 cm na pred­njem dijelu vozila, odnosno na poklopcu motora,

– jednom ili dvije rotirajuće, odnosno b­ljeskajuće svjeti­ljke plave boje ugrađenima na najvišem dijelu vozila.

Vozila iz stavka 1. ovoga članka obavezno imaju ugrađen i uređaj za dava­nje zvučnih znakova u nizu tonova različite visine.

 Članak 35.

Neobi­lježena vozila Vojne policije obvezno imaju jedno rotirajuće odnosno bljeskajuće svjeti­ljke plave boje koje se po potrebi mogu pričvrstiti magnetom ili vakum držačem na najvišem dijelu vozila i ugrađen uređaj za dava­nje zvučnih znakova u nizu tonova različite visine.

Članak 36.

Motocikli Vojne policije označeni su:

– bojom maslinasta RAL 6031,

– jednim znakom Vojne policije visine najma­nje 20 cm na bočnim stranicama spremnika,

– dvjema b­ljeskajućim svjeti­ljkama plave boje, jednom ugrađenom na pred­njem dijelu, a drugom na straž­njem dijelu ili objema ugrađenim na straž­njem dijelu.

Vozila iz stavka 1. ovoga članka obavezno imaju ugrađen uređaj za dava­nje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina.

Članak 37.

Vozila Vojne policije koja se koriste za prat­nju označena su sa dva rotirajuća ili bljeskajuća svjetla crvene i plave boje. Crveno svjetlo pričvršćuje se na desnu stranu vozila, a plavo na lijevu.

VI. EVIDENCIJA VOZILA

Članak 38.

Evidencija o re­gistriranim vozilima MO i OS RH vodi se sustavom za automatsku obradu podataka.

Evidenciju izdanih prometnih dozvola, re­gistarskih pločica i pokusnih pločica vodi GloB.

Članak 39.

Ustrojstvene jedinice MO i OS RH koje obav­ljaju poslove iz ovog Pravilnika dužne su ustrojiti dosje vozila.

GloB ustrojava dosje za svako pojedinačno vozilo. Dosje vozila obavezno mora sadržavati dokumentaciju o prvoj re­gistraciji, odjavi vozila te ostalu dokumentaciju koja je u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Ustrojstvene jedinie OS RH ustrojavaju pomoćni dosje vozila koji mora sadržavati dokumentaciju iz članka 8. i 9. ovoga Pravilnika.

Ustrojstvene jedinice OS RH prilikom odjave vozila GloB-u obvezno dostav­ljaju i pomoćni dosje.

Članak 40.

Dosje vozila MO i OS RH čuva se kao dokument trajne vrijednosti najma­nje 10 (deset) godina, od dana odjave vozila.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, na re­gistraciju vozila MO i OS RH primje­njivat će se Pravilnik o re­gistraciji vozila na motorni pogon i prik­ljučnih vozila.

Članak 42.

Obrasci broj 1, 2, 3, 4, 5 i 6 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine ­nje­gov sastavni dio.

Članak 43.

Obvezuje se načelnik Glavnog stožera OS RH da u roku od (30) trideset dana od dana stupa­nja na snagu ovog Pravilnika propiše nadležnosti i postupak produ­lje­nja re­gistracije i promjene korisnika vozila iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 44.

Obvezuje se pomoćnik ministra za oprema­nje i nabavu da u roku od (30) trideset dana od dana stupa­nja na snagu ovog Pravilnika donose naputak o načinu zamjene prometnih dozvola.

Članak 45.

Stupa­njem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o re­gistraciji vojnih vozila (»Narodne novine« br. 22/93 i 81/93.).

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/02-02/2
Urbroj: 512-01-02-4
Zagreb, 5. lip­nja 2002.

Ministar
Jozo Radoš, v. r.