Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama

NN 79/2002 (3.7.2002.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1285

Na teme­lju članka 16. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, broj 48/99 i 15/00) i članka 44. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 30/94 i 72/94), ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE ŠTETE PROUZROČENE NEDOPUŠTENOM RADNJOM NA ZAŠTIĆENIM ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuš­tenom rad­njom na zaštićenim životi­njskim vrstama (»Narodne novine«, broj 84/96), članku 2., točki 2., dodaje se nova alineja koja glasi:

»– prstac (Lithophaga lithophaga) 50,00 kn«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/02-35/0243
Urbroj. 531-01-02-1
Zagreb, 19. lip­nja 2002.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.